Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DELATNOSTIMA I POSLOVIMA KOJI SU NESPOJIVI SA OBAVLJANJEM SLUŽBENE DUŽNOSTI CARINSKOG SLUŽBENIKA: Od 1. avgusta 2019. godine disciplinsko kažnjavanje carinika ako se utvrdi da je član njegove uže porodice vlasnik špediterskog preduzeća ili bilo koje firme koja posluje sa Carinom


Srpski carinik mogao bi da bude disciplinski kažnjen i degradiran, čak i otpušten ako se utvrdi da je član njegove uže porodice vlasnik špediterskog preduzeća ili bilo koje firme koje ima veze sa radom carine.

To se najavljuje Pravilnikom o delatnostima i poslovima koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019 - dalje: Pravilnik), koji stupa na snagu 1. avgusta. U carinskoj službi Srbije zaposleno je 2.842 službenika, a nova pravila se odnose na sve njih, bez obzira na to da li su zaposleni na neodređeno ili određeno vreme. Stručnjaci, međutim, ističu da je ovaj Pravilnik samo slovo na papiru, jer većina carinika nije i neće biti direktno upućena na poslove sa rođakom špediterom, ali jesu njegove kolege.

- Ovaj Pravilnik je donet na osnovu Zakona o carinskoj službi ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) i njime se bliže se određuju delatnosti koje su u vezi sa radom Uprave carina, odnosno poslovi koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika - naglašava se u Pravilniku.

Dokumentom su precizirani i poslovi koji su "zabranjeni" za najbliže članove porodica carinskih službenika. To su spoljnotrgovinsko poslovanje, odnosno firme koje se bave uvozom i izvozom, zatim međunarodna špedicija, ali i "savetovanje i zastupanje pravnih i fizičkih lica po pitanjima i u postupcima iz nadležnosti Uprave carina, van okvira utvrđenog zakonom".

- Poslovi koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika jesu poslovi preduzetnika, plaćeni ili neplaćeni poslovi koji su zabranjeni posebnim zakonom - naglašava se u Pravilniku. - Svi poslovi koji su u vezi sa poslom koji carinski službenik obavlja na svom radnom mestu.

Takođe, tu su i poslovi koji bi mogli da pokolebaju carinika da svoj posao radi savesno i pošteno. Ako se utvrdi da je član uže porodice vlasnik ili suvlasnik preduzeća koje je ima veze sa radom carine, zaposleni na carini može disciplinski odgovarati zbog teže povrede službene dužnosti, propisane Zakonom o carinskoj službi i Zakonom o državnim službenicima("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018).

- Donosi se rešenje kojim se utvrđuje i da se carinski službenik premešta na odgovarajuće radno mesto ili da u Upravi carina nema odgovarajućeg radnog mesta na koje bi službenik bio premešten - piše u Pravilniku. - Odgovarajuće je slobodno radno mesto koje odgovara stručnoj spremi carinskog službenika koji se premešta. Na radno mesto koje ne odgovara njegovoj stručnoj spremi službenik se može premestiti samo uz svoj pristanak.

Od 1. avgusta na snazi će biti i Pravilnik o uslovima i načinu nošenja oružja i municije carinskih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019). Zakonom o carinskoj službi precizirano je koji carinski službenici imaju pravo da nose oružje, novim pravilnikom definišu se, između ostalog, uslovi i način nošenja i zaduživanja oružja. Zakonom je propisano da samo carinski službenici koji obavljaju poslove suzbijanja krijumčarenja, obaveštajne poslove i poslove unutrašnje kontrole imaju pravo i obavezu da nose oružje i municiju.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. R., 27.07.2019.
Naslov: Redakcija