Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA USVOJILA UREDBU O IZMENAMA UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM: Cilj ove uredbe je brisanje odredaba u kojima je propisana obaveza upotrebe pečata od strane preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, učesnika u carinskom postupku


Vlada Republike Srbije je na sednici od 29. novembra 2018. godine usvojila Uredbu o izmenama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom ("Sl. glasnik RS", br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017 i 62/2018). Cilj ove uredbe je brisanje odredaba u kojima je propisana obaveza upotrebe pečata od strane preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, učesnika u carinskom postupku, radi usklađivanja sa:

Članom 25. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 I 44/2018), koji se odnosi na upotrebu pečata u dokumentima privrednog društva i kojim je propisano je da se posebnim propisom ne može društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva;

Zaključkom Vlade o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava ("Sl. glasnik RS", br. 28/2018) kojim se u tački 1. nalaže organima državne uprave da, u okviru svog delokruga, pripreme izmene i dopune propisa i akata kojima je uređena obavezna upotreba pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, na način da se ukida obavezna primena pečata u poslovanju privrednih subjekata, u skladu sa Akcionim planom o ukidanju obavezne primene pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava koji čini sastavni deo ovog zaključka.

Izvor: Redakcija, Tatjana Stanić, 29.11.2018.