Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Primena od 1. januara 2015. godine


Stručni komentar: KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014, objavljen je u pravnoj bazi Paragraf Lex, a može se kupiti putem online kupovine u DEMO VERZIJI pravne baze Paragraf Lex

ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014 - dalje: Zakon) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. jula 2014. godine, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine, osim odredaba čl. 14. do 17. koje se primenjuju od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno od 29. jula 2014. godine i odredbe člana 9. Zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2032. godine.

 
 

 

 

ZAKON

O IZMENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

("Sl. glasnik RS", br. 142/2014)

 
 

Član 1

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i 75/14), u članu 80a stav 1. al. 3-6. brišu se.

Član 2

Posle člana 80a dodaje se član 80b koji glasi:

"Član 80b

Izuzetno od člana 80. ovog zakona, za vreme primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Službeni glasnik RS", broj 116/14) penzije se mogu povećavati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i zakonom kojim se uređuje budžet." 

Izvor: