Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO O PRIMENI ODREDABA ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Uputstvo za jedinice lokalne samouprave koje planiraju da izvrše racionalizaciju zaposlenih u većem obimu od planiranog, za potrebe isplata novčanih naknada ili otpremnina


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je uputstvo o primeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) koje se odnose na jedinice lokalne samouprave koje planiraju da izvrše racionalizaciju zaposlenih u većem obimu od planiranog, za potrebe isplata novčanih naknada ili otpremnina.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) članom 36. st. 1. i 2. je propisano da:

Jedinice lokalne vlasti u 2015. godini mogu planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta jedinica lokalne vlasti, tako da masu sredstava za isplatu plata planiraju na nivou isplaćenih plata u 2014. godini, a najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu u skladu sa članom 37. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013, 116/2014 i 142/2014) uz izostanak indeksacije plata za oktobar 2014. godine.

Tako planiranu masu sredstava za obračun i isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta jedinica lokalne vlasti potrebno je umanjiti u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014), a zatim i za 2,5% u skladu sa planom racionalizacije iz člana 10. stav 1. Ministarstvodržavneupravei lokalne samouprave vrši kontrolu sprovođenja plana racionalizacije broja zaposlenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, koji je doneo nadležni organ.

Jedinica lokalne samouprave koja planira da izvrši racionalizaciju zaposlenih u većem obimu od planiranog, poštujući odredbe Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014), potrebno je realizovati planirana sredstva koja iznose 2,5% od bruto mase zarada u 2015. godine radi rešavanja odliva broja zaposlenih, nakon čega će biti utvrđen iznos nedostajućih sredstava za dalju racionalizaciju (racionalizaciju preko planiranog broja).

Za iznos nedostajućih sredstava za isplatu novčanih naknada/otpremnina jedinice lokalne samouprave mogu da se obrate ministarstvu nadležnom za poslove državne uprave i lokalne samouprave, shodno članu 27. Zakona o načinu određivanje maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015).

I. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE PLANIRAJU DA IZVRŠE RACIONALIZACIJU ZAPOSLENIH U VEĆEM OBIMU OD PLANIRANOG MOGU DA SE OBRATE MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ZA NEDOSTAJUĆA SREDSTVA ZA ISPALTU NOVČANIH NAKNADA I OTPREMNINA POD SLEDEĆIM USLOVIMA:

1. Potrebno je izraditi plan racionalizacije i zahtev za odobravanje nedostajućih sredstava koji će sadržati sledeće elemente:

1) Broj zaposlenih i ukupna planirana sredstva za novčane naknade ili otpremnine zaposlenih;

2) Iznos planirane mase sredstava koja neće biti ispaćena zaposlenima po izvršenoj racionalizaciji do planiranog broja;

3) Iznos planirane mase sredstava koja neće biti isplaćena zaposlenima po izvršenoj racionalizaciji preko planiranog broja;

4) Spisak zaposlenih kojima je jedinica lokalne samouprave isplatila novčane naknade/otpremnine iz sopstvenog budžeta;

- Spisak naročito sadrži: Ime i prezime zaposlenog, pol, JMBG, naziv radnog mesta na kojem je zaposleni radio, naznaku da li je radno mesto ukinuto ili je smanjen broj izvršilaca, visinu planirane novčane nakande/otpremnine, iznos planirane mase sredstava za plate koja neće biti ispaćena zaposlenom po izvršenoj racionalizaciji;

5) Ukupan iznos sredstava koja je lokalna samouprava isplatila iz sopstvenog budžeta;

6) Ukupan iznos nedostajućih sredstava;

7) Spisak zaposlenih kojima jedinica lokalne samouprave planira isplatu novčane naknade/otpremnine iz nedostajućih sredstava;

- Spisak naročito sadrži: Ime i prezime zaposlenog,pol, JMBG,naziv radnog mesta na kojem je zaposleni radio, naznaku da li je radno mesto ukinuto, visinu planirane novčane nakande/otpremnine, iznos planirane mase sredstava za platekoja neće biti ispaćena zaposlenom po izvršenoj racionalizaciji.

2. U zahtevu za odobravanje nedostajućih sredstava za isplatu novčanih naknada i otpremnina za zaposlene potrebno je posebno iskazati:

1) Koja organizaciona jedinica ili javna služba vrši racionalizaciju zaposlenih u većem obimu od planiranog;

2) Razlog zbog kojeg se vrši racionalizacije zaposlenih u većem obimu od planiranog;

3) Ukupan iznos nedostajućih sredstava;

3. Uz zahtev za odobravanje nedostajućih sredstava za isplatu novčanih naknada i otpremnina za zaposlene kojima prestaje radni odnos u postupku racionalizacije zaposlenih u većem obimu od planiranog neophodno je dostaviti:

1) zahtev koji treba da sadrži:

- naziv organizacionog oblika, ukupan iznos sredstava potreban za novčane naknade/otpremnine; podatke o zaposlenima kojima prestaje radni odnos (ime i prezime zaposlenog, pol, naznaku da li je u pitanju osoba sa invaliditetom, naziv radnog mesta/poslova na kojem je zaposleni radio, naznaku da je radno mesto ukinuto ili je na istom smanjen broj izvršilaca, visina otpremnine/novčane naknade koja je utvrđena zaposlenom);

2) ranije važeći akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta;

3) novi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta;

4) program rešavanja viška zaposlenih ako je donet;

5) overenu fotokopiju akta o prestanku radnog odnosa za svakog zaposlenog.

- za zaposlene koji su dobili novčanu naknadu dostaviti i popunjeni obrazac ankete;

6) akt kojim je utvrđena novčana naknada/otpremnina za svakog zaposlenog kojem prestaje radni odnos

- iz dispozitiva i obrazloženja navedenog akta treba da proizilaze sledeći podaci: visina novčane naknade/otpremnine koja je utvrđena zaposlenom; podaci o visini plate koji su služili za obračun novčane naknade/otpremnine ako se ista obračunavala na osnovu plate zaposlenog, broj godina rada u radnom odnosu u javnom sektoru, matični broj zaposlenog, broj tekućeg računa i naziv poslovne banke kod koje se račun vodi;

7) izjava rukovodioca organizacionog oblika data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za tačnost dostaljenih podataka.

II. OBAVEZE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave po prijemu zahteva od jedinica lokalne samouprave postupa na sledeći način:

1) jedinicama lokalne samouprave koje su dostavile zahteve za odobrenje nedostajućih sredstava, koji su ocenjeni kao nepotpuni, u roku od 10 dana od dana prijema:

- vraća podnosiocu zahteva nepotpune zahteve ili zahteve koji nisu zasnovani na Zakonu, na dopunu ili na usaglašavanje sa Zakonom;

2) na osnovu urednih zahteva ministarstvo odlučuje o odobravanju isplate nedostajućih sredstava po osnovu novčanih naknada i otpremnina za potrebe racionalizacije preko planiranog broja;

3) vrši uplatu nedostajućih sredstava na tekući račun jedinice lokalne samouprave za potrebe isplate novčanih naknada i otpremnina za potrebe racionalizacije preko planiranog broja uz navedenu obavezu jedinice lokalne samouprave da obezbedi prenos transferisanih sredstava do zaposlenih koji ostvaruju pravo na isplatu naknade odnosno otpremnine;

4) priprema struktuiran izveštaj za Vladu o realizaciji sredstava za isplatu novčanih naknada i otpremnina nakon završene racionalizacije za tekuću godinu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 25.03.2016.
Naslov: Redakcija