Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 - dr. zakon, 6/20 i 52/21), član 4. menja se i glasi:

“Član 4.

Delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja obavlja se u srednjoj školi (u daljem tekstu: škola), i to:

- gimnaziji;

- stručnoj školi;

- umetničkoj školi;

- mešovitoj školi (gimnaziji i stručnoj ili umetničkoj školi);

- školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

U gimnaziji se stiče opšte obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju kojim se obezbeđuje priprema za nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama. U specijalizovanoj gimnaziji i odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima ostvaruju se posebni planovi i programi nastave i učenja u četvorogodišnjem trajanju za učenike sa posebnim sposobnostima, kojima se obezbeđuje priprema za nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama.

U stručnoj školi se stiču odgovarajuće opšte i stručno obrazovanje i vaspitanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju za obavljanje poslova odgovarajućeg zanimanja i za nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama.

U stručnoj školi mogu da se stiču specijalističko i majstorsko obrazovanje u trajanju od godinu dana do dve godine i drugi oblici stručnog obrazovanja: obrazovanje za rad u trajanju od dve godine, stručno osposobljavanje i obuka do godinu dana.

U umetničkoj školi se stiče opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju za obavljanje poslova odgovarajućeg zanimanja i za nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama.

Mešovita škola obezbeđuje obrazovanje i vaspitanje koje se stiče u gimnaziji i stručnoj školi, odnosno u gimnaziji i umetničkoj školi.

U školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ostvaruje se obrazovanje i vaspitanje za odgovarajuća zanimanja učenika koji ovu školu pohađaju na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške učeniku uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dužna je da, u skladu sa raspoloživim kapacitetima, pruža dodatnu podršku u obrazovanju učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u drugoj školi i porodici, u skladu sa kriterijumima i standardima koje propisuje ministar.

U školi mogu da se sprovode programi obuka.

Škola sa domom obezbeđuje smeštaj i ishranu učenika u skladu sa zakonom kojim se uređuje učenički standard.

Škola od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju u smislu Zakona i ovog zakona, je škola koja ostvaruje izuzetne rezultate na međunarodnom nivou čime doprinosi unapređivanju i promovisanju sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Škole od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju su Matematička gimnazija u Beogradu i Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu.

Škola od posebnog interesa za Republiku Srbiju u smislu Zakona i ovog zakona, je škola koja ostvaruje program obrazovanja i vaspitanja koji je od posebnog interesa za Republiku Srbiju, odnosno koja je od posebnog kulturnog, prosvetnog ili istorijskog značaja za Republiku Srbiju.

Unikatna škola u smislu Zakona i ovog zakona, je škola koja jedina u Republici Srbiji ostvaruje određeni program obrazovanja i vaspitanja.

Vlada određuje škole od posebnog interesa za Republiku Srbiju i unikatne škole.”

Član 2.

U članu 6. stav 1. i članu 10. stav 3. reč: “postignuća” u određenom padežu, zamenjuje se rečima: “obrazovnih postignuća” u odgovarajućem padežu.

Član 3.

U članu 9. stav 2. reč: “postignuća” zamenjuje se rečima: “obrazovnih postignuća”.

U stavu 3. tačka 4) menja se i glasi:

“4) mere unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada na osnovu analize rezultata učenika na ispitima kojima se završava srednje obrazovanje;”

Tačka 6) menja se i glasi:

“6) plan rada sa učenicima sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima i talentovanim učenicima;”

Tačka 10) menja se i glasi:

“10) plan pripreme za ispite kojima se završava srednje obrazovanje;”

Tačka 11) menja se i glasi:

“11) plan stručnog usavršavanja nastavnika, direktora, stručnih saradnika i sekretara;”.

Član 4.

U članu 11. stav 1. tačka 4) reč: “postignuća” zamenjuje se rečima: “obrazovnih postignuća”.

U tački 8) posle reči: “izuzetnim” dodaje se zapeta i reči: “odnosno posebnim”.

Član 5.

U članu 21. dodaje se stav 4. koji glasi:

“Bliže uslove i druga pitanja od značaja za organizaciju i ostvarivanje ekskurzije u školi uređuje ministar.”

Član 6.

U članu 26. stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4-6. postaju st. 3-5.

Član 7.

Naslov iznad člana 27. i član 27. menjaju se i glase:

“Nastava za učenike na kućnom i bolničkom lečenju, nastava kod kuće i nastava na daljinu

Član 27.

Škola može da organizuje obrazovno-vaspitni rad kao poseban oblik rada za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju uz saglasnost Ministarstva.

Za učenike koji zbog većih zdravstvenih problema ili hroničnih bolesti ne mogu da pohađaju nastavu duže od tri nedelje, nastava se organizuje u kućnim uslovima, odnosno u zdravstvenoj ustanovi.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik dužan je da o potrebi organizovanja nastave za učenika na dužem kućnom i bolničkom lečenju obavesti školu.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da svom detetu omogući sticanje srednjeg obrazovanja i vaspitanja kod kuće, uz obezbeđivanje stvarnih troškova obrazovanja i vaspitanja.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik dužan je da do kraja nastavne godine pismeno obavesti školu u koju je učenik upisan o nameri da za svoje dete od sledeće školske godine organizuje nastavu kod kuće.

Škola iz stava 5. ovog člana dužna je da organizuje polaganje razrednih ispita iz svih predmeta u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Srednje obrazovanje i vaspitanje kod kuće mora da obezbedi ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda obrazovnih postignuća.

Za učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji stiče srednje obrazovanje i vaspitanje kod kuće ostvarivanjem IOP-a 2, obrazovanje i vaspitanje kod kuće obezbeđuje ostvarivanje prilagođenih ciljeva i ishoda.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da podnese pismeni obrazloženi zahtev za organizovanje nastave na daljinu, za svaku školsku godinu.

O nastavi na daljinu škola odlučuje na osnovu svih uslova potrebnih za ovaj vid obrazovanja i vaspitanja.

Za organizovanje nastave na daljinu škola podnosi zahtev Ministarstvu za dobijanje saglasnosti za organizovanje nastave na daljinu.

Nastava na daljinu mora da obezbedi ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda obrazovnih postignuća.

Za učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom za koga je organizovana nastava na daljinu, a stiče srednje obrazovanje i vaspitanje ostvarivanjem IOP-a 2, nastava na daljinu obezbeđuje ostvarivanje prilagođenih ciljeva i ishoda.

Škola vodi evidenciju o obrazovanju i vaspitanju učenika na kućnom i bolničkom lečenju, koji stiču srednje obrazovanje i vaspitanje kod kuće i koji stiču srednje obrazovanje i vaspitanje nastavom na daljinu.

Evidencija iz stava 14. ovog člana čini sastavni deo evidencije o učeniku iz člana 70. ovog zakona.

Način organizovanja nastave za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju propisuje ministar.

Bliže uslove za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanja nastave kod kuće i nastave na daljinu, propisuje ministar.”

Član 8.

U članu 28. stav 7. menja se i glasi:

“U školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom planom i programom nastave i učenja može se propisati kraće trajanje časa uz saglasnost Ministarstva.”

Član 9.

U članu 29. stav 2. posle reči: “razvoju” briše se tačka i dodaju se reči: “i invaliditetom.”

U stavu 4. posle reči: “razvoju” dodaju se reči: “i invaliditetom”.

Član 10.

U članu 31. stav 6. menja se i glasi:

“Škola je dužna da organizuje pripremu svih učenika za polaganje maturskih i završnih ispita, odnosno opšte, stručne i umetničke mature i završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja, u obimu od najmanje 5% od ukupnog godišnjeg broja časova iz predmeta iz kojih se polaže maturski, odnosno završni ispit, odnosno opšta, stručna i umetnička matura i završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja.”.

Član 11.

U članu 33. stav 2. menja se i glasi:

“Lice koje je završilo u inostranstvu osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja, odnosno koje je završilo u Republici Srbiji stranu školu ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja u stranoj školi u Republici Srbiji, posle priznavanja strane školske isprave koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, može da se upiše u školu, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje postupak upisa u školu.”.

Stav 5. menja se i glasi:

“Posle završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog ili majstorskog obrazovanja. Lice koje se upisuje u školu radi sticanja specijalističkog ili majstorskog obrazovanja mora da ima prethodno završeno odgovarajuće srednje obrazovanje i vaspitanje i najmanje dve godine radnog iskustva.”

Član 12.

Naslov iznad člana 34. i član 34. menjaju se i glase:

“Upis u školu za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Član 34.

U školu za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može da se upiše lice na osnovu mišljenja interresorne komisije i uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.”

Član 13.

U članu 36. stav 3. posle reči: “razvoju” briše se tačka i dodaju se reči: “i invaliditetom.”

St. 4. i 5. brišu se.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

“U postupku upisa učenika u školu i u školu za koju je propisano polaganje prijemnog ispita kojim se proveravaju izuzetne, odnosno posebne sposobnosti, Ministarstvo prikuplja odgovarajuće podatke iz člana 181a Zakona.”

St. 6-10. postaju st. 5-9.

Član 14.

U članu 36b stav 1. menja se i glasi:

“Obrada podataka iz člana 36. stav 4. ovog zakona vrši se na način propisan članom 181a Zakona, u cilju ostvarivanja prava na srednje obrazovanje i vaspitanje.

Stav 5. briše se.

Član 15.

U članu 38. stav 2. menja se i glasi:

“Kandidat koji se upisuje u umetničku školu (muzička, baletska i umetnička škola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, školu ili odeljenje za učenike sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima, školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i školu za talentovane učenike, polaže prijemni ispit za proveru izuzetnih, odnosno posebnih sposobnosti.”

Stav 7. menja se i glasi:

“Kandidat koji je završio poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja na stranom jeziku u inostranstvu ili u stranoj školi u Republici Srbiji, posle priznavanja strane školske isprave, koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, može da se upiše u školu u kojoj se ostvaruje deo nastave na jeziku na kome je završio poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja, bez polaganja prijemnog ispita, ukoliko je broj učenika u odeljenju posle raspoređivanja manji od trideset, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u školu.”

U stavu 9. posle reči: “učenika” briše se tačka i dodaje se zapeta i reči: “u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u školu.”

Stav 11. menja se i glasi:

“Merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u školu, vrednovanje učešća učenika osmog razreda na takmičenjima i vrste takmičenja čija se mesta vrednuju, sadržinu, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita, uslove za upis kandidata iz člana 33. stav 2, člana 36a stav 1, člana 38. st. 7. i 9. i člana 40. stav 3. ovog zakona i druga pitanja vezana za upis u školu, propisuje ministar.”

Član 16.

U članu 40. st. 2-4. menjaju se i glase:

“Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice mlađe od 17 godina može da stiče srednje obrazovanje i vaspitanje ili obrazovanje za rad u svojstvu vanrednog učenika, ako opravda nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra, i to:

1)         lice koje se profesionalno bavi sportom;

2)         lice čija priroda bolesti objektivno ne dozvoljava redovno pohađanje nastave;

3)         u drugim opravdanim slučajevima kada objektivne okolnosti ne dozvoljavaju redovno pohađanje nastave.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice starije od 17 godina koje je prethodne školske godine završilo osnovnu školu u trajanju od osam godina, može u narednoj školskoj godini da se upiše u školu u svojstvu redovnog učenika, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u školu.

Planom i programom nastave i učenja za muzičko, odnosno baletsko obrazovanje i vaspitanje i za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može se utvrditi druga starosna granica za upis u školu i za sticanje svojstva redovnog učenika.”

Član 17.

U članu 41. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Lice o čijem se pravu na priznavanje strane školske isprave odlučuje prema odredbama zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, može biti uslovno upisano u naredni razred ukoliko postupak priznavanja nije okončan do isteka roka za upis učenika u školu.”

Dosadašnji st. 3-5. postaju st. 4-6.

Član 18.

U članu 42. dodaje se stav 3. koji glasi:

“Redovan učenik koji pohađa program internacionalne mature može uporedo da savladava školski program, odnosno deo školskog programa za drugi smer gimnazije ili drugi obrazovni profil, kao redovan učenik.”

Član 19.

U članu 48. stav 1. menja se i glasi:

“Ocenjivanjem u školi procenjuje se ostvarenost propisanih ishoda i standarda obrazovnih postignuća, a za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom - izmenjenih ciljeva i ishoda u savladavanju individualnog obrazovnog plana.”

Član 20.

U članu 49. stav 3. reč: “četiri” zamenjuje se rečju: “tri”.

U stavu 4. posle reči: “razvoju” dodaju se reči: “i invaliditetom”.

Stav 7. menja se i glasi:

“U školama koje ostvaruju poseban ili međunarodni program, za koje Ministarstvo utvrdi da ostvarivanje tog programa obezbeđuje ostvarivanje standarda za završetak srednjeg obrazovanja i vaspitanja i za koje škola koja ih ostvaruje poseduje sertifikat međunarnodno priznatog udruženja škola koje ostvaruju isti program, učenik se ocenjuje u skladu sa programom koji se ostvaruje.”

Član 21.

Naslov iznad člana 58. menja se i glasi:

“3. Ispiti kojim se završava srednje obrazovanje i vaspitanje”

U članu 58. stav 3. briše se.

U stavu 5. koji postaje stav 4. posle reči: “razvoju” dodaju se reči: “i invaliditetom”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

Član 22.

U članu 59. stav 2. menja se i glasi:

“Program opšte mature donosi ministar, u skladu sa Zakonom.”

Član 23.

U članu 62. st. 3. i 4. brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Programe stručne i umetničke mature donosi ministar, u skladu sa Zakonom.”

Član 24.

U članu 63a st. 3. i 4. menjaju se i glase:

“Program iz stava 1. ovog člana donosi ministar, u skladu sa Zakonom, imajući u vidu područje rada kome pripada obrazovni profil.

Bliže uslove za ostvarivanje programa iz stava 1. ovog člana propisuje ministar, u skladu sa Zakonom.”

Član 25.

U članu 65. stav 2. menja se i glasi:

“Program završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja donosi ministar, u skladu sa Zakonom.”

Član 26.

U članu 67. stav 3. menja se i glasi:

“Program specijalističkog, odnosno majstorskog ispita donosi ministar, u skladu sa Zakonom.”

Član 27.

U članu 68. stav 6. menja se i glasi:

“Programe iz st. 1-3. ovog člana donosi ministar, u skladu sa Zakonom.”

Član 28.

Naslov iznad člana 68a i član 68a menjaju se i glase:

“Program internacionalne mature, pravo na polaganje internacionalne mature i javna isprava internacionalne mature

Član 68a

Program internacionalne mature je međunarodno verifikovan, opšteobrazovni douniverzitetski program koji se ostvaruje tokom srednjeg obrazovanja najmanje dve godine.

Internacionalna matura se polaže u skladu sa propisanim programom internacionalne mature.

Po pribavljenoj analizi Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja, ministar svake druge godine donosi listu programa internacionalne mature.

Bliže uslove za ostvarivanje programa internacionalne mature propisuje ministar.

Učenik koji je završio četvrti razred srednje škole po programu iz stava 1. ovog člana može da polaže internacionalnu maturu.

Posle položene internacionalne mature učeniku se izdaje javna isprava o završenom srednjem obrazovanju, u skladu sa programom iz stava 1. ovog člana, ovim zakonom i Zakonom.”

Naslovi iznad čl. 68b i 68v i čl. 68b i 68v brišu se.

Član 29.

Član 70. menja se i glasi:

“Član 70.

Evidenciju o učeniku čine: jedinstveni obrazovni broj, podaci o njegovom identitetu (lični podaci), obrazovnom, socijalnom i zdravstvenom statusu, podaci o preporučenoj i pruženoj dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci, kao i podaci o obrazovanju i vaspitanju učenika na kućnom i bolničkom lečenju, učenika koji stiču srednje obrazovanje i vaspitanje kod kuće i učenika koji stiču srednje obrazovanje i vaspitanje nastavom na daljinu.

Jedinstveni obrazovni broj predstavlja individualnu i neponovljivu oznaku koja se sastoji od 16 karaktera i dodeljuje se učeniku, u skladu sa Zakonom.

Podatak o jedinstvenom obrazovnom broju unosi se u evidenciju koju škola vodi u štampanom i/ili elektronskom obliku, kao i u obrasce javnih isprava koje škola izdaje, u skladu sa ovim zakonom.

Lični podaci o učeniku i o roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku propisani su članom 181a stav 2. tačka 1) Zakona.

Podaci o obrazovnom statusu učenika propisani su članom 181a stav 2. tač. 2) i 3) Zakona.

Podaci o socijalnom statusu učenika i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika su: podaci o uslovima stanovanja (stanovanje u stanu, kući, porodičnoj kući, podstanarstvo, stanovanje u domu, da li učenik ima svoju sobu i drugi oblici stanovanja), stanju porodice (broju članova porodičnog domaćinstva, da li su roditelji živi, njihov obrazovni nivo i zaposlenje i primanja socijalne pomoći).

Podatak o zdravstvenom statusu učenika je podatak o tome da li je učenik obuhvaćen primarnom zdravstvenom zaštitom.

Podaci o preporučenoj i pruženoj dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci su podaci koje dostavlja interresorna komisija koja vrši procenu potreba i podaci o njihovoj ostvarenosti.

Podaci o obrazovanju i vaspitanju učenika na kućnom i bolničkom lečenju, učenika koji stiču srednje obrazovanje i vaspitanje kod kuće i učenika koji stiču srednje obrazovanje i vaspitanje nastavom na daljinu su dodatni podaci koji su neophodni za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada za učenike koji stiču obrazovanje i vaspitanje na jedan od načina propisanih članom 27. ovog zakona.

U postupku polaganja ispita kojim se završava srednje obrazovanje i vaspitanje (opšta matura, stručna i umetnička matura, završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja), Ministarstvo prikuplja odgovarajuće podatke iz člana 181a Zakona.

Podatke iz stava 10. ovog člana škola dostavlja Ministarstvu počev od školske godine od koje će se u školi polagati završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, stručna, umetnička i opšta matura.

Podaci iz stava 10. ovog člana prikupljaju se iz evidencija koje škola vodi u skladu sa Zakonom i ovim zakonom.”

Član 30.

U članu 70a stav 1. reči: “državne mature” zamenjuje se rečima: “ispita kojim se završava srednje obrazovanje i vaspitanje”.

Član 31.

Član 72. menja se i glasi:

“Evidenciju o ispitima čine podaci o obavljenim maturskim i završnim ispitima, odnosno o obavljenoj opštoj, stručnoj i umetničkoj maturi i završnom ispitu srednjeg stručnog obrazovanja specijalističkom i majstorskom ispitu, ispitu stručne osposobljenosti, ispitu za obuku za rad, razrednim i popravnim ispitima, ispitima vanrednih učenika, dopunskim ispitima, godišnjim i drugim ispitima u skladu sa zakonom, kao i podatak o nazivu rada koji je sastavni deo određenog ispita.”

Član 32.

U članu 78. stav 2. posle reči: “godina” briše se tačka i dodaje se zapeta i reči: “izuzev podataka iz člana 70. stav 10. ovog zakona, koji se čuvaju pet godina.”.

Član 33.

Član 79. menja se i glasi:

“Član 79.

Na osnovu podataka unetih u evidenciju, škola izdaje javne isprave.

Javne isprave, u smislu ovog zakona, su: đačka knjižica, ispisnica, uverenje, svedočanstvo i diploma, a za učenike u srednjoj školi sa domom učenička legitimacija, odnosno elektronska kartica.

Škola upisanom redovnom učeniku izdaje đačku knjižicu.

Škola redovnom učeniku prilikom ispisivanja izdaje ispisnicu.

Škola izdaje učeniku uverenje o:

1)         položenom ispitu;

2)         položenom delu ispita na opštoj maturi;

3)         položenom ispitu za obuku;

4)         savladanom programu stručnog osposobljavanja;

5)         položenom ispitu stručne osposobljenosti u skladu sa standardom kvalifikacije posle završenog prvog razreda srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja.

Uverenje iz stava 5. tač. 3) i 5) u skladu sa ovim zakonom, odraslom može da izda druga organizacija koja ima odobrenje za rad.

Škola izdaje svedočanstvo za svaki završeni razred.

Škola izdaje diplomu o:

1)         stečenom obrazovanju za rad u trajanju od dve godine;

2)         stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, posle položenog završnog ispita na kraju trogodišnjeg srednjeg obrazovanja i vaspitanja i maturskog ispita na kraju četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja i vaspitanja;

3)         završenom majstorskom obrazovanju;

4)         završenom specijalističkom obrazovanju;

5)         stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, posle položene opšte mature;

6)         stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, posle položene stručne mature;

7)         stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, posle položene umetničke mature;

8)         stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, posle položenog završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja.

Posle položene internacionalne mature učeniku se izdaje javna isprava o završenom srednjem obrazovanju, u skladu sa programom internacionalne mature, ovim zakonom i Zakonom.

Javna isprava iz st. 3-8. izdaje se na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, latiničkim pismom u skladu sa zakonom, a kada se nastava izvodi i na jeziku nacionalne manjine, javna isprava izdaje se i na tom jeziku.

Ministar propisuje obrazac javne isprave i odobrava njegovo izdavanje, osim za elektronsku karticu.”

Član 34.

U članu 94. stav 1. reči: “članom 86. stav 4. (priznavanje strane školske isprave), članom 87. st. 4. i 5. (postupak priznavanja strane školske isprave) i članom 89. stav 4. (vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije o priznavanju strane školske isprave)” brišu se.

Član 35.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 36. stav 3. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (“Službeni glasniki RS”, br. 27/18 i 6/20).

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 2. ovog člana primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Javne isprave iz člana 79. stav 8. tač. 5)-8) škola izdaje počev od školske godine od koje će se u školi polagati opšta, stručna i umetnička matura i završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja.

Član 36.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (u daljem tekstu: Predlog zakona), koji je pripremilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predviđa unapređivanje primene pojedinih zakonskih rešenja u cilju obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta, dostupnosti i pravednosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju izvršeno je terminološko usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i dopuna Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju odredbama koja se odnose na institute koji su propisani Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Usklađivanje je izvršeno zbog toga što je osnovni tekst Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju donet 2013. godine, a osnovni tekst Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja donet 2017. godine, te se ukazala potreba za upodobljavanjem tekstova oba zakona.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju trebalo da bude usvojen na Vladi i u Skupštini Republike Srbije najkasnije do karaja ove godine, po redovnoj proceduri.

Ovim izmenama trebalo bi da budu obuhvaćene odredbe koje se odnose na rokove polaganja završnog ispita za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u trogodišnjem trajanju, maturskog ispita za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju, završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i stručne, umetničke i opšte mature (izmene koje se odnose na odredbe samostalnog člana 8. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 6/20)).

Uz odredbe o polaganju mature i završnog ispita, određene izmene neophodne su u članovima Zakona o srednjem obrazovanju kojima su propisane evidencije koje vodi srednja škola i podaci koji su deo tih evidencija, kao i odredbe kojima je propisano koje podatke dostavlja osnovna škola prilikom upisa učenika u srednju školu. Izmene su potrebne u svrhu usklađivanja Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju sa odredbama ZOSOV-a kojima su propisani registri i podaci koje vode ustanove iz oblasti obrazovanja, a u skladu sa uvođenjem portala Moja srednja škola.

Takođe, izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju vrši se usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona izvršena je izmena člana 4. Zakona, koji propisuje srednju školu kao ustanovu u kojoj se ostvaruje delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Izvršeno je terminološko usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i dopuna Zakona odredbama koja se odnose na institute koji su propisani Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 2. Predloga zakona izvršena je istovetna izmena u članu 6. stav 1. i članu 10. stav 3. u kojima se reč: “postignuća” u određenom padežu, zamenjuje se rečima: “obrazovnih postignuća” u odgovarajućem padežu. Izvršeno je terminološko usklađivanje sa Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 3. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 9. u cilju usklađivanja sa Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to zbog terminološkog usklađivanja (u stavu 2. reč: “postignuća” zamenjuje se rečima: “obrazovnih postignuća”; u stavu 3. tačka 4) menja se i glasi: “4) mere unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada na osnovu analize rezultata učenika na ispitima kojima se završava srednje obrazovanje;”, tačka 6) menja se i glasi:”6) plan rada sa učenicima sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima i talentovanim učenicima;”; tačka 10) menja se i glasi: “10) plan pripreme za ispite kojima se završava srednje obrazovanje;”) i uvođenja novih instituta (stručno usavršavanje sekretara ustanova) (stav 3. tačka 11). menja se i glasi: “11) plan stručnog usavršavanja nastavnika, direktora, stručnih saradnika i sekretara;”).

Članom 4. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 11. U stavu 1. tačka 4) reč: “postignuća” zamenjuje se rečima: “obrazovnih postignuća”. U tački 8) posle reči: “izuzetnim”, dodaje se zapeta i reči: “odnosno posebnim”.

Izvršeno je terminološko usklađivanje sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 5. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 21. stavom 4. koji glasi: “Bliže uslove i druga pitanja od značaja za organizaciju i ostvarivanje ekskurzije u školi uređuje ministar.” Dopuna je propisana iz raloga što je ministar, na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, doneo podzakonski akt kojim se uređuje organizacija i sprovođenje ekskurzije u srednjoj školi, pa se na ovaj način vrši usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 6. Predloga zakona u članu 26. izbrisan je stav 3. a dosadašnji st. 4-6. postaju st. 3-5. Stav 3. izbrisan je iz razloga što je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojim su propisani svi oblici obrazovno-vaspitnog rada i kojim su verska nastava i građansko vaspitanje propisani kao obavezni izborni program.

Članom 7. Predloga zakona izvršena je izmena člana 27. Zakona, kojim je propisano ostvarivanje na kućnom i bolničkom lečenju, nastava kod kuće i nastave na daljinu u srednjoj školi. Izvršeno je terminološko usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i dopuna Zakona odredbama koja se odnose na institute koji su propisani Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Takođe, izvršeno je i usklađivanje sa odredbama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u cilju obezbeđivanja sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja za učenike koji su stekli osnovno obrazovanje i vaspitanje na kućnom i bolničkom lečenju, nastavom kod kuće i nastavom na daljinu, u cilju uvažavanja posebnih opravdanih okolnosti zbog kojih učenici ispunjavaju uslove da stiču obrazovanje na način propisan u ovom članu Predloga. Usklađene su i odredbe o evidencijama koje škola vodi za učenike koji stiču srednje obrazovanje na jedan od način propisanih u ovom članu Predloga.

Članom 8. Predloga zakona izvršena je izmena u člana 28. u stavu 7. koji glasi: “U školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom planom i programom nastave i učenja može se propisati kraće trajanje časa, uz saglasnost Ministarstva.” Izmena je izvršene zbog terminološkog usklađivanja sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i zbog potrebe da organizacija nastave u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom bude usklađena sa svim propisima u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Članom 9. Predloga zakona izvršena je istovetna izmena u članu 29. st. 2. i 4. u kojima se posle reči: “razvoju” dodaju se reči: “i invaliditetom”. u odgovarajućem padežu. Izvršeno je terminološko usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 10. Predloga zakona izvršena je izmena u člana 31. u stavu 6. koji glasi: “Škola je dužna da organizuje pripremu svih učenika za polaganje maturskih i završnih ispita, odnosno opšte, stručne i umetničke mature i završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja, u obimu od najmanje 5% od ukupnog godišnjeg broja časova iz predmeta iz kojih se polaže maturski, odnosno završni ispit, odnosno opšta, stručna i umetnička mature i završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja.” Izmena je izvršena zbog terminološkog usklađivanja sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i zbog potrebe da organizacija pripremne nastave za polaganje ispita kojima se završava srednje obrazovanje bude usklađena sa svim propisima u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Članom 11. Predloga zakona izvršena su izmene u članu 33. kome je stav 2. izmenjen tako da glasi: “Lice koje je završilo u inostranstvu osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja, odnosno koje je završilo u Republici Srbiji stranu školu ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja u stranoj školi u Republici Srbiji, posle priznavanja strane školske isprave koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, može da se upiše u školu, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje postupak upisa u školu.” Ova izmena omogućava bliže određivanje uslova za upis u srednju školu učenika koji su osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja završili u inostranstvu ili u stranoj školi u Republici Srbiji. Stav 5. izmenjen je i glasi: “Posle završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog ili majstorskog obrazovanja. Lice koje se upisuje u školu radi sticanja specijalističkog ili majstorskog obrazovanja mora da ima prethodno završeno završeno odgovarajuće srednje obrazovanje i vaspitanje i najmanje dve godine radnog iskustva.” Izmena je izvršena zbog potrebe da lice koje upisuje specijalističko ili majstorsko obrazovanje ima najmanje dve godine radnog iskustva pre upisa na to obrazovanje, kako bi bila ostvarena svrha sticanja specijalističkog, odnosno majstorskog obrazovanja.

Članom 12. Predloga zakona izvršena su izmene naslova iznad člana 34. (“Upis u školu za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom”) i člana 34. koje glase: “U školu za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može da se upiše lice na osnovu mišljenja interresorne komisije i uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.” Izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 13. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 36. kojim je propisan Konkurs za upis u škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave. U stavu 3. posle reči: “razvoju” dodaju se reči: “i invaliditetom”; st. 4. i 5. brišu se; posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: “U postupku upisa učenika u školu i u školu za koju je propisano polaganje prijemnog ispita kojim se proveravaju izuzetne, odnosno posebne sposobnosti, Ministarstvo prikuplja odgovarajuće podatke iz člana 181a Zakona.”; a st. 6-10. postaju st. 5-9. Izmenama je izvršeno usklađivanje i sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u delu koji se odnosi na prikupljanje podataka za upis učenika u srednju školu.

Članom 14. Predloga zakona izvršena je izmena u članu 36b Zakona, u stavu 1. koji glasi: “Obrada podataka iz člana 36. stav 4. ovog zakona vrši se na način propisan članom 181a Zakona, u cilju ostvarivanja prava na srednje obrazovanje i vaspitanje”. Izmenama je izvršeno usklađivanje i sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i sa Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u delu koji se odnosi na obradu podataka za upis učenika u srednju školu. Takođe, brisan je stav 5. s obzirom da su rokovi čuvanja podataka propisani u odgovarajućem članu Predloga.

Članom 15. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 38. kojim je propisan redosled kandidata za upis u školu i prijemni ispit. Stav. 2. izmenjen je i glasi: “Kandidat koji se upisuje u umetničku školu (muzička, baletska i umetnička škola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, školu ili odeljenje za učenike sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima, školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i školu za talentovane učenike, polaže prijemni ispit za proveru izuzetnih, odnosno posebnih sposobnosti.” Stav 7. izmenjen je i glasi: “Učenik koji je završio poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja na stranom jeziku u inostranstvu ili u stranoj školi u Republici Srbiji, posle priznavanja strane školske isprave, koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, može da se upiše u školu u kojoj se ostvaruje deo nastave na jeziku na kome je završio poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja, bez polaganja prijemnog ispita, ukoliko je broj učenika u odeljenju posle raspoređivanja manji od trideset, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u školu.” U stavu 9. dodate su reči: “u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u školu.” Stav 11. izmenjen je i glasi: “Merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u školu, vrednovanje učešća učenika osmog razreda na takmičenjima i vrste takmičenja čija se mesta vrednuju, sadržinu, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita, uslove za upis kandidata iz člana 33. stav 2, člana 36a stav 1, člana 38. st. 7. i 9. i člana 40. stav 3. ovog zakona i druga pitanja vezana za upis u školu, propisuje ministar.”. Izvršena su terminološka usklađivanja sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i uređena su ovlašćenja ministra za donošenje podzakonskog akta za upis u srednju školu, na način da su navedene sve kategorije kandidata i uslovi koje je potrebno da ispune kako bi upisali srednju školu.

Članom 16. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 40. kojim je propisan svojstvo redovnog i vanrednog učenika. St. 2-4. izmenjeni su i glase: “Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice mlađe od 17 godina može da stiče srednje obrazovanje i vaspitanje ili obrazovanje za rad u svojstvu vanrednog učenika, ako opravda nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra, i to: 1) lice koje se profesionalno bavi sportom; 2) lice čija priroda bolesti objektivno ne dozvoljava redovno pohađanje nastave; 3) u drugim opravdanim slučajevima kada objektivne okolnosti ne dozvoljavaju redovno pohađanje nastave.

            Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice starije od 17 godina koje je prethodne školske godine završilo osnovnu školu u trajanju od osam godina, može u narednoj školskoj godini da se upiše u školu u svojstvu redovnog učenika, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u školu.

Planom i programom nastave i učenja za muzičko, odnosno baletsko obrazovanje i vaspitanje i za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može se utvrditi druga starosna granica za upis u školu i za sticanje svojstva redovnog učenika.”. Izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u delu koji se odnosi na izuzetno omogućavanje sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja pod posebnim uslovima za određene kategorije učenika.

Članom 17. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 41. kojim je propisan sticanje svojstva učenika. Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: “Lice o čijem se pravu na priznavanje strane školske isprave odlučuje, prema odredbama zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, može biti uslovno upisano u naredni razred ukoliko postupak priznavanja nije okončan do isteka roka za upis učenika u školu.” Dosadašnji st. 3-5. postaju st. 4-6. Stav 3. dodaje se iz razloga što su uslovi za sticanje svojstva učenika bliže uređeni Zakonom i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (“Službeni glasniki RS”, br. 27/18 i 6/20), u kome je u član 36. stav 3. bila propisana ova odredba, uređuje postupak priznavanja strane školske isprave, a ne pravo na upis u srednju školu, te je iz ovog razloga ova odredba uneta u Predlog zakona i odgovarajuća odredba Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije prestaje da važi donošenjem ove dopune člana 41. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Članom 18. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 42. kojim je uređeno uporedno školovanje i svojstvo učenika. Dodat je stav 3. koji glasi: “Redovan učenik koji pohađa program inetrnacionalne mature može uporedo da savladava školski program, odnosno deo školskog programa za drugi smer gimnazije ili drugi obrazovni profil, kao redovan učenik.”. Izmenom je omogućeno da redovan učenik koji pohađa program internacionalne mature može da pohađa i deo programa za smer gimnazije ili obrazovni profil, u svosjtvu redovnog učenika. Ovom izmenom omogućava se učeniku da stekne uporedo dva programa srednjeg obrazovanja i vaspitanja, ukoliko iskaže zahtev za time.

Članom 19. Predloga zakona izvršena je izmena u članu 48. stav 1. u kome se posle reči: “razvoju” dodaju se reči: “i invaliditetom” u odgovarajućem padežu. Izvršeno je terminološko usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 20. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 49. koji propisuje ocenjivanje u srednjem obrazovanju i vaspitanju. U stavu 3. reč: “četiri” zamenjuje se rečju: “tri”, zbog usklađivanja sa Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i potrebe da se propiše da je broj ocena u polugodištu najviše tri. U stavu 4. posle reči: “razvoju” dodaju se reči: “i invaliditetom”, zbog terminološkog usklađivanja sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Stav 7. menja se tako da glasi: “U školama koje ostvaruju poseban ili međunarodni program, za koje Ministarstvo utvrdi da ostvarivanje tog programa obezbeđuje ostvarivanje standarda za završetak srednjeg obrazovanja i vaspitanja i za koje škola koja ih ostvaruje poseduje sertifikat međunarnodno priznatog udruženja škola koje ostvaruju isti program, učenik se ocenjuje u skladu sa programom koji se ostvaruje.”, zbog potrebe usklađivanja ocenjivanja u školama koje ostvaruju ove programe.

Članom 21. Predloga zakona izvršene su izmene iznad naslova u članu 58. koji glasi: “3. Ispiti kojim se završava srednje obrazovanje i vaspitanje” i u članu 58. kojima se definišu ispiti kojima se završava srednje obrazovanje. Stav 3. brisan je u skladu sa Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je odredba o organizovanju i sprovođenju ovih ispita propisana u Predlogu tog zakona. U stavu 5. koji postaje član 4. posle reči: “razvoju” dodaju se reči: “i invaliditetom” u odgovarajućem padežu, čime je izvršeno terminološko usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 22. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 59. kojim je propisan program opšte mature. Stav 2. menja se tako da glasi: “Program opšte mature donosi ministar, u skladu sa Zakonom.”. Izmena je izvršena iz razloga što je osnov za donošenje svih programa obrazovanja i vaspitanja propisan Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 23. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 62. kojim je propisan program stručne i umetničke mature. Izbrisani su st. 2. i 3. i dodat je novi stav 3. tako da glasi: “Program stručne i umetničke mature donosi ministar, u skladu sa Zakonom.”. Izmena je izvršena iz razloga što je osnov za donošenje svih programa obrazovanja i vaspitanja propisan Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 24. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 63a kojim je propisan program za sticanje kompetencija. St. 3. i 4. izmenjeni su tako da glase: “Program iz stava 1. ovog člana donosi ministar, u skladu sa Zakonom, imajući u vidu područje rada kome pripada obrazovni profil. Bliže uslove za ostvarivanje programa iz stava 1. ovog člana propisuje ministar, u skladu sa Zakonom.”. Izmena je izvršena iz razloga što je osnov za donošenje svih programa obrazovanja i vaspitanja propisan Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Takođe, bliže uslove za ostvarivanje ovih prava propisuje ministar, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 25. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 65. kojim je propisan program završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja. Stav 2. izmenjen je tako da glasi: “Program završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja donosi ministar, u skladu sa Zakonom.”. Izmena je izvršena iz razloga što je osnov za donošenje svih programa obrazovanja i vaspitanja propisan Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 26. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 67. kojim je propisan program specijalističkog i majstorskog obrazovanja. Stav 3. izmenjen je tako da glasi: “Program specijalističkog, odnosno majstorskog ispita donosi ministar, u skladu sa Zakonom.”. Izmena je izvršena iz razloga što je osnov za donošenje svih programa obrazovanja i vaspitanja propisan Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 27. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 68. kojim je propisani ispiti drugih oblika stručnog obrazovanja. Stav 6. izmenjen je tako da glasi: “Programe iz st. 1-3. ovog člana donosi ministar, u skladu sa Zakonom.”. Izmena je izvršena iz razloga što je osnov za donošenje svih programa obrazovanja i vaspitanja propisan Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 28. Predloga zakona izvršene su izmene naslova iznad člana 68a koji glasi: “Program internacionalne mature, pravo na polaganje internacionalne mature i javna isprava internacionalne mature” i člana 68a koji je izmenjen tako da glasi: “Program internacionalne mature je međunarodno verifikovan, opšteobrazovni douniverzitetski program koji se ostvaruje tokom srednjeg obrazovanja najmanje dve godine. Internacionalna matura se polaže u skladu sa propisanim programom internacionalne mature. Po pribavljenoj analizi Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja, ministar svake druge godine donosi listu programa internacionalne mature. Bliže uslove za ostvarivanje programa internacionalne mature propisuje ministar. Učenik koji je završio četvrti razred srednje škole po programu iz stava 1. ovog člana može da polaže internacionalnu maturu. Posle položene internacionalne mature učeniku se izdaje javna isprava o završenom srednjem obrazovanju, u skladu sa programom iz stava 1. ovog člana, ovim zakonom i Zakonom.”. Naslovi iznad čl. 68b i 68v i čl. 68b i 68v brišu se. Izmena je izvršena iz razloga što je izdavanje javnih isprava uređeno Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 29. Predloga zakona izmenjen je član 70. Zakona, kojim su propisane evidencije o učeniku koje vodi srednja škola. Član je izmenjen tako da glasi: “Evidenciju o učeniku čine: jedinstveni obrazovni broj, podaci o njegovom identitetu (lični podaci), obrazovnom, socijalnom i zdravstvenom statusu, podaci o preporučenoj i pruženoj dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci, kao i podaci o obrazovanju i vaspitanju učenika na kućnom i bolničkom lečenju, učenika koji stiču srednje obrazovanje i vaspitanje kod kuće i učenika koji stiču srednje obrazovanje i vaspitanje nastavom na daljinu. Jedinstveni obrazovni broj predstavlja individualnu i neponovljivu oznaku koja se sastoji od 16 karaktera i dodeljuje se učeniku, u skladu sa Zakonom. Podatak o jedinstvenom obrazovnom broju unosi se u evidenciju koju škola vodi u štampanom i/ili elektronskom obliku, kao i u obrasce javnih isprava koje škola izdaje, u skladu sa ovim zakonom. Lični podaci o učeniku i o roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku propisani su članom 181a stav 2. tačka 1) Zakona. Podaci o obrazovnom statusu učenika propisani su članom 181a stav 2. tač. 2) i 3) Zakona. Podaci o socijalnom statusu učenika i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika su: podaci o uslovima stanovanja (stanovanje u stanu, kući, porodičnoj kući, podstanarstvo, stanovanje u domu, da li učenik ima svoju sobu i drugi oblici stanovanja), stanju porodice (broju članova porodičnog domaćinstva, da li su roditelji živi, njihov obrazovni nivo i zaposlenje i primanja socijalne pomoći). Podatak o zdravstvenom statusu učenika je podatak o tome da li je učenik obuhvaćen primarnom zdravstvenom zaštitom. Podaci o preporučenoj i pruženoj dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci su podaci koje dostavlja interresorna komisija koja vrši procenu potreba i podaci o njihovoj ostvarenosti. Podaci o obrazovanju i vaspitanju učenika na kućnom i bolničkom lečenju, učenika koji stiču srednje obrazovanje i vaspitanje kod kuće i učenika koji stiču srednje obrazovanje i vaspitanje nastavom na daljinu su dodatni podaci koji su neophodni za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada za učenike koji stiču obrazovanje i vaspitanje na jedan od načina propisanih članom 27. ovog zakona. U postupku polaganja ispita kojim se završava srednje obrazovanje i vaspitanje (opšta matura, stručna i umetnička matura, završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja), Ministarstvo prikuplja odgovarajuće podatke iz člana 181a Zakona. Podatke iz stava 10. ovog člana škola dostavlja Ministarstvu počev od školske godine od koje će se u školi polagati završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, stručna, umetnička i opšta matura. Podaci iz stava 10. ovog člana prikupljaju se iz evidencija koje škola vodi u skladu sa Zakonom i ovim zakonom.” Izvršeno je usklađivanje sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i sa već postojećim odredbama tog zakona i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Članom 30. Predloga zakona izvršena je izmena u članu 70a tako što su u stavu 1. reči: “državne mature” zamenjene rečima: “ispita kojim se završava srednje obrazovanje i vaspitanje”. Izvršeno je terminološko usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 31. Predloga zakona izvršena je izmena člana 72. kojim je propisana evidencija o ispitima koje vodi srednja škola. Član je izmenjen tako da glasi: “Evidenciju o ispitima čine podaci o obavljenim maturskim i završnim ispitima, odnosno o obavljenoj opštoj, stručnoj i umetničkoj maturi i završnom ispitu srednjeg stručnog obrazovanja specijalističkom i majstorskom ispitu, ispitu stručne osposobljenosti, ispitu za obuku za rad, razrednim i popravnim ispitima, ispitima vanrednih učenika, dopunskim ispitima, godišnjim i drugim ispitima u skladu sa zakonom, kao i podatak o nazivu rada koji je sastavni deo određenog ispita.”. Izvršeno je terminološko usklađivanje sa već postojećim odredbama Zakona i sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 32. Predloga zakona izvršena je izmena u članu 78. kojim su propisani rokovi čuvanja podataka u evidencijama koje vodi srednja škola. u stavu 2. dodate su reči: “izuzev podataka iz člana 70. stav 10. ovog zakona, koji se čuvaju pet godina.”. Izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 33. Predloga zakona izmenjen je član 79. Zakona, kojim su propisane javne isprave koje izdaje srednja škola. Član je izmenjen tako da glasi: “Na osnovu podataka unetih u evidenciju, škola izdaje javne isprave. Javne isprave, u smislu ovog zakona, su: đačka knjižica, ispisnica, uverenje, svedočanstvo i diploma, a za učenike u srednjoj školi sa domom učenička legitimacija, odnosno elektronska kartica. Škola upisanom redovnom učeniku izdaje đačku knjižicu. Škola redovnom učeniku prilikom ispisivanja izdaje ispisnicu. Škola izdaje učeniku uverenje o: 1) položenom ispitu; 2) položenom delu ispita na opštoj maturi; 3) položenom ispitu za obuku; 4) savladanom programu stručnog osposobljavanja; 5) položenom ispitu stručne osposobljenosti u skladu sa standardom kvalifikacije posle završenog prvog razreda srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja. Uverenje iz stava 5. tač. 3) i 5) u skladu sa ovim zakonom, odraslom može da izda druga organizacija koja ima odobrenje za rad. Škola izdaje svedočanstvo za svaki završeni razred. Škola izdaje diplomu o: 1) stečenom obrazovanju za rad u trajanju od dve godine; 2) stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, posle položenog završnog ispita na kraju trogodišnjeg srednjeg obrazovanja i vaspitanja i maturskog ispita na kraju četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja i vaspitanja; 3) završenom majstorskom obrazovanju; 4) završenom specijalističkom obrazovanju; 5) stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, posle položene opšte mature; 6) stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, posle položene stručne mature; 7) stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, posle položene umetničke mature; 8) stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, posle položenog završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja. Posle položene internacionalne mature učeniku se izdaje javna isprava o završenom srednjem obrazovanju, u skladu sa programom internacionalne mature, ovim zakonom i Zakonom. Javna isprava iz st. 3-8. izdaje se na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, latiničkim pismom u skladu sa zakonom, a kada se nastava izvodi i na jeziku nacionalne manjine, javna isprava izdaje se i na tom jeziku. Ministar propisuje obrazac javne isprave i odobrava njegovo izdavanje, osim za elektronsku karticu.” Izvršeno je usklađivanje sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i sa već postojećim odredbama tog zakona i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Članom 34. Predloga zakona izvršena je izmena u članu 94. kojim su propisani poslovi državne uprave koji su povereni autonomnoj pokrajini U stavu 1. izbrisane su reči: “članom 86. stav 4. (priznavanje strane školske isprave), članom 87. st. 4. i 5. (postupak priznavanja strane školske isprave) i članom 89. stav 4. (vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije o priznavanju strane školske isprave)”. Izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, kojim je propisano da priznavanje stranih školskih isprava na celoj teritoriji Republike Srbije vrši Agencija za kvalifikacije.

Članom 35. Predloga zakona propisane su prelazne odredbe. Stavom 1. propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 36. stav 3. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (“Službeni glasniki RS”, br. 27/18 i 6/20). Staom 2. propisano je da će podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biti doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Stavom 3. propisano je da se do donošenja propisa iz stava 2. ovog člana primenjuju propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. Stavom 4. propisano je da javne isprave iz člana 79. stav 8. tač. 5)-8) škola izdaje počev od školske godine od koje će se u školi polagati opšta, stručna i umetnička matura i završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja.

Članom 36. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu Zakona osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 26.11.2021.