Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 101/17, 113/17 - dr. zakon, 95/18 - dr. zakon i 10/19) u članu 5. brišu se st. 3 i 4.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 3.

Član 2.

U članu 7. stav 1. posle reči: “(lični podaci)” i zapete dodaju se reči: “jedinstven obrazovni broj (u daljem tekstu: JOB),”.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

“JOB predstavlja individualnu i neponovljivu oznaku koja se sastoji od 16 karaktera i dodeljuje se detetu, u skladu sa Zakonom.

Podatak o JOB-u unosi se u evidenciju koju ustanova vodi u štampanom i/ili elektronskom obliku, kao i obrasce javnih isprava koje izdaje u skladu sa Zakonom i ovim zakonom”.

Dosadašnji st. 5, 6, 7. i 8. postaju st. 7, 8, 9. i 10.

Član 3.

U članu 17. briše se stav 2.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Stupanje na snagu

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

S obzirom na to da je u postupku donošenja Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojim se unapređuju pojedina rešenja u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ukazala se potreba da se u Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju izvrše odgovarajuće izmene i dopune u cilju usaglašavanja sa odredbama zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Preloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (u daljem tekstu: Predloga zakona) izvršena je izmena člana 5. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisana upotreba jezika, tako što su brisani st. 3 i 4. ovog člana.

Imajući u vidu da predškolska ustanova može da s ciljem prilagođavanja potrebama dece i porodice, osim redovnih programa, organizuje i druge oblike rada i usluga za decu i porodicu, uključujući i kurseve stranih jezika, kao i da odluku o izboru i realizaciji usluga donosi organ upravljanja ustanove izvršena je odgovarajuća izmena navedenog člana Zakona. Takođe, s obzirom na to da se statutom predškolske ustanove utvrđuje jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad, a predškolskim programom način ostvarivanja, ne postoji potreba za bližim uređivanjem načina i uslova dvojezičnog ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada, odnosno ostvarivanja programa na jeziku nacionalne manjine i na srpskom jeziku.

Članom 2. Preloga zakona izvršene su dopune člana 7. Zakona kojim se propisuje evidencija o detetu, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a povodom jedinstvenog obrazovnog broja (JOB). Preciziran je JOB koji se dodeljuje detetu kao sastavni deo evidencije o detetu, kao i način unosa podatka o JOB-u u okviru evidencije koje ustanova vodi i javnih isprava koje izdaje.

Članom 3. Preloga zakona izvršena je izmena člana 17. Zakona tako što je brisan stav 2. ovog člana Zakona.

Imajući u vidu predviđenu izmenu u članu 1. Predloga zakona kojim se ukida pravni osnov za ovlašćenje ministra da propiše način i uslove ostvarivanja programa vaspitno - obrazovnog rada ili dela programa na stranom jeziku, odnosno dvojezično, na stranom jeziku i na srpskom jeziku ili na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine, izvršena je odgovarajuća izmena navedenog člana Zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 26.11.2021.