Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 31 OD 28.3.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA LEKARSKE KOMORE SRBIJE O VISINI NAKNADA ZA IZDAVANJE IZVODA, UVERENJA I POTVRDA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA LEKARSKE KOMORE SRBIJE O VISINI NAKNADE ZA ČLANARINU ZA 2014 GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA LEKARSKE KOMORE SRBIJE O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE I PRIVREMENE LICENCE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA LEKARSKE KOMORE SRBIJE O VISINI NAKNADE ZA UPIS U IMENIK KOMORE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA VOJNO-TEHNIČKOG ZAVODA U KRAGUJEVCU ZA PROSTORNU KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE STRUČNJAKA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA VAZDUHOPLOVA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-35/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-300/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3314/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4930/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5857/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6178/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I STRUČNOG KADRA ZA OBAVLJANJE VEŠTAČKOG OSEMENJAVANJA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZVOĐAČA VEŠTAČKOG OSEMENJAVANJA, KAO I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ODGAJIVAČA ZA OBAVLJANJE VEŠTAČKOG OSEMENJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
Izvor: Paragraf Lex