Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU


Član 1.

U Zakonu o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US i 55/14), u članu 204. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

"Lice koje je od tuženog pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica, može da stupi u parnicu umesto tuženog, samo ako na to pristanu obe stranke.

Lice koje je od tužioca pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica, može da stupi u parnicu umesto tužioca, na osnovu pismene saglasnosti koju tužilac dostavi sudu.".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


OBRAZLOŽENjE

                I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

                Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku sadržan je u članu 97. tačka 2. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, postupak pred sudovima i drugim državnim organima.

 

                II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

                Strategijom za rešavanje problematičnih kredita ("Službeni glasnik RS", broj 72/15), koju je donela Vlada, u delu II - Cilj strategije i ključni prioriteti, u poglavlju 2.4.2. - Uklanjanje pravnih prepreka, kao poseban problem za prodaju problematičnih kredita istaknuta je situacija prodaje problematičnog kredita od strane banke, ako je u toku parnični postupak o tom kreditu, koji je pokrenula banka. U tom slučaju, shodno važećim odredbama Zakona o parničnom postupku, lice koje kupi problematični kredit ne bi moglo da stupi u parnicu umesto banke bez saglasnosti obe stranke u sporu. Ovakvo zakonsko rešenje, predstavlja prepreku razvoju tržišta problematičnih kredita, pa je Akcionim planom za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita, predviđene izmene Zakona o parničnom postupku, kako bi se omogućilo kupcu problematičnog kredita da na lakši način stupi u započetu parnicu umesto banke koja mu je problematičan kredit ustupila. U skladu s tim, predložene su odgovarajuće izmene člana 204. Zakona o parničnom postupku.

 

                III.OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA I OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1. Predloga zakona izmenjene su odredbe člana 204. st. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku, na taj način što se predviđa da lice koje je od tuženog u toku parnice pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica, može stupiti u parnicu umesto tuženog samo ako na to pristanu obe stranke, dok lice koje od tužioca pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica, može da stupi umesto tužioca na osnovu pismene saglasnosti koju tužilac dostavi sudu. Dakle, za razliku od važećeg zakonskog rešenja, više se ne traži saglasnost tuženog za stupanje u parnicu drugog lica umesto tužioca, a koje je od tužioca pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica, već je dovoljna samo pismena saglasnost koju tužilac o tome dostavi sudu, čime se olakšava njegovo stupanje u parnicu. Pored toga, predloženim rešenjem briše se važeća odredba člana 204. stav 3. Zakona o parničnom postupku, koja uređuje pravno dejstvo presude u odnosu na sticaoca stvari ili prava koje umesto stranke stupi u parnicu, budući da takvu odredbu nisu sadržavali ni zakoni o parničnom postupku iz 1977. godine i 2004. godine, a njena dosadašnja primena izazivala je probleme u praksi sudova.

Članom 2. Predloga zakona određeno je njegovo stupanje na snagu.

                IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNAZA SPROVOĐENjE ZAKONA

                Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.


PREGLED ODREDABA

ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

KOJE SE MENjAJU

 

Član 204.

Ako stranka otuđi stvar ili pravo o kome teče parnica, to ne sprečava da se parnica među istim strankama dovrši.

Lice koje je pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica može da stupi u parnicu umesto tužioca, odnosno tuženog samo ako na to pristanu obe stranke.

U slučaju iz stava 1. ovog člana presuda ima dejstvo i u odnosu na sticaoca.

                LICE KOJE JE OD TUŽENOG PRIBAVILO STVAR ILI PRAVO O KOME TEČE PARNICA, MOŽE DA STUPI U PARNICU UMESTO TUŽENOG, SAMO AKO NA TO PRISTANU OBE STRANKE.

                LICE KOJE JE OD TUŽIOCA PRIBAVILO STVAR ILI PRAVO O KOME TEČE PARNICA, MOŽE DA STUPI U PARNICU UMESTO TUŽIOCA, NA OSNOVU PISMENE SAGLASNOSTI KOJU TUŽILAC DOSTAVI SUDU.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.10.2018.
Naslov: Redakcija