Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SET NOVOUSVOJENIH FINANSIJSKIH ZAKONA (Izmene Zakona o PDV i akcizama, poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti i Zakon o regulisanju javnog duga po osnovu neisplaćene devizne štednje građana)


  • U Narodnoj skupštini Republike Srbije, 28. decembra 2016. godine, usvojen je set finansijskih zakona čiji je cilj jačanje efikasnosti sprovođenja fiskalne konsolidacije, borba protiv sive ekonomije, nastavak finansijske discipline i ekonomski oporavak zemlje.

    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u - Osnovni ciljevi zakona su dalje usaglašavanje sa propisima Evropske unije koji uređuju oblast oporezivanja potrošnje PDV, usklađivanje mera socijalne i poreske politike Srbije, kao i stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata.

Novina ovog zakona, između ostalog, je da se pravo na povraćaj PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe zamenjuje jednokratnom isplatom prosečnog iznosa koji se vraća građanima za kupovinu opreme za bebe u okviru Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Na ovaj način postiže se ravnopravan i pravičan tretman svih roditelja koji će na ovaj način ostvariti nadoknadu.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama – Ovaj zakon omogućava dalju postepenu harmonizaciju akcizne politike sa standardima Evropske unije, posebno kada se radi o oporezivanju akcizom cigareta, a sve u cilju smanjenja pojave sive ekonomije i obezbeđivanja stabilnijeg priliva sredstava od akciza u republički budžet.

Utvrđen je akcizni kalendar za cigarete, a akciza na alkoholna pića, kafu i naftne derivate ostaju nepromenjene. Od 1. jula pa do kraja 2020. akcize na cigarete će se na svakih šest meseci uvećavati za dinar i po. Cilj je da dostignemo standarde EU, koji propisuju da je visina minimalne akcize 90 evra na 1.000 komada cigareta.

Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti - Stručna i profesionalna procena nepokretnosti koja će doprineti da potencijalni izvori finansiranja za građane i privredu budu bolji i kvalitetniji, zasnovani na realnim i tržišnim procenama vrednosti nekretnina.

Propisani su uslovi za ulazak u profesiju koji podrazumevaju sticanje multidisciplinarnih znanja i veština neophodnih za vršenje procene, obavezna stručna obuka, polaganje nacionalnog ispita, sticanje licence i kontinuirano profesionalno usavršavanje.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i administraciji - Ministarstvo finansija se uvodi kao drugostepeni organ kada se žalbom inicira preispitivanje zakonitosti konkretnog upravnog akta. To je praksa i jedan od načina za praćenje rada prvostepenog organa u većini zemalja u okruženju.

Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položenoj kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ– Država će emitovanjem obveznica stare devizne štednje u vrednosti od 310 miliona evra isplatiti štediše, državljane bivših republika SFRJ.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 28.12.2016.