Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon i 112/15), u članu 11. tačka 3) posle reči: "(škola, fakultet i dr.)" dodaju se reči: "ili drugo lice".

Član 2.

U članu 13. stav 2. reči: "iznos od 11.790 dinara" zamenjuje se rečima: "neoporezivi iznos".

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, u osnovicu doprinosa za zaposlene i za poslodavce ne uračunavaju se primanja koja zaposleni ostvari od poslodavca, na koja se ne plaća porez na zarade saglasno zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana."

Član 3.

U članu 35b stav 1. posle reči: "u budžetu Republike," dodaju se reči: "kao i za lica za koja se ostvaruje oslobođenje iz člana 45g ovog zakona,".

Član 4.

Član 37. menja se i glasi:

"Član 37.

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju."

Član 5.

U članu 38. stav 1. menja se i glasi:

"Najniža mesečna osnovica doprinosa za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. ovog zakona čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike."

Član 6.

Član 42. menja se i glasi:

"Član 42.

 Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Iznos najviše mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju."

Član 7.

U članu 43. stav 1. menja se i glasi:

"Najvišu godišnju osnovicu doprinosa čini petostruki iznos zbira prosečnih mesečnih zarada u Republici isplaćenih u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi."

Član 8.

U članu 45. stav 1. i članu 45v stav 1. reči: "31. decembrom 2017. godine" zamenjuju se rečima: "31. decembrom 2019. godine".

Član 9.

Posle člana 45v dodaje se član 45g, koji glasi:

"Član 45g Poslodavac – novoosnovano privredno društvo, kao i novoosnovani preduzetnik,

koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos.

Pravo na oslobođenje iz stava 1. ovog člana po osnovu zarade osnivača može da se ostvari ukoliko je osnivač, odnosno svaki od osnivača ako ih je više zasnovao radni odnos u tom privrednom društvu, odnosno po osnovu zarade za najviše devet novozaposlenih, ukoliko je lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo prijavljeno kao nezaposleni ili je u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja steklo srednje, više ili visoko obrazovanje.

Pravo na oslobođenje iz stava 1. ovog člana, poslodavac može da ostvari za poreski period u kojem je osnovan, kao i za naredni poreski period, po osnovu zarade koja je isplaćena zaključno sa 31. decembrom navedenog poreskog perioda.

Oslobođenje iz stava 1. ovog člana lice koje je osnivač, odnosno preduzetnik može da ostvari samo jednom kao novoosnovani subjekt, i to u svojstvu ili kao osnivač ili kao preduzetnik.

Pravo na oslobođenje iz stava 1. ovog člana ostvaruje se pod sledećim uslovima:

1)         da je svaki član - osnivač novoosnovanog privrednog društva zasnovao radni odnos sa privrednim društvom koje su osnovali;

2)         da u svakom poreskom periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje može da ga ostvari za najviše 9 novozaposlenih koji ispunjavaju uslove;

3)         da je sa svim članovima - osnivačima novoosnovanog privrednog društva, uključujući i novozaposlene, poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, i da je lica prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

4) da su lica iz tačke 3) ovog stava kao i preduzetnik, u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica, odnosno preduzetničke radnje, kod Nacionalne službe za zapošljavanje bili prijavljeni kao nezaposleni ili da su u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja stekli srednje, više ili visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom.

Oslobođenje iz stava 1. ovog člana može da ostvari poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je osnovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u periodu za koji se koristi oslobođenje, poslodavac može da plaća za svoje osnivače i članove koji su zasnovali radni odnos u tom privrednom društvu, odnosno preduzetnik može da plaća za sebe, odnosno poslodavac može da plaća za svoje zaposlene, u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje plaća se na način kao za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike u skladu da zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, osim u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari oslobođenje iz ovog člana."

Član 10.

U članu 51. posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

"Obveznik doprinosa zaposleni koji u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana ostvaruje primanja od lica povezanih sa poslodavcem saglasno članu 13. stav 4. Zakona o porezu na dohodak građana, dužan je da sam obračuna i plati doprinose po stopama iz člana 44. stav 1. ovog zakona, na način koji je za te slučajeve propisan za plaćanje poreza na dohodak građana, po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana."

Član 11.

Naslov iznad člana 65b i član 65b menjaju se i glase:

"VIIIa Utvrđivanje i plaćanje doprinosa za preduzetnika koji ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

Član 65b Za preduzetnika koji ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i

posebne nege deteta u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, ne plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po tom osnovu za vreme ostvarivanja prava na tu naknadu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za preduzetnika koji nastavlja da obavlja preduzetničku delatnost za vreme ostvarivanja prava na ostale naknade, osnovicu doprinosa čini oporeziva dobit, odnosno paušalno utvrđeni prihod.

Obveznik plaćanja doprinosa za vreme ostvarivanja prava na ostale naknade je preduzetnik iz stava 2. ovog člana."

Član 12.

Član 65v briše se.

Član 13.

U članu 67. stav 2. menja se i glasi:

"Procenjenu najvišu godišnju osnovicu doprinosa iz stava 1. ovog člana čini iznos najviše godišnje osnovice doprinosa iz člana 43. ovog zakona utvrđen za godinu koja prethodi godini za koju se primenjuje procenjena najviša godišnja osnovica doprinosa, uvećan za procenjeni rast zarada u tekućoj godini."

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Oslobođenje iz člana 9. ovog zakona primenjivaće se od 1. jula 2018. godine/1. oktobra 2018. godine.

Član 15.

Osnovice doprinosa iz čl. 4, 5, 6, 7. i 13. ovog zakona, primenjivaće se počev od 1. januara 2018. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za 2018. godinu osnovica doprinosa iz čl. 4. i 6. ovog zakona, koju čini 35% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu od decembra 2016. godine zaključno sa novembrom 2017. godine, odnosno koju čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade po zaposlenom za navedeni period, primenjivaće se od prvog narednog dana od dana objavljivanja iznosa osnovice u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Iznos osnovica doprinosa iz stava 2. ovog člana objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Član 16.

Odredbe čl. 11. i 12. ovog zakona koje se odnose na utvrđivanje i plaćanje doprinosa za preduzetnika koji ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, primenjivaće se počev od 1. jula 2018. godine.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

• Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

U okviru aktivnosti na sprovođenju mera ekonomske reforme, u skladu sa ekonomskom i socijalnom politikom Vlade Republike Srbije, predlaže se, između ostalih, i donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se, u cilju obezbeđivanja uslova za sprovođenje sveobuhvatne reforme poslovnog okruženja, stvore okolnosti za priliv investicija, zapošljavanje i privredni rast i omoguće povoljniji uslovi privređivanja rasterećenjem privrednih subjekata. S tim u vezi, predloženo je produženje postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica koje ističu 31. decembra 2017. godine, kao i nova olakšica prilikom zapošljavanja mladih kada započnu sopstveni posao, kroz oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (kao i poreza) na zarade u prvim godinama poslovanja (u godini osnivanja i u narednoj godini). Ovim merama nastavlja se kontinuitet u podsticanju legalnog zapošljavanja i samim tim poboljšanja položaja lica koja su nezaposlena, odnosno koja rade ali nisu prijavljena na obavezno socijalno osiguranje, s tim da novopredložena mera ima za cilj da se podstakne preduzetništvo i kroz oslobođenje od doprinosa da se eliminiše jedna od ključnih prepreka za započinjanje i vođenje poslovanja. Ova mera dovela bi do smanjenja broja mladih koji posluju u sivoj ekonomiji, stimulisala bi preduzetnički duh i privredni angažman mladih a bez realnog opterećenja budžeta.

Pored toga, produženjem perioda primene postojećih olakšica do 31. decembara 2019. godine nastavlja se kontinuitet u podsticanju legalnog zapošljavanja i samim tim poboljšanja položaja lica koja su nezaposlena, kao i onih koja rade ali nisu prijavljena na obavezno socijalno osiguranje. Ova mera predstavlja nastavak mera reforme poslovnog okruženja koje imaju za cilj smanjenje rizika i troškova poslovanja u Republici Srbiji.

Predloženim načinom utvrđivanja osnovica doprinosa ima za cilj da omogući obveznicima da lakše primenjuju propise kao i pojednostavljenje poslovnih procesa Poreske uprave u pogledu praćenja i validacije obaveza iskazanih u okviru elektronskih poreskih prijava.

Osnovna sadržina predloženih izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon i 112/15 - u daljem tekstu: Zakon) odnose se na:

4)         uvođenje olakšica po osnovu zapošljavanja lica koja započinju sa obavljanjem sopstvene poslovne delatnosti, na način da bi bili oslobođeni od plaćanja doprinosa po osnovu sopstvene zarade kao i po osnovu zarade novozaposlenih lica;

5)         utvrđivanje najniže mesečne osnovice doprinosa, najviše mesečne osnovice doprinosa, najviše godišnje osnovice doprinosa i najviše procenjene godišnje osnovice doprinosa, kao iznosa čija bi primena bila za celu kalendarsku godinu i objavljivali bi se jednom godišnje, za razliku od sadašnjeg rešenja koje zahteva mesečna ili kvartalna usklađivanja za najnižu i najvišu mesečnu osnovicu doprinosa. Ova izmena je izvršena u cilju pojednostavljenja poslovnih procesa Poreske uprave u pogledu praćenja i validacije obaveza iskazanih u okviru elektronskih poreskih prijava, kao i omogućavanja obveznicima da lakše primenjuju propise;

6)         usklađivanje za rešenjima saglasno zakonskoj regulativi kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, u vezi sa obavezom plaćanja doprinosa za kategoriju preduzetnika koji ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta u skladu sa zakonom.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS" br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15 i 99/16), uvode zakonom, to znači da se izmene i dopune tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na doprinose za obavezno socijalno osiguranje i spada u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

• Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama zakona.

Uređivanjem materije doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje javnosti dostupnost u pogledu vođenja fiskalne politike, s obzirom da se zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj pravnoj situaciji.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

U članu 11. Zakona vrši se preciziranje u tački 3).

Uz član 2.

U članu 13. Zakona dodaje se stav 5. prema kome se u osnovicu doprinosa za zaposlene i za poslodavce ne uračunavaju primanja koja zaposleni ostvari od poslodavca na koje se ne plaća porez na zarade prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak

građana. Pored toga, izvršeno je terminološko usklađivanje u vezi sa neoporezivim iznosom po osnovu zarade.

Uz član 3.

U članu 35b Zakona u okviru stava 1. kod određivanja osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za doprinos obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, u tu kategoriju su dodata i lica koja započinju sa obavljanjem sopstvene poslovne delatnosti.

Uz čl. 4, 5, 6 i 7.

Izmenama u čl. 37, 38, 42. i 43. Zakona vrši se utvrđivanje najniže mesečne osnovice doprinosa, najniže mesečne osnovice doprinosa za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona, najviše mesečne osnovice doprinosa i najviše godišnje osnovice doprinosa, kao iznosa čija bi primena bila za celu kalendarsku godinu i objavljivali bi se jednom godišnje, za razliku od sadašnjeg rešenja koje zahteva mesečna ili kvartalna usklađivanja (osim osnovice za osiguranike iz 25, 26. i 27. Zakona).

Uz član 8.

U čl. 45. i 45v Zakona vrši se produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica u vidu prava na povraćaj plaćenog doprinosa u procentu od 65% do 75%, sa 31. decembra 2017. godine na 31. decembar 2019. godine.

Uz član 9.

Novododatim članom 45g uređuje se uvođenje olakšica po osnovu zapošljavanja lica koja započinju sa obavljanjem sopstvene poslovne delatnosti, na način da su oslobođeni od plaćanja doprinosa po osnovu sopstvene zarade kao i po osnovu zarade novozaposlenih lica.

Uz član 10.

U članu 51. Zakona dodaje se stav 7. kojim se uređuje obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za zaposlenog koji ostavaruje primanja od lica povezanih sa poslodavcem.

Uz čl. 11. i 12.

Vrši se usklađivanje u delu plaćanja doprinosa za preduzetnika koji ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, imajući u vidu prava koja će ostvarivati u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom.

Uz član 13.

Vrši se izmena člana 67. Zakona u delu utvrđivanja procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.

Uz član 14.

Odnosi se na početak primene oslobođenja za novoosnovane subjekte kada lica započinju sopstvenu delatnost, tako da se predlaže početak primene od 1. jula 2018. godine/1. oktobra 2018. godine.

Uz član 15.

Odnosi se na početak primene osnovice doprinosa iz čl. 4, 5, 6, 7. i 13. ovog zakona.

Uz član 16.

Predlaže se da se odredbe čl. 11. i 12. ovog zakona, koje se odnose na utvrđivanje i plaćanje doprinosa za preduzetnika koji ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, primenjuju počev od 1. jula 2018. godine.

Uz član 17.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu 1. januara 2018. godine.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Očekuje se da će po osnovu olakšice predložene ovim zakonom i olakšice predložene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, efekat predloženih rešenja na budžet Republike iznositi ukupno oko 11,6 milijardi dinara bruto gubitka prihoda, a koji se smatra opravdanim imajući u vidu efekte u smislu podsticanja zapošljavanja.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Predložena rešenja u zakonu uticaće na poslodavce - pravna lica i preduzetnike koji započinju obavljanje sopstvene delatnosti, i to se prvenstveno odnosi na mlade koji su završili školovanje. Produženjem postojećih olakšica poslodavcima iz privatnog sektora daje se mogućnost da nastave sa korišćenjem postojećih fiskalnih podsticaja ili da započnu sa njima a sve u cilju stvaranja pretpostavki kako bi se investiralo u radna mesta i zapošljavalo više lica.

Pored toga, ovaj zakon će uticati i na fizička lica koja zasnuju radni odnos kod poslodavca koji koristi postojeće olakšice jer će im se omogućiti ostvarivanje prava iz radnog odnosa i po tom osnovu prava iz obaveznog socijalnog osiguranja - prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, prava iz zdravstvenog osiguranja i prava po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

2. Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi

Predložena zakonska rešenja ne stvaraju dodatne troškove građanima i privredi. Predloženom novom olakšicom omogućava se da poslodavci smanje troškove svog poslovanja i da izaberu za njih najpovoljniju olakšicu. Pored toga smanjiće se troškovi administriranja obaveza od strane poreskih organa kao i samih obveznika imajući u vidu da će najniža i najviša mesečna osnovica biti opredeljene jednom na godišnjem nivou (prema sadašnjem rešenju usklađivanje je mesečno i kvartalno).

3. Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvarati

Predložena rešenja ne stvaraju troškove ni građanima ni privredi s obzirom da imaju za cilj dalje stvaranje uslova za priliv investicija, zapošljavanje i privredni rast kroz obezbeđivanje povoljnijih uslova privređivanja rasterećenjem privrednih subjekata - poslodavaca koji zasnuju radni odnos sa novim licima. S tim u vezi poslodavci imaju mogućnost da se opredele za onu olakšicu koja je za njihovo poslovanje najoptimalnija.

Pozitivne posledice donošenja ovog zakona odnose se na otklanjanje sive zone u oblasti zapošljavanja i njeno prevođenje u legalne tokove. Ovom merom podstiče se legalno zapošljavanje i samim tim poboljšanje položaja lica koja su nezaposlena, odnosno koja rade ali nisu prijavljena na obavezno socijalno osiguranje. Ova mera predstavlja jednu od mera reforme poslovnog okruženja koje imaju za cilj smanjenje rizika i troškova poslovanja u Republici Srbiji.

4.         Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Imajući u vidu izmene koje se odnose na oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade, predloženo zakonsko rešenje utiče na razvoj privatnog sektora stvaranjem uslova za podsticanje osnivanja privrednih subjekata, naročito lica koja prvi put započinju obavljanje sopstvene delatnosti.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim organima, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne o predloženom zakonu.

U postupku pripreme teksta Nacrta zakona razmotrene su pristigle inicijative za izmenu zakona

Tekst Nacrta zakona objavljen je na sajtu Ministarstva finansija tako da su sve zainteresovani strane imale priliku da se izjasne na zakon.

6. Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za sprovođenje predloženog zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike, kao i za davanje mišljenja o njegovoj primeni.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 29.11.2017.