Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Ističe rok za elektronsko podnošenje PPP-PD prijave


Rok za elektronsko podnošenje PPP-PD prijave ističe danas. Pojedinačna prijava za poreze i doprinose po odbitku (PPP-PD) za isplate izvršene u januaru 2014. godine, mora se elektronski poslati najkasnije do 31. januara 2014. godine.

Ukoliko iz bilo kojih razloga poslata prijava nije prihvaćena kao podneta, isplatilac prihoda, odnosno podnosilac prijave, treba da nastavi sa upućivanjem PPP-PD prijave sve dok ona ne dobije status podnete prijave.

Ako iz bilo kojih razloga isplatioci prihoda nisu ni pokušali podnošenje za isplate izvršene u januaru 2014. godine moraju to učiniti što hitnije.

Propuštanje roka za slanje PPP-PD prijave predstavlja prekrštaj iz člana 177. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013).

prim. red.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013)

Član 177

Poreski obveznik - pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu propisanu poreskim zakonom, uključujući i pojedinačnu poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 15% do 20% iznosa poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 30.1.2014.