Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE: Predviđeno je preciznije definisanje podele hrane uvođenjem posebnih pojmova nove hrane i genetički modifikovane hrane i genetički modifikovane hrane za životinje


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti hrane (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

U osnovnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je preciznije definisanje podele hrane uvođenjem posebnih pojmova nove hrane i genetički modifikovane hrane i genetički modifikovane hrane za životinje.

Nacrt zakona uređuje i podelu nadležnosti, i to tako što je predviđeno da poslove organa državne uprave u oblasti bezbednosti hrane obavlja sanitarna inspekcija, u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa i to:

1) nove hrane;

2) dijetetskih proizvoda;

3) dodataka ishrani;

4) hrane sa izmenjenim nutritivnim sastavom;

5) soli za ishranu ljudi i proizvodnju prehrambenih proizvoda;

6) aditiva, aroma, enzima za hranu, pomoćnih sredstava u proizvodnji;

7) vode za piće koja se potrošačima isporučuje putem javnog vodovodnog sistema ili u originalnoj ambalaži;

8) materijala i predmeta koji dolaze u kontakt sa hranom na mestima njihove prozvodnje i prometa.

Takođe, poslove organa državne uprave u oblasti bezbednosti hrane u fazi prometa na malo sve hrane obavlja sanitarna inspekcija, osim kada je u pitanju promet na malo hrane životinskog porekla u objektima koji su registrovani, odnosno odobreni od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i promet na malo svežeg mesa, mleka, jaja, meda, ribe i divljači u specijalizovanim objektima gde poslove organa državne uprave obavlja veterinsrska inspekcija, a kada je u pitanju promet na malo vina i alkoholnih pića te poslove obavlja poljoprivredna inspekcija. Nacrtom zakona se precizira i odgovornost subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa, kao i ispunjavanje međunarodnih obaveza u oblasti bezbednosti hrane.

Kada su u pitanju ostali subjekti u oblasti bezbednosti hrane i njihovi organizacioni oblici, Nacrtom zakona se precizira da Direkcija za nacionalne referentne laboratorije (u daljem tekstu: Nacionalna referentna laboratorija) mora biti akreditovana u skladu sa standardom SRPSISO/IEC 17025 – "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za testiranje i laboratorija za etaloniranje".

Takođe, odredbama Nacrta zakona se definiše da Nacionalna referentna laboratorija obavlja poslove u oblasti bezbednosti hrane, kontrole kvaliteta i bezbednosti mleka i ispitivanje zabranjenih, nedozvoljenih, štetnih i nepoželjnih supstanci u hrani i hrani za životinje i banke biljnih gena, a preciziraju se i poslovi koji se obavljaju u okviru Nacionalne referentne laboratorije.

Nacrt zakona predviđa i mogućnost ustupanja poslova koji se obavljaju unutar Nacionalne referentne laboratorije laboratoriji koja je izabrana putem konkursa, a odredbama Nacrta zakona precizira se sadržaj konkursa, raspisivanje konkursa, nadležnost za izbor referentne laboratorije i zaključivanje ugovora i sadržaj ugovora. Takođe, precizira se da se sredstva za obavljanje poslova u okviru Nacionalne referentne laboratorije obezbeđuju iz Budžeta Republike Srbije. Odredbama Nacrta zakona predviđena je i mogućnost ustupanja laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje u postupku službene kontrole putem konkursa i precizirana je nadležnost za raspisivanje konkursa.

Odredbama Nacrta zakona reguliše se bezbednost hrane i hrane za životinje, odnosno preciznije se definišu:

1) slučajevi u kojima se hrana smatra nebezbednom;

2) uslovi za utvrđivanje bezbednosti hrane i štetnosti hrane po zdravlje ljudi;

3) nadležnost ministra zaduženog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministar) i ministra zaduženog za poslove zdravlja za propisivanje opštih uslova higijene hrane, posebnih uslova higijene hrane životinjskog porekla i mikrobioloških kriterijuma hrane;

4) nadležnost Ministra i ministra zaduženog za poslove zdravlja za propisivanje maksimalne koncentracije određenih kontaminenata u hrani i metoda uzorkovanja i ispitivanja hrane;

5) nadležnost Ministra i ministra zaduženog za poslove zdravlja za propisivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za javno vodosnabdevanje, zdravstvene ispravnosti i kvaliteta prirodne mineralne, izvorske i stone vode u originalnoj ambalaži, postupak i način priznavanja prirodnih mineralnih voda, zdravstvenu ispravnost dijetetskih proizvoda, dodataka ishrani, soli za ishranu ljudi i proizvodnju hrane, materijala i predmeta koji dolaze u dodir sa hranom, prehrambenih aditiva, aroma, enzima i pomoćnih sredstava u proizvodnji hrane, hrane sa izmenjenim nutritivnim sastavom, dodataka ishrani, nove hrane i njenih sastojaka.

Kada je u pitanju higijena hrane i hrane za životinje,odredbama Nacrta zakona preciznije se definišu:

1) uslovi higijene hrane u poslovanju hranom;

2) izuzeci po pitanju uslova higijene u poslovanju hranom;

3) moguća odstupanja od principa dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

Takođe, odredbama Nacrta zakona kojima se uređuju obaveze subjekata u poslovanju hranom za životinje preciznije se definišu uslovi higijene hrane za životinje u poslovanju hranom za životinje, odnosno precizira se da proizvodi i aditivi namenjeni za hranu za životinje ne smeju da sadrže nepoželjne supstance koje mogu ugroziti zdravlje životinja, a samim tim i zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Odredbama Nacrta zakona koje uređuju kvalitet hrane precizno se definiše nadležnost Ministra i ministra zaduženog za poslove zdravlja za propisivanje uslova u pogledu kvaliteta hrane, i to za:

1) klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda;

2) fizička, hemijska, fizičko – hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav hrane;

3) fizička, hemijska, fizičko – hemijska i senzorska svojstva sirovina;

4) metode uzimanja uzoraka i ispitivanja kvaliteta hrane;

5) izdavanje ovlašćenja ocenjivačima senzorskih svojstava hrane za određene proizvode;

6) elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi hrane;

7) pakovanje i deklarisanje;

8) dodatne zahteve za označavanje hrane.

Kada je u pitanju nova hrana,odredbama Nacrta zakona se precizno definiše:

1) pojam nove hrane;

2) stavljanje u promet nove hrane;

3) evidencija izdatih dozvola za stavljanje u promet nove hrane;

4) označavanje nove hrane.

Takođe, odredbama Nacrta zakona se preciznije uređuje i hrana sa oznakom tradicionalnog naziva, imena, porekla i geografskog porekla po pitanju oznake hrane i dodatnih podataka u deklarisanju i označavanju hrane.

Odredbama Nacrta zakona preciznije se uređuju i planski dokumenti u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, monitoring, uzorkovanje i ispitivanje, kao i takse koja se plaća za izvršene službene kontrole u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje.

Kada je u pitanju nadzor nad sprovođenjem odredaba Nacrta zakona, preciznije se definišu:

1) prava i dužnosti veterinarskog, fitosanitarnog, poljoprivrednog i sanitarnog inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora;

2) mere koje nalaže poljoprivredni inspektor, odnosno njegova ovlašćenja i dužnosti.

Odredbama Nacrta zakona za nepoštovanje propisanih odredaba predviđene su kaznene odredbe za privredni prestup i prekršaj pravnog lica, prekršaj preduzetnika i prekršaj fizičkog lica.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama predviđeno je:

1) da su pravno lice i preduzetnik, koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, dužni da svoje poslovanje usklade sa odredbama Nacrta zakona najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Nacrta zakona;

2) da Direkcija za nacionalne referentne laboratorije osnovana Zakonom o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) nastavlja rad u skladu sa delokrugom utvrđenim Nacrtom zakona;

3) da laboratorije kojima je na osnovu Zakona o bezbednosti hrane putem konkursa ustupljeno obavljanje poslova od javnog interesa nastavljaju da obavljaju te poslove do isteka perioda na koji su im poslovi ustupljeni;

4) da odredbe Nacrta zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS". 

Izvor: Redakcija, Dragana Aleksić, 29.12.2015.