Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV STUDENATA ZA POJEDINAČNO KRŠENJE AKADEMSKE DISCIPLINE: U zavisnosti od prekršaja, predviđeno je da student može biti kažnjen ukorom, zabranom polaganja ispita u jednom ili više ispitnih rokova do isključenja sa fakulteta. Postupak vodi disciplinska komisija fakulteta od tri člana, a kao drugostepeni organ – disciplinska komisija Univerziteta od sedam članova. Prijavu može da podnese nastavnik, student, zaposleni na Univerzitetu ili drugo zainteresovano lice, i to dekanu fakulteta na kojem studira akademac koji se sumnjiči da je učinio prekršaj


Novi Pravilnik o disciplinskom postupku protiv studenata za pojedinačno kršenje akademske discipline Univerziteta u Beogradu uveo je niz novih prekršaja i kazni za akademce koji krše propise i ne poštuju propisanu disciplinu i uobičajena pravila ponašanja u okviru akademske zajednice. Osim plagijata, uvedeni su i prekršaji koje je donelo novo vreme i razvoj tehnologije, a precizirano je kao prekršaj i sprečavanje ili ometanje nastave duže od jednog školskog časa, kao i pretnje nastavnicima.

Pravilnik jeste usvojio Senat BU, ali tek treba da ga potvrdi i Savet Univerziteta. Očekivano je da će se upravo oko ometanja nastave i pretnji nastavnicima najviše lomiti koplja studenata i profesora, jer akademci strahuju da će se ovi prekršaji zloupotrebljavati u vreme studentskih protesta.

Kao teške disciplinske povrede, prvi put su, između ostalog, nabrojani plagiranje, nanošenje povrede časti ili pretnje nastavnicima, davanje indeksa i svojih lozinki za elektronske servise drugim studentima, kršenje reda na predavanjima, vežbama, kolokvijumima...

Predviđene su dve vrste disciplinskih povreda – lakše i teže. Opomena i ukor bili su predviđeni po ranijem Pravilniku za pet vrsta lakših disciplinskih povreda, a sada ukor i strogi ukor. U lakše prekršaje spadaju na primer dolazak studenata u vidno alkoholisanom stanju bez agresivnog ponašanja, nanošenje uvrede nastavnicima i ostalim zaposlenima ukoliko se nalaze u prostorijama fakulteta i nanošenje materijalne štete ukoliko novčana vrednost ne prelazi 20.000 dinara. U ranijem Pravilniku taj iznos je bio 50.000 dinara.

Za teže prekršaje, a njih je sada 24 umesto ranijih 16, osim privremenog udaljavanja i isključenja sa studija, uvedene su i nove kazne: zabrana polaganja predispitnih obaveza, zabrana polaganja jednog ili svih ispita u jednom ili više ispitnih rokova.

Kao teške disciplinske povrede prvi put su nabrojani plagiranje, nepoštovanje zabrane o pušenju, nanošenje povrede časti ili pretnje nastavnicima, davanje indeksa, studentske identifikacione kartice i svojih lozinki za elektronske servise drugim studentima ili drugim fizičkim licima, kršenje reda na predavanjima, vežbama, kolokvijumima, ispitima po oceni disciplinske komisije...

Ono što je od teških prekršaja ostalo sa spiska iz prethodnog pravilnika još su i tuča na fakultetu i u fakultetskom dvorištu, neovlašćeno fotokopiranje udžbenika radi dalje prodaje, krađa imovine fakulteta, političko, stranačko, versko organizovanje, korišćenje nedozvoljenih sredstava na kolokvijumu, ispitu ili predispitnim obavezama...

Postupak vodi disciplinska komisija fakulteta od tri člana, a kao drugostepeni organ – disciplinska komisija Univerziteta od sedam članova. Prijavu može da podnese nastavnik, student, zaposleni na Univerzitetu ili drugo zainteresovano lice, i to dekanu fakulteta na kojem studira akademac koji se sumnjiči da je učinio prekršaj.

Ako dekan smatra da prijava ima osnova i pošto pribavi pisanu izjavu "prozvanog" studenta, podneće zahtev za pokretanje disciplinskog postupka. Student za to vreme ne sme da se ispiše sa fakulteta.

Postupak može da se obustavi zbog zastarelosti (tri do šest meseci). Protiv rešenja komisije, nezadovoljan student, dekan ili podnosilac prijave može da se žali drugostepenoj komisiji, koja odluku može da potvrdi, preinači ili vrati prvostepenoj komisiji na ponovno odlučivanje.

Pravosnažna presuda upisuje se u indeks, matičnu knjigu i ispisnicu i objavljuje na oglasnoj tabli fakulteta i Univerziteta.

Izvor: Vebsajt Politika, Sandra Gucijan, 29.12.2015.
Naslov: Redakcija