Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI: Rasprava će trajati do 19. avgusta 2019. godine


Nakon deset godina primene Zakona o kontroli državne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009), praksa je pokazala da određene odredbe treba preispitati ali i nastaviti proces usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije. U skladu sa Zakonom o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - dr. zakon i 62/2017) utvrđenim delokrugom, Ministarstvo finansija pripremilo je Nacrt zakona o kontroli državne pomoći.

Nacrtom se uvode jasne definicije šta se smatra državnom pomoći a šta ne i pod kojim uslovima (Test privatnog investitora - Market Economy Operator Principle, zatim Altmark kriterijum i dr.). U cilju podizanja svesti o ovoj oblasti i bližeg približavanja na koje sve načine može biti dodeljena, jasno su označeni instrumenti za dodelu državne pomoći (subvencija, garancija, fiskalna olakšica, prodaja ili korišćenje imovine u javnoj svojini po ceni nižoj od tržišne i dr.). Pored toga, formulisani su novi ali i bliže definisani postojeći instituti kao što su periodični penal, neposredni uvid kod korisnika državne pomoći, privremena i mera povraćaja pomoći, zastarelost. Kao zakonska kategorija uvedeni su de minimis pomoć i pravilo kumulacije, uključujući i formiranje registra dodeljene državne pomoći kao elektronske baze.

Predloženo rešenje sadrži jasnu distinkciju između prethodne kontrole koja se sastoji u oceni usklađenosti propisa i drugih akata na osnovu prijave, kao i naknadne kontrole koja se izuzetno sprovodi po službenoj dužnosti kada Komisija ima saznanja da pomoć nije u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći. Takođe, propisana je nedvosmislena obaveza dostavljanja propisa na mišljenje u okviru prethodne kontrole, kao i određenje u pogledu dozvoljenosti neusklađene pomoći. Pored toga, obaveza prijave je propisana i za one individualne državne pomoći koje se donose na osnovu šeme koju je Komisija prethodno ocenila, a čija ukupna vrednost prelazi određeni novčani prag.

Utvrđena je nova organizaciona struktura Komisije za kontrolu državne pomoći, koja ne odstupa od postojećih rešenja u pravnom sistemu Republike Srbije prilikom formulisanja nezavisnih državnih organa.

Osnova za izradu Nacrta zakona pomoći primarno predstavlja Uredba Saveta (EU) 2015/1589 od 13. jula 2015. godine o utvrđivanju detaljnih pravila primene člana 108. UFEU, pored čega su korišćeni i odgovarajući instrumenti tumačenja pravnih tekovina Evropske unije, ali i preporuke Evropske komisije iz Godišnjeg izveštaja o napretku, uključujući i merila za otvaranje poglavlja 8 – Politika konkurencije.

Ministarstvo će sprovesti Javnu raspravu o Nacrtu zakona do 19. avgusta 2019. godine, kako bi se stručna javnost, privredni subjekti i drugi zainteresovani upoznali sa Nacrtom zakona. Programom javne rasprave predviđeno je održavanje više okruglih stolova, skupova o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. U cilju nastavka dobre saradnje, ovaj nacrt sa pratećim instrumentom usklađenosti je dostavljen Evropskoj komisiji.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije, u formi amandmana, sa jasnim predlogom izmene i pratećim obrazloženjem na adresu irena.markovic@mfin.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo finansija, Odeljenje za kontrolu državne pomoći, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 29.07.2019.
Naslov: Redakcija