Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 - dr. zakon i 10/19) u nazivu člana 11. posle reči: “izuzetnim”, dodaje se zapeta i reči: “odnosno posebnim”.

U st. 1, 2. i 3. posle reči: “izuzetnim”, dodaje se zapeta i reči: “odnosno posebnim”.

Član 2.

U članu 23. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

“Izuzetno, osnovna muzička škola može da ostvaruje i program srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa Zakonom”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 3.

U članu 26a stav 2. tačka 10) posle reči: “izuzetnim”, dodaje se zapeta i reči: “odnosno posebnim”.

Član 4.

U članu 30. stav 4. reč: “dve”, zamenjuje se rečju: “četiri”.

Član 5.

U članu 31. posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

“Obrazovno-vaspitni rad od petog do osmog razreda može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju”.

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 8. i 9.

U stavu 9. koji postaje stav 10. posle reči: “programa”, dodaju se reči: “i slobodnih nastavnih aktivnosti”.

U stavu 10. koji postaje stav 11. broj: “9”, zamenjuje se brojem: “10”.

Posle stava 10. koji postaje stav 11. dodaje se novi stav 12. koji glasi:

“Izuzetno, grupa iz stava 10. ovog člana može da se formira na nivou ciklusa. Grupa sastavljena od učenika dva razreda može da ima do 15 učenika, a grupa od tri ili četiri razreda do deset učenika”.

Dosadašnji st. 10, 11. i 12. postaju st. 11, 12. i 13.

Član 6.

Član 33. briše se.

Član 7.

U članu 55. stav 16. posle reči: “nastave,” dodaju se reči: “odnosno predmetne nastave”, a reč: “deteta”, zamenjuje se rečju: “učenika”.

Član 8.

U članu 57. stav 3. posle reči: “izuzetne”, dodaje se zapeta i reči: “odnosno posebne”.

Član 9.

U članu 58. stav 4. posle reči: “nastavu” briše se zapeta, a reč: “odnosno” zamenjuju se rečju: “ili”.

Član 10.

U članu 60. stav 6. posle reči: “izuzetnim”, dodaje se zapeta i reči: “odnosno posebnim”.

Član 11.

U članu 74. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

“Završni ispit učenik osmog razreda polaže na jeziku na kojem je ostvarivao obrazovno-vaspitni rad.

Izuzetno, završni ispit učenik osmog razreda, na zahtev roditelja, može da polaže na drugom jeziku ako je to u najboljem interesu učenika”.

Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5, 6. i 7. postaju st. 4, 5, 6, 7, 8. i 9.

Član 12.

U članu 81. stav 1. posle reči: “(lični podaci)” i zapete” dodaju se reči: “jedinstven obrazovni broj (u daljem tekstu: JOB),”.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

“JOB predstavlja individualnu i neponovljivu oznaku koja se sastoji od 16 karaktera i dodeljuje se učeniku, u skladu sa Zakonom.

Podatak o JOB-u unosi se u evidenciju koju ustanova vodi u štampanom i/ili elektronskom obliku, kao i obrasce javnih isprava koje izdaje u skladu sa Zakonom i ovim zakonom”.

Dosadašnji st. 5, 6, 7. i 8. postaju st. 7, 8, 9. i 10.

Član 13.

Posle člana 95. dodaje se naziv člana i član 95a, koji glasi:

“Priznavanje stranih školskih isprava

Član 95a

Strani državljanin i lice bez državljanstva ima pravo da zahteva priznavanje strane školske isprave, ako za to ima pravni interes.

Stranu školsku ispravu priznaje ENIC/NARIC centar, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije”.

Stupanje na snagu

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

            II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

S obzirom na to da je u postupku donošenja Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojim se unapređuju pojedina rešenja u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja, ukazala se potreba da se u Zakonu osnovnom obrazovanju i vaspitanju izvrše odgovarajuće izmene i dopune u cilju usaglašavanja sa odredbama zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

            III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (u daljem tekstu: Predlog zakona) izvršena je izmena člana 11. kojim se propisuje obrazovanje i vaspitanje učenika sa posebnim sposobnostima, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 2. Predloga zakona izvršena je izmena člana 23. Zakona kojim su propisani programi u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uvođenje mogućnosti da osnovna muzička škola ostvaruje i program srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja jeste uvođenje mogućnosti za racionalnije i efikasnije postupanje u situacijama kada na teritoriji jedinice lokalne samouprave postoji osnovna muzička škola i postoji veliko interesovanje da učenici koji su završili ovu školu nastave srednje muzičko obrazovanje. U tom slučaju, pošto zakon ne daje mogućnost da se osnovna škola verifikuje za ostvarivanje programa srednjeg obrazovanja, pristupa se osnivanju srednje muzičke škole kao drugog pravnog lica, što nije racionalan i efikasan način u odgovoru na potrebe i interesovanja učenika.

            Članom 3. Predloga zakona izvršena je izmena člana 26a Zakona kojim se propisuje plan i program nastave i učenja osnovnog obrazovanja i vaspitanja, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

            Članom 4. Predloga zakona, izvršena je izmena člana 30. Zakona kojim se propisuje trajanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja, tako što osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje umesto dve do šest godina, traje četiri do šest godina, u skladu sa novim planovima i programima nastave i učenja za muzičke škole.

            Članom 5. Predloga zakona izvršena je izmena člana 31. Zakona kojim se propisuje organizacija obrazovno-vaspitnog rada izvršena je dopuna u smislu da obrazovno - vaspitni rad od petog do osmog razreda može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju.

            Članom 6. Predloga zakona brisan je član 33. Zakona kojim se propisuje organizovanje i ostvarivanje verske nastave, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

            Članom 7. Predloga zakona izvršena je izmena člana 55. Zakona kojim se propisuje upis učenika u osnovnu školu, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, tako što je precizirano da prethodnu proveru znanja obavlja tim, koji u svom sastavu osim nastavnika razredne nastave, pedagoga i psihologa škole, može umesto nastavnika razredne nastave, odnosno uz nastavnika razredne nastave da ima i nastavnika predmetne nastave. Razlog uvođenju nastavnika predmetne nastave u tim je to što se u praksi dešava da ovaj tim vrši prethodnu proveru znanja i dece starije od 12 godina, što uzrasno odgovara učeniku drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, u kojem se ostvaruje predmetna nastava.

            Članom 8. Predloga zakona izvršena je izmena člana 57. Zakona kojim se propisuje upis u muzičku, odnosno baletsku školu, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

            Članom 9. Predloga zakona izvršena je izmena člana 58. Zakona kojim se propisuje odgovornost za upis i redovno pohađanje nastave, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, tako što su precizirane obaveze roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika (u daljem tekstu: roditelj) da osim toga što je dužan da obezbedi da učenik redovno pohađa nastavu, dužan i da obavesti školu o razlozima eventualnog izostajanja učenika sa nastave. Mogućnost da roditelj obavesti školu uvedena je iz razloga što postoje i objektivne okolnosti u kojima roditelj neće moći da u roku od tri dana obezbedi da učenik nastavi da redovno pohađa nastavu. Na primer u slučaju bolesti učenika ili u drugim opravdanim slučajevima kada učenik nije u mogućnosti da u navedenom roku nastavi redovno pohađanje nastave.

            Članom 10. Predloga zakona dodaje se novi član 60. kojim se propisuje ocenjivanje učenika, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

            Članom 11. Predloga zakona izvršene su dopune člana 74. Zakona kojim se propisuje završni ispit, tako što učenik osmog razreda završni ispit polaže na jeziku na kojem je ostvarivao obrazovno-vaspitni rad, a izuzetno, na zahtev roditelja, može da polaže na drugom jeziku, ako je to u najboljem interesu učenika izvršena je dopuna u smislu da završni ispit učenik osmog razreda polaže na jeziku na kojem je ostvarivao obrazovno - vaspitni rad. Izuzetno, završni ispit učenik osmog razreda, na zahtev roditelja, može da polaže na drugom jeziku ako je to u najboljem interesu učenika.

            Članom 12. Predloga zakona izvršene su dopune člana 81. kojim se propisuje evidencija o učeniku, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a povodom jedinstvenog obrazovnog broja (JOB). Podatak o JOB-u unosi se u evidenciju koju ustanova vodi u štampanom i/ili elektronskom obliku, kao i obrasci javnih isprava koje izdaje u skladu sa zakonom.

            Članom 13. Predloga zakona izvršene su dopune Zakona novim članom 95a koji se odnosi na priznavanje stranih školskih isprava, tako što se predviđa da stranu školsku ispravu priznaje ENIC/NARIC centar, a u svrhu blagovremenog i pravilnog postupanja škola, odnosno roditelja učenika.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 26.11.2021.