Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


 PREGLED ODREDABA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se planiranje, zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa.

POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE JE DOBRO OD OPŠTEG INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU KOJE SE KORISTI ZA POLjOPRIVREDNU PROIZVODNjU I NE MOŽE SE KORISTITI U DRUGE SVRHE, OSIM U SLUČAJEVIMA I POD USLOVIMA UTVRĐENIM OVIM ZAKONOM.

Ovim zakonom obrazuje se Uprava za poljoprivredno zemljište (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i uređuje njen delokrug.

Vlasnik poljoprivrednog zemljišta ne može biti strano fizičko, odnosno pravno lice.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         poljoprivredno zemljište jeste zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare) i zemljište koje se može privesti nameni za poljoprivrednu proizvodnju;

2)         obradivo poljoprivredno zemljište jesu njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade;

3)         uređenje poljoprivrednog zemljišta obuhvata mere kojima se realizuju prostorno-planski dokumenti (prostorni i urbanistički planovi i osnove) kroz postupak komasacije i melioracije u cilju poboljšanja prirodnih i ekoloških uslova na poljoprivrednom zemljištu;

4)         zaštita poljoprivrednog zemljišta obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju sa ciljem trajnog obezbeđenja prirodnih funkcija zemljišta, korišćenja zemljišta u skladu sa njegovom namenom, očuvanja i unapređivanja namenskog korišćenja zemljišta;

5)         komasacija obuhvata planske, organizacione, pravne, ekonomske i tehničke mere koje se sprovode u cilju ukrupnjavanja i poboljšanja prirodnih i ekoloških uslova na zemljištu;

6)         melioracije obuhvataju mere koje se sprovode sa ciljem popravljanja fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta, kao i stvaranje i održavanje optimalnog vodno-vazdušnog režima zemljišta, radi obezbeđenja povoljnih uslova za rast i razvoj gajenih biljaka i postizanje stabilnih prinosa;

7)         navodnjavanje jeste izgradnja, korišćenje i održavanje objekata i uređaja kojima se blagovremeno i kontinuirano dovodi voda u poljoprivredno zemljište u cilju dobijanja visokih i stabilnih prinosa poljoprivrednih kultura;

8) odvodnjavanje je izgradnja, korišćenje i održavanje objekata i uređaja kojima se vrši odvođenje suvišnih površinskih i podzemnih voda sa poljoprivrednog zemljišta i redovna primena određenih mera koje omogućavaju neprekidno efikasan rad svih objekata i uređaja u odvođenju suvišnih voda;

9) plodnost zemljišta jeste sposobnost zemljišta da istovremeno zadovolji potrebe biljaka za vodom, hranljivim materijama, vazduhom, toplotom, prostorom za korenov sistem, kao i povoljnim biohemijskim režimom;

10)       erozija jeste promena površinskog sloja zemljišta koja nastaje kao posledica delovanja kiše, snega, mraza, temperaturnih razlika, vetra, tekućih voda i antropogenih faktora;

11)       opasne i štetne materije u zemljištu jesu grupe neorganskih i organskih jedinjenja koja obuhvataju toksične, korozivne, zapaljive, samozapaljive i radioaktivne proizvode i otpad u čvrstom, tečnom ili gasovitom agregatnom stanju i koja imaju opasne i štetne uticaje na zemljište.-;

12)       KNjIGA POLjA JESTE PLANIRANjE I PRAĆENjE SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI U BILjNOJ PROIZVODNjI I OSTVARENIH PRINOSA TOKOM GODINE, A NAROČITO U RATARSKOJ, POVRTARSKOJ I VOĆARSKOJ PROIZVODNjI;

13) PLODORED JESTE PRAVILNO, PROSTORNO I VREMENSKO SMENjIVANjE USEVA U BILjNOJ PROIZVODNjI.

Član 60.

Poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini raspolaže i upravlja država preko Ministarstva.

POLjOPRIVREDNIM ZEMLjIŠTEM REPUBLIKE SRBIJE (U DALjEM TEKSTU: POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI) RASPOLAŽE I UPRAVLjA REPUBLIKA SRBIJA PREKO MINISTARSTVA.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koristi se prema godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Program iz stava 2. ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi po prethodno pribavljenom mišljenju komisije koju obrazuje predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, a koja u svom sastavu ima najmanje polovinu članova fizička lica - poljoprivrednike koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, KAO I DIPLOMIRANOG INŽENjERA POLjOPRIVREDNE STRUKE.

Program iz stava 2. ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese najkasnije do 31. marta tekuće godine, uz saglasnost Ministarstva.

Programom iz stava 2. ovog člana utvrđuje se: vrsta i obim radova koje treba izvršiti u periodu za koji se program donosi, dinamika izvođenja radova i ulaganja sredstava.

Program koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, pored elemenata iz stava 7. IZ STAVA 5. ovog člana, sadrži i podatke koji se odnose na poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije (u daljem tekstu: u državnoj svojini), i to podatke o:

1)         ukupnoj površini i površini po katastarskim opštinama poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji jedinice lokalne samouprave;

2)         korisnicima poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

3)         zakupcima poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

4)         površini poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja nije data na korišćenje;

5)         ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je planirana za davanje u zakup, kao i površine delova poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje su planirane za davanje u zakup (jedna ili više katastarskih parcela) sa brojem katastarske parcele, površinom, klasom i kulturom;

6)         stanju zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

UKOLIKO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NE DONESE PROGRAM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ČLANA, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA MOŽE, NA PREDLOG MINISTARSTVA, PRIVREMENO OBUSTAVITI PRENOS TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE TOJ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE DOK TU OBAVEZU NE IZVRŠI.

Organ nadležan za poslove vođenja javne evidencije o nepokretnostima dužan je da dostavi potrebne podatke, najkasnije do 30. oktobra tekuće godine, organu jedinica lokalne samouprave za izradu programa iz stava 2. ovog člana za narednu godinu, bez naknade.

PODACI IZ STAVA 8. OVOG ČLANA OBUHVATAJU TABELARNE PODATKE O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU, DIGITALNE KATASTARSKE PLANOVE, ORTO-FOTO SNIMKE, LISTOVE NEPOKRETNOSTI, ALFANUMERIČKE PODATKE O KATASTARSKIM PARCELAMA I DR.

Član 61.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini može se dati na korišćenje bez plaćanja naknade obrazovnim ustanovama - školama, stručnim poljoprivrednim službama i socijalnim ustanovama u površini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara, a visokoobrazovnim ustanovama - fakultetima i naučnim institutima čiji je osnivač država i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija najviše do 1.000 hektara.

POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI DAJE SE NA KORIŠĆENjE BEZ PLAĆANjA NAKNADE JAVNIM POZIVOM KOJI RASPISUJE NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini može se dati na korišćenje bez plaćanja naknade pravnim licima u državnoj svojini registrovanim za poslove u oblasti šumarstva.

ODLUKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DONOSI NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA.

AKO POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI NIJE BILO PREDMET ZAKUPA NAJMANjE POSLEDNjE TRI AGROEKONOMSKE GODINE I NIJE BILO PREDMET KORIŠĆENjA, A OSTANE NEIZDATO NAKON OKONČANjA POSTUPKA ZAKUPA U ODREĐENOJ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, TO POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE MOŽE SE DATI NA KORIŠĆENjE ZA POLjOPRIVREDNU PROIZVODNjU FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA NA PERIOD DO PET GODINA.

ODLUKU O DAVANjU NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA DONOSI NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA.

NA OSNOVU PRAVOSNAŽNE ODLUKE IZ STAVA 6. OVOG ČLANA MINISTARSTVO I KORISNIK ZAKLjUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PLAĆANjA NAKNADE.

PERIOD KORIŠĆENjA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA MOŽE SE PRODUŽITI ZA 20 GODINA AKO POLjOPRIVREDNI INSPEKTOR UTVRDI DA SE TO ZEMLjIŠTE OBRAĐUJE, A ZA POVRŠINE PREKO 10 HA PERIOD KORIŠĆENjA MOŽE SE PRODUŽITI SAMO AKO KORISNIK ZA INVESTICIONO ULAGANjE DOBIJE SAGLASNOST MINISTARSTVA.

KADA SE PERIOD KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA PRODUŽI U SKLADU SA STAVOM 8. OVOG ČLANA KORISNIK ZA PERIOD ZA KOJI JE PRODUŽENO KORIŠĆENjE ZEMLjIŠTA PLAĆA ZAKUPNINU ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI, I TO:

1) ZA POVRŠINU DO 10 HA - U VISINI OD 10% OD PROSEČNO POSTIGNUTE CENE ZAKUPA PO HEKTARU U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJOJ SE ZEMLjIŠTE NALAZI;

2) ZA POVRŠINU OD 10 DO 50 HA - U VISINI OD 40% OD PROSEČNO POSTIGNUTE CENE ZAKUPA PO HEKTARU U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJOJ SE ZEMLjIŠTE NALAZI;

3) ZA POVRŠINU PREKO 50 HA - U VISINI OD 60% OD PROSEČNO POSTIGNUTE CENE ZAKUPA PO HEKTARU U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJOJ SE ZEMLjIŠTE NALAZI.

PROTIV ODLUKE IZ ST. 4, 6. I 8. OVOG ČLANA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA MINISTARSTVU, A PROTIV ISTIH ODLUKA DONETIH OD STRANE ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE NADLEŽNOM ORGANU AUTONOMNE POKRAJINE ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE, U ROKU OD 15 DANA OD DANA DONOŠENjA ODLUKE.

Član 62.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini i zemljište iz člana 3. ovog zakona može se dati u zakup, ako je godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta iz člana 60. ovog zakona predviđeno za davanje u zakup fizičkom, odnosno pravnom licu za period koji ne može biti kraći od jedne godine niti duži od 20 godina DUŽI OD 25 GODINA, a za ribnjake i vinograde 40 godina.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je dato u zakup ne može se dati u podzakup.

PRAVO ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NEMAJU PRAVNA I FIZIČKA LICA UPISANA U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA KOJA:

1) SU U PASIVNOM STATUSU;

2) NISU ISPUNILA SVE OBAVEZE IZ PRETHODNIH ILI TEKUĆIH UGOVORA O ZAKUPU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI;

3) SU IZVRŠILA OMETANjE POSEDA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI;

4) SU NARUŠAVALA NESMETANO ODVIJANjE BILO KOG DELA POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA PRILIKOM DAVANjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U ZAKUP;

5) SU BESPRAVNO KORISTILA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI.

POSTUPAK DAVANjA U ZAKUP, ODNOSNO NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI SPROVODI NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

AKO PRAVNO ODNOSNO FIZIČKO LICE KORISTI POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA, ODNOSNO SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA, DUŽNO JE DA ZA KORIŠĆENjE TOG ZEMLjIŠTA PLATI TROSTRUKI IZNOS NAJVIŠE PROSEČNE POSTIGNUTE CENE PO HEKTARU NA TERITORIJI OKRUGA NA KOJOJ SE NALAZI POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE KOJE SE KORISTI BEZ PRAVNOG OSNOVA.

UKOLIKO POLjOPRIVREDNI INSPEKTOR ZAPISNIKOM UTVRDI DA JE NEPOZNATO LICE KORISTILO POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA, UKOLIKO NE IZVRŠI OBAVEZU IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, JEDINICA LOKALNE SAMOURPAVE MOŽE DONETI ODLUKU O SKIDANjU USEVA.

ZAKUPAC POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI DUŽAN JE DA USPOSTAVI PLODORED I VODI KNjIGU POLjA ZA BILjNU PROIZVODNjU, ČIJU KONTROLU I OVERU VRŠI DIPLOMIRANI INŽENjER POLjOPRIVREDNE STRUKE KOJI JE ČLAN KOMISIJE IZ ČLANA 60. STAV 3. OVOG ZAKONA.

Član 64.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini daje se u zakup javnim oglašavanjem.

Poljoprivredno zemljište može se dati u zakup javnim nadmetanjem u dva kruga, osim kod prava prečeg zakupa.

POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE DAJE SE U ZAKUP JAVNIM NADMETANjEM U DVA KRUGA, OSIM KOD PRAVA PREČEG ZAKUPA.

Odluku o raspisivanju javnog oglasa i odluku o davanju u zakup zemljišta iz stava 1. ovog člana donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini U ROKU OD 60 DANA OD DANA DONOŠENjA GODIŠNjEG PROGRAMA, uz saglasnost Ministarstva.

Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese najkasnije do 1. juna tekuće godine, UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA.

Protiv odluke iz stava 3. ovog člana o davanju u zakup zemljišta može se izjaviti žalba Ministarstvu, a protiv istih odluka donetih od strane organa jedinica lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine za poslove poljoprivrede, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Ako nadležni organ jedinice lokalne samouprave ne sprovede postupak javnog nadmetanja i ne donese odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini postupak će sprovesti Ministarstvo, odnosno nadležni organ za poslove poljoprivrede autonomne pokrajine, za teritoriju autonomne pokrajine.

Početna cena za zakup zemljišta iz stava 1. ovog člana u prvom krugu ne može biti niža od 100% tržišne cene zakupa na području na kojem se to zemljište nalazi, odnosno u drugom krugu ne može biti niža od 70% tržišne cene zakupa na području na kojem se to zemljište nalazi.

POČETNA CENA ZAKUPA ZEMLjIŠTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U PRVOM KRUGU NE MOŽE BITI NIŽA OD 100% PROSEČNE CENE ZAKUPA NA PODRUČJU NA KOJEM SE TO ZEMLjIŠTE NALAZI, ODNOSNO U DRUGOM KRUGU NE MOŽE BITI NIŽA OD 70% PROSEČNE CENE ZAKUPA NA PODRUČJU NA KOJEM SE TO ZEMLjIŠTE NALAZI, A AKO SE JAVNO NADMETANjE ODMAH SPROVODI PO PRAVILIMA DRUGOG KRUGA, POČETNA CENA ZAKUPA ZEMLjIŠTA KOJE SE DAJE JAVNIM NADMETANjEM NE MOŽE BITI NIŽA OD 100% PROSEČNE POSTIGNUTE CENE.

Stručne poslove za prikupljanje potrebne dokumentacije radi davanja u zakup zemljišta iz stava 1. ovog člana obavlja opštinska, odnosno gradska uprava.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA.

Pravo prečeg zakupa

Član 64a

Pravo prečeg zakupa imaju pravna i fizička lica koja su vlasnici funkcionalnog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri godine, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalaze na zemljištu u državnoj svojini.

Pravo prečeg zakupa imaju pravna i fizička lica koja su vlasnici objekata za uzgoj i držanje životinja i koja se bave uzgojom i držanjem životinja, a u cilju proizvodnje hrane za životinje, i to jedan hektar po uslovnom grlu.

Cena zakupa po pravu prečeg zakupa je prosečna poslednje izlicitirana cena na poslednjem održanom javnom nadmetanju za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini istog kvaliteta koje je dato u zakup na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi parcela iz stava 1. ovog člana, odnosno za prosečno izlicitiranu cenu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini istog kvaliteta najbliže jedinice lokalne samouprave.

Pravna i fizička lica, vlasnici infrastrukture iz stava 1. ovog člana i fizička lica iz stava 2. ovog člana dostavljaju komisiji za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta organa jedinice lokalne samouprave podatke o vlasništvu nad infrastrukturom iz stava 1. ovog člana, odnosno objektima iz stava 2. ovog člana, najkasnije do 30. oktobra tekuće godine za narednu godinu.

Ako lica iz stava 4. ovog člana ne dostave podatke o vlasništvu nad infrastrukturom iz stava 1. ovog člana, odnosno objektima iz stava 2. ovog člana, komisija organa jedinice lokalne samouprave daje u zakup poljoprivredno zemljište u državnoj svojini.

Podatke iz stava 1. ovog člana vlasnik dokazuje izvodom iz odgovarajućih javnih knjiga o evidenciji nepokretnosti, odnosno Ministarstvo utvrđuje stanje i funkcionalnost zasada i infrastrukture iz stava 1. ovog člana.

PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA I PRAVO PREČEG ZAKUPA

ČLAN 64A

PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA NA PERIOD DO 30 GODINA IMA PRAVNO LICE KOJE JE UPISANO U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I NALAZI SE U AKTIVNOM STATUSU I KOJE DOSTAVI INVESTICIONI PLAN NA KOJI SAGLASNOST, UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA, DAJE KOMISIJA KOJU OBRAZUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE, S TIM ŠTO UKUPNA POVRŠINA PREDVIĐENA ZA DAVANjE U ZAKUP PO OVOM OSNOVU NE MOŽE DA IZNOSI VIŠE OD 30% OD UKUPNE POVRŠINE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PREDVIĐENE ZA DAVANjE U ZAKUP U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE.

DOKAZI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVLjAJU SE MINISTARSTVU KOJE TE DOKAZE DOSTAVLjA JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE.

ODLUKU O PRAVU PRVENSTVA ZAKUPA DONOSI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U ROKU OD PET DANA OD DANA PRIJEMA DOKAZA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

AKO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NE DONESE ODLUKU O PRAVU PRVENSTVA ZAKUPA U ROKU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, ODLUKU DONOSI MINISTARSTVO.

NA TERITORIJI LOKALNE SAMOUPRAVE PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA MOŽE OSTVARITI SAMO JEDNO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

LICE KOJE OSTVARI ZAKUP PO OSNOVU PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA NEMA PRAVO OSTVARIVANjA PRAVA PREČEG ZAKUPA PO OSNOVU STOČARSTVA.

UKUPNA POVRŠINA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJA JE PREDVIĐENA ZA DAVANjE U ZAKUP UMANjUJE SE ZA POVRŠINU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PRAVO PREČEG ZAKUPA OSTVARUJE SE U POSTUPKU KOJI SPROVODI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE RASPISIVANjEM JAVNOG POZIVA.

JAVNI POZIV IZ STAVA 8. OVOG ČLANA RASPISUJE SE DO 30. JUNA TEKUĆE GODINE, A PRIJAVA NA JAVNI POZIV SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM DOSTAVLjA SE NAJKASNIJE DO 31. OKTOBRA TEKUĆE GODINE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE.

AKO SE NA OSNOVU JAVNOG POZIVA IZ ST. 6. I 7. OVOG ČLANA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI NE IZDA PO OSNOVU PRAVA PREČEG ZAKUPA, TO ZEMLjIŠTE DAJE SE U ZAKUP JAVNIM NADMETANjEM.

PRAVO PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI (U DALjEM TEKSTU: PRAVO PREČEG ZAKUPA) IMA PRAVNO I FIZIČKO LICE - KOJE JE IMA SVOJSTVO OSIGURANIKA POLjOPRIVREDNIKA KOD REPUGLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANjE, KOJE JE UPISANO U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I NALAZI SE U AKTIVNOM STATUSU NAJMANjE TRI GODINE, AKO JE:

1) VLASNIK SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE, ODVODNjAVANjE, RIBNjAKA, POLjOPRIVREDNOG OBJEKTA I VIŠEGODIŠNjIH ZASADA (VOĆNjAKA I VINOGRADA KOJI SU U RODU) KOJI SE NALAZE NA POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI;

2) VLASNIK DOMAĆIH ŽIVOTINjA, I VLASNIK, ODNOSNO ZAKUPAC OBJEKTA ZA GAJENjE TIH ŽIVOTINjA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJOJ SE PRAVO PREČEG ZAKUPA OSTVARUJE.

PRAVNA I FIZIČKA LICA IZ STAVA 11. TAČKA 2) OVOG ČLANA PRAVO PREČEG ZAKUPA OSTVARUJU PO OSNOVU USLOVNIH GRLA, I TO DO 1 HA PO USLOVNOM GRLU, S TIM ŠTO POVRŠINA PO OVOM OSNOVU NE MOŽE BITI VEĆA OD 200 HA..

UKUPNA POVRŠINA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJA JE PREDVIĐENA ZA DAVANjE U ZAKUP PO OSNOVU PRAVA PREČEG ZAKUPA JEDNAKA JE POLOVINI UKUPNE POVRŠINE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA PREDVIĐENE ZA ZAKUP U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE UMANjENA ZA POVRŠINU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I ČLANA 61.

 PRAVNA I FIZIČKA LICA IZ STAVA 11. TAČKE 1. OVOG ČLANA IMAJU PREDNOST PRILIKOM OPREDELjIVANjA POVRŠINE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA PO OSNOVU PRAVA PREČEG ZAKUPA.

UKOLIKO JE BROJ USLOVNIH GRLA PO HEKTARU VEĆI OD PREOSTALE POVRŠINE PRIMENIĆE SE PRINCIP SRAZMERNOSTI IZMEĐU BROJA USLOVNIH GRLA SVAKOG IMAOCA PRAVA PREČEG ZAKUPA I RASPOLOŽIVE POVRŠINE U HEKTARIMA.

PRAVNO ILI FIZIČKO LICE KOME JE UTVRĐENO DA IMA PRAVO PREČEG ZAKUPA, A PO ISTOM OSNOVU VEĆ IMA ZAKLjUČEN UGOVOR O ZAKUPU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA SA MINISTARSTVOM ODNOSNO SA DRUGIM LICEM KOJI JE NA SNAZI, UKUPNA POVRŠINA KOJA MU PRIPADA PO OSNOVU PRAVA PREČEG ZAKUPA UMANjUJE MU SE ZA POVRŠINU KOJU VEĆ IMA U ZAKUPU ODNOSNO U VLASNIŠTVU.

ZAKUPNINA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PO PRAVU PREČEG ZAKUPA JE PROSEČNO POSTIGNUTA CENA ZAKUPA PO HEKTARU.

PROSEČNO POSTIGNUTA CENA ZAKUPA PO HEKTARU JE PROSEČNA POSTIGNUTA CENA NA POSLEDNjEM ODRŽANOM JAVNOM NADMETANjU ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE JE DATO U ZAKUP NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, A AKO U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE NIJE BILO JAVNOG NADMETANjA U PRETHODNOJ GODINI, PROSEČNA POSTIGNUTA CENA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI SVIH GRANIČNIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.

VISINU ZAKUPNINE IZ STAVA 11. OVOG ČLANA UTVRĐUJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.

VLADA BLIŽE PROPISUJE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK ZA OSTVARIVANjE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUME ZA UTVRĐIVANjE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE DOSTAVLjA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANjE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAČIN I POSTUPAK ZA OSTVARIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE DOSTAVLjA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA.

Član 64b.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu ima fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa prebivalištem u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koje je vlasnik zemljišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu ima i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa prebivalištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa.

U drugom krugu pravo učešća ima pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

PRAVO UČEŠĆA U JAVNOM NADMETANjU ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U PRVOM KRUGU IMA FIZIČKO LICE KOJE JE UPISANO U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I NALAZI SE U AKTIVNOM STATUSU NAJMANjE 3 GODINE, SA PREBIVALIŠTEM U KATASTARSKOJ OPŠTINI NA KOJOJ SE NALAZI ZEMLjIŠTE KOJE JE PREDMET ZAKUPA I IMA SVOJSTVO OSIGURANIKA POLjOPRIVREDNIKA KOD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE, DA JE VLASNIK NAJMANjE 0,5 HA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA, ODNOSNO PRAVNO LICE KOJE JE UPISANO U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I NALAZI SE U AKTIVNOM STATUSU NAJMANjE 3 GODINE, KOJE JE VLASNIK POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NAJMANjE 10 HA U KATASTARSKOJ OPŠTINI U KOJOJ SE NALAZI ZEMLjIŠTE KOJE JE PREDMET ZAKUPA I IMA SEDIŠTE NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJOJ PRIPADA TA KATASTARSKA OPŠTINA.

PRAVO UČEŠĆA U JAVNOM NADMETANjU ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U PRVOM KRUGU IMA FIZIČKO LICE KOJE JE UPISANO U REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I NALAZI SE U AKTIVNOM STATUSU, SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA SPROVODI JAVNO NADMETANjE I IMA SVOJSTVO OSIGURANIKA POLjOPRIVREDNIKA KOD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE, A ČIJA SE PARCELA GRANIČI SA ZEMLjIŠTEM U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE JE PREDMET ZAKUPA.

U drugom krugu pravo učešća ima pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava I NALAZI SE U AKTIVNOM STATUSU.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom i drugom krugu nemaju pravna i fizička lica koja nisu ispunila sve obaveze iz ranijih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i ona koja su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta ili koja su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup.

Član 66.

Na osnovu odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a po izvršenoj uplati zakupnine postignute na javnom nadmetanju I DOSTAVLjANjU SREDSTAVA OBEZBEĐENjA ZA VIŠEGODIŠNjE UGOVORE Ministarstvo i zakupac zaključuju ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1)         podatke o nazivu katastarske opštine, broju i podbroju katastarske parcele, nazivu potesa, broju katastarskog plana, postojećem načinu korišćenja (kulturi) i katastarskoj klasi zemljišta;

2)         vreme trajanja zakupa;

3)         visinu i rok plaćanja zakupnine;

4)         vreme amortizacije višegodišnjih zasada;

5)         prava i obaveze zakupca;

6)         razloge za otkaz ugovora;

6a) sredstva obezbeđenja plaćanja po ugovoru za višegodišnji zakup;

7) razloge za prestanak ugovora.

Kod ugovora o zakupu, odnosno korišćenju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji je zaključen na rok trajanja duži od deset godina, zakupnina se može povećati ako dođe do povećanja prosečne cene zakupa na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se to zemljište nalazi.

POSLOVE UVOĐENjA U POSED POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE JE DATO U ZAKUP, ODNOSNO NA KORIŠĆENjE OBAVLjA OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA U SARADNjI SA NADLEŽNOM POLjOPRIVREDNOM INSPEKCIJOM I ORGANOM NADLEŽNIM ZA POSLOVE VOĐENjA JAVNE EVIDENCIJE O NEPOKRETNOSTIMA ODNOSNO GEODETSKOM ORGANIZACIJOM, O ČEMU SE SAČINjAVA ZAPISNIK.

Član 71.

Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini i koriste se za realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

U autonomnoj pokrajini, sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini u visini od 30% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 30% prihod su budžeta autonomne pokrajine, a 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da Ministarstvu dostave izveštaj o uplati sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odnosno objekata u državnoj svojini najkasnije do 10. novembra tekuće godine, kao i godišnji izveštaj o korišćenju sredstava za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu do 31. januara naredne godine.

SREDSTVA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, KOJA SU PRIHOD BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, U VISINI OD 5% KORISTE SE ZA FINANSIRANjE PROTIVGRADNE ZAŠTITE.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽNE SU DA MINISTARSTVU DOSTAVE IZVEŠTAJ O UPLATI SREDSTAVA OSTVARENIH OD DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, ODNOSNO OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI NAJKASNIJE DO 10. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE, KAO I GODIŠNjI IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA TEKUĆU GODINU DO 31. JANUARA NAREDNE GODINE.

Član 72 Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ne može se otuđivati

OSIM POD USLOVIMA PREDVIĐENIM OVIM ZAKONOM.

ČLAN 72A.

POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI FIZIČKO LICE MOŽE STEĆI TERETNO PRAVNIM POSLOM POD USLOVIMA PROPISANIM OVIM ZAKONOM.

POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI MOŽE STEĆI FIZIČKO LICE UKOLIKO ISPUNI SLEDEĆE USLOVE I TO:

1)         DA JE DRŽAVLjANIN REPUBLIKE SRBIJE,

2)         DA IMA REGISTROVANO POLjOPRIVREDNO GAZDINSTVO U AKTIVNOM STATUSU NAJMANjE 3 GODINE ILI JE NOSILAC PORODIČNOG POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U AKTIVNOM STATUSU NAJMANjE 3 GODINE,

3)         DA IMA USLOVE/MEHANIZACIJU/OPREMU ZA OBAVLjANjE POLjOPRIVREDNE DELATNOSTI,

4)         DA IMA U SVOJINI NAJVIŠE DO 30 HA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

5)         DA IMA PREBIVALIŠTE U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE U KOJOJ SE PRODAJE POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI NAJMANjE 3 GODINE.

PREDMET PRODAJE MOŽE DA BUDE POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI I TO:

1)         KOJE JE UDALjENO NAJMANjE 10KM OD DRŽAVNE GRANICE,

2)         KOJE NIJE PREDVIĐENO PLANOM DETALjNE REGULACIJE/ URBANISTIČKIM PLANOM,

3)         KOJE NIJE PREDMET DRŽAVNIH I STRATEŠKIH CILjEVA U POLjOPRIVREDI,

4)         KOJE NIJE PREDMET RESTITUCIJE,

5)         KOJE NE PRIPADA ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM DOBRIMA,

6)         KOJE NE PRIPADA ILI SE NE GRANIČI SA ZONOM

BEZBEDNOSTI/VOJNOM BAZOM.

FIZIČKO LICE KOJE ISPUNjAVA USLOVE PROPISANE OVIM ZAKONOM MOŽE DA STEKNE U SVOJINU NAJVIŠE DO 20 HA POVRŠINE NA POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI.

FIZIČKO LICE KOJE IMA NEIZMIRENE OBAVEZE PREMA MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE POLjOPRIVREDE ODNOSNO PREMA MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE FINANSIJA NE MOŽE DA POSTANE VLASNIK POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.

VLADA PROPISUJE BLIŽE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK PRODAJE, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE DOSTAVLjA U POSTUPKU PRODAJE.

ČLAN 72B.

PRAVO PREČE KUPOVINE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI IMA FIZIČKO LICE KOJE ISPUNjAVA OPŠTE USLOVE IZ ČLANA 72A STAVA 3. OVOG ZAKONA, UKOLIKO:

1)         JE SUVLASNIK NA KATASTARSKOJ PARCELI SA

REPUBLIKOM SRBIJOM, A SUVLASNIČKI DEO REPUBLIKE SRBIJE JE MANjE POVRŠINE OD POVRŠINE KOJA JE U VLASNIŠTVU TOG FIZIČKOG LICA,

2) JE VLASNIK POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA KOJE SE GRANIČI SA KATASTARSKOM PARCELOM U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE JE PREDMET PRODAJE,

3)         IMA PREBIVALIŠE NAJMANjE 3 GODINE U

KATASTARSKOJ OPŠTINI U KOJOJ SE PRODAJE POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI,

4) JE VLASNIK INFRASTRUKTURE NA POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI,

5) ZAKUPAC IMA VIŠEGODIŠNjI UGOVOR O ZAKUPU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJI JE NA SNAZI

ČLAN 72V.

POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE JE PREDMET PRODAJE UTVRĐUJE MINISTARSTVO NA PREDLOG JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OPREDELjUJE POVRŠINE ZA PRODAJU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, I OBJAVLjUJE JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PONUDA UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA.

 JAVNI POZIV OBAVEZNO SADRŽI BROJ KATASTARSKE PARCELE I POČETNU TRŽIŠNU CENU.

JAVNI POZIV SE OBJAVLjUJE NA OGLASNOJ TABLI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I MESNE ZAJEDNICE, NA INTERNET PORTALU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, DNEVNOM LISTU I SLUŽBENOM GLASILU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE RAZMATRA PONUDE I UKOLIKO SU ISPUNjENI SVI USLOVI PREDVIĐENI OVIM ZAKONOM DONOSI ODLUKU O PRIHVATANjU PONUDA UZ PRETHODNU SAGLASNOST MINISTARSTVA.

UKOLIKO SE VIŠE FIZIČKIH LICA PRIJAVILO ZA ISTO POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI PREDNOST IMA LICE KOJE IMA PRAVO PREČE KUPOVINE, A AKO SE NIJE PRIJAVILO NIJEDNO FIZIČKO LICE KOJE OSTVARUJE PRAVO PREČE KUPOVINE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, ONDA LICE KOJE JE PONUDILO NAJVIŠU CENU.

TRŽIŠNU CENU ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE JE PREDMET PRODAJE UTVRĐUJE MINISTARSTVO FINANSIJA ZA SVAKU POJEDINAČNU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE.

BLIŽE USLOVE ZA UTVRĐIVANjE CENE PROPISUJE MINISTAR FINANSIJA.

NA ODLUKU O PRODAJI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI MOŽE SE ULOŽITI ŽALBA MINISTARSTVU U ROKU OD 15 DANA OD DANA DONOŠENjA ODLUKE.

ČLAN 72G.

NA OSNOVU PRAVOSNAŽNE ODLUKE O PRODAJI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI MINISTARSTVO I KUPAC ZAKLjUČUJU UGOVOR O KUPOPRODAJI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.

POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE JE PREDMET UGOVORA O KUPOPRODAJI NE SME SE OTUĐITI NAJMANjE 10 GODINA OD DANA PRODAJE.

PO ISTEKU ROKA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UKOLIKO KUPLjENO ZEMLjIŠTE BUDE PREDMET PRODAJE REPUBLIKA SRBIJA IMA PRAVO PREČE KUPOVINE.

UGOVOROM O KUPOPRODAJI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI MOŽE SE UGOVORITI PLAĆANjE CENE U RATAMA U ROKU KOJI NIJE DUŽI OD 5 GODINA OD DANA ZAKLjUČENjA KUPOPRODAJNOG UGOVORA UZ DOSTAVLjANjE SREDSTVA OBEZBEĐENjA.

U SLUČAJU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA SREDSTVA OBEZBEĐENjA KOJA DOSTAVLjA KUPAC MOŽE BITI:

1. UGOVOR O JEMSTVU PRAVNOG LICA U IZNOSU UGOVORNE VREDNOSTI,

2) BANKARSKA GARANCIJA U IZNOSU UGOVORNE VREDNOSTI,

3) HIPOTEKA NA ZEMLjIŠTU KOJE JE PREDMET PRODAJE.

POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE KOJE JE PREDMET UGOVORA O KUPOPRODAJI MOŽE SE KORISTITI ISKLjUČIVO U POLjOPRIVREDNE SVRHE.

ČLAN 72D.

SREDSTVA OSTVARENA OD PRODAJE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

Član 80.

Ministar bliže propisuje:

1)         sadržinu, način izrade i vršenja stručne kontrole Poljoprivredne osnove Republike i poljoprivredne osnove autonomne pokrajine, kao i uslove i način njihovog izlaganja na javni uvid (čl. 7, 9, 10. i 13);

2)         (brisana)

3)         uslove koje treba da ispuni privredno društvo, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za ispitivanje opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje (član 17. stav 2);

4)         dozvoljene količine opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje i metod njihovog ispitivanja (član 17. stav 3);

5)         uslove koje treba da ispuni privredno društvo, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za vršenje kontrole plodnosti, odnosno utvrđivanje količine mineralnih đubriva i pesticida u obradivom poljoprivrednom zemljištu (član 21. stav 3);

6)         po prethodno pribavljenom mišljenju organizacije nadležne za geodetske poslove, sadržinu, postupak izrade i donošenja programa komasacije, sadržinu odluke o sprovođenju komasacije, načela komasacije, način rada komisije i njenih podkomisija (čl. 32, 34. i 35);

7)         po prethodno pribavljenom mišljenju organizacije nadležne za geodetske poslove, sadržinu tehničke dokumentacije za izvođenje geodetsko-tehničkih radova (projekata) u komasaciji (član 32);

8)         uslove, način i postupak dobrovoljnog grupisanja zemljišta (član 48);

9)         sadržinu i postupak utvrđivanja klasa pogodnosti za navodnjavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta (član 51);

10)       uslove koje treba da ispuni privredno društvo, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice za izradu projekta: rekultivacije poljoprivrednog zemljišta, melioracije livada i pašnjaka, pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište, poboljšanja kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta (čl. 55, 56, 57. i 58);

11)       kodeks dobre poljoprivredne prakse (član 59. stav 1. tačka 2);

12)       način i postupak davanja u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta koje nije obrađeno u prethodnom vegetacionom periodu (član 59. stav 2);

12a) bliže uslove, način i postupak davanja na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini pravnim licima u državnoj svojini registrovanim za poslove u oblasti šumarstva;.

12b) uslove i postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (čl. 64. i 64b).

Član 83.

Inspektor je ovlašćen i dužan da vrši:

1)         kontrolu da li se poljoprivredno zemljište koje je prostornim ili urbanističkim planom određeno da bude građevinsko, do njegovog privođenja planiranoj nameni koristi za poljoprivrednu proizvodnju;

2)         kontrolu da li vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta redovno obrađuje poljoprivredno zemljište, primenjuje mere propisane ovim zakonom i drugim propisima i da li postupa kao dobar domaćin i po pravilima kodeksa dobre poljoprivredne prakse;

3)         kontrolu ispuštanja i odlaganja opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu;

4)         kontrolu u cilju utvrđivanja dozvoljenih količina opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje;

5)         kontrolu da li privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice ima ovlašćenje za utvrđivanje opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje;

6)         kontrolu u cilju utvrđivanja da li vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta vrši kontrolu plodnosti zemljišta od prve do pete katastarske klase;

7)         kontrolu u cilju utvrđivanja da li privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice ima ovlašćenje za utvrđivanje kontrole plodnosti zemljišta i količine unetog mineralnog đubriva i pesticida u obradivo poljoprivredno zemljište;

8)         kontrolu da li se obradivo poljoprivredno zemljište prve, druge, treće, četvrte i pete katastarske klase koristi u nepoljoprivredne svrhe;

9)         kontrolu u cilju utvrđivanja da li se vrši usitnjavanje parcela na obradivom poljoprivrednom zemljištu, odnosno na poljoprivrednom zemljištu uređenom komasacijom;

10)       kontrolu u cilju utvrđivanja da li je za eksploataciju mineralnih sirovina ili za druge namene koje nemaju trajni karakter, kao i za odlaganje jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija dobijena saglasnost Ministarstva;

11)       kontrolu faktičkog načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u slučaju promene namene korišćenja poljoprivrednog zemljišta;

12)       kontrolu da li se radovi na rekultivaciji poljoprivrednog zemljišta vrše po projektu rekultivacije;

13)       kontrolu da li privredno društvo, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice ima ovlašćenje za izradu: projekta rekultivacije poljoprivrednog zemljišta, projekta melioracija livada i pašnjaka, projekta pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo, projekta poboljšanja kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta;

14)       kontrolu da li je investitor za eksploataciju mineralnih sirovina, odlaganje jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija, kao i u drugim slučajevima platio naknadu za promenu namene;

15)       kontrolu da li se melioracije livada i pašnjaka izvode na osnovu projekta melioracije livada i pašnjaka;

16)       kontrolu da li se neobradivo poljoprivredno zemljište privodi u obradivo na osnovu projekta pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo;

17)       kontrolu da li se poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta izvodi na osnovu projekta poboljšanja kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta;

18)       kontrolu da li vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta isto redovno obrađuje, odnosno primenjuje mere u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

19)       kontrolu da li zakupac poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini to zemljište daje u podzakup, ODNOSNO KONTROLU PRAVNOG OSNOVA ZA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI;

19A) KONTROLU USPOSTAVLjANjA PLODOREDA I VOĐENjA KNjIGE POLjA ZA BILjNU PROIZVODNjU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

20)       kontrolu da li zakupac poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini vrši investicione radove na poljoprivrednom zemljištu ili menja način njegovog korišćenja bez odobrenja zakupodavca;

21)       kontrolu da li je vlasnik, odnosno korisnik pašnjaka utvrdio način i uslove za korišćenje pašnjaka;

22)       kontrolu privođenja pašnjaka drugoj kulturi.

Član 85.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice ako:

1)         ispušta i odlaže opasne i štetne materije na poljoprivrednom zemljištu i u kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje (član 16);

2)         proizvodi poljoprivredne kulture i vrši navodnjavanje suprotno odredbama člana 17. stav 3. ovog zakona;

3)         obradivo poljoprivredno zemljište prve, druge, treće, četvrte i pete katastarske klase koristi u nepoljoprivredne svrhe (član 22);

4)         vrši eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno odlaganje jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva i bez plaćene naknade za promenu namene (član 23);

5)         obradivom poljoprivrednom zemljištu promeni namenu u nepoljoprivredne svrhe, a nije platio naknadu za promenu namene (član 25);

6)         vrši usitnjavanje poljoprivrednog zemljišta na parcele čija je površina manja od pola hektara, odnosno poljoprivrednog zemljišta uređenog komasacijom na parcele čija je površina manja od jednog hektara (član 27);

7)         vrši ispašu stoke na obradivom poljoprivrednom zemljištu osim na sopstvenom, spaljuje organske ostatke posle žetve ili pričini poljsku štetu (član 28);

8)         privodi poljoprivredno zemljište odgovarajućoj nameni, odnosno osposobljava ga za poljoprivrednu proizvodnju bez projekta rekultivacije poljoprivrednog zemljišta, kao i ako rekultivaciju ne vrši po projektu (član 55);

9)         poljoprivredno zemljište u državnoj svojini daje u podzakup ODNOSNO NE USPOSTAVI PLODORED I NE VODI KNjIGU POLjA ZA BILjNU PROIZVODNjU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM (član 62);

10)       vrši investicione radove na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini ili menja način njegovog korišćenja bez odobrenja zakupodavca (član 67).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1.   ovog člana odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno preduzeću ili drugom pravnom licu, kao i vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta-fizičko lice.

Novčanom kaznom od 25.000 do 250.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik. 

Izvor: Vebsajt Ministartsvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, 30.07.2015.