Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Funkcioner kome je prestala javna funkcija, dve godine po prestanku funkcije ne može da zasnuje radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom koja obavlja delatnosti u vezi sa funkcijom koju je funkcioner vršio, osim po dobijenoj saglasnosti Agencije. Novčanom kaznom od 200.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako zasnuje radni odnos, odnosno obavlja poslovnu saradnju sa funkcionerom kome je prestala javna funkcija bez saglasnosti Agencije. Za isti prekršaj preduzetnik će biti kažnjen novčanom kaznom od 100.000 dinara do 500.000 dinara


Koliko se poštuje dvogodišnja zabrana zapošljavanja državnih funkcionera u istoj ili bliskoj oblasti, kada prestanu sa obavljanjem funkcije?

Iako je Agencija za borbu protiv korupcije od 2013. do danas u 13 slučajeva odbila da izda saglasnost za zasnivanje poslovne saradnje, u praksi ima i slučajeva kada se bivši funkcioneri, po tom pitanju, ogluše o propise.

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) propisuje da po prestanku javne funkcije funkcioner dve godine ne sme da zasnuje radni odnos sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom u oblasti u kojoj je delovao, bez saglasnosti Agencije.

- Podneto je ukupno 139 zahteva za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa posle prestanka javne funkcije i od toga smo u 13 slučajeva odbili davanje saglasnosti, u 114 je data saglasnost i imamo tri postupka u toku - navodi Verka Atanacković, v.d. direktora Agencije za borbu protiv korupcije.

Pod lupom javnosti uglavnom su bivši ministri, no, njih uglavnom nema na listi onih kojima Agencija nije dala saglasnost za novo zapošljavanje, jer je, tvrde, većini istekao rok od dve godine po obavljanju funkcije. Stoga su na spisku uglavnom članovi ministarstava ili drugih državnih institucija.

Kršenje člana 38 Zakona, funkcionerima, kao i pravnim licima gde se sporan radni odnos zasniva - uz prekršajni postupak - povlači novčane kazne. Za funkcionere: od 50 - 150.000 dinara, a za samo pravno lice od 200.000 - 2.000.000 dinara. Budžet preduzetnika, recimo, koji je zaposlio nekadašnjeg funkcionera, suprotno Zakonu - može biti manji za 100 do 500.000 dinara, koliko kazna iznosi.

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US)

Zabrana zasnivanja radnog odnosa ili poslovne saradnje po prestanku javne funkcije

Član 38

Funkcioner kome je prestala javna funkcija, dve godine po prestanku funkcije ne može da zasnuje radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom koja obavlja delatnosti u vezi sa funkcijom koju je funkcioner vršio, osim po dobijenoj saglasnosti Agencije.

Funkcioner kome je prestala javna funkcija dužan je da, pre zasnivanja radnog odnosa, odnosno poslovne saradnje iz stava 1. ovog člana, zatraži saglasnost Agencije, koja je dužna da odluči po zahtevu u roku od 15 dana.

U slučaju da Agencija ne odluči u roku iz stava 2. ovog člana, smatra se da je dala saglasnost za zasnivanje radnog odnosa, odnosno poslovnu saradnju.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na funkcionera izabranog neposredno od građana.

Član 75

Novčanom kaznom od 200.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako zasnuje radni odnos, odnosno obavlja poslovnu saradnju sa funkcionerom kome je prestala javna funkcija bez saglasnosti Agencije (član 38. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100.000 dinara do 500.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 dinara do 150.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu i funkcioner kome je prestala javna funkcija.

Izvor: Vebsajt N1, Maja Đurić, 28.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija