Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o prosvetnoj inspekciji (“Službeni glasnik RS”, broj 27/18), u članu 2. stav 1. posle reči: “udžbenika” veznik “i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: “učeničkog i studentskog standarda” dodaju se zapeta i reči: “nauke i istraživanja i Nacionalnog okvira kvalifikacija”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

“Prosvetna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i u drugim oblastima u kojima je posebnim zakonom utvrđena njena nadležnost.”

Član 2.

U članu 5. stav 1) menja se i glasi:

“Poslove prosvetne inspekcije obavlja prosvetni inspektor: u ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja - republički prosvetni inspektor, u organu pokrajinske uprave nadležne za poslove obrazovanja i vaspitanja - pokrajinski prosvetni inspektor i gradskom i opštinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja - gradski odnosno opštinski prosvetni inspektor.”

Stav 2. briše se.

Član 3.

Iznad člana 7. dodaje se naslov koji glasi:

“Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja”.

U članu 7. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

“2) ostvarivanja prava i obaveza deteta, učenika, njegovog roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika i zaposlenog utvrđenih propisima u oblasti obrazovanja i vaspitanja;”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:

“6a) izdavanja javnih isprava;”.

Stav 2. menja se i glasi:

“U postupku verifikacije ustanove, novog obrazovnog profila, ostvarivanja novih programa nastave i učenja, proširene delatnosti ustanove, statusne promene i promene sedišta ustanove, prosvetna inspekcija ispituje ispunjenost uslova i postupa u okviru svojih ovlašćenja. Kada utvrđuje ispunjenost uslova u postupku verifikacije ustanove, za osnovnu i proširenu delatnost, prosvetni inspektor zapisnikom konstatuje da li ustanova ispunjava uslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i propisa donetih na osnovu tog zakona, i o tome obaveštava organ nadležan za donošenje rešenja u postupku verifikacije ustanove.”

Član 4.

Član 8. briše se.

Član 5.

U članu 9. tačka 3) menja se i glasi:

“3) predloga za oduzimanje odobrenja za status javno priznatog organizatora aktivnosti.”

Član 6.

U članu 10. tačka 2) posle reči: “upisa studenata” dodaju se zapeta i reči: “statusa studenata i zaštite prava studenata”.

U tački 3) posle reči: “poslovođenja” dodaju se zapeta i reči: “drugih organa ustanove”.

U tački 5) reči: “propisane evidencije” zamenjuju se rečima: “propisanih evidencija i izdavanja javnih isprava”.

Član 7.

U članu 11. tačka 2) posle reči: “njihovih roditelja” zapeta i reč: “staratelja” brišu se.

U tački 4) reči: “propisane evidencije” zamenjuju se rečima: “propisanih evidencija”.

Član 8.

U članu 15. stav 1. tačka 3) posle reči: “posebnom zakonu” veznik “i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: “opštem aktu” dodaju se reči: “i drugim propisima iz oblasti obrazovanja”.

Tačka 4) briše se.

Tačka 5) menja se i glasi:

“5) podnosi prijavu nadležnom organu zbog postojanja sumnje da je učinjeno krivično delo, privredni prestup, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno povredu zabrane diskriminacije, zabrane nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, zabrane ponašanja koja vređa ugled, čast ili dostojanstvo i zabrane stranačkog organizovanja i delovanja;”.

U tački 8) reči: “identifikuju ovlašćena lica” zamenjuju se rečima: “identifikuje ovlašćeno lice”.

U tački 9) reč: “uzima” zamenjuje se rečju: “pribavlja”, a reč: “ovlašćenih” zamenjuje se rečju: “ovlašćenog”.

U tački 10) reči: “opšte i pojedinačne akte” zamenjuju se rečima: “opšti i pojedinačni akt”.

Dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Prosvetni inspektor u vršenju poslova inspekcijskog nadzora postupa u skladu sa ovim zakonom, zakonom koji uređuje inspekcijski nadzor i zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti”.

Član 9.

U članu 16. stav 1. posle reči: “stručno - pedagoškog nadzora” dodaju se reči: “i spoljašnjeg vrednovanja”, a posle reči: “zaposlenih” dodaju se zapeta i reči: “koji realizuju prosvetni savetnici u vršenju terenskog nadzora”.

Član 10.

U članu 17. stav 1. reči: “Prosvetni inspektor” zamenjuju se rečima: “Republički prosvetni inspektor”, a reči: “ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja” brišu se.

U stavu 2. posle reči: “poslova,” dodaje se reč: “republički”, a reči: “ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja” brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

“Ukoliko prosvetni inspektor ne otkloni utvrđene nepravilnosti u datom roku, republički prosvetni inspektor je ovlašćen da, u skladu sa zakonom, predloži pokretanje disciplinskog postupka protiv tog inspektora, kao i protiv njegovog neposrednog rukovodioca. Republički prosvetni inspektor ovlašćen je i da, u skladu sa zakonom, predloži udaljenje s rada službenih lica protiv kojih se pokrene disciplinski postupak.”

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

“Nadzor nad radom prosvetne inspekcije u obavljanju poverenih poslova vrši ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja i vaspitanja, odnosno organ pokrajinske uprave nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa ovim zakonom.

Republička prosvetna inspekcija i posle poveravanja poslova zadržava odgovornost i može, u skladu sa zakonom, vršiti neposredan inspekcijski nadzor na celoj teritoriji Republike Srbije.”

Član 11.

U članu 18. u stavu 3. posle reči: “Ministarstvo” dodaju se reči: “nadležno za poslove obrazovanja i vaspitanja”.

Član 12.

U članu 20. reč: “zakonom” zamenjuje se rečju: “zakonima”.

Član 13.

Posle člana 20. dodaju se nazivi glava, nazivi članova i čl. 20a i 20b koji glase:

“IVA IZVEŠTAVANJE

Godišnji izveštaj o radu

Član 20a

Godišnji izveštaj o radu donosi se za prethodnu školsku odnosno radnu godinu čije je trajanje utvrđeno zakonima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

IVB SLUŽBENA ODEĆA I OBUĆA

Službeno odelo i obuća prosvetnog inspektora

Član 20b

U vršenju inspekcijskog nadzora prosvetni inspektor može koristiti službenu odeću i obuću.

Izgled, delove i način korišćenja službenog odela i obuće prosvetnog inspektora, propisuje rukovodilac organa nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja.”

Stupanje na snagu

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o prosvetnoj inspekciji (u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 14. aprila 2018. godine istakao je posebnosti postupka i položaja inspekcije u oblasti obrazovanja u odnosu na zakon koji na opšti način uređuje inspekcijski nadzor i znatno podigao i unapredio kvalitet inspekcijskog nadzora u obrazovanju. Međutim, svakako je, tokom primene, ukazao na potrebu unošenja nekoliko konkretnih, novih instituta, odnosno izmena i dopuna, koje će proširiti delovanje prosvetne inspekcije i sveobuhvatnije i potpunije unaprediti sistem inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji u oblasti obrazovanja.

Izmene i dopune Zakona o prosvetnoj inspekciji najpre se odnose na preciziranje odredaba koje su sadržane u posebnim zakonima koji su doneti u međuvremenu, a propisuju nadležnost prosvetne inspekcije u vršenju nadzora nad primenom istih zakona: Zakon o nauci i istraživanjima (“Službeni glasnik RS”, broj 49/19), Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 27/19 i 6/20) i Zakon o dualnom modelu obrazovanja u visokoškolskim ustanovama (“Službeni glasnik RS”, broj 66/19), kao i u drugim oblastima u kojim je propisana nadležnost prosvetne inspekcije.

Tokom trogodišnje primene Zakona stekli su se uslovi za donošenje novih zakonskih odredaba koje se odnose na mogućnost nabavke službene odeće i obuće za republičkog prosvetnog inspektora, odnosno pokrajinskog prosvetnog inspektora, odnosno gradskog/opštinskog prosvetnog inspektora, kao i na izmenu, dopunu i preciziranje pojedinih zakonskih odredbi koje su predložene u Predlogu zakona, a koje se odnose na poslove prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanje poslova inspekcijskog nadzora opštinama, odnosno gradovima, odnosno pokrajini i izradu godišnjeg izveštaja o radu prosvetne inspekcije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona kojim se menja član 2. Zakona propisuje se da Prosvetna inspekcija u vršenju inspekcijskog nadzora, pored oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, dualnog obrazovanja, visokog obrazovanja, udžbenika i učeničkog i studentskog standarda, ispituje i primenu zakona i drugih propisa koji regulišu oblast nauke i istraživanja i Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije. Ovim članom propisano je i da Prosvetna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i u drugim oblastima u kojima je posebnim zakonom utvrđena njena nadležnost.

Članom 2. Predloga zakona kojim se menja član 5. Zakona preciziraju se nazivi prosvetnih inspektora koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju u ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja - republički prosvetni inspektor, u pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja - pokrajinski prosvetni inspektor i opštinskom, odnosno gradskom organu kojima su povereni poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti prosvete - opštinski/gradski prosvetni inspektor.

Zbog specifičnog i jedinstvenog modela poveravanja poslova inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja na celoj teritoriji Republike Srbije, koji je poseban u odnosu na sve inspekcije, precizirana je posebnost u nazivima prosvetnih inspektora na republičke, pokrajinske i opštinske odnosno gradske prosvetne inspektore, u odnosu na zakon koji uređuje inspekcijski nadzor koji je opšti i uređuje sve inspekcije. Zakon o prosvetnoj inspekciji uređuje posebnosti inspekcije u oblasti obrazovanja.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2003. godine, bila su propisana ovlašćenja republičkog prosvetnog inspektora, do danas, u odnosu na organe kojima su povereni poslovi inspekcijskog nadzora te naziv republički prosvetni inspektor u propisima koji uređuju obrazovanje postoji dugi niz godina.

Ovim predlogom zakona razlikuju se nazivi prosvetnih inspektora koji istovremeno nose i različite nadležnosti, odnosno ovlašćenja na osnovu važećeg zakona koji uređuje inspekcijski nadzor u oblasti prosvete.

Članom 3. Predloga zakona kojim se menja član 7. Zakona dopunjuju se i preciziraju odredbe Zakona u odnosu na novu zakonsku terminologiju u oblasti obrazovanja i vaspitanja naročito kod verifikacije ustanova i provere verodostojnosti javnih isprava koje izdaje škola. Ovaj član, takođe, definiše i naziv člana 7. Zakona: Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Članom 4. Predloga zakona briše se član 8. Zakona kojim je uređeno dualno obrazovanje u douniverzitetskom obrazovanju i vaspitanju. Svi posebni zakoni koji propisuju nadležnost prosvetne inspekcije ovim predlogom zakona su sadržani u članu 2. st. 1. i 2. Predloga zakona. Na ovaj način se izbeglo pojedinačno navođenje svih posebnih zakona.

Članom 5. Predloga zakona kojim se menja član 9. Zakona uređeni su poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova za obrazovanje odraslih i javno priznatih organizatora aktivnosti, kojim se precizira podnošenje predloga za oduzimanje odobrenja za status javno priznatog organizatora aktivnosti.

 Članom 6. Predloga zakona kojim se menja član 10. Zakona preciziraju se nove odredbe koje se odnose na status studenata i zaštite prava studenata, kao i izdavanje javnih isprava zbog sve većeg broja predmeta kojima se traži provera postupka izdavanja javnih isprava i verodostojnosti javnih isprava.

Članom 7. Predloga zakona kojim se menja član 11. Zakona propisuju se poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova u oblasti učeničkog i studentskog standarda i briše se reč staratelja u skladu sa terminologijom iz posebnih zakona.

Članom 8. Predloga zakona kojim se menja član 15. Zakona propisana su ovlašćenja prosvetnog inspektora u smislu terminoloških izmena sačinjenih u skladu sa postojećim terminima u važećim propisima.

Dodavanjem poslednjeg stava koji glasi: Prosvetni inspektor u vršenju poslova inspekcijskog nadzora postupa u skladu sa ovim zakonom, zakonom koji uređuje inspekcijski nadzor i zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti vrši se usklađivanje odredaba zakona koji uređuje prosvetnu inspekciju sa odredbama zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Članom 9. Predloga zakona kojim se menja član 16. Zakona definisan je inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor. Ovim članom uređuje se terminološka izmena sačinjena u skladu sa postojećim terminima u važećim propisima, te se stručno - pedagoškom nadzoru dodaje spoljašnje vrednovanje. Stručno - pedagoški nadzor vrše prosvetni savetnici u vršenju terenskog nadzora.

Članom 10. Predloga zakona kojim se menja član 17. Zakona uređena su ovlašćenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prema organima kojima su povereni poslovi. Ovim članom se menja naziv “prosvetni inspektor ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja” u naziv “republički prosvetni inspektor”.

Dodaje se stav koji je premešten iz člana 5. važećeg zakona da nadzor nad radom prosvetne inspekcije u obavljanju poverenih poslova vrši ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja i vaspitanja, odnosno organ pokrajinske uprave nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa ovim zakonom.

Takođe, ovim članom dodaje se novi stav koji glasi: Republička prosvetna inspekcija i posle poveravanja poslova zadržava odgovornost i može, u skladu sa zakonom, vršiti neposredan inspekcijski nadzor na celoj teritoriji Republike Srbije.

Predloženim stavom se precizira zakonsko rešenje koje već postoji u važećem pravnom sistemu, odnosno u zakonu koji uređuje državnu upravu propisani su povereni poslovi i odnosi državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja. Istim zakonom propisano je u članu 51. da Vlada i organi državne uprave zadržavaju i posle poveravanja poslova državne uprave odgovornost za njihovo izvršavanje, dok je članom 47. stav 6. zakona koji uređuje državnu upravu, u delu koji propisuje opšta ovlašćenja u vršenju nadzora nad radom, propisano da je organ državne uprave ovlašćen da u vršenju nadzora nad radom neposredno izvrši neki posao ako oceni da se drukčije ne može izvršiti zakon ili drugi opšti akt.

Navedeni stav ne menja zakonska rešenja iz zakona kojim je uređena državna uprava. Na osnovu ovog stava, uz poštovanje postojećih zakonskih rešenja, republička prosvetna inspekcija može neposredno da izvrši inspekcijski nadzor u nadziranom subjektu na teritoriji cele Republike Srbije imajući u vidu javni interes i osetljivost grupa (dece, učenika, studenata…) čije interese prevashodno štiti.

U cilju zaštite javnog interesa i nesmetanog obavljanja delatnosti obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa odredbama zakona, kao i Pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 63/18), kao i na osnovu pokazatelja koji ukazuju na postojanje rizika u obavljanju delatnosti obrazovanja i vaspitanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, posebno u privatnim ustanovama obrazovanja i vaspitanja, (pozivi stranaka, predstavke fizičkih lica, zapisnici koji su dostavljeni u Bazu i potvrđuju postojanje rizika, rastući broj predmeta koji se odnose na povrede zabrane nasilja i zlostavljanja i zanemarivanja, diskriminacije, povrede časti i ugleda, vršnjačkog nasilja), iskazala se potreba za pojačanim nadzorom nad radom svih ustanova od strane ministarstva na celoj teritoriji Republike Srbije.

Članom 11. Predloga zakona se menja član 18. Zakona kojim je uređeno poveravanje poslova opštinskoj i gradskoj upravi i u kome se vrši preciziranje da se reči Ministarstvo dodaju reči nadležno za poslove obrazovanja i vaspitanja.

Članom 12. Predloga zakona se menja član 20. Zakona kojim je propisano da se godišnji plan inspekcijskog nadzora donosi za školsku odnosno radnu godinu čije je trajanje definisano zakonom iz oblasti obrazovanja i vaspitanja u smislu što se umesto reči zakonom predlaže reč zakonima.

Članom 13. Predloga zakona dodaju se nazivi glava, novi nazivi članova i čl. 20a - 20b Zakona.

Članom 20a propisuje se donošenje godišnjeg izveštaja o radu za prethodnu školsku, odnosno radnu godinu čije je trajanje utvrđeno zakonima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Godišnji izveštaj o radu za prethodnu godinu usvaja Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor Vlade i isti se objavljuje se na sajtu Ministarstva u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Članom 20b propisuje se mogućnost nabavke službenog odela i obuće prosvetnog inspektora, kao i propisivanje obaveze da rukovodilac organa nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja bliže propiše izgled, sadržinu, pravo i obavezu korišćenja službenog odela i obuće prosvetnog inspektora.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će u budžetskim sredstvima, na programskoj aktivnosti koja pokriva inspekcijski nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda, opredeliti sredstva u okviru limita za sledeće godine za nabavku službene odeće i obuće republičkih prosvetnih inspektora.

Rukovodilac pokrajinskog, gradskog, odnosno opštinskog organa nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja može doneti podzakonski akt kojim će urediti izgled, sadržinu, pravo i obavezu korišćenja službenog odela i obuće pokrajinskog, gradskog i opštinskog prosvetnog inspektora.

Kao i za republičke prosvetne inspektore propisuje se mogućnost gore navedene nabavke u skladu sa sredstvima organa u okvirima limita za sledeće godine koja mogu biti opredeljena za nabavku službene odeće i obuće u opštinama /gradovima, odnosno Autonomnoj Pokrajini Vojvodina.

Nabavka službene odeće i obuće za sve prosvetne inspektore nije planirana za 2021. godinu, već od 2022. godine.

Član 14. Predloga zakona sadrži odredbe o stupanju na snagu propisa.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 26.11.2021.