Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ISPITIVANjU, ŽIGOSANjU I OBELEŽAVANjU ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE


I.   UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se ispitivanje, žigosanje, obeležavanje i homologacija oružja, osnovnih delova oružja, naprava i municije, prava i obaveze proizvođača, uvoznika, ovlašćenih prodavaca, ovlašćenih servisera i vlasnika oružja, osnovnih delova oružja, naprava i municije i elemenata municije, prava i obaveze ovlašćenog pravnog lica za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije.

Član 2.

Pod oružjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se vatreno oružje, konvertibilno oružje, vazdušno oružje i oružje sa tetivom (u daljem tekstu: oružje), koje je utvrđeno zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Pod osnovnim delovima oružja, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se osnovni delovi oružja koji su utvrđeni zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Pod napravama, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se svi prenosivi uređaji, aparati ili industrijski alati koji mogu da aktiviraju punjenja koja su izrađena od eksplozivnih ili pirotehničkih materija i koji su namenjeni za pogon ili da dovedu u kretanje gas, tečnost, čvrste čestice ili čvrste predmete ili samo da proizvedu svetlosni ili zvučni efekat, koji su konstruisani kao:

1)            pirotehnička sredstva (vazdušnog, zvučnog ili svetlosno zvučnog dejstva);

2)            uređaji za tehničke i industrijske svrhe pod uslovom da mogu da se koriste samo za tu, precizno definisanu namenu (za obradu metala deformacijom, za spajanje i zakivanje materijala, za bušenje rupa);

3)            uređaji za omamljivanje životinja i humano lišavanje životinja života.

Pod municijom, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se meci i patrone koji se koriste za oružje, koji čine celinu i koji se sastoje od eksplozivnih ili pirotehničkih materija, inicijalne kapisle i čaure, namenjene za ispaljenje, pogon ili za pokretanje projektila, gasovitih, tečnih ili čvrstih čestica ili samo da proizvedu svetlosni ili zvučni efekat.

Pod elementima municije, u smislu ovog zakona podrazumevaju se čaure sa kapislom, patrone, kapisle, projektili i barut.

Pod tipom municije, u smislu ovog zakona, podrazumeva se kalibar utvrđen nazivom, sa dimenzijama i nivoom pritiska.

Pod serijom municije, u smislu ovog zakona, podrazumeva se skup metaka istog tipa serijski proizvedenih pod istim uslovima kod jednog proizvođača, izrađenih od čaure istog proizvođača, modela i serije, zrna istog proizvođača, tipa, modela i mase, baruta istog proizvođača najviše dve serije, kao i kapisle istog proizvođača, tipa i najviše dve serije.

Pod bezbednošću pri gađanju, u smislu ovog zakona, podrazumeva se da vatreno oružje, naprave i njihovi osnovni delovi moraju da izdrže pritisak tormentačne municije koja se koristi pri probnom gađanju (tormentacija), kao i da pri gađanju trajno izdrže pritisak municije koja je u opštoj upotrebi.

Pod ispitivanjem i etaloniranjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se postupak u kome se na propisan način vrši provera oružja, naprava, municije i elemenata municije u skladu sa tehničkim zahtevima i standardima i vrše aktivnosti u toku kojih se, pomoću probnog gađanja, tehničkim metodama i merenjima, utvrđuju tehničke karakteristike merne opreme, uređaja, oružja, naprava i municije.

Pod kategorizacijom oružja, u smislu ovog zakona, podrazumeva se određivanje kategorije vazdušnog oružja i oružja sa tetivom u skladu sa odredbama zakona koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Pod tehničkim zahtevima i standardima, u smislu ovog zakona podrazumevaju se domaći i međunarodno prihvaćeni standardi kao i propisi koji proističu iz ovog i zakona koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Homologacija oružja, naprava i municije, u smislu ovog zakona, jeste postupak kojim se proverava usaglašenost oružja, naprava i municije i elemenata municije sa međunarodnim propisima, odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Pod kontrolom tipa municije, u smislu ovog zakona, podrazumeva se provera usaglašenosti municije sa tehničkim zahtevima i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Pod pojmom pojedinačnog ispitivanja, u smislu ovog zakona, podrazumeva se da postupku ispitivanja podleže svaka jedinica oružja, naprave, pakovanja municije, elemenata municije i oružja kome je trajno promenjena namena u civilno.

Po dobrovoljnim ispitivanjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se ispitivanje već ispitanog oružja, naprava, municije i elemenata municije na zahtev proizvođača, uvoznika odnosno vlasnika.

Tormentacija, u smislu ovog zakona, je ispitivanje otpornosti materijala vatrenog oružja, odnosno osnovnih delova vatrenog oružja opterećenih povišenim pritiskom, koje se određuje za svaki tip i kalibar municije, posebno na osnovu njihovih nominalnih pritisaka.

Pojačana tormentacija oružja sa glatkim cevima, u smislu ovog zakona, predstavlja ispitivanje koje se vrši na isti način i pod istim uslovima kao i pojedinačno ispitivanje oružja, osim probnog gađanja kod koga se koristi municija sa višim nivoom pritiska u odnosu na tormentačnu municiju za probno gađanje.

Pod ispitivanjem onesposobljenog oružja, u smislu ovog zakona, podrazumeva se postupak kojim se vrši provera da li su osnovni delovi oružja trajno onesposobljeni na način da njihovim uklanjanjem, zamenom ili popravkom, oružje ne može biti ponovo osposobljeno za upotrebu.

Obeležavanje municije, u smislu ovog zakona, jeste postupak kojim se na svaki metak utiskuje oznaka za identifikaciju proizvođača i kalibar.

Obeležavanje oružja i naprava, u smislu ovog zakona, jeste postupak kojim se na svaki komad oružja i naprava utiskuje oznaka za identifikaciju proizvođača, zemlje porekla, godine proizvodnje, modela i serijskog (fabričkog) broja oružja i naprava, s tim da se na svaki komad oružja utiskuje i oznaka za kalibar.

Žigosanje, u smislu ovog zakona, predstavlja postupak kojim se utiskuju posebne oznake na oružje ili pakovanje municije koja su prošla određena ispitivanja u skladu sa ovim zakonom.

Pod bezbednošću funkcionisanja, u smislu ovog zakona, podrazumeva se da konstrukcija oružja, naprava i municije obezbeđuje potpunu primenu i korišćenje prema nameni predviđenoj od strane proizvođača, i to da:

1)            kod oružja, naprava i njihovih delova njihova konstrukcija zbog specifične konstrukcije i izrade, sprečava da dođe do opasnosti koje mogu stvoriti uslove za prouzrokovanje smrti ili ozbiljnih povreda lica koja rukuju oružjem, upotrebljavaju ih ili održavaju na način predviđen od strane proizvođača;

2)            kod municije, konstrukcija sprečava da dođe do opasnosti koje mogu stvoriti uslove za prouzrokovanje smrti ili ozbiljnih povreda lica koja rukuju, upotrebljavaju, manipulišu, održavaju ili skladište municiju na način predviđen od strane proizvođača.

Pod oznakom C.I.P, u smislu ovog zakona, podrazumeva se Stalna međunarodna komisija za ispitivanje ručnog vatrenog oružja.

Pod podnosiocem zahteva, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se, zavisno od vrste ispitivanja propisane ovim zakonom, vlasnik, proizvođač, uvoznik, ovlašćeni serviser, odnosno ovlašćeni prodavac oružja, naprava, municije i elemenata municije.

Član 3.

Vatreno oružje, osnovni delovi oružja i municija koji se proizvode i/ili stavljaju na tržište moraju biti obeleženi, ispitani i žigosani.

Konvertibilno oružje, naprave, vazdušno oružje i oružje sa tetivom pre stavljanja u promet moraju biti obeleženi i ispitani.

Ispitivanju i žigosanju podleže i vatreno oružje kod koga je popravkom ili prepravkom zamenjen ili ugrađen njegov osnovni deo, izveden drugi zahvat na oružju kojim se utiče na njegovo funkcionisanje i na bezbednost pri gađanju ili kod koga su trajno ili privremeno promenjene originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača.

Onesposobljeno oružje mora biti ispitano, obeleženo i žigosano u skladu sa odredbama ovog zakona, zakona koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, kao i propisom koji bliže uređuje onesposobljavanje oružja.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na oružje shodno se primenjuju i na osnovne delove za oružje utvrđene zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Član 4.

Vazdušno oružje i oružje sa tetivom pre stavljanja u promet mora biti podvrgnuto homologaciji u svrhu utvrđivanja kategorije oružja.

Informacije o izvršenoj kategorizaciji javno se objavljuju.

Vazdušno oružje iste marke, modela i kalibra, odnosno oružje sa tetivom iste marke i modela, koje je kategorizovano u skladu sa stavom 1. ovog člana, ne podleže ponovnom ispitivanju i kategorizaciji i može se stavljati u promet, osim u slučaju ako je proizvođač promenio neku od bitnih karakteristika oružja.

Član 5.

Oružje i naprave podležu obaveznoj homologaciji ili pojedinačnom i ponovljenom ispitivanju.

Municija podleže obaveznoj kontroli tipa ili pojedinačnom ispitivanju proizvodnje svake serije ili homologaciji.

Član 6.

Ispitivanju i žigosanju oružja, naprava i municije, ne podležu oružje, naprave i municija koji su:

1)            namenjeni za potrebe vojske, policije ili drugih državnih organa koji nabavljaju, drže, nose i prevoze oružje i municiju u skladu sa posebnim propisima;

2)            pre uvoza, ispitani i žigosani, u skladu sa propisima C.I.P. odnosno u skladu sa pravilima potvrđenih međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Srbija;

3)            namenjeni isključivo za istraživačke i studijske svrhe;

4)            sastavni deo zbirki registrovanih kulturnih i istorijskih organizacija koje se ne koristi za gađanje;

5)            staro oružje utvrđeno zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja;

6)            privremeno uvezeni ili se nalaze u tranzitu kroz Republiku Srbiju;

7)            saglasno propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, obavezno atestirani;

8)            dokazno sredstvo u nekom istražnom ili sudskom postupku.

Vatreno oružje iz stava 1. tačka 1) ovog člana kome se trajno menja namena za civilnu upotrebu podleže obaveznom ispitivanju, žigosanju i obeležavanju.

II.  AGENCIJA ZA ISPITIVANjE, ŽIGOSANjE I OBELEŽAVANjE ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE

Član 7.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), osniva Agenciju za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije kao javnu agenciju (u daljem tekstu: Agencija).

Agencija obavlja poslove ispitivanja (pojedinačno ispitivanje oružja i naprava, pojedinačno ispitivanje municije, dobrovoljno ispitivanje, tormentacija i pojačano ispitivanje, ispitivanje onesposobljenog oružja), žigosanja, obeležavanja, homologacije oružja, njihovih osnovnih delova, naprava, municije, elemenata municije i kontrole tipa municije prema odredbama ovog zakona.

Poslove iz stava 2. ovog člana Agencija vrši kao poverene poslove.

Nadzor nad radom Agencije vrši Ministarstvo.

Član 8.

Agencija se finansira iz:

1)            cene usluga koje plaćaju korisnici usluga;

2)            donacija, priloga i drugih bespovratnih davanja datih osnivaču ili Agenciji;

3)            ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Cene usluga Agencije utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Visinu cena iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje Vlada na predlog Agencije a po pribavljenom mišljenju Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija.

Saglasnost na akt kojim se utvrđuje visina plata i broj zaposlenih u Agenciji daje Vlada.

Član 9.

Agencija je dužna da deo sredstava od cena usluga koje plaćaju korisnici usluga iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona, uplati u budžet Republike Srbije, po završnom računu za prethodnu godinu.

Visina i rok za uplatu dela sredstava od cena usluga koje plaćaju korisnici usluga iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona utvrđuje se zakonom o budžetu za narednu godinu.

Član 10.

Agencija je dužna da ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije, izvrši u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Agencija je dužna da prilikom obeležavanja uvezenog oružja utvrdi da li je oružje ispitano, žigosano i obeleženo u skladu sa ovim zakonom i propisima C.I.P.-a i o tome izda rešenje.

Agencija je dužna da izvrši kategorizaciju vazdušnog oružja i oružja sa tetivom u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i da u tom roku informacije o izvršenoj kategorizaciji javno objavi.

O izvršenoj kategorizaciji Agencija izdaje rešenje podnosiocu zahteva.

Agencija na zahtev izdaje potvrdu o izvršenoj kategorizaciji svakom uvozniku koji je uvezao već kategorizovano oružje, bez ponovnog ispitivanja.

Član 11.

Tehnička dokumentacija koju proizvođač dostavlja Agenciji sadrži samo one elemente koji su neophodni za sprovođenje postupka ispitivanja, žigosanja i obeležavanje oružja, naprava i municije.

Ako je tehnička dokumentacija iz stava 1. ovog člana označena kao poverljiva, zaposleni i odgovorna lica u Agenciji dužna su da sa njom postupaju u skladu sa propisima kojima je uređena tajnost podataka i da je čuvaju kao poslovnu tajnu za vreme dok su zaposleni u Agenciji, kao i 10 godina po prestanku rada u Agenciji.

Član 12.

Agencija obezbeđuje obaveštavanje u oblasti rada C.I.P.-a:

1)            učešćem u sistemu obaveštavanja C.I.P.-a;

2)            izdavanjem glasila, kataloških i drugih publikacija;

3)            prikupljanjem, obradom i davanjem obaveštenja u oblasti rada C.I.P.-a ;

4)            dostavljanjem radnih i drugih materijala u postupku izrade i donošenja međunarodnih propisa iz ove oblasti proizvođačima oružja i municije i drugim zainteresovanim stranama;

5)            pružanjem tehničke pomoći na zahtev korisnika.

Za obaveštavanje, odnosno usluge iz stava 1. ovog člana koje se ne dostavljaju odnosno ne vrše po službenoj dužnosti, odnosno po zahtevu državnog organa, plaća se taksa.

III.    DVOSTEPENOST U ODLUČIVANjU I NADZOR

Član 13.

Na rešenja Agencije doneta na osnovu ovog zakona može se izjaviti žalba ministru nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 14.

Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Nadzoru podležu postrojenja, objekti, uređaji, specifična i druga oprema u objektima koji se koriste za ispitivanje, kontrolu, servisiranje i prepravku oružja, osnovnih delova oružja, naprava, municije i elemenata municije, koji su predmet ovog zakona, kao i materijal, delovi i sklopovi za njihovu izradu.

Ako se pri vršenju nadzora utvrdi da procesi, proizvodi i usluge, odnosno oružje, naprave i municija koji su predmet ovog zakona, ne odgovaraju odredbama istog, kao i propisima donetim za njegovo sprovođenje, i da usled toga postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, životnu sredinu ili mogućnost nastanka znatne materijalne štete, odnosno da su stavljeni u promet, donosi se rešenje kojim se zabranjuje odvijanje takvih procesa, i pružanje usluga, odnosno zabranjuje rad proizvođaču, uvozniku, prodavcu, serviseru ili radnji i promet takvog oružja, naprava i municije dok se nedostaci ne otklone.

IV.   VRSTE ISPITIVANjA, ŽIGOSANjA I OBELEŽAVANjA ORUŽJA, MUNICIJE I NAPRAVA

Član 15.

Vrste ispitivanja su: homologacija, kontrola tipa municije, pojedinačno ispitivanje, dobrovoljno ispitivanje, tormentacija i pojačano ispitivanje i ispitivanje onesposobljenog oružja.

Način vršenja provera, prilikom ispitivanja, obeležavanja, pojedinačnog ispitivanja, homologacije, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposobljenog oružja, kao i izgled oznaka i žigova bliže propisuje ministar.

Član 16.

Ispitivanje se vrši na zahtev podnosioca.

Agencija obaveštava podnosioca zahteva ukoliko oružje, naprave i municija koji nisu ispunili uslove ispitivanja, o utvrđenim nedostacima i ostavlja rok do 60 dana za otklanjanje nedostataka.

Podnosilac zahteva, po otklanjanju utvrđenih nedostataka, može podvrgnuti oružje, naprave ili municiju ponovljenom ispitivanju.

Ako se u ponovljenom ispitivanju utvrdi da nisu otklonjeni nedostaci, Agencija donosi rešenje kojim utvrđuje da nisu ispunjeni uslovi.

Postupak ispitivanja vrši se za sve vrste ispitivanja.

Član 17.

Homologacija obuhvata:

1)            proveru oznaka za identifikaciju;

2)            proveru usaglašenosti tehničke dokumentacije;

3)            proveru usaglašenosti osnovnih dimenzija sa standardima ili tehničkom dokumentacijom;

4)            proveru bezbednosti pri probnom gađanju;

5)            proveru bezbednosti funkcionisanja, proveru usaglašenosti sastavnih delova i sklapanje;

6)            proveru usaglašenosti merne opreme, uređaja, kontrolnog i mernog alata;

7)            proveru usaglašenosti balističke merne opreme, kad se vrši homologacija municije;

8)            pojedinačno ispitivanje najmanje dva uzorka, predmeta homologacije.

Homologaciji se podvrgavaju sledeće oružje, naprave i municija, i to:

1)            jednometno vatreno oružje, serijski proizvedeno, sa ležištem metka čiji prečnik nije veći od 5 mm (P< 5 mm) i dužine koja nije veća od 15 mm (L<15 mm);

2)            jednometno vatreno oružje serijski proizvedeno, čiji prečnik i dužina ležišta metka nisu veći od 6 mm (P<6 mm i L<6 mm), s tim što je inicijalno punjenje jedino propulzivno punjenje koje zrnu daje energiju ne veću od 7,5 J;

3)            alarmno (signalno) oružje, serijski proizvedeno, čiji prečnik ležišta metka nije veći od 6 mm (P< 6 mm) i sa dužinom ležišta ne većom od 7 mm (L<7 mm); - odnosi se na konvertibilno oružje pa ne znamo da li će biti predmet zakona;

4)            vazdušno oružje, sa ciljem utvrđivanja kategorije;

5)            ostala vatrena oružja, serijski proizvedena, čija kinetička energija zrna na ustima cevi nije veća od 7,5 J;

6)            ulošci cevi koje nemaju sopstveni mehanizam za bravljenje i okidanje, čija municija razvija srednju vrednost maksimalnog pritiska do 2000 bar;

7)            nosivi aparati za gađanje, industrijsku ili tehničku namenu kod kojih je inicijalno punjenje jedino propulzivno punjenje koje daje energiju za pokretanje predmeta ili drugih mehaničkih delova.

Član 18.

Za predmete homologacije iz člana 17. stav 2. ovog zakona, koji su ispunili uslove homologacije, Agencija izdaje rešenje o ispunjenosti uslova.

Za vatreno i vazdušno oružje, naprave i municiju koji su ispunili uslove homologacije, Agencija na zahtev proizvođača ili uvoznika izdaje rešenje o ispunjenosti uslova i daje im ovlašćenje za izdavanje potvrda da su oružje, naprave ili municija, koje je bilo predmet homologacije, ispunili uslove.

Proveru ispunjenosti uslova Agencija vrši svake dve godine nakon izdavanja ovlašćenja.

Ako se prilikom provere iz stava 2. ovog člana utvrde odstupanja od utvrđenih uslova za homologaciju, Agencija će doneti rešenje kojim se oduzima ovlašćenje za izdavanje potvrde.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču, kao i o oružju, napravama i municiji koji nisu ispunili uslove iz ovog člana, a nisu podvrgnuti ponovljenoj homologaciji, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 19.

Kontroli tipa municije podvrgava se svaki tip municije koja je prvi put serijski proizvedena ili se prvi put uvozi.

Proizvođač ili uvoznik podnosi Agenciji zahtev za kontrolu tipa municije.

Kontrola tipa obuhvata:

1)            proveru usaglašenosti tehničke dokumentacije sa domaćim i međunarodnim standardima;

2)            proveru usaglašenosti merne opreme, uređaja, kontrolnog i mernog alata i kontrolnika za dimenzionalnu kontrolu sa domaćim i međunarodnom standardima;

3)            proveru usaglašenosti balističkih cevi, prihvatača balističkih cevi i oružja za kontrolu sigurnosti funkcionisanja municije;

4)            ispitivanje proizvodnje municije, koje se obavlja na dvostrukom broju uzoraka za kontrolisani tip municije.

Agencija na zahtev proizvođača ili uvoznika za tip municije koja je ispunila uslove kontrole tipa donosi rešenje o ispunjenosti uslova za pojedinačno ispitivanje serija municije.

Proveru ispunjenosti uslova Agencija vrši svake dve godine nakon izdavanja rešenja.

Ako se prilikom provere iz stava 5. ovog člana utvrde odstupanja od utvrđenih uslova za pojedinačno ispitivanje serija municije, Agencija će doneti rešenje kojim utvrđuje da nisu ispunjeni uslovi.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču, kao i municiji koji nisu ispunili uslove iz ovog člana, a nisu podvrgnuti ponovljenom ispitivanju, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 20.

Pojedinačnom ispitivanju podvrgavaju se:

1)            oružja i naprave iz člana 2. ovog zakona koji nisu predmet homologacije iz člana 17. stav 2. ovog zakona;

2)            serija municije koja je ispunila uslove kontrole tipa;

3)            oružja kome je trajno promenjena namena u civilno.

Član 21.

Pojedinačno ispitivanje oružja i naprava obuhvata:

1)            kontrolu oznaka za identifikaciju;

2)            vizuelni pregled;

3)            kontrolu bezbednosti funkcionisanja;

4)            kontrolu osnovnih dimenzija pre probnog gađanja;

5)            probno gađanje;

6)            vizuelnu kontrolu posle probnog gađanja;

7)            kontrolu bezbednosti funkcionisanja nakon probnog gađanja;

8)            kontrolu osnovnih dimenzija posle probnog gađanja.

Proizvođač, uvoznik, ovlašćeni serviser ili vlasnik podnose zahtev za pojedinačno ispitivanje Agenciji.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču, kao i o svakoj jedinici oružja koja nije ispunila uslove iz ovog člana, a nija podvrgnuta ponovljenom ispitivanju, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 22.

Pojedinačno ispitivanje municije i elemenata municije, serijski proizvedene, vrši se proverom uzoraka svake serije, koje obuhvata:

1)            uzorkovanje;

2)            proveru oznaka za identifikaciju na svakom metku ili elementu municije;

3)            proveru oznaka za identifikaciju na svakoj jedinici pakovanja;

4)            vizuelnu proveru;

5)            kontrolu osnovnih dimenzija;

6)            proveru maksimalnog pritiska ili ekvivalentne karakteristike i brzine zrna ili sačme;

7)            proveru bezbednosti funkcionisanja.

Za svaku seriju municije koja je ispunila uslove pojedinačnog ispitivanja, Agencija, na zahtev proizvođača ili uvoznika, izdaje rešenje o ispunjenosti uslova, na osnovu koga podnosilac zahteva na svaku jedinicu pakovanja ispitane serije municije nanosi propisane žigove.

Proveru ispunjenosti uslova Agencija vrši svake dve godine nakon izdavanja rešenja.

Ako se prilikom provere iz stava 3. ovog člana utvrde odstupanja od utvrđenih uslova za nanošenje propisanih žigova, Agencija će doneti rešenje kojim se oduzima ovlašćenje.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču, kao i o svakoj seriji municije koja nije ispunila uslove iz ovog člana, a nija podvrgnuta ponovljenom ispitivanju, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 23.

Proizvođač, uvoznik odnosno vlasnik oružja, naprava ili municije koji su ispitani može da podnese zahtev za dobrovoljno ispitivanje Agenciji.

Član 24.

Agenciji se može podneti zahtev za tormentaciju oružja, kao i zahtev za pojačano ispitivanje.

Predmet pojačanog ispitivanja iz stava 1. ovog člana može biti samo oružje sa glatkom cevi.

Podnosilac zahteva snosi eventualnu štetu nastalu na oružju usled tormentacije ili pojačanog ispitivanja.

Ako se u postupku tormentacije ili pojačanog ispitivanja utvrdi da bi dalja upotreba oružja mogla izazvati teške posledice po život, zdravlje ili imovinu ljudi, Agencija izdaje rešenje da takvo oružje nije bezbedno za dalju upotrebu i bez odlaganja dostavlja Ministarstvu pisano obaveštenje o utvrđenim nedostacima.

Član 25.

Za onesposobljeno oružje koje je ispunilo uslove sadržane u propisima koji uređuju nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije i onesposobljavanje oružja, Agencija izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova i na osnovne delove oružja nanosi propisane žigove i godinu ispitivanja.

Podatke o onesposobljenom oružju i izdatim potvrdama Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 15 dana od dana ispitivanja onesposobljenog oružja.

Član 26.

Obeležavanje oružja je postupak kojim se trajno utiskuje oznaka koja omogućava identifikaciju proizvođača, zemlju porekla, godinu proizvodnje, kalibar, model i serijski (fabrički) broj oružja.

Na svakoj napravi, u momentu proizvodnje, od strane proizvođača moraju biti nanesene vidljive, trajne i jedinstvene oznake kako bi se identifikovala zemlja porekla, proizvođač, model, godina proizvodnje, serijski broj.

Oružje i naprave koji nisu obeleženi u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana ne smeju biti stavljeni u promet.

Uvezeno oružje mora da poseduje oznake iz stava 1. ovog člana.

Ako oružje ne poseduje oznake iz st. 1. i 4. ovog člana Agencija će naneti propisane oznake.

Troškove obeležavanja oružja snosi uvoznik.

Odredbe stava 4. ovog člana ne primenjuju se na oružje koje se privremeno uvozi ili je u tranzitu kroz Republiku Srbiju.

Član 27.

Obeležavanje municije je postupak koji se vrši od strane proizvođača, tako što se na svaki metak nanose vidljive i trajne oznake kako bi se identifikovali proizvođač i kalibar. Kod municije sa visokim performansama nanosi se i znak upozorenja. Na jedinicu pakovanja municije nanosi se zemlja porekla, serijski broj i žig konačnog prijema ili žig homologacije.

V.    PRAVA I OBAVEZE PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, PRODAVCA, SERVISERA I VLASNIKA ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE

Član 28.

Proizvođač je obavezan da:

1)            u skladištu drži samo obeleženo oružje, osnovne delove oružja, naprave i municiju koji predstavljaju finalne proizvode, a da pre stavljanja u promet, izvrši homologaciju, ispitivanje i žigosanje oružja, naprava, municije i onesposobljenog oružja u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa koji regulišu žigosanje onesposobljenog oružja;

2)            u pisanoj formi informiše Agenciju o svim izmenama u proizvodnji oružja, naprava i municije, ako te izmene mogu da utiču na osobine nekog od tih proizvoda, u roku od 30 dana od dana izmene;

3)            na osnovnim delovima oružja i napravama obezbedi pogodno mesto za nanošenje odgovarajućih žigova;

4)            obeleži oružje, njegove osnovne delove, naprave i municiju u skladu sa članom 26. st. 1. i 2. i članom 27. ovog zakona;

5)            omogući ulaz i pristup mestu proizvodnje i korišćenje objekata i opreme za ispitivanje, potrebno osoblje, kao i da obezbedi potrebnu saradnju sa zaposlenima u Agenciji i Ministarstvu.

Član 29.

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice (u daljem tekstu: uvoznik) dužan je da u roku od 30 dana od dana uvoza oružja, osnovnih delova za oružje, naprava i municije dostavi isto Agenciji, uz zahtev za obeležavanje i/ili žigosanje i/ili ispitivanje i/ili homologaciju.

Uvoznik je dužan da izvrši ispitivanje u roku od 30 dana od dana uvoza oružja, za one vrste oružja za koje je ovim zakonom propisana kategorizacija u skladu sa članom 4. ovog zakona.

Uvoznik je dužan da prilikom prodaje preda kupcu prevod uputstva izdatog od strane proizvođača.

Uputstva domaćih proizvođača i prevodi uputstava iz stava 3. ovog člana moraju biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Član 30.

Ovlašćeni prodavac, odnosno pravno lice ili preduzetnik kome je odobreno bavljenje prometom oružja, osnovnim delovima za oružje i municijom dužan je da drži i stavi u promet samo oružje, osnovne delove oružja, naprave i municiju koji su ispitani, kategorizovani, žigosani i obeleženi u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim propisom kojim je uređeno žigosanje onesposobljenog oružja.

Član 31.

Ovlašćeni serviser, odnosno, pravno lice ili preduzetnik koji je ovlašćen da se bavi popravljanjem i prepravljanjem oružja koji izvrši popravku ili prepravku oružja, kojom je zamenjen ili ugrađen njegov osnovni deo, izveden drugi zahvat na oružju kojim se utiče na njegovo funkcionisanje i na bezbednost pri gađanju ili su trajno ili privremeno promenjene originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača, dužan je da dostavi popravljeno ili prepravljeno oružje u roku od 15 dana od dana popravke ili prepravke na ponovljeno pojedinačno ispitivanje Agenciji.

Ovlašćeni serviser iz stava 1. koji izvrši onesposobljavanje oružja dužan je da, u roku od 15 dana od dana onesposobljavanja, Agenciji dostavi onesposobljeno oružje na ispitivanje.

Troškovi ispitivanja iz st. 1. i 2. ovog člana padaju na teret vlasnika oružja.

Ovlašćeni serviser dužan je da:

1)            izvrši popravku ili prepravku oružja, tako da obezbedi bezbednost funkcionisanja u skladu sa tehničkim zahtevima;

2)            dostavi Agenciji na uvid pisano obaveštenje sa opisom načina i tehnološkog postupka prepravke i modifikacije oružja.

Član 32.

Uvoznik, proizvođač odnosno ovlašćeni prevoznik dužan je da podnese zahtev za odobrenje prevoza Ministarstvu, radi ispitivanja, žigosanja i obeležavanja u skladu sa zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Član 33.

Zabranjeno je neovlašćeno ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije.

Zabranjeno je neovlašćeno uklanjanje ili izmena oznaka i žigova na oružju, municiji i napravama.

VI. EVIDENCIJE

Član 34.

Agencija je dužna da vodi evidenciju o podnetim zahtevima i ispitanom, žigosanom, homologovanom, obeleženom i kategorizovanom oružju i napravama, kao i onesposobljenom oružju (vrsta, proizvođač, zemlja porekla, marka, model, kalibar, serijski (fabrički) broj, broj oružnog lista), o kontrolisanoj municiji i elementima municije (vrsta, proizvođač, zemlja porekla, marka, tip zrna ili sačme, kalibar, serijski broj), evidenciju o podnosiocima zahteva (ime, prezime/naziv, jedinstveni matični broj građana/matični broj, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište/sedište), o datumu prijema oružja, naprava i municije u Agenciji i o datumu preuzimanja oružja, naprava i municije.

Agencija je dužna da vodi evidenciju o podnetim zahtevima, rešenjima o ispunjenosti ili neispunjenosti uslova za homologaciju i za nanošenje žiga na kontrolisanu seriju municije.

Evidencije iz ovog člana moraju se voditi uredno, ažurno i čuvaju se trajno.

Agencija Ministarstvu za svaku godinu, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, predaje primerak evidencija koje su propisane ovim zakonom u pisanom ili elektronskom obliku.

Izgled evidencija koje vodi Agencija bliže propisuje ministar, na predlog Agencije.

Član 35.

Ministarstvo vodi evidencije o podnetim žalbama i rešenjima kojima se odlučuje o rešenjima Agencija, o izvršenim nadzorima, o rešenjima kojima se zabranjuje odvijanje procesa i pružanja usluga uvozniku, ovlašćenim prodavcima, ovlašćenim serviserima i drugim pravnim licima i preduzetnicima.

Navedene evidencije sadrže sledeće podatke:

Naziv pravnog lica i preduzetnika, sedište, matični broj, podatke o oružju, napravama i municiji, prostorijama, sredstvima, kao i podatke o ličnosti vlasnika, odgovornog lica i zaposlenih kod pravnog lica i preduzetnika: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, državljanstvo, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, adresu prebivališta odnosno boravišta.

Sve navedene evidencije čuvaju se trajno i u elektronskom obliku.

Podatke iz navedenih evidencija Ministarstvo je dužno da daje državnim i drugim organima i organizacijama, kao i drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

VII.  MEĐUNARODNA SARADNjA

Član 36.

Međunarodna saradnja u oblasti ispitivanja, obeležavanja i žigosanja ručnog vatrenog oružja, naprava i municije ostvaruje se:

1)            zaključivanjem međunarodnih ugovora;

2)            članstvom i učešćem u radu međunarodne organizacije C.I.P.;

3)            međusobnim obaveštavanjem i razmenom informacija sa drugim državama članicama C.I.P.-a i Stalnim biroom C.I.P-a;

4)            pripremanjem, organizovanjem i učestvovanjem na međunarodnim plenarnim sednicama, potkomisijama i radnim grupama C.I.P.-a.

VIII. PREKRŠAJI

Član 37.

Novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice:

1)      koje stavi u promet vatreno oružje i njegove osnovne delove koji nisu obeleženi, ispitani, žigosani ili onesposobljeni (član 3. st. 1. i 4);

2)      koje stavi u promet konvertibilno oružje, naprave, vazdušno oružje i oružje sa tetivom, koji nisu obeleženi i ispitani (član 3. stav 2);

3)      koje stavi u promet vazdušno oružje i oružje sa tetivom za koje nije izvršena kategorizacija (član 4. stav 1);

4)      koje stavi u promet vazdušno oružje ili oružje sa tetivom na kome je proizvođač izvršio izmenu nekih od bitnih karakteristika oružja, a da prethodno nije izvršio prethodnu kategorizaciju (član 4. stav 3);

5)      koje ne ispita, žigoše i obeleži vatreno oružje iz člana 6. stav 1. tačka 1) kome je trajno promenjena namena za civilnu upotrebu (član 6. stav 2);

6)      proizvođač, koji pre stavljanja u promet ne izvrši homologaciju, ispitivanje i žigosanje oružja, naprava, municije i onesposobljenog oružja (član 28. stav 1. tačka 1);

7)      proizvođač, koji u pisanoj formi ne informiše Agenciju o svim izmenama u proizvodnji oružja, naprava i municije, ako te izmene mogu da utiču na osobine nekog od tih proizvoda (član 28. stav 1. tačka 2);

8)      proizvođač, koji na osnovnim delovima oružja, i napravama ne obezbedi pogodno mesto za nanošenje odgovarajućih žigova (član 28. stav 1. tačka 3);

9)      proizvođač, koji u skladištu drži oružje koje nije obeleženo (član 28. stav 1. tačka 4);

10)    proizvođač, koji ne omogući ulaz i pristup mestu proizvodnje i korišćenje objekata i opreme za ispitivanje, potrebno osoblje, i ne obezbedi potrebnu saradnju sa zaposlenima Agencije i Ministarstva (član 28. stav 1. tačka 5);

11)    uvoznik, koji u roku od 30 dana od dana uvoza ne podnese Agenciji zahtev za obeležavanje i/ili ispitivanje i/ili homologaciju oružja, naprava i municije (član 29. stav 1);

12)    uvoznik, koji ne izvrši ispitivanje u roku od 30 dana od dana uvoza oružja, za one vrste oružja za koje je ovim zakonom propisana kategorizacija (član 29. stav 2);

13)    uvoznik, koje prilikom prodaje ne preda kupcu prevod uputstva izdatog od strane proizvođača (član 29. stav. 3);

14)    ovlašćeni prodavac, koji drži i stavi u promet samo oružje, osnovne delove oružja, naprave i municiju koja nije ispitana, žigosana i obeležena (član 30);

15)    ovlašćeni serviser, koji nije ispitao i žigosao, popravkom ili prepravkom zamenjen ili ugrađen osnovni deo vatrenog oružja, ili nije ispitao i žigosao oružje na kome je izveden drugi zahvat kojim se utiče na njegovo funkcionisanje i na bezbednost pri gađanju ili su trajno ili privremeno promenjene originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača (član 31. stav 1);

16)    ovlašćeni serviser, koji u roku od 15 dana od dana onesposobljavanja oružja ne dostavi Agenciji onesposobljeno oružje na ispitivanje (član 31. stav 2);

17)    ovlašćeni serviser, koji izvrši popravku ili prepravku oružja na način da ne obezbedi bezbednost funkcionisanja u skladu sa tehničkim zahtevima (član 31. stav 4. tačka 1);

18)    ovlašćeni serviser, ne dostavi Agenciji na uvid pisano obaveštenje sa opisom načina i tehnološkog postupka prepravke i modifikacije oružja (član 31. stav 4. tačka 2).

Za prekršaje iz stava 1. tač. 1)-18) ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta, zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti i zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove.

Član 38.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj preduzetnik:

1)      uvoznik, koji u roku od 30 dana od dana uvoza ne podnese Agenciji zahtev za obeležavanje i/ili ispitivanje i/ili homologaciju oružja, naprava i municije (član 29. stav 1);

2)      uvoznik, koji prilikom prodaje ne izvrši ispitivanje u roku od 30 dana od dana uvoza oružja, za one vrste oružja za koje je ovim zakonom propisana kategorizacija (član 29. stav 2);

3)      uvoznik, koji prilikom prodaje ne preda kupcu prevod uputstva izdatog od strane proizvođača (član 29. stav 3);

4)      koji stavi u promet naprave i konvertibilno oružje koji nisu obeleženi i ispitani (član 3. stav 2);

5)      koji stavi u promet vazdušno oružje i oružje sa tetivom za koje nije izvršena kategorizacija (član 4);

6)      koji stavi u promet vazdušno oružje ili oružje sa tetivom na kome je proizvođač izvršio izmenu nekih od bitnih karakteristika oružja, a da prethodno nije izvršio prethodnu kategorizaciju (član 4. stav 3);

7)      proizvođač, koji u pisanoj formi ne informiše Agenciju o svim izmenama u proizvodnji oružja, naprava i municije, ako te izmene mogu da utiču na osobine nekog od tih proizvoda (član 28. stav 1. tačka 2);

8)      proizvođač, koji na osnovnim delovima oružja, i napravama ne obezbedi pogodno mesto za nanošenje odgovarajućih žigova (član 28. stav 1. tačka 3);

9)      ovlašćeni prodavac, koji drži i stavi u promet samo oružje, osnovne delove oružja, naprave i municiju koja nije ispitana, žigosana i obeležena (član 30);

10)    ovlašćeni serviser, koji izvrši popravku ili prepravku oružja na način da ne obezbedi bezbednost funkcionisanja u skladu sa tehničkim zahtevima (član 31. stav 4. tačka 1);

11)    ovlašćeni serviser, ako ne dostavi Agenciji na uvid pisano obaveštenje sa opisom načina i tehnološkog postupka prepravke i modifikacije oružja (član 31. stav 4. tačka 2).

Učiniocima prekršaja iz ovog člana pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta.

Član 39.

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara, kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1)      uvoznik, koje u roku od 30 dana od dana uvoza ne podnese Agenciji zahtev za obeležavanje i/ili ispitivanje i/ili homologaciju oružja, naprava i municije (član 29. stav 1);

2)      uvoznik, koje prilikom prodaje ne izvrši ispitivanje u roku od 30 dana od dana uvoza oružja, za one vrste oružja za koje je ovim zakonom propisana kategorizacija (član 29. stav 2);

3)      uvoznik, koje prilikom prodaje ne preda kupcu prevod uputstva izdatog od strane proizvođača (član 29. stav 3).

IX. KRIVIČNA DELA

Član 40.

Ko neovlašćeno ispituje, žigoše i obeležava oružje, naprave ili municiju, kazniće se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

Oružje, njegovi delovi, naprave, municija i sredstva namenjena za izvršenje dela iz stava 1. ovog člana oduzeće se.

Član 41.

Ko u nameri da ih upotrebi kao prave, napravi lažne žigove ili oznake za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije ili ko u istoj nameri takve prave žigove ili oznake preinači ili ko takve lažne ili preinačene žigove ili oznake upotrebi kao prave, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Žigovi ili oznake iz stava 1. ovog člana oduzeće se.

X.  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Ministar bliže uređuje:

1)      način vršenja provera, prilikom ispitivanja, obeležavanja, pojedinačnog ispitivanja, homologacije, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposobljenog oružja i oružja kome je trajno promenjena namena u civilno, kao i izgled oznaka i žigova iz člana 15. stav 2. ovog zakona;

2)      na predlog Agencije, izgled evidencija iz člana 34. stav 5. ovog zakona.

Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se važeći propisi, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Propisi iz stav 1. ovog člana primenjuju se danom početka primene ovog zakona, odnosno danom stavljanja van snage propisa donetih na osnovu Zakona o ispitivanju ručnog vatrenog oružja, naprava i municije ("Službeni glasnik SCG", broj 31/04) i Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije ("Službeni glasnik RS", broj 46/95).

Član 43.

Danom osnivanja Agencije prestaje sa radom Zavod za ispitivanje oružja i municije,društvo sa ograničenom odgovornošću.

Prava, obaveze, poslove, zaposlene, sredstva, dokumentaciju i predmete u Zavodu za ispitivanje oružja i municije,društvo sa ograničenom odgovornošću, preuzima Agencija.

Član 44.

Postupci započeti do dana početka primene ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona.

Vazdušno oružje i oružje sa tetivom uvezeno do početka primene ovog zakona ne podleže kategorizaciji.

Član 45.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o ispitivanju ručnog vatrenog oružja, naprava i municije ("Službeni glasnik SCG", broj 31/04) i Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije ("Službeni glasnik RS", broj 46/95).

Član 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim na proizvođače oružja, naprava i municije u postupku izvoza u zemlje C.I.P.-a, na koje se odredbe ovog zakona primenjuju od dana prijema Republike Srbije u punopravno članstvo C.I.P.-a.


O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

                Ustavni osnov za donošenje Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 4) Ustava Republike Srbije kojim je, između ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana i mere za slučaj vanrednog stanja.

II.RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

                 Cilj donošenja Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije je obezbeđivanje sigurnosti funkcionisanja vatrenog oružja, naprava i municije, sigurnost pri upotrebi, manipulaciji i skladištenju, kao i standardizacija i unifikacija oružja, naprava i municije. Sigurnost korisnika oružja, naprava i municije obezbediće se donošenjem ovog zakona i pratećih propisa, utvrđivanjem načina i vrste ispitivanja i kontrole koje sprovode ovlašćena pravna lica za ispitivanje oružja, naprava i municije. U konkretnom slučaju, radi se o ispitivanju, kontroli, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije pre puštanja u promet, koje se mora pravno obezbediti donošenjem posebnog zakona i podzakonskih akata na osnovu tog zakona. Imajući u vidu izuzetan značaj ove oblasti, posebno sa aspekta bezbednosti života i imovine lica, ista mora biti regulisana zakonom, jer se u suprotnom dovodi u pitanje bezbednost građana i njihove imovine.

                Donošenje predloženog zakona je jedan od uslova za pristupanje Republike Srbije Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje od 1. jula 1969. godine i povratak Republike Srbije u Stalnu međunarodnu komisiju za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (Commission Internationale Permanente pour L Eprueuve des Armes a Feu portatives - C.I.P)

                 Pre stavljanja u promet, vatreno oružje, naprave i municija za civilnu upotrebu u EU i zemljama članicama C.I.P-a obavezno se ispituje i kontroliše od strane ovlašćenih organizacija za ispitivanje i kontrolu oružja i municije koja je priznata od strane C.I.P-a.

                U sadašnjoj situaciji, domaći proizvođači oružja i municije, za svaki proizvod namenjen izvozu, obavezu ispitivanja, kontrole i žigosanja obavljaju u inostranstvu, uglavnom u Austriji ili Mađarskoj. Izdvajanje finansijskih sredstava za ovu namenu iznosi oko 220.000 dolara (USD) godišnje.

                Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je 1969. godine donela Zakon o ispitivanju i žigosanju, odnosno obeležavanju ručnog vatrenog oružja i municije ("Službeni list SFRJ", broj 20/69), Pravilnik o postupku za ispitivanje i žigosanje odnosno obeležavanje ručnog vatrenog oružja, municije i ručnih aparata i naprava kod kojih se za pogon koristi energija barutnih gasova ("Službeni list SFRJ", broj 15/70), Pravilnik o uslovima koje moraju ispuniti stručne radne organizacije za ispitivanje i žigosanje odnosno obeležavanje ručnog vatrenog oružja i municije ("Službeni list SFRJ", broj 23/69).

                 Nakon osnivanja Zavoda za ispitivanje oružja i municije u Kragujevcu 29. decembra 1969.godine stvoreni su preduslovi da učlanjenje SFRJ u Stalnu međunarodnu komisiju za ispitivanje ručnog vatrenog oružja.

                U skladu sa tim, SFRJ je dana 23. maja 1973. godine pristupila Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje i postala član Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja C.I.P.

                Na osnovu mišljenja Arbitražne komisije Mirovne konferencije o Jugoslaviji da SFRJ više ne postoji, Stalna međunarodna komisija za ispitivanje ručnog vatrenog oružja je na XXII Plenarnoj sednici prihvatila stav da SFRJ ne postoji, da Konvencija o uzajamnom priznavanju žigova za vatreno oružje, nema efekta prema SR Jugoslaviji i da se žigovi Zavoda za ispitivanje oružja i municije iz Kragujevca ne priznaju od 30. septembra 1992.godine.

                Savezna Republika Jugoslavija je dana 6. decembra 2000. godine podnela zahtev za ponovno pristupanje Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za vatreno oružje, i učlanjenje u Stalnu međunarodnu komisiju za ispitivanje ručnog vatrenog oružja.

                Zahtev SR Jugoslavije je dana 2. aprila 2001. godine zvanično prosleđen od strane Stalnog biroa Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja, svim zemljama potpisnicama Konvencije.

                Ministarstvo za inostrane poslove, spoljnu i međunarodnu trgovinu i međunarodnu saradnju Kraljevine Belgije uputilo je akt (broj akta J22-MS-94-Cir.1163-S-84.570/11990 od 8. maja 2002.godine), kojim je obavestilo Ambasadu SR Jugoslavije u Briselu da zbog primedbi jednog broja zemalja na Zakon i Pravilnik o ispitivanju ručnog vatrenog oružja i municije, zahtev SR Jugoslavije za pristupanje Konvenciji ne može biti prihvaćen.

                Državna zajednica Srbije i Crne Gore je dana 22. novembra 2004. godine podnela zahtev za ponovno pristupanje Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje i učlanjenje u Stalnu međunarodnu komisiju za ispitivanje ručnog vatrenog oružja.

                Ministarstvo za inostrane poslove, spoljnu i međunarodnu trgovinu i međunarodnu saradnju Kraljevine Belgije (aktom broj J4-CD-2006-Cir.1351-S-92.660/10025 od 21. februara 2006. godine), zvanično je Ambasadu Državne zajednice Srbije i Crne Gore obavestilo da, zbog primedbi dve zemlje potpisnice Konvecije, zahtev Srbije i Crne Gore za pristupanje Konveciji nije kompletan, da nedostaju Pravilnik i podaci o posebnoj organizaciji za ispitivanje i kontrolu oružja i municije, pa iz navedenih tehničkih razloga zahtev ne može biti prihvaćen.

                Pristupanjem Republike Srbije Konvenciji, sredstva koja izdvajaju domaći proizvođači oružja i municije za ispitivanje kod inostranih zavoda bi bila usmerena posebnoj organizaciji za ispitivanje i kontrolu oružja i municije u zemlji, što bi zaustavilo odlivanje deviznih sredstava i uz to bi se ostvarila i značajna ušteda proizvođačima oružja i municije.

                Pristupanje Republike Srbije Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za vatreno oružje je od izuzetnog značaja za proizvođače i izvoznike oružja i municije za civilnu upotrebu, jer će doprineti nesmetanom protoku roba, kao i usaglašavanju naših zakona i propisa iz oblasti oružja i municije sa zakonodavstvom Evropske Unije.

                Odlukom Vlade Republike Srbije o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog preduzeća, Zavod za ispitivanje i žigosanje ručnog vatrenog oružja i municije organizovan je kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću i posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava ("Službeni glasnik RS", broj 9/09).

                Donošenjem Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije bi se obezbedila perspektiva Zavodu za ispitivanje oružja i municije u Kragujevcu koji poseduje objekte, opremu i kadrove za vršenje poslova ispitivanja i kontole oružja i municije. Opremu, dokumentaciju i zaposlene Zavoda preuzela bi Agencija za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije, nad čijim radom bi nadzor vršilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Sa postojećim kapacitetima Agencija bi mogla da vrši usluge proizvođačima oružja i municije u susednim državama (Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj...) koje nemaju svoj zavod, odnosno agenciju za ispitivanje oružja i municije, ali imaju proizvodnju civilnog oružja i municije.

                Shodno Zakonu o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 20/15) kojim je propisano da se ne može registrovati oružje iz kategorije B, kao i vazdušno oružje iz kategorije C koje nije ispitano, žigosano i obeleženo u skladu sa propisima koji uređuju ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, predmet Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije je i vazdušno oružje.

S obzirom na to da je Zakonom o oružju i municiji predviđeno da vazdušno oružje kao i oružje sa tetivom iz kategorije C pripada kategoriji oružja koje ima određeni stepen društvene opasnosti, i da se vazdušno oružje i oružje sa tetivom iz ove kategorije ne može slobodno držati kao i to da se drži uz prijavu nadležnom organu, vazdušno oružje i oružje sa tetivom pre stavljanja u promet mora biti podvrgnuto homologaciji. S obzirom na to da homologacija obuhvata postupak kojim se proverava usaglašenost oružja, naprava i municije i elemenata municije sa međunarodnim propisima, kao i proveru bezbednosti funkcionisanja oružja, ovakvom vrstom provere vazdušnog oružja i oružja sa tetivom obezbediće se veći stepen bezbednosti građana.

                Zbog velikih problema sa kojima se države članice Evropske unije susreću sa onesposobljenim oružjem, jer se može vratiti u funkcionalno stanje, i činjenice da je veliki akcenat na postupku onesposobljavanja oružja, tako da se ono ne može osposobiti za upotrebu, Republika Srbija je donela Pravilnik o onesposobljavanju oružja koji je potpuno usklađen sa pravilnikom koji primenjuju članice Evropske unije, kojim je propisan način onesposobljavanja oružja, pa je stoga predmet Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, između ostalog, i onesposobljeno oružje.

                Donošenjem novog Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije biće u potpunosti regulisan postupak kojim se vrši provera da li su osnovni delovi oružja trajno onesposobljeni na način da njihovim uklanjanjem, zamenom ili prepravkom, oružje ne može biti ponovo osposobljeno za upotrebu, što će uticati na veći stepen bezbednosti građana.

III.OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

                  Članom 1. Predloga zakona propisan je predmet uređenja zakona i to:ispitivanje, žigosanje, obeležavanje i homologacija oružja, osnovnih delova oružja, naprava i municije, prava i obaveze proizvođača, uvoznika, ovlašćenih prodavaca, ovlašćenih servisera i vlasnika oružja, osnovnih delova oružja, naprava i municije, prava i obaveze ovlašćenog pravnog lica za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije.

Članom 2. propisani su pojmovi koji se koriste u ovom zakonu i njihove definicije.

Članom 3. propisana je obaveza obeležavanja, ispitivanja i žigosanja vatrenog oružja, osnovnih delova oružja, municije koja se proizvodi i/ili stavlja u promet i onesposobljenog oružja kao i obaveza ispitivanja i žigosanja oružja kome je popravkom ili prepravkom zamenjen ili ugrađen njegov osnovni deo dok konvertibilno oružje, naprave, vazdušno oružje i oružje sa tetivom pre stavljanja u promet mora biti obeleženo i ispitano.

Članom 4. propisano je da vazdušno oružje i oružje sa tetivom pre stavljanja u promet mora biti podvrgnuto homologaciji u svrhu utvrđivanja kategorije oružja. Informacije o izvršenoj kategorizaciji javno se objavljuju. Takođe, vazdušno oružje iste marke, modela i kalibra, odnosno oružje sa tetivom iste marke i modela, koje je kategorizovano, ne podleže ponovnom ispitivanju i kategorizaciji i može se stavljati u promet, osim u slučaju kada je proizvođač promenio neku od bitnih karakteristika oružja.

 Članom 5. propisano je da oružje i naprave podležu obaveznoj homologaciji ili pojedinačnom i ponovljenom ispitivanju, kao i da municija podleže obaveznoj kontroli tipa ili pojedinačnom ispitivanju proizvodnje svake serije ili homologaciji.

 Članom 6. propisani su izuzeci od obaveze ispitivanja i žigosanja.

 Čl. 7-12. propisano je osnivanje Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije kao javne agencije, od strane Vlade, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, koja poslove ispitivanja, žigosanja, obeležavanja, homologacije oružja, njihovih osnovnih delova, naprava, municije i kontrole tipa municije vrši kao poverene poslove. Nadzor nad radom Agencije vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova. Propisani su izvori finansiranja Agencije, način utvrđivanja cena usluga koje vrši Agencija, a koje plaćaju korisnici tih usluga, kao i da saglasnost na akt kojim se utvrđuje visina plata i broj zaposlenih u Agenciji daje Vlada. Propisano je da je Agencija dužna da deo sredstava od cena usluga koje plaćaju korisnici usluga Agencije, uplati u budžet Republike Srbije, po završnom računu za prethodnu godinu, kao i da se visina i rok za uplatu dela sredstava od cena usluga koje plaćaju korisnici usluga utvrđuje zakonom o budžetu za narednu godinu. Propisane su obaveze Agencije, kao i tehnička dokumentacija koju proizvođač dostavlja Agenciji. Propisan je i način na koji Agencija vrši obaveštavanje u oblasti rada C.I.P.-a.

Čl. 13-14. propisana je dvostepenost u odlučivanju i nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, koji vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Članom 15. propisane su vrste ispitivanja u zakonu i to: homologacija, kontrola tipa municije, pojedinačno ispitivanje, dobrovoljno ispitivanje, tormentacija i pojačano ispitivanje i ispitivanje onesposobljenog oružja, kao i da se način vršenja provera, prilikom ispitivanja, pojedinačnog ispitivanja, homologacije, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposobljenog oružja, kao i izgled oznaka i žigova bliže uređuju propisom koji donosi ministar.

Članom 16. propisan je postupak ispitivanja - podnosioci zahteva i postupanje Agencije po zahtevu.

Čl. 17-18. propisano je šta obuhvata homologacija, koje oružje, naprave i municija joj se podvrgavaju, kao i obaveze Agencije, odnosno radnje koje preduzima Agencija prilikom vršenja homologacije.

               Članom 19. propisan je postupak kontrole tipa municije, kojem se podvrgava svaki tip municije koja je prvi put serijski proizvedena ili se prvi put uvozi, kao i obaveze Agencije, odnosno radnje koje preduzima Agencija prilikom vršenja kontrole tipa municije.

Članom 20. propisano je koje oružje, naprave i municije su predmet pojedinačnog ispitivanja.

Članom 21. propisan je postupak pojedinačnog ispitivanja oružja i naprava, kao i obaveze Agencije, odnosno radnje koje preduzima Agencija prilikom vršenja pojedinačnog ispitivanja oružja i naprava.

Članom 22. propisan je postupak pojedinačnog ispitivanja municije i elemenata municije i obaveze Agencije, odnosno radnje koje preduzima Agencija prilikom vršenja pojedinačnog ispitivanja municije i elemenata municije.

Članom 23. propisano je dobrovoljno ispitivanje i mogućnost za proizvođača, uvoznika, odnosno vlasnika oružja, naprava i municije koji su prethodno već ispitani da podnesu zahtev za dobrovoljno ispitivanje Agenciji.

Članom 24. propisana je tormentacija i pojačano ispitivanje (pojačana tormentacija).

                Članom 25. propisano je ispitivanje onesposobljenog oružja.

                Članom 26. propisan je postupak obeležavanja oružja i naprava.

 Članom 27. propisan je postupak obeležavanjamunicije.

Čl. 28-31. predviđena su prava i obaveze proizvođača, uvoznika, prodavca, servisera i vlasnika oružja, naprava i municije po ovom zakonu.

Članom 32. propisana je obaveza podnošenja zahteva za odobrenje prevoza Ministarstvu unutrašnjih poslova od strane vlasnika, uvoznika, proizvođača odnosno ovlašćenog prevoznika, radi ispitivanja, žigosanja i obeležavanja u skladu sa zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Članom 33. propisana je zabrana neovlašćenog ispitivanja, žigosanja i obeležavanja oružja, naprava i municije, što ne podrazumeva slučajeve kada se ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja vrši od strane ovlašćenih pravnih lica država članica C.I.P.-a, kao i zabrana neovlašćenog uklanjanja ili izmena oznaka i žigova na oružju, municiji i napravama.

Članom 34. propisane su evidencije koje vodi Agencija, kao i da se izgled ovih evidencija bliže uređuje propisom koji donosi ministar, na predlog Agencije.

Članom 35. propisane su evidencije koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Članom 36. predviđena je međunarodna saradnja, odnosno načini na koje se ona ostvaruje.

Čl. 37-39. predviđene su kaznene odredbe za prekršaje po ovom zakonu.

Čl. 40-41 predviđene su kaznene odredbe za izvršena krivična dela po ovom zakonu.

Čl. 42-46. predviđene su prelazne i završne odredbe. Propisano je da podzakonske akte za primenu ovog zakona donosi ministar u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i da će se do njihovog donošenja primenjivati važeći propisi, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. Predviđeno je da se propisi koji će biti doneti na osnovu ovog zakona, primenjuju danom početka primene ovog zakona, odnosno danom stavljanja van snage propisa donetih na osnovu Zakona o ispitivanju ručnog vatrenog oružja, naprava i municije ("Službeni glasnik SCG", broj 31/04) i Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije ("Službeni glasnik RS", broj 46/95).

Predviđeno je da će se postupci započeti do dana početka primene ovog zakona okončati po propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona. Predviđeno je da danom osnivanja Agencije prestaje sa radom Zavod za ispitivanje oružja i municije, društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i da prava, obaveze, poslove, zaposlene, sredstva, dokumentaciju i predmete u Zavodu za ispitivanje oružja i municije, društvo sa ograničenom odgovornošću, preuzima Agencija.

 Predviđeno je dadanom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o ispitivanju ručnog vatrenog oružja, naprava i municije ("Službeni glasnik SCG", broj 31/04) i Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije ("Službeni glasnik RS", broj 46/95), da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim na proizvođače oružja, naprava i municije u postupku izvoza u zemlje C. I. P.-a, na koje se odredbe ovog zakona primenjuju od dana prijema Republike Srbije u punopravno članstvo C.I.P.-a.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

                Kako bi Ministarstvo unutrašnjih poslova imalo kapacitete za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova predviđena je nova organizaciona jedinica u čijoj bi nadležnosti bilo vršenje nadzora nad primenom ovog zakona. Radna mesta u novoj organizacionoj jedinici trebalo bi da se popune raspodelom već postojećih resursa imajući u vidu da su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sredstva na ekonomskim klasifikacijama sa kojih se isplaćuju plate planirana za postojeći nivo koeficijenata i postojeći broj zaposlenih.

                 Sredstva iz budžeta Republike Srbije potrebna su i nakon pristupanja Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje od 1. jula 1969. godine, jer je iznos godišnje članarine u ovoj organizaciji 10.000,00 evra.

                Istovremeno, pristupanjem Republike Srbije Konvenciji sredstva koja izdvajaju domaći proizvođači oružja i municije za ispitivanje kod inostranih zavoda bi bila usmerena posebnoj organizaciji-agenciji za ispitivanje i kontrolu oružja i municije u zemlji, čiji je osnivač Vlada. Na ovaj način zaustavilo bi se odlivanje deviznih sredstava i uz to bi se ostvarila i značajna ušteda proizvođačima oružja i municije.

                Takođe, Agencija bi po preuzimanju Zavoda za ispitivanje oružja i municije, sa postojećim kapacitetima, mogla bi da vrši usluge proizvođačima oružja i municije u susednim državama (Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj...) koje nemaju svoj Zavod za ispitivanje oružja i municije, ali imaju proizvodnju civilnog oružja i municije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Što hitnijim uređivanjem postupka kojim se vrši provera da li su osnovni delovi oružja trajno onesposobljeni na način da njihovim uklanjanjem, zamenom ili prepravkom, oružje ne može biti ponovo osposobljeno za upotrebu i uvođenjem obaveze da vazdušno oružje i oružje sa tetivom pre stavljanja u promet mora biti podvrgnuto homologaciji uticaće se na veći stepen bezbednosti građana, odnosno zaštitiće se imovina i životi građana Republike Srbije.


ANALIZA EFEKATA

1. Koji problem se rešava zakonom?

Osnovni problem koji se rešava zakonom je ispunjavanje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između članica EU i RS odnosno implementacija Direktiva o oružju EU i Briselske konvencije od 1. jula 1969. godine (pitanje 55 iz upitnika).

Harmonizacija pravila za obeležavanje vatrenog oružja, kao i svih ključnih elemenata oružja doprineće mogućnosti praćenja oružja od proizvođača ili uvoznika do krajnjih korisnika i pružiće podatke o čitavom ciklusu kretanja vatrenog oružja. Vođenje evidencija o svim podacima o oružju i njegovim osnovnim delovima predstavlja osnov za unapređenu razmenu prikupljenih relevantnih podataka i kao takvo pruža mogućnost praćenja oružja koje je korišćeno za kriminalne aktivnosti.

Stalna međunarodna komisija za ispitivanje ručnog vatrenog oružja je na XXII plenarnoj sednici održanoj 30.09. 1992. godine, na osnovu mišljenja Arbitražne komisije Mirovne konferencije UN da SFR Jugoslavija više ne postoji, konstatovala da Konvencija o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje nema pravnog efekta prema SR Jugoslaviji i da se žigovi za oružje i municiju Zavoda za ispitivanje oružja i municije iz Kragujevca više međunarodno ne priznaju.

Predloženim zakonom obezbeđuje se da žigovi za oružje i municiju nekada Zavoda za ispitivanje oružja i municije a sada Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije ponovno budu međunarodno priznati. U svim zemljama EU, kao i u nekim vanevropskim zemljama da bi se civilno oružje stavilo u promet neophodno je da ista budu ispitana i žigosana u skladu sa Konvencijom o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje (tzv. Briselska konvencija od 1. jula 1969. godine).

Uvođenje oziačavanja uvezenog oružja (član 3. i 22.)

Zakonom o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja, naprava i municije iz 1995 godine nije predviđeno dopunsko obeležavanje oružja i municije pri uvozu oznakama Republike Srbije i godinom uvoza.

Uvođenje isiitivanja onesposobljenog (deaktiviranog) oružja (član 23.)

Predloženim zakonom rešava se problem ispitivanja onesposobljenog oružja kojim se potvrđuje da se klasičnim metodama obrade oružje ne može osposobiti da ima funkciju vatrenog oružja.

Uvođenje ispitivanja i obeležavanja vatrenog oružja koje trajno menja namenu iz vojnog i policijskog u civilno (član 5.)

Obim, vrsta i način prepravke do sada nije propisana kako bi se lako i jasno prepoznalo i razlikovalo vojno, policijsko i civilno vatreno oružje.

Predloženim zakonskim rešenjem predviđeno je da se u skladu članom 8 Protokola protiv nezakonite proizvodnje i prometa vatrenim oružjem, njegovim delovima, sklopovima i municijom, kojim se dopunjava Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kao i skladu sa Direktivom EU 853/2017 svo oružje koje menja namenu, transformiše iz vojnog i policijskog u oružje za civilne namene posebno obeleži i ispita po utvrđenim procedurama.

Članom 4. propisano je da vazdušno oružje i oružje sa tetivom pre stavljanja u promet mora biti podvrgnuto homologaciji u svrhu utvrđivanja kategorije oružja. Informacije o izvršenojkategorizaciji javno se objavljuju. Takođe, vazdušno oružje iste marke, modela i kalibra, odnosno oružje sa tetivom iste marke i modela, koje je kategorizovano, ne podleže ponovnom ispitivanju i kategorizaciji i može se stavljati u promet, osim u slučaju kada je proizvođač promenio neku od bitnih karakteristika oružja. Navedene odredbe unete su zbog povećanog prometa i sve većeg značaja koje vazdušno oružje i oružje sa tetivom imaju u svakodnevnoj upotrebi.

  1. 2.   Koji ciljevi treba da se postignu donošenjem zakona?

Osnovni ciljevi koji bi trebalo da se postignu donošenjem zakona jesu usklađivanje domaćeg zakonodavstva prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanje sa Direktivom o oružju Saveta Evrope 91/477/EEC, Direktivom Parlamenta i Saveta EU 2008/51/EC i Direktivom Parlamenta i Saveta EU 2017/853.

Predložena rešenja u novom zakonu obezbeđuju uslove da Republika Srbija pristupi Stalnoj međunarodnoj komisiji za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (C.I.P.) i da žigovi za vatreno oružje i municiju budu međunarodno priznati.

Pored navedenog, donošenje novog zakona doprineće sprečavanju, iskorenjavanju i borbi protiv nezakonite (ilegalne) proizvodnje, trgovine, krađe ili razmene vatrenog oružja, glavnih delova vatrenog oružja, municije i elemenata municije.

Novim zakonom obezbediće de dopunsko obeležavanje uvezenog vatrenog oružja i municije u skladu sa Protokolom UN član 8. tačka b.

Takođe, obezbediće se sigurnost funkcionisanja ručnog vatrenog oružja, naprava i municije, sigurnost pri upotrebi, manipulaciji i skladištenju, kao i standardizacija i unifikacija oružja, naprava i municije.

Pojačaće se kontrola nad proizvodnjom i prometom ručnog varetnog oružja i

municije.

Efikasno će se izvršavati obaveze preuzete od strane Republike Srbije prema Protokolu protiv nezakonite proizvodnje vatrenog oružja, njegovih delova i municije.

Donošenjem novog zakona obezbediće se da proizvođači oružja i municije mogu da plasiraju svoje proizvode na svetsko tržište bez dodatnih barijera i naknadnih troškova, a takođe će obezbediti i da će državni organi lakše identifikovati i pratiti uvezeno ručno vatreno oružje i municiju.

  1. 3.   Druge mogućnostn rešavanja problema

U toku analize razmatrano je nekoliko relevantnih mogućnosti:

1)     status quo - ne menjanje važećih Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije

2)      donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije

3)      donošenje potpuno novog Zakona.

Prva opcija nije moguća iz razloga što je na osnovu mišljenja Arbitražne komisije Mirovne konferencije o Jugoslaviji, da SFRJ više ne postoji, Stalna međunarodna komisija za ispitivanje ručnog vatrenog oružja prihvatila stav da Konvencija o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje nema efekata prema SR Jugoslaviji i da se žigovi Zavoda za ispitivanje oružja i municije iz Kragujevca ne priznaju od 30. septembra 1992. godine.

Nakon toga SR Jugoslavija aplicirala je za ponovni prijem ali je ambasada SR Jugoslavije u Briselu primila notu Ministarstava za inostrane poslove, spoljnju i međunarodnu trgovinu i međunarodnu saradnju Kraljevine Belgije J22-MS-94- Cir.l 163-S.84.570/11990 od 08.05.20002. godine koja je u svojstvu depozitara Konvencije o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje, obavestila da zbog primedbi jednog broja zemalja na naš Zakon i Pravilnik o ispitivanju ručnog vatrenog oružja i municije, zahtev SR Jugoslavije za pristupanje Konvenciji ne može da bude prihvaćen.

Druga opcija koja predviđa donošenje izmena i dopuna Zakona takođe nije moguća iz gore navedenih razloga.

Izabrana je treća opcija, odnosno donošenje potpuno novog Zakona iz razloga usaglašavanja sa relevantnim međunarodnim propisima, Direktivama EU i standardima u ovoj oblasti.

  1. 4.   Zašto je donošenje zakona najbolje rešenje datog problema?

Članom V tačka 5) Konvencije o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje predviđeno je da zemlje imaju zakon i pravilnik koji uređuje oblast službenog ispitivanja vatrenog oružja, naprava i municije. Sve zemlje potpisnice Konvencije su ovu oblast regulisale zakonom i pravilnikom.

Pri izradi predloženog zakona korišćeni su zakoni Republike Češke i Kraljevine Belgije predloženi od direktora Stalnog biroa C.I.P.-a kao uzorni zakoni.

  1. 5.   Na koga će n kako uticati rešenja predložena u zakonu?

Cilj donošenja Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije je obezbeđivanje sigurnosti funkcionisanja vatrenog oružja, naprava i municije pre puštanja u promet, kao i omogućavanja praćenja oružja i pružanja podataka o ciklusu kretanja vatrenog oružja. Pre stavljanja u promet vatreno oružje, naprave i municija za civilnu upotrebu u zemljama Evropske unije, kao i zemljama članicama Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (u daljem tekstu: C.I.P.) obavezno se ispituju i kontrolišu od strane ovlašćenih organizacija za ispitivanje i kontrolu oružja i municije.

Ovim zakonom bi se postiglo da Republika Srbija stekne uslov za prijem u članstvo C.I.P. odnosno međunarodno priznavanje žigova za vatreno oružje i municiju, čime bi domaći proizvođači eliminisali potrebu da angažuju zavode stranih država čiji su žigovi međunarodno priznati.

Imajući u vidu da je identifikacija oružja od presudnog značaja za uspešno praćenje oružja, donošenjem ovog zakona obezbedili bi se uslovi za obeležavanje oružja, osnovnih delova i municije korišćenjem oznaka u skladu sa međuanrodnim standardimakoje obeleženo oružje čine jedinstvenim primerkom čije se kretanje može pratiti. što je od značaja kako za praćenje oružja na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.

Predložena rešenja će uticati pre svega na proizvođače oružja i municije tako što će svoje proizvode uskladiti sa međunarodnim standardima i time obezbediti veću konkurentnost na svetskom tržištu.

Vlasnici, korisnici oružja i municije imaće garantovanu sigurnost pri gađanju i veću sigurnost pri korišćenju i manipulaciji oružjem i municijom.

Trgovci će nesmetano da dobiju transportnu dozvolu za oružje i municiju na teritoriji EU kada naše oružje i municija bude posedovala međunarodno priznate žigove.

Agencija za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije će moći da vrši ispitivanje municije proizvođačima Prvi Partizan iz Užica, s obzirom da on izvozi preko 95%, proizvedenog oružja, takođe proizvođačima sačmarske municije SBS Belom i Krušik FJTM koji nisu mogli u proteklom periodu da ostvare izvoz svojih proizvoda zbog visokih cena ispitivanja koje im je ponudio Zavod za ispitivanje iz Budimpešte.

Agencija za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije iz Kragujevca stiče šansu da nastupi prema proizvođačima u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Hrvatskoj, Bugarskoj-državama koje nemaju zavode, i time obezbedi dodatne izvore finansiranja.

6. Kakve troškove će primena zakona nzazvati građannma i privredi, a naročito malim i srednjim preduzećima

Primenom zakona neće doći do povećanja troškova građanima tj. vlasnicima i korisnicima oružja i municije.

Smanjili bi se direktni i indirektni troškovi proizvođačima oružja i

municije.

Cena ispitivanja oružja koje se izvozi i kada kontrolori zavoda iz stranih država dolaze kod proizvođača je oko 20 € a kada se ispitivanje se obavlja posle izvoza u stranim zavodima cena ispitivnja dostiže i do 50 €.

Tabela sa uporednim pregledom cena ispitivanja oružja i municije

Vrste ispitivanja

Cene ispitivanja stranih zavoda

Cena ispitivanja Agencije iz Kragujevca

Ispitivanje oružja po komadu

20-50 €

3-5 €

Ispitivanje sačmarske municije po seriji

1500-2500 €

150-200 €

 

Shodno gore navedenom, usvajanjem predloženog zakonskog rešenja, priznavanjem žigova Republike Srbije i ispitivanjem oružja i municije od strane domaće Agencije, troškovi bi se višestruko smanjili. Trošak ispitivanja po oružnoj jedinici bi bio manji u proseku 20 evra. Iz ovoga proizilazi da bi u slučaju izvoza 100.000 oružnih jedinica ušteda bila 2 miliona evra. Takođe bi i troškovi ispitivanja municije bili i do deset puta manji.

Pored direktnih troškova, u slučaju priznatih žigova Republike Srbije i ispitivanja od strane domaćeg Zavoda proizvođači oružja i municije bi znatno povećali efikasnost i fleksibilnost u isporuci robe. Tako na primer, u slučaju da je ugovorena isporuka relativno malog broja oružja npr. 200 komada, strani zavod neće da šal>e svoje kontrolore za tu količinu. Ista situacija je i u slučaju isporuke manje količine municije na inostrano tržište, kada troškovi ispitivanja stranog zavoda prevazilaze zaradu koju bi proizvođač imao, pa se proizvođaču ne isplati da proda npr. 300000 metaka (Slučaj koji su imali proizvođači sačmarske municije Krušik FJ1M-Valjevo i Belom-Beograd pri izvozu robe u Republiku Hrvatsku).

Kontrolori domaće Agencije stalno su prisutni kod proizvođača, tako da nema zastoja u isporuci robe zbog ispitivanja i žigosanja oružja odnosno obeležavanja municije.

  1. 7.  Da li pozitivni efekti opravdavaju troškove

Pozitivni efekti usvajanja Zakona rezultirali bi povećanjem obima usluga koje bi Agencija mogla da punudi domaćim proizvođačima oružja i municije kao i proizvođačima u okruženju, čime bi Agencija uvećao svoje prihode za 40% stekao uslove za povećanje kvalifikacione strukture kao i broja zaposlenih za 20%.

Predložena rešenja direktno utiču i na budžet Republike Srbije je jer je ovim Zakonom predviđeno i da se deo dobiti Agencije uplaćuje u budžet Republike Srbije.

  1. 8.   Da li zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkureciju?

Priznavanjem žigova Republike Srbije novi privredni subjekti zainteresovani za plasman robe na svetsko tržište imali bi manje troškove nego u slučaju da Republika Srbija nema međunarodno priznate žigove na oružju i municiji i samim tim naši proizvođači bi bili konkurentniji.

Za domaće proizvođače oružja i municije je karakteristično da su izrazito izvozno orjentisani. Na tržište Republike Srbije plasira se svega oko 5% proizvodnje. To znači da se 95% proizvodnje oružja i municije plasira na svetsko tržište. Konkurencija na svetskom tržištu je izuzetno velika, međutim kvalitet i cene naših proizvoda su na takvom nivou da su oni traženi i na američkom tržištu kao najzahtevnijem i najvećem tržištu civilnog oružja i municije.

U Republici Srbiji se godišnje proizvede oko 100 000 oružanih jedinica i preko 200 miliona komada municije od toga preko 95% namenjeno je izvozu.

Imajući u vidu da bi se troškovi ispitivanja, u slučaju da te poslove obavlja Agencija - smanjili, konkurentnost domaćih proizvođača oružja i municije bi se povećala. Većina zemalja EU, koje imaju proizvodnju oružja i municije za civilno tržište imaju svoje zavode za ispitivanje oružja i municije. Na primer Nemačka ima sedam zavoda. Od zemalja u okruženju samo Mađarska ima svoj zavod. Ovde je značajno napomenuti da je Direktivom o oružju EU propisano da zemlje članice moraju na svojoj teritoriji da obezbede obavezno ispitivanje oružja i municije u skladu sa Konvencijom o priznavanju žigova na oružju i municiji (Briselska konvencija od 1. jula 1969. godine).

9. Da li su zaiiteresovaie strane imale priliku da iznesu svoje stavove o zakonu?

Odbor za pravni sistem i državne organe je na 56. sednici, održanoj 12. jula 2018. godine odobrio sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije i usvojio Program javne rasprave saglasno kojem je Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo javnu raspravu.

Javna rasprava sprovedena je u periodu od 12. jula do 31 jula 2018. godine, a tekst Nacrta zakona bio je postavljen na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Primedbe na tekst Nacrta zakona i predlozi za njegovu izmenu ili dopunu dostavljeni su putem pošte ili elektronskim putem.

Primedbe dostavljene elektronskim putem odnosile su se uglavnom na usaglašavanje teksta Nacrta zakona sa Pravilnikom, Odlukama i Preporukama Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (C.I.P.).

Tekst Nacrta zakona predstavljen je i na javnoj raspravi koja je održana u Beogradu dana 12.07.2018. godine.

Kroz sprovedenu javnu raspravu u izradu Nacrta zakona uključili su se i drugi zainteresovani subjekti, predstavnici Zavoda za ispitivanje oružja i municije iz Kragujevca i Nacionalne asocijacije za oružje Srbije (NAOS). Sa predstvanicima NAOS-a održan je nakon javne rasprave još jedan sastanak na kome su detaljno razmatrane sve njihove sugestije.

10. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se postiglo ono što zakon predviđa

Nakon usvajanja predloženog zakona, Ministarstvo unutrašnjih poslova će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona doneti podzakonske akte u cilju adekvatnog sprovođenja Zakona i to kroz:

1) način vršenja provera ispitivanja, obeležavanja, pojedinačnog ispitivanja, homologacije, kontrole tipa municije, ispitivanje onesposobljenog oružja i oružja kome je trajno promenjena namena u civilno;

2)   izgled oznaka i žigova;

3)   izgled evidencija koje vodi Agencija.

Radi obezbeđenja primene odredaba Zakona, Ministarstvo unutrašnjih poslova će u skladu sa nadležnostima, vršiti nadzor nad primenom zakona i nadzor postrojenja, objekata, uređaja, specifične i druge oprema u objektima koji se koriste za ispitivanje, kontrolu, servisiranje i prepravku oružja, osnovnih delova oružja, naprava, municije i elemenata municije, koji su predmet ovog zakona, kao i materijal, delovi i sklopovi za njihovu izradu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.10.2018.
Naslov: Redakcija