Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN ČETVRTI SASTANAK EKONOMSKOG KOKUSA NARODNE SKUPŠTINE: Glavna tema: Usklađivanje Nacrta zakona o zaštiti od požara sa Zakonom o planiranju i izgradnji


Na četvrtom sastanku neformalne parlamentarne grupe Ekonomski kokus Narodne skupštine razmatrane su odredbe Nacrta zakona o zaštiti od požara koje je potrebno uskladiti sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US i 132/2014).

Tokom diskusije bilo je reči o usklađivanju odredbi koje se odnose na klasifikaciju objekata, momente kada investitori dobijaju saglasnost, kao i o usklađivanju terminologije. Razgovaralo se i o potrebi usklađivanja odredbe Nacrta zakona o zaštiti od požara koja predviđa postojanje Projekta zaštite od požara sa odredbom Zakona o planiranju i izgradnji koja predviđa Elaborat zaštite od požara.

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 29.12.2014.