Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Svaki objekat u izgradnji i stan u tom objektu treba da bude "predbeležen" do izdavanja upotrebne dozvole, kada se predbeležba pretvara u uknjižbu


Stanovi u izgradnji u Beogradu nisu upisani u katastar, što bi moglo da dovede do nesigurnosti i zloupotreba na tržištu nekretnina, upozorava Srbislav Cvejić, predsednik Javnobeležničke komore. Notari se već susreću sa situacijama kada kupci u katastru nalaze praznu parcelu na mestu gde se uveliko gradi objekat u kojem su izabrali stan.

- Samo na teritoriji Beograda izdate su građevinske dozvole za 1.100.000 kvadratnih metara stambenog prostora, ali u katastru nije izvršena predbeležba tih stanova. U Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020 - dalje: Zakon) navodi se da se građevinska dozvola dostavlja katastru radi upisa predbeležbe, kada još ne postoje uslovi za uknjižbu. Za sada je predbeležba upisana za svega nekoliko objekata u izgradnji - kaže Srbislav Cvejić.

Zakon nalaže da svaki objekat u izgradnji i stan u tom objektu treba da bude "predbeležen" do izdavanja upotrebne dozvole, kada se predbeležba pretvara u uknjižbu.

- Kada se overi kupoprodajni ugovor za stan u izgradnji, katastar treba da izvrši predbeležbu kupca koji tako postaje "predbeleženi vlasnik". Tim postupkom se povećava pravna sigurnost i smanjuje se rizik od višestrukih prevara - objašnjava Cvejić.

Zgrade u izgradnji se već nalaze u prometu nekretnina, pa kada kupac želi da sačini kupoprodajni ugovor, neophodno je da se vidi da li je stan i dalje u vlasništvu investitora ili je možda već prodat - dodaje Cvejić.

Izostanak predbeležbe dodatno opterećuje građane, jer je njihova obaveza da ugovor koji su overili kod javnog beležnika dostave katastru radi uknjižbe.

- Građani nemaju pristup sudskom registru o prometu nepokretnosti, kome javni beležnici odmah šalju svaki overeni ugovor. Za pravnu sigurnost građana bilo bi veoma značajno kada bi uvidom u katastar mogli da provere predbeležbe za stanove u izgradnji. Ni investitori stambenih objekata nisu predbeleženi nego se u katastru vidi samo parcela bez objekata ili čak sa starim objektima. Mnogi zahtevi za upis predbeležbe stoje nerešeni - objašnjava Cvejić.

Podseća da u katastru postoji više stotina hiljada nerešenih predmeta, koji onemogućavaju rad na novim upisima. Naglašava da to svakako ne može biti odgovornost javnih beležnika. Notari su izračunali da zbog ovog problema ne mogu da garantuju sigurnost pravnog posla kupoprodaje za više od 18.000 stanova u izgradnji.

- Ako uzmemo da je prosečna površina stanova 60 kvadrata, u kojima u živi po četiri člana porodice, a imamo 1.100.000 kvadratnih metara za koje su izdate građevinske dozvole u poslednjih godinu dana, onda dolazimo do podatka da nije predbeleženo oko 18.330 stanova u izgradnji, u kojima bi živelo oko 70.000 ljudi - navode u Javnobeležničkoj komori Srbije.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković kaže da se predbeležba u katastar unosi na osnovu zahteva stranke koja je dobila građevinsku dozvolu i da i sami investitori često nisu sigurni u specifikaciju stanova, pa čekaju da najpre završe izgradnju objekta.

- Investitor treba da izrazi želju da stan bude predbeležen. Neki to hoće, ali većina neće, jer ako stave predbeležbu onda neće moći da menjaju strukturu i površinu stana, na primer da spoje dva stana u jedan. Međutim, nije istina da u katastru nema predbeležbi. Sve za koje su podneti zahtevi su izvršene, tako da ima objekata sa predbeležbom, a koliko ih tačno ima - to je interno poverljiv podatak. Mi to nismo javno objavili, ali možemo da razmotrimo da se i to objavi - objašnjava Borko Drašković.

Naglašava da RGZ digitalizacijom sprečava korupciju u sistemu prometa nepokretnosti i da ima registar za sve izgrađene objekte.

- Javni beležnici zamagljuju suštinu. Tvrde da se zalažu za digitalizaciju a na internetu ne može da se pronađe nijedna i-mejl adresa javnog beležnika koja omogućava da uvek postoji trag pisane komunikacije. Digitalizacija podrazumeva javnost i zato je ona najefikasniji način borbe protiv korupcije. RGZ je prvak Evrope u otvorenosti za 2019. godinu - kaže Drašković i dodaje da se RGZ zalaže za to da svi upisi u katastar budu besplatni, radi povećanja ažurnosti.

Povodom navoda RGZ-a da je 50.000 građana oštećeno jer im je, zbog "neprofesionalnog postupanja javnih beležnika", obustavljen zahtev za upis u katastar, predsednik JKS naglašava da je bio veoma iznenađen. - S obzirom na to da notari moraju strogo da se pridržavaju zakona, i da je većina zahteva u katastru obustavljena upravo zbog nepostojanja predbeležbi i ranije nerešenih zahteva, obratio sam se kancelariji zaštitnika građana sa pitanjem koliko je pritužbi na rad katastra ta institucija dobila u toku 2019. i 2020, kao i koliko je u tom istom periodu bilo pritužbi na račun javnih beležnika. Umirio me je podatak da je zbog postupanja notara stiglo svega devet pritužbi, dok je na račun katastra pristiglo više od 500 - 289 za 2019. godinu i 256 za 2020 - navodi Srbislav Cvejić.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 27.10.2020.
Naslov: Redakcija