Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI


Član 1.

U Zakonu o policiji ("Službeni glasnik RS", br. 6/16 i 24/18), u članu 184. st. 1, 3. i 4. reč: "zaposleni" u određenom padežu zamenjuje se rečima: "policijski službenici" u odgovarajućem padežu.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3 - 6. postaju st. 2 - 5.

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Državni službenici i nameštenici u Ministarstvu ostvaruju pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja u skladu sa propisima kojima se navedena prava uređuju za državne službenike i nameštenike."

Član 2.

Posle člana 184. dodaju se nazivi iznad članova i čl. 184a i 184b, koji glase:

"Početak i prestanak prava na platu

Član 184a

Policijski službenik ostvaruje pravo na platu od dana stupanja na rad.

Pravo na platu policijskom službeniku prestaje danom prestanka radnog odnosa.

Isplata plate

Član 184b

Policijski službenik ima pravo na mesečnu platu.

Plata za tekući mesec isplaćuje se najkasnije do kraja narednog meseca."

Član 3.

Naziv iznad člana i član 185. menjaju se i glase:

"Platne grupe i platni razredi

Član 185.

Radna mesta policijskih službenika u Ministarstvu razvrstavaju se po platnim grupama i platnim razredima.

Platne grupe su opštim opisima poslova opredeljene celine u Ministarstvu koje iskazuju položaj radnog mesta unutar strukture radnih mesta i poslova, odnosno kataloga radnih mesta u Ministarstvu.

Platni razredi su opisima poslova opredeljene celine koje iskazuju položaj radnog mesta unutar platne grupe.

Radna mesta policijskih službenika u Ministarstvu razvrstavaju se u 13 platnih grupa u okviru kojih se ravrstavaju u platne razrede.

Razvrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede vrši se polazeći od kriterijuma za vrednovanje poslova koji se obavljaju na radnom mestu.

Kriterijumi za vrednovanje poslova jesu: složenost posla, kompentencije, stepen odgovornosti, stepen samostalnosti u radu i poslovna komunikacija."

Član 4.

Posle člana 185. dodaju se naziv iznad člana 185a i čl. 185a i 185b, koji glase:

"Koeficijent plate

Član 185a

Koeficijent plate jeste numerički faktor uticaja radne aktivnosti određenog radnog mesta na platu policijskog službenika na tom radnom mestu.

Koeficijent plate se sastoji iz zbira osnovnog i dodatnog koeficijenta.

Osnovni koeficijent predstavlja koeficijent platnog razreda u okviru platne grupe, odnosno jedan numerički ekvivalent platne grupe i platnog razreda koji izražava specifičnost i zahtevnost obavljanja posla, u okviru odgovarajuće platne grupe.

Dodatni koeficijent čine koeficijent kategorizacije i korektivni koeficijent.

Koeficijent kategorizacije čine koeficijent kategorizacije organizacione jedinice Ministarstva i koeficijent kategorizacije radnog mesta.

Koeficijent kategorizacije organizacione jedinice Ministarstva iz akta iz člana 9. stav 2. ovog zakona, predstavlja numerički ekvivalent položaja organizacione jedinice, sa aspekta značaja njihovih nadležnosti unutar Ministarstva, u cilju bezbednosne zaštite, zaštite i spasavanja i obavljanja drugih unutrašnjih poslova.

Koeficijent kategorizacije radnog mesta je numerička vrednost koja predstavlja zahteve radnog mesta koji nisu vrednovani kroz osnovni koeficijent.

Koeficijent kategorizacije radnog mesta ima sledeće podkoeficijente:

1.            čina/zvanja;

2.            organizacije radnog vremena - koji se utvrđuje u odnosu na radna mesta koja u svom opisu, u organizaciji radnog vremena imaju prikazan:

-    rad u smeni,

-    rad u turnusu,

-    rad u smeni i turnusu ili

-    neredovnost u radu,

a koji može biti iskazan kao numerički ekvivalent za taj rad;

3.            beneficije - koji se utvrđuje u okviru i u odnosu na nomenklaturu kategorije radnih mesta odnosno poslova u Ministarstvu, na kojima se staž osiguranja u efektivnom trajanju računa sa uvećanim trajanjem.

Korektivni koeficijent je numerički ekvivalent specifičnosti posla, odnosno radnog mesta koji se ostvaruje po osnovu stalnih uslova za obavljanje poslova ili drugih stalnih okolnosti, kao i po osnovu privremenih uslova rada ili drugih privremenih okolnosti koje se javljaju na poslovima odgovarajućeg radnog mesta, a koje nisu uzete u obzir pri vrednovanju poslova tog radnog mesta, za vreme obavljanja tih poslova.

Korektivni koeficijent može biti:

1.            korektivni koeficijent specifičnosti posla koji se određuje za pojedina radna mesta, na kojima se poslovi obavljaju pod stalnim ili privremenim otežanim okolnostima, a koje nisu uzete u obzir prilikom vrednovanja poslova;

2.            korektivni koeficijent za rad na radnim mestima čiji je opis poslova suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma, korupcije i otkrivanje ratnih zločina, u nadležnim organizacionim jedinicama kriminalističke policije;

3.            korektivni koeficijent zbog uticaja tržišta i odliva kadrova ili zadržavanja stručnih kadrova, kao i potrebe Ministarstva za određenim strukama i obrazovnim profilima koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje i obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva. Ministarstvo će jednom godišnje vršiti preispitivanje radnih mesta na kojima se ovaj korektivni koeficijent ostvaruje.

Korektivni koeficijent iz stava 10. tačka 2. ovog člana predstavlja uvećanje plate u skladu sa posebnim zakonima kojima se uređuju organizacija i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma, korupcije i otkrivanja ratnih zločina i isključuje druga uvećanja plate po istom osnovu.

Član 185b

Prilikom raspoređivanja i trajnog premeštaja policijskih službenika u skladu sa odredbama ovog zakona, policijskom službeniku utvrđuje se koeficijent plate radnog mesta na koje se raspoređuje, odnosno premešta.

Koeficijent plate utvrđuje rešenjem ministar, odnosno lice koje on ovlasti.

Žalba na rešenje o utvrđivanju koeficijenta plate ne odlaže izvršenje rešenja."

Član 5.

U članu 187. stav 1. reč: "zaposleni" zamenjuje se rečima: "policijski službenik".

U tački 4) posle reči: "sat pripravnosti", dodaje se zapeta i reči: "u skladu sa posebnim rasporedom rada ili po nalogu,"

Posle tačke 6) dodaje se tačka 7) koja glasi:

"7)          minuli rad - po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu ostvarenu u radnom odnosu, u visini 0,5% osnovne plate."

Član 6.

Posle člana 187. dodaju se nazivi iznad članova i čl. 187a, 187b, 187v, 187g i 187d, koji glase:

"Zadržavanje plata

Član 187a

Policijski službenik čija bi osnovna plata, nakon raspoređivanja po aktu iz člana 9. stav 2. i člana 22. stav 6. ovog zakona na ekvivalentno radno mesto i primenom akta iz člana 187d ovog zakona, bila različita od osnovne plate koju je imao do raspoređivanja, zadržava zatečenu osnovnu platu, sve dok njegova zatečena osnovna plata ne dostigne osnovnu platu utvrđenu novim sistemom vrednovanja poslova policijskih službenika (u daljem tekstu: utvrđena osnovna plata).

Ekvivalentna radna mesta iz stava 1. ovog člana, koja po svom nazivu, odnosno poslovima koji se na njima obavljaju i drugim kriterijumima odgovaraju radnim mestima na koja su policijski službenici bili raspoređeni, utvrdiće ministar ili lice koje on ovlasti.

Usklađivanje zatečene osnovne plate u slučaju iz stava 1. ovog člana vrši se primenom obračunske metode za usklađivanje.

Obračunska metoda za usklađivanje

Član 187b

Obračunska metoda za usklađivanje je metoda obračuna privremenog numeričkog ekvivalenta, u pozitivnoj ili negativnoj vrednosti, koji se dodaje koeficijentu utvrđene osnovne plate u svrhu iskazivanja razlike između zatečene osnovne plate i utvrđene osnovne plate.

Metoda iz stava 1. ovog člana koristi se i za naknadno postepeno usklađivanje zatečene osnovne plate sa utvrđenom osnovnom platom.

Obračunska metoda za usklađivanje nije sastavni deo koeficijenta plate i ne iskazuje se kroz isti, već se njen ekvivalent iskazuje na obračunskom listu plate.

Dalje usklađivanje zatečene osnovne plate sa utvrđenom osnovnom platom vrši se u skladu sa budžetskim sredstvima opredeljenim za uvećanje plata u Ministarstvu.

Obračunska metoda za usklađivanje primenjuje se dok se iznos zatečene osnovne plate ne izjednači sa iznosom utvrđene osnovne plate u sistemu vrednovanja policijskih poslova za to radno mesto.

Određivanje plate prilikom raspoređivanja i promene radnog mesta

Član 187v

Policijski službenik koji se prilikom raspoređivanja po aktu iz člana 9. stav 2. i člana 22. stav 6. ovog zakona, raspoređuje na drugo radno mesto u odnosu na radno mesto čije je poslove obavljao, ostvaruje zatečenu osnovnu platu radnog mesta na koje se raspoređuje, dostignutu primenom obračunske metode za usklađivanje.

Zatečenu osnovnu platu radnog mesta na koje se raspoređuje, dostignutu primenom obračunske metode za usklađivanje, ostvaruje i policijski službenik koji se raspoređuje prilikom zasnivanja radnog odnosa, nakon preuzimanja od drugog poslodavca odnosno iz drugog državnog organa, po osnovu pravnosnažne sudske presude, nakon položenog pripravničkog ispita, po isteku perioda mirovanja radnog odnosa, nakon privremenog udaljenja sa rada, nakon razrešenja i u postupku izvršenja disciplinske mere.

Policijski službenik koji se premešta na drugo radno mesto ostvaruje zatečenu osnovnu platu radnog mesta na koje se premešta, dostignutu primenom obračunske metode za usklađivanje.

Pripravnik ostvaruje platu u visini od 80% zatečene osnovne plate radnog mesta na koje se raspoređuje, dostignutu primenom obračunske metode za usklađivanje.

Zatečena osnovna plata radnog mesta, dostignuta primenom obračunske metode za usklađivanje predstavlja zbir osnovnog i dodatnog koeficijenta za pojedinačno radno mesto, korigovan kroz numerički ekvivalent obračunske metode za usklađivanje dostignut u trenutku raspoređivanja odnosno premeštaja.

Određivanje plate prilikom raspoređivanja na novo sistematizovano radno mesto

Član 187g

Policijski službenik koji se prilikom raspoređivanja po aktu iz člana 9. stav 2. i člana 22. stav 6. ovog zakona raspoređuje na novo sistematizovano radno mesto, koje po nazivu ili poslovima koji se na njemu obavljaju nije postojalo u okviru organizacione jedinice u okviru koje je sistematizovano, ostvaruje zatečenu osnovnu platu ekvivalentnog radnog mesta, dostignutu primenom obračunske metode za usklađivanje.

Ekvivalentno radno mesto iz stava 1. ovog člana, u odnosu na naziv radnog mesta, delokrug organizacione jedinice u okviru koje je sistematizovano i druge kriterijume, utvrdiće ministar ili lice koje on ovlasti.

Član 187d

Bliže definisanje kriterijuma za vrednovanje poslova, opšte opise platnih grupa i razvrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede iz člana 185. ovog zakona, visinu koeficijenata i podkoeficijenata, i način primene obračunske metode iz člana 187b ovog zakona, propisuje Vlada."

Član 7.

U članu 188. stav 1. reč: "stvarnih", briše se.

U tački 3), posle reči: "boravi na terenu" dodaje se zapeta i reči: "odnosno kada po posebnom rasporedu rada, radi i boravi u terenskim uslovima života i rada ili radi i boravi van mesta rada, radi obavljanja policijskih poslova i zadataka ili sprovođenja obuke".

Posle tačke 3) dodaju se tač. 4) i 5) koje glase:

"4)          za rad pod otežanim terenskim uslovima, koji podrazumeva rad pod većim stepenom opterećenja na psihofizičke i radne sposobnosti policijskih službenika, koji je posledica obavljanja poslova na specifičnom području, izuzev kada je policijski službenik raspoređen u organizacionoj jedinici koja je teritorijalno nadležna za to područje;

5)            za rad na specifičnim bezbednosno-policijskim poslovima koji podrazumevaju poslove koji se obavljaju pod većim stepenom opterećenja na psihofizičke i radne sposobnosti policijskih službenika, kada se oni obavljaju van redovnog mesta rada."

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2, 3. i 4. koji glase:

"Specifična područja iz stava 1. tačke 4) ovog člana i specifične bezbednosno-policijske poslove iz stava 1. tačke 5) ovog člana, utvrđuje ministar.

Policijski službenik koji ostvari pravo na naknadu troškova iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana, nema pravo na naknadu troškova za smeštaj i ishranu dok radi i boravi na terenu, i naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada.

Ishrana u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora uređuju se u skladu sa opštim propisima."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

Član 8.

U članu 189. st. 1, 3.i 4. reč: "zaposleni" u određenom padežu zamenjuje se rečima: "policijski službenik" u odgovarajućem padežu.

U stavu 1. posle reči: "prebivališta", dodaje se kosa crta i reč: "boravišta".

U stavu 3. tačka 4), posle reči: "bolovanju", dodaju se reči: "kada po posebnom rasporedu rada, radi i boravi u terenskim uslovima života i rada ili radi i boravi van mesta rada, radi obavljanja policijskih poslova i zadataka ili sprovođenja obuke, kao".

U stavu 4. reči: "mesta stanovanja" zamenjuju se rečima: "prebivališta/boravišta", a reči: "bez saglasnosti poslodavca," brišu se.

Član 9.

U članu 194. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

"Policijski službenik ima pravo na naknadu plate iz stava 1. tač.1), 2), 3), 5) i 6) ovog člana koja se obračunava i isplaćuje u istom iznosu kao da je radio.

Policijski službenik ima pravo na naknadu plate u slučaju privremenog udaljenja sa rada iz stava 1. tačka 4) ovog člana, u skladu sa članom 217. ovog zakona."

Član 10.

Podzakonski akti predviđeni ovim zakonom doneće se u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 11.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 11. stav 3. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Službeni glasnik RS", broj 94/16).

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da se na lica koja obavljaju poslove i zadatke u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove primenjuje odredba člana 17. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine ("Službeni glasnik RS", br. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 104/09, 101/11 - drugi zakon i 6/15), kao i odredbe Uredbe o platama lica koja vrše funkcije i obavljaju poslove u tužilaštvu za ratne zločine i posebnim organizacionim jedinicama državnih organa u postupku za ratne zločine ("Službeni glasnik RS", br. 97/03 i 67/05).

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOVZA DONOŠENjE ZAKONA

                         Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 4) i 17) Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i bezbednost njenih građana i da uređuje i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prethodnom periodu sprovelo niz aktivnosti u okviru reformskog procesa Ministarstva, kojim bi se uspostavili temelji za jedinstven i funkcionalan sistem rada i organizacije.

Prvi od značajnih koraka na ovom putu bilo je usvajanje Zakona o policiji 2016. godine, i njegovih izmena marta meseca 2018. godine. Zakon o policiji prepoznao je i usvojio koncept razdvajanja poslova u Ministarstvu, na policijske i unutrašnje poslove i razdvajanja zaposlenih na policijske i državne službenike. U junu mesecu 2018. godine Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kojim se menja dosadašnji koncept uređenja, naziva radnih mesta, uvode se opisi poslova, vrši se grupisanje srodnih poslova u familije i podfamilije poslova a kao sastavni deo Pravilnika donet je i Katalog naziva i opisa poslova radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova kao i Pregled naziva i opisa poslova radnih mesta državnih službenika i nameštenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pored toga, pripremljen je i donet niz podzakonskih akata koji bliže uređuju kompetencije, prijem u radni odnos, ocenjivanje, interne konkurse, stručne ispite i drugo, u cilju uspostavljanja sistema karijernog napredovanja policijskih službenika. Zakonom o policiji i podzakonskim aktima donetim u skladu sa njim, želela se zaštititi specifičnost poslova policijskih službenika i policijske službe, čime je uveden sistem karijernog napredovanja, izgradnjom profesionalnog i transparentnog sistema ocenjivanja, školovanja, osposobljavanja, usavršavanja, zdravstvene i psihološke pomoći. Time se ostvaruje strateško opredeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, da policijska služba bude hijerarhijska organizacija, utemeljena na pomenutom sistemu napredovanja, čime se omogućava njeno približavanje savremenim policijskim sistemima.

Prateći navedene koncepte, na temeljima uspostavljenim Zakonom o policiji, potrebno je prilagoditi i sistem plata kojim bi se na adekvatan način ispratile reformske aktivnosti i zaokružio započet proces.

Izmene i dopune Zakona o policiji ne donose suštinske novine u pogledu postojećeg sistema plata. Osnovni instituti prepoznati Zakonom i dalje su isti: osnovna plata koja se dobija množenjem osnovice za obračun i koeficijentom plate; osnovicu utvrđuje Vlada; radna mesta se razvrstavaju u platne grupe i razrede; odredbe koje se odnose na uvećanu platu, naknade plate i naknadu troškova minimalno se, ili uopšte ne menjaju. Uvode se određeni novi koeficijenti, vrši se podela na državne službenike i nameštenike, i policijske službenike (na državne službenike i nameštenike se primenjuju opšti propisi o državnim službenicima), radna mesta policijskih službenika vrednuju se u skladu sa propisanim merilima, i propisuje se na koji način će se vršiti usklađivanje plata policijskih službenika u slučajevima kada se plata na radnom mestu na kom je bio raspoređen do stupanja na snagu propisa o uređenju plata, razlikuje od plate koja je novim merilima izvrednovana za određeno radno mesto.

Policijskim službenicima, i u slučajevima kada je izvrednovana, odnosno utvrđena plata za određeno radno mesto niža od plate koja se trenutno na tom radnom mestu ostvaruje, plata se neće smanjivati, već će se upotrebom obračunske metode opisane izmenama Zakona, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, vremenom vršiti nivelacija predmetnih iznosa.

Izmene i dopune Zakona kako je predloženo omogući će uspostavljanje adekvatnog temelja za primenu novog sistema plata u Ministarstvu, koji će detaljnije biti uređen aktom Vlade, u onom delu koji nije predmet regulisanja Zakona.

III.OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga menja se član 184. Zakona o policiji tako da se umesto reči: "zaposleni" koriste reči: "policijski službenici", imajući u vidu da se sistem plata koji propisuje Predlog zakona odnosi na policijske službenike a ne sve zaposlene. U skladu sa tim, u predmetnom članu dodaje se i novi stav koji utvrđuje da se na državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u pogledu plata, troškova i drugih primanja, primenjuju opšti propisi koji ova prava uređuju za državne službenike i nameštenike. Brisan je osnov za akt Vlade kojim se bliže uređuju plate i predviđen je novim članom 187d.

Članom 2. Predloga dodaju se dva nova člana Zakona, čl. 184a i 184b. Navedenim članovima propisano je kada se stiče i prestaje pravo na platu, i kada se ista isplaćuje.

Članom 3. menja se član 185. Zakona tako što se propisuje da se radna mesta policijskih službenika u Ministarstvu razvrstavaju po platnim grupama i razredima, kao i da se razvrstavanje vrši primenom određenih kriterijuma.

Članom 4. Predloga dodaju se dva nova člana, čl. 185a i 185b. Navedenim članovima propisane su sve vrste koeficijenata plate policijskih službenika, dok će se njihova visina utvrditi aktom Vlade. Ovim članovima propisan je i način utvrđivanja koeficijenta plate prilikom raspoređivanja i premeštaja policijskog službenika. Takođe je propisano da žalba na rešenje o utvrđivanju koeficijenta plate ne odlaže izvršenje tog rešenja.

U članu 5. vrši se zamena reči: "zaposleni" sa "policijski službenik", jasnije preciziranje tačke 4), i dodaje se tačka 7) kojom se propisuje pravo na uvećanu platu za minuli rad.

Članom 6. dodaju se novi članovi 187a, 187b, 187v, 187g i 187 d. Član 187a uređuje situaciju u kojoj bi policijskim službenicima prilikom raspoređivanja po aktima kojima se uređuje sistematizacija radnih mesta, i primenom akta kojim se utvrđuje plata, osnovna plata bila različita od osnovne plate koju je imao do raspoređivanja, propisivanjem da policijski službenik zadržava zatečenu osnovnu platu sve dok njegova zatečena osnovna plata ne dostigne osnovnu platu utvrđenu novim sistemom vrednovanja. Član 187a propisuje da se navedeno usklađivanje vrši primenom obračunske metode za usklađivanje. Takođe ovim članom propisuje se da će ekvivalentna radna mesta koja po svom nazivu odnosno poslovima koji se na njima obavljaju i drugim kriterijumima odgovaraju radnim mestima na kojima su policijski službenici bili raspoređeni, utvrditi ministar ili lice koje on ovlasti. Član 187b uređuje pojam obračunske metode za usklađivanje. Član 187v reguliše situacije u kojima se policijski službenik raspoređuje na radno mesto različito od radnog mesta čije je poslove do tada obavljao. Takođe, uređuju se situacije kada se policijski službenik premešta na drugo radno mesto, kao i visina plate na koju ima pravo pripravnik prilikom raspoređivanja. Za navedene slučajeve predviđeno je da se ostvaruje pravo na zatečenu osnovnu platu radnog mesta na koje se lice raspoređuje, odnosno premešta, dostignutu primenom obračunske metode za usklađivanje. Član 187g uređuje situacije u kojim se raspoređivanje po aktu o sistematizaciji vrši na radna mesta koja do tada nisu postojala, odnosno predstavljaju potpuno nova radna mesta u organizacionoj strukturi, sa novim delokrugom. U tim slučajevima predviđeno je da policijski službenik ostvaruje pravo na zatečenu osnovnu platu ekvivalentnog radnog mesta koja je dostignuta primenom obračunske metode za usklađivanje. Ekvivalentno radno mesto u odnosu na naziv, delokrug organizacione jedinice u okviru koje je sistematizovano i druge kriterijume, utvrdiće ministar ili lice koje on ovlasti. Član 187d utvrđuje šta će se sve biti propisano aktom Vlade.

Članom 7. menja se član 188. tako što se napušta dosadašnji princip naknade stvarnih troškova. Takođe propisuju se dve nove vrste naknada troškova za policijske službenike: za rad pod otežanim terenskim uslovima, i za rad na specifičnim bezbednosno-policijskim poslovima. Propisano je da se ishrana u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora uređuju u skladu sa opštim propisima.

Članom 8. menja se član 189. tako da se troškovi dolaska i odlaska sa rada vezuju za relaciju ne samo od prebivališta kao do sada, nego prebivališta i boravišta, do mesta rada. Takođe, na taj način izvršeno je i preciziranje korišćenog termina "mesto stanovanja" u navedenom članu. Pored toga, u stavu 3. tačka 4) gde se nabrajaju slučajevi u kojima policijski službenik nema pravo na naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada, dodaje se i rad i boravak na terenu.

Članom 9. vrši se bliže preciziranje prava koja su propisana članom 194. Zakona, odnosno propisuje se da se naknada plate za odsustvovanja sa rada iz tač. 1), 2), 3), 5) i 6) isplaćuje u istom iznosu kao da je policijski službenik radio.

Čl. 10, 11. i 12. propisane su prelazne i završne odredbe. Članom 10. predviđeno je da će podzakonski akti koji su predviđeni ovim predlogom zakona biti doneti u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Članom 11. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji utvrđuje se da stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije koja propisuje da će uvećanja plata propisana tim zakonom za policijske službenike urediti ministar unutrašnjih poslova. Takođe, predviđeno je i da određene odredbe Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, i prateće Uredbe, a koje se odnose na uvećanja plata policijskih službenika koji rade na predmetnim poslovima, prestaju da se primenjuju. Naime, izmenama Zakona o policiji u potpunosti je uređeno uvećanje plata policijskih službenika koji su prepoznati u navedenim posebnim zakonima, i isto je iskazano kroz posebne koeficijente. U tom smislu, bilo je potrebno isključiti primenu odredaba predmetnih zakona u delu koji se bavi platama policijskih službenika, kako bi se izbegla dvostruka primena propisa odnosno uvećanje plate policijskog službenika za istu stvar, ali po dva različita osnova. U prethodnom periodu ovo pitanje bilo je prepoznato kao problematično i javljala su se različita tumačenja sudske prakse oko toga da li su uvećanja propisana posebnim zakonom bila obuhvaćena vrednovanjem poslova i postojećim korektivnim koeficijentima, ili se policijskom službeniku i pored toga priznaje pravo na uvećanje plate po posebnim propisima. Imajući to u vidu, bilo je neophodno jasno iskazati koeficijent koji prikazuje predmetno uvećanje plate.

Član 12. predviđa da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

                Za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji u 2018. godini sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/17) na razdelu 15 - Ministarstvo unutrašnjih poslova, Glava 15.0 na sledećim programima i programskim aktivnostima:

                Programu 1407 - Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama, na Programskoj aktivnosti 0003 Upravljanje u vanrednim situacijama na ekonomskoj klasifikaciji 411 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih u ukupnom iznosu 4.021.350.000,00 dinara i na ekonomskoj klasifikaciji 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca u ukupnom iznosu 996.865.000,00 dinara;

                Programu 1408 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, na Programskoj aktivnosti 0001 Administracija i upravljanje na ekonomskoj klasifikaciji 411 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih u ukupnom iznosu 2.697.203.000,00 dinara i na ekonomskoj klasifikaciji 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca u ukupnom iznosu 555.404.000,00 dinara;

                Programu 1409 - Bezbednost, na Programskoj aktivnosti 0001 Rukovođenje i koordinacija rada policije i upravnih poslova na ekonomskoj klasifikaciji 411 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih u ukupnom iznosu 1.952.751.000,00 dinara i na ekonomskoj klasifikaciji 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca u ukupnom iznosu 475.447.000,00 dinara, na Programskoj aktivnosti 0002 Specijalna i posebna jedinica policije na ekonomskoj klasifikaciji 411 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih u ukupnom iznosu 6.725.458.000,00 dinara i na ekonomskoj klasifikaciji 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca u ukupnom iznosu 1.705.243.000,00 dinara, na Programskoj aktivnosti 0003 Policijske uprave na ekonomskoj klasifikaciji 411 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih u ukupnom iznosu 26.702.054.000,00 dinara i na ekonomskoj klasifikaciji 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca u ukupnom iznosu 6.383.070.000,00 dinara;

                Programu 1410 - Upravljanje državnom granicom, na Programskoj aktivnosti 0001 Upravljanje radom granične policije na ekonomskoj klasifikaciji 411 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih u ukupnom iznosu 3.112.969.000,00 dinara i na ekonomskoj klasifikaciji 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca u ukupnom iznosu 767.354.000,00 dinara.

                Za sprovođenje navedenog zakona u 2019. i 2020. godini potrebna sredstva biće obezbeđena u skladu sa bilansnim mogućnostima i limitima za razdeo 15 - Ministarstvo unutrašnjih poslova.

                Procena finansijskih efekata za podzakonske akte koji proizilaze iz predmetnog zakona sačiniće se nakon konačnog predloga tih akata, a sredstva za sprovođenje istih biće obezbeđena u skladu sa limitima za razdeo 15 - Ministarstvo unutrašnjih poslova.

 

PREGLED ODREDABA ZAKONA O POLICIJI KOJE SE MENjAJU,

ODNOSNO DOPUNjUJU

Plata i druga primanja

Član 184.

Zaposleni POLICIJSKI SLUŽBENICI u Ministarstvu ostvaruju pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja u skladu sa ovim zakonom.

Strukturu plate, uvećanu platu, koeficijenate plate, kriterijume i način vrednovanja poslova zaposlenih utvrđuje Vlada.

Plata zaposlenog POLICIJSKOG SLUŽBENIKA u Ministarstvu se sastoji od osnovne plate i uvećane plate.

Plata iz stava 1. ovog člana sadrži utvrđene poreze i doprinose za zaposlenog POLICIJSKOG SLUŽBENIKA na mesečnom nivou.

Osnovna plata određuje se množenjem osnovice za obračun i isplatu plata sa koeficijentom plate.

Osnovica za obračun i isplatu plata utvrđuje se odlukom Vlade.

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMEŠTENICI U MINISTARSTVU OSTVARUJU PRAVO NA PLATU, UVEĆANU PLATU, NAKNADU PLATE, NAKNADU TROŠKOVA I DRUGA PRIMANjA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE NAVEDENA PRAVA UREĐUJU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE.

               

POČETAK I PRESTANAK PRAVA NA PLATU

ČLAN 184A

POLICIJSKI SLUŽBENIK OSTVARUJE PRAVO NA PLATU OD DANA STUPANjA NA RAD.

PRAVO NA PLATU POLICIJSKOM SLUŽBENIKU PRESTAJE DANOM PRESTANKA RADNOG ODNOSA.

ISPLATA PLATE

ČLAN 184B

                POLICIJSKI SLUŽBENIK IMA PRAVO NA MESEČNU PLATU.

PLATA ZA TEKUĆI MESEC ISPLAĆUJE SE NAJKASNIJE DO KRAJA NAREDNOG MESECA.

Platne grupe, platni razredi i koeficijenti

Član 185.

Radna mesta u Ministarstvu razvrstavaju se po platnim grupama i platnim razredima.

Platne grupe su opštim opisima poslova opredeljene celine u Ministarstvu koje iskazuju položaj radnog mesta unutar strukture radnih mesta i poslova, odnosno kataloga radnih mesta u Ministarstvu.

Platni razredi su opisima poslova opredeljene celine koje iskazuju položaj radnog mesta unutar platne grupe.

Koeficijent plate jeste numerički faktor uticaja radne aktivnosti određenog radnog mesta na platu zaposlenog na tom radnom mestu.

Koeficijent plate se sastoji iz zbira osnovnih i dodatnih koeficijenata.

Minuli rad, ishrana u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora, uređuje se u skladu sa opštim propisom kojim je uređen sistem plata u javnom sektoru.

Osnovni koeficijenti jesu koeficijent platne grupe i koeficijent platnog razreda.

Koeficijent platne grupe jeste numerički ekvivalent specifičnosti i zahtevnosti obavljanja posla odgovarajuće platne grupe.

Koeficijent platnog razreda jeste numerički ekvivalent vrednovanja radnog mesta u okviru odgovarajuće platne grupe.

Dodatni koeficijenti jesu koeficijent kategorizacije i korektivni koeficijent.

Koeficijent kategorizacije može biti koeficijent kategorizacije organizacione celine Ministarstva i/ili koeficijent kategorizacije posla.

Korektivni koeficijent jeste numerički ekvivalent specifičnosti posla koji se ostvaruje po osnovu stalnih uslova za obavljanje poslova ili drugih stalnih okolnosti, kao i po osnovu privremenih uslova rada ili drugih privremenih okolnosti koje se javljaju na poslovima odgovarajućeg radnog mesta, a koje nisu uzete u obzir pri vrednovanju poslova tog radnog mesta, za vreme obavljanja tih poslova.

PLATNE GRUPE I PLATNI RAZREDI

Član 185.

RADNA MESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU RAZVRSTAVAJU SE PO PLATNIM GRUPAMA I PLATNIM RAZREDIMA.

PLATNE GRUPE SU OPŠTIM OPISIMA POSLOVA OPREDELjENE CELINE U MINISTARSTVU KOJE ISKAZUJU POLOŽAJ RADNOG MESTA UNUTAR STRUKTURE RADNIH MESTA I POSLOVA, ODNOSNO KATALOGA RADNIH MESTA U MINISTARSTVU.

PLATNI RAZREDI SU OPISIMA POSLOVA OPREDELjENE CELINE KOJE ISKAZUJU POLOŽAJ RADNOG MESTA UNUTAR PLATNE GRUPE.

RADNA MESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU RAZVRSTAVAJU SE U 13 PLATNIH GRUPA U OKVIRU KOJIH SE RAZVRSTAVAJU U PLATNE RAZREDE.

RAZVRSTAVANjE RADNIH MESTA U PLATNE GRUPE I PLATNE RAZREDE VRŠI SE POLAZEĆI OD KRITERIJUMA ZA VREDNOVANjE POSLOVA KOJI SE OBAVLjAJU NA RADNOM MESTU.

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANjE POSLOVA JESU: SLOŽENOST POSLA, KOMPENTENCIJE, STEPEN ODGOVORNOSTI, STEPEN SAMOSTALNOSTI U RADU I POSLOVNA KOMUNIKACIJA.

KOEFICIJENT PLATE

ČLAN 185A

KOEFICIJENT PLATE JESTE NUMERIČKI FAKTOR UTICAJA RADNE AKTIVNOSTI ODREĐENOG RADNOG MESTA NA PLATU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA NA TOM RADNOM MESTU.

KOEFICIJENT PLATE SE SASTOJI IZ ZBIRA OSNOVNOG I DODATNOG KOEFICIJENATA.

OSNOVNI KOEFICIJENT PREDSTAVLjA KOEFICIJENT PLATNOG RAZREDA U OKVIRU PLATNE GRUPE, ODNOSNO JEDAN NUMERIČKI EKVIVALENT PLATNE GRUPE I PLATNOG RAZREDA KOJI IZRAŽAVA SPECIFIČNOST I ZAHTEVNOST OBAVLjANjA POSLA, U OKVIRU ODGOVARAJUĆE PLATNE GRUPE.

DODATNI KOEFICIJENT ČINE KOEFICIJENT KATEGORIZACIJE I KOREKTIVNI KOEFICIJENT.

KOEFICIJENT KATEGORIZACIJE ČINE KOEFICIJENT KATEGORIZACIJE ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA I KOEFICIJENT KATEGORIZACIJE RADNOG MESTA.

KOEFICIJENT KATEGORIZACIJE ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA IZ AKTA IZ ČLANA 9. STAV 2. OVOG ZAKONA, PREDSTAVLjA NUMERIČKI EKVIVALENT POLOŽAJA ORGANIZACIONE JEDINICE, SA ASPEKTA ZNAČAJA NjIHOVIH NADLEŽNOSTI UNUTAR MINISTARSTVA, U CILjU BEZBEDNOSNE ZAŠTITE, ZAŠTITE I SPASAVANjA I OBAVLjANjA DRUGIH UNUTRAŠNjIH POSLOVA.

KOEFICIJENT KATEGORIZACIJE RADNOG MESTA JE NUMERIČKA VREDNOST KOJA PREDSTAVLjA ZAHTEVE RADNOG MESTA KOJI NISU VREDNOVANI KROZ OSNOVNI KOEFICIJENT.

KOEFICIJENT KATEGORIZACIJE RADNOG MESTA IMA SLEDEĆE PODKOEFICIJENTE:

  1. ČINA/ZVANjA;
  2. ORGANIZACIJE RADNOG VREMENA - KOJI SE UTVRĐUJE U ODNOSU NA RADNA MESTA KOJA U SVOM OPISU, U ORGANIZACIJI RADNOG VREMENA IMAJU PRIKAZAN:

-     RAD U SMENI,

-     RAD U TURNUSU

-     RAD U SMENI I TURNUSU ILI

-     NEREDOVNOST U RADU,

A KOJI MOŽE BITI ISKAZAN KAO NUMERIČKI EKVIVALENT ZA TAJ RAD;

                3. BENEFICIJE - KOJI SE UTVRĐUJE U OKVIRU I U ODNOSU NA NOMENKLATURU KATEGORIJE RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA U MINISTARSTVU, NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANjA U EFEKTIVNOM TRAJANjU RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANjEM.

KOREKTIVNI KOEFICIJENT JE NUMERIČKI EKVIVALENT SPECIFIČNOSTI POSLA, ODNOSNO RADNOG MESTA KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU STALNIH USLOVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA ILI DRUGIH STALNIH OKOLNOSTI, KAO I PO OSNOVU PRIVREMENIH USLOVA RADA ILI DRUGIH PRIVREMENIH OKOLNOSTI KOJE SE JAVLjAJU NA POSLOVIMA ODGOVARAJUĆEG RADNOG MESTA, A KOJE NISU UZETE U OBZIR PRI VREDNOVANjU POSLOVA TOG RADNOG MESTA, ZA VREME OBAVLjANjA TIH POSLOVA.

KOREKTIVNI KOEFICIJENT MOŽE BITI:

1. KOREKTIVNI KOEFICIJENT SPECIFIČNOSTI POSLA KOJI SE ODREĐUJE ZA POJEDINA RADNA MESTA, NA KOJIMA SE POSLOVI OBAVLjAJU POD STALNIM ILI PRIVREMENIM OTEŽANIM OKOLNOSTIMA, A KOJE NISU UZETE U OBZIR PRILIKOM VREDNOVANjA POSLOVA;

2.KOREKTIVNI KOEFICIJENT ZA RAD NA RADNIM MESTIMA ČIJI JE OPIS POSLOVA SUZBIJANjE ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA, KORUPCIJE I OTKRIVANjE RATNIH ZLOČINA, U NADLEŽNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA KRIMINALISTIČKE POLICIJE;

             3.KOREKTIVNI KOEFICIJENT ZBOG UTICAJA TRŽIŠTA I ODLIVA KADROVA ILI ZADRŽAVANjA STRUČNIH KADROVA, KAO I POTREBE MINISTARSTVA ZA ODREĐENIM STRUKAMA I OBRAZOVNIM PROFILIMA KOJI SU NEOPHODNI ZA NESMETANO FUNKCIONISANjE I OBAVLjANjE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI OVOG MINISTARSTVA. MINISTARSTVO ĆE JEDNOM GODIŠNjE VRŠITI PREISPITIVANjE RADNIH MESTA NA KOJIMA SE OVAJ KOREKTIVNI KOEFICIJENT OSTVARUJE.

KOREKTIVNI KOEFICIJENT IZ STAVA 10. TAČKA 2. OVOG ČLANA PREDSTAVLjA UVEĆANjE PLATE U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA SE UREĐUJU ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA, KORUPCIJE I OTKRIVANjA RATNIH ZLOČINA I ISKLjUČUJE DRUGA UVEĆANjA PLATE PO ISTOM OSNOVU.

ČLAN 185B

PRILIKOM RASPOREĐIVANjA I TRAJNOG PREMEŠTAJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, POLICIJSKOM SLUŽBENIKU UTVRĐUJE SE KOEFICIJENT PLATE RADNOG MESTA NA KOJE SE RASPOREĐUJE, ODNOSNO PREMEŠTA.

KOEFICIJENT PLATE UTVRĐUJE REŠENjEM MINISTAR, ODNOSNO LICE KOJE ON OVLASTI.

ŽALBA NA REŠENjE O UTVRĐIVANjU KOEFICIJENTA PLATE NE ODLAŽE IZVRŠENjE REŠENjA.

Uvećana plata

Član 187.

Zaposleni POLICIJSKI SLUŽBENIK ostvaruje pravo na uvećanu platu u visini utvrđenoj ovim zakonom, i to za:

1) rad noću - za svaki sat rada u visini 28,6% vrednosti radnog sata osnovne plate, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne plate;

2) rad na dan praznika koji nije radni dan - za svaki sat rada u visini 121% vrednosti radnog sata osnovne plate;

3) prekovremeni rad - za svaki sat rada koji po nalogu nadležnog rukovodioca radi duže od punog radnog vremena u visini 28,6% vrednosti radnog sata osnovne plate;

4) pripravnost - za svaki sat pripravnosti, U SKLADU SA POSEBNIM RASPOREDOM RADA ILI PO NALOGU, u visini 10% vrednosti radnog sata osnovne plate;

5) rad u smeni, rad u turnusu ili drugu neredovnost u radu koja nije vrednovana u osnovnoj plati - za svaki sat rada u visini 28,6% vrednosti radnog sata osnovne plate, ako radi na poslovima na kojima se rad u smeni ili rad u turnusu obavlja povremeno;

6) zamenu rukovodioca:

(1) do 10 radnih dana - 10% osnovne plate,

(2) duže od 10 dana - 15 % osnovne plate.

7) MINULI RAD - PO OSNOVU VREMENA PROVEDENOG NA RADU ZA SVAKU PUNU GODINU OSTVARENU U RADNOM ODNOSU, U VISINI 0,5% OSNOVNE PLATE.

Ako su se istovremeno stekli uslovi po više osnova za dodatak na osnovnu platu, procenat uvećanja ne može biti niži od zbira procenata po svakom od osnova za uvećanje.

ZADRŽAVANjE PLATA

ČLAN 187A

                POLICIJSKI SLUŽBENIK ČIJA BI OSNOVNA PLATA, NAKON RASPOREĐIVANjA PO AKTU IZ ČLANA 9. STAV 2. I ČLANA 22. STAV 6. OVOG ZAKONA NA EKVIVALENTNO RADNO MESTO I PRIMENOM AKTA IZ ČLANA 187D OVOG ZAKONA, BILA RAZLIČITA OD OSNOVNE PLATE KOJU JE IMAO DO RASPOREĐIVANjA, ZADRŽAVA ZATEČENU OSNOVNU PLATU, SVE DOK NjEGOVA ZATEČENA OSNOVNA PLATA NE DOSTIGNE OSNOVNU PLATU UTVRĐENU NOVIM SISTEMOM VREDNOVANjA POSLOVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (U DALjEM TEKSTU: UTVRĐENA OSNOVNA PLATA).

                EKVIVALENTNA RADNA MESTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJA PO SVOM NAZIVU, ODNOSNO POSLOVIMA KOJI SE NA NjIMA OBAVLjAJU I DRUGIM KRITERIJUMIMA ODGOVARAJU RADNIM MESTIMA NA KOJA SU POLICIJSKI SLUŽBENICIBILI RASPOREĐENI, UTVRDIĆE MINISTAR ILI LICE KOJE ON OVLASTI.

                USKLAĐIVANjE ZATEČENE OSNOVNE PLATE U SLUČAJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI SE PRIMENOM OBRAČUNSKE METODE ZA USKLAĐIVANjE.

OBRAČUNSKA METODA ZA USKLAĐIVANjE

ČLAN 187B

                OBRAČUNSKA METODA ZA USKLAĐIVANjE JE METODA OBRAČUNA PRIVREMENOG NUMERIČKOG EKVIVALENTA, U POZITIVNOJ ILI NEGATIVNOJ VREDNOSTI, KOJI SE DODAJE KOEFICIJENTU UTVRĐENE OSNOVNE PLATE U SVRHU ISKAZIVANjA RAZLIKE IZMEĐU ZATEČENE OSNOVNE PLATE I UTVRĐENE OSNOVNE PLATE.

                METODA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KORISTI SE I ZA NAKNADNO POSTEPENO USKLAĐIVANjE ZATEČENE OSNOVNE PLATE SA UTVRĐENOM OSNOVNOM PLATOM.

                OBRAČUNSKA METODA ZA USKLAĐIVANjE NIJE SASTAVNI DEO KOEFICIJENTA PLATE I NE ISKAZUJE SE KROZ ISTI, VEĆ SE NjEN EKVIVALENT ISKAZUJE NA OBRAČUNSKOM LISTU PLATE.

                DALjE USKLAĐIVANjE ZATEČENE OSNOVNE PLATE SA UTVRĐENOM OSNOVNOM PLATOM VRŠI SE U SKLADU SA BUDžETSKIM SREDSTVIMA OPREDELjENIM ZA UVEĆANjE PLATA U MINISTARSTVU.

                OBRAČUNSKA METODA ZA USKLAĐIVANjE PRIMENjUJE SE DOK SE IZNOS ZATEČENE OSNOVNE PLATE NE IZJEDNAČI SA IZNOSOM UTVRĐENE OSNOVNE PLATE U SISTEMU VREDNOVANjA POLICIJSKIH POSLOVA ZA TO RADNO MESTO.

ODREĐIVANjE PLATE PRILIKOM RASPOREĐIVANjA I

PROMENE RADNOG MESTA

ČLAN 187 V

                POLICIJSKI SLUŽBENIKKOJI SE PRILIKOM RASPOREĐIVANjA PO AKTU IZ ČLANA 9. STAV 2. I ČLANA 22. STAV 6. OVOG ZAKONA, RASPOREĐUJE NA DRUGO RADNO MESTO U ODNOSU NA RADNO MESTO ČIJE JE POSLOVE OBAVLjAO, OSTVARUJE ZATEČENU OSNOVNU PLATU RADNOG MESTA NA KOJE SE RASPOREĐUJE, DOSTIGNUTU PRIMENOM OBRAČUNSKE METODE ZA USKLAĐIVANjE.

ZATEČENU OSNOVNU PLATU RADNOG MESTA NA KOJE SE RASPOREĐUJE, DOSTIGNUTU PRIMENOM OBRAČUNSKE METODE ZA USKLAĐIVANjE OSTVARUJE I POLICIJSKI SLUŽBENIK KOJI SE RASPOREĐUJE PRILIKOM ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA, NAKON PREUZIMANjA OD DRUGOG POSLODAVCA ODNOSNO IZ DRUGOG DRŽAVNOG ORGANA, PO OSNOVU PRAVOSNAŽNE SUDSKE PRESUDE, NAKON POLOŽENOG PRIPRAVNIČKOG ISPITA, PO ISTEKU PERIODA MIROVANjA RADNOG ODNOSA, NAKON PRIVREMENOG UDALjENjA SA RADA, NAKON RAZREŠENjA I U POSTUPKU IZVRŠENjA DISCIPLINSKE MERE.

                POLICIJSKI SLUŽBENIKKOJI SE PREMEŠTA NA DRUGO RADNO MESTO OSTVARUJE ZATEČENU OSNOVNU PLATU RADNOG MESTA NA KOJE SE PREMEŠTA, DOSTIGNUTU PRIMENOM OBRAČUNSKE METODE ZA USKLAĐIVANjE.

PRIPRAVNIK OSTVARUJE PLATU U VISINI OD 80% ZATEČENE OSNOVNE PLATE RADNOG MESTA NA KOJE SE RASPOREĐUJE, DOSTIGNUTU PRIMENOM OBRAČUNSKE METODE ZA USKLAĐIVANjE.

                ZATEČENA OSNOVNA PLATA RADNOG MESTA, DOSTIGNUTA PRIMENOM OBRAČUNSKE METODE ZA USKLAĐIVANjE PREDSTAVLjA ZBIR OSNOVNOG I DODATNOG KOEFICIJENTA ZA POJEDINAČNO RADNO MESTO KORIGOVAN KROZ NUMERIČKI EKVIVALENT OBRAČUNSKE METODE ZA USKLAĐIVANjEDOSTIGNUT U TRENUTKU RASPOREĐIVANjA ODNOSNO PREMEŠTAJA.        

               

ODREĐIVANjE PLATE PRILIKOM RASPOREĐIVANjA NA NOVO SISTEMATIZOVANO RADNO MESTO

ČLAN 187 G

POLICIJSKI SLUŽBENIKKOJI SE PRILIKOM RASPOREĐIVANjA PO AKTU IZ ČLANA 9. STAV 2. I ČLANA 22. STAV 6. OVOG ZAKONA, RASPOREĐUJE NA NOVO SISTEMATIZOVANO RADNO MESTO, KOJE PO NAZIVU ILI POSLOVIMA KOJI SE NA NjEMU OBAVLjAJU NIJE POSTOJALO U OKVIRU ORGANIZACIONE JEDINICE U OKVIRU KOJE JE SISTEMATIZOVANO, OSTVARUJE ZATEČENU OSNOVNU PLATU EKVIVALENTNOG RADNOG MESTA, DOSTIGNUTU PRIMENOM OBRAČUNSKE METODE ZA USKLAĐIVANjE.

EKVIVALENTNO RADNO MESTO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, U ODNOSU NA NAZIV RADNOG MESTA, DELOKRUG ORGANIZACIONE JEDINICE U OKVIRU KOJE JE SISTEMATIZOVANO I DRUGE KRITERIJUME, UTVRDIĆE MINISTAR ILI LICE KOJE ON OVLASTI.

 

ČLAN 187D

BLIŽE DEFINISANjE KRITERIJUMA ZA VREDNOVANjE POSLOVA, OPŠTE OPISE PLATNIH GRUPA I RAZVRSTAVANjE RADNIH MESTA U PLATNE GRUPE I PLATNE RAZREDE IZ ČLANA 185. OVOG ZAKONA, VISINU KOEFICIJENATA I PODKOEFICIJENATA, I NAČIN PRIMENE OBRAČUNSKE METODE IZ ČLANA 187B OVOG ZAKONA, PROPISUJE VLADA.

 Pravo na naknade

Naknade troškova policijskih službenika

Član 188.

Policijski službenik u Ministarstvu ima pravo na naknadu stvarnih troškova, i to:

1) za vreme koje je proveo na službenom putu u zemlji ili inostranstvu;

2) za privremeni premeštaj u drugo mesto rada, u zemlji ili inostranstvu;

3) za smeštaj i ishranu dok radi i boravi na terenu, ODNOSNO KADA PO POSEBNOM RASPOREDU RADA, RADI I BORAVI U TERENSKIM USLOVIMA ŽIVOTA I RADA ILI RADI I BORAVI VAN MESTA RADA, RADI OBAVLjANjA POLICIJSKIH POSLOVA I ZADATAKA ILI SPROVOĐENjA OBUKE;

4) ZA RAD POD OTEŽANIM TERENSKIM USLOVIMA, KOJI PODRAZUMEVA RAD POD VEĆIM STEPENOM OPTEREĆENjA NA PSIHOFIZIČKE I RADNE SPOSOBNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA, KOJI JE POSLEDICA OBAVLjANjA POSLOVA NA SPECIFIČNOM PODRUČJU, IZUZEV KADA JE POLICIJSKI SLUŽBENIK RASPOREĐEN U ORGANIZACIONOJ JEDINICI KOJA JE TERITORIJALNO NADLEŽNA ZA TO PODRUČJE;

5) ZA RAD NA SPECIFIČNIM BEZBEDNOSNO-POLICIJSKIM POSLOVIMA KOJI PODRAZUMEVAJU POSLOVE KOJI SE OBAVLjAJU POD VEĆIM STEPENOM OPTEREĆENjA NA PSIHOFIZIČKE I RADNE SPOSOBNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA, KADA SE ONI OBAVLjAJU VAN REDOVNOG MESTA RADA.

SPECIFIČNA PODRUČJA IZ STAVA 1. TAČKE 4) I SPECIFIČNE BEZBEDNOSNO-POLICIJSKE POSLOVE IZ STAVA 1. TAČKE 5) OVOG ČLANA, UTVRĐUJE MINISTAR.

POLICIJSKI SLUŽBENIK KOJI OSTVARI PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA IZ STAVA 1. TAČ. 4) I 5) OVOG ČLANA, NEMA PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA ZA SMEŠTAJ I ISHRANU DOK RADI I BORAVI NA TERENU, I NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA.

ISHRANA U TOKU RADA I REGRES ZA KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA, UREĐUJU SE U SKLADU SA OPŠTIM PROPISIMA.

Način ostvarivanja prava na naknadu iz stava 1. ovog člana, kao i njenu visinu propisuje Vlada

Član 189.

Zaposleni POLICIJSKI SLUŽBENIKima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u visini troškova prevoza na relaciji mesto prebivališta/BORAVIŠTA - mesto gde policijski službenik redovno obavlja svoje zadatke, odnosno ostvaruje svoju radnu aktivnost.

Isplata naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada vrši se u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Zaposleni POLICIJSKI SLUŽBENIKnema pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u slučajevima:

1) da ima obezbeđeno službeno motorno vozilo dato na lično zaduženje;

2) da Ministarstvo na drugi način obezbedi zaposlenima POLICIJSKOM SLUŽBENIKUprevoz za dolazak i odlazak sa rada;

3) da je aktom jedinice lokalne samouprave omogućen zaposlenima POLICIJSKOM SLUŽBENIKU prevoz bez naknade;

4) da se nalazi na godišnjem odmoru, plaćenom ili neplaćenom odsustvu, službenom putu, bolovanju, KADA PO POSEBNOM RASPOREDU RADA, RADI I BORAVI U TERENSKIM USLOVIMA ŽIVOTA I RADA ILI RADI I BORAVI VAN MESTA RADA, RADI OBAVLjANjA POLICIJSKIH POSLOVA I ZADATAKA ILI SPROVOĐENjA OBUKE, KAO i u svim drugim slučajevima odsustva sa rada.

Promena mesta stanovanja PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA zaposlenog POLICIJSKOG SLUŽBENIKA nakon zasnivanja radnog odnosa, ne može da utiče na uvećanje naknade za prevoz, bez saglasnosti poslodavca, osim ako promena mesta stanovanja PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA nije posledica nastala premeštajem, odnosno raspoređivanjem zaposlenog POLICIJSKOG SLUŽBENIKA na zahtev Ministarstva zbog potrebe službe, odnosno organizacije rada.

Način ostvarivanja prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, propisuje Vlada.

Naknada plate

Član 194.

Policijski službenik ima pravo na naknadu plate, u slučaju:

1) godišnjeg odmora;

2) plaćenog odsustva;

3) neraspoređenosti;

4) privremene udaljenosti sa rada;

5) odsustvovanja s rada na dan državnog i verskog praznika koji je neradni dan;

6) vojne vežbe i odazivanja na poziv vojnih i drugih državnih organa, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

POLICIJSKI SLUŽBENIK IMA PRAVO NA NAKNADU PLATE IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2), 3), 5) I 6) KOJA SE OBRAČUNAVA I ISPLAĆUJE U ISTOM IZNOSU KAO DA JE RADIO.

POLICIJSKI SLUŽBENIK IMA PRAVO NA NAKNADU PLATE U SLUČAJU PRIVREMENOG UDALjENjA SA RADA IZ STAVA 1. TAČKA 4) OVOG ČLANA, U SKLADU SA ČLANOM 217. OVOG ZAKONA.

SAMOSTALNI ČLANOVI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI

                PODZAKONSKI AKTI PREDVIĐENI OVIM ZAKONOM DONEĆE SE U ROKU OD 90 DANA OD DANA NjEGOVOG STUPANjA NA SNAGU.

STUPANjEM NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA VAŽI ODREDBA ČLANA 11. STAV 3. ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 94/16).

STUPANjEM NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA SE NA LICA KOJA OBAVLjAJU POSLOVE I ZADATKE U MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE PRIMENjUJE ODREDBA ČLANA 17. ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 104/09, 101/11-DRUGI ZAKON I 6/15), KAO I ODREDBE UREDBE O PLATAMA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJE I OBAVLjAJU POSLOVE U TUŽILAŠTVU ZA RATNE ZLOČINE I POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 97/03 I 67/05).

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.10.2018.
Naslov: Redakcija