Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA


Član 1.

U Zakonu o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - dr. zakon, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 - dr. zakon, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17 i 65/18 - US), u Zakonu o izmeni Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", broj 113/17), u članu 1. reči: "1. januara 2019." zamenjuju se rečima: "1. januara 2020.".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 16) prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa i u odredbi člana 143. stav 2. Ustava Republike Srbije prema kojoj se osnivanje, organizacija, nadležnost, uređenje i sastav sudova uređuju zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o uređenju sudova (u daljem tekstu: Zakon) predviđeno je da 1. januara 2019. godine izvesne nadležnosti prelaze sa Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva. Reč je o nadležnostima koje čine pravosudnu upravu, shvaćenu u najširem smislu te reči. Konkretno radi se o: utvrđivanju merila za određivanje broja sudskog osoblja (član 57. stav 3. Zakona), svi poslovi pravosudne uprave koji su navedeni u Zakonu (član 70. st. 2, 4. i 5. Zakona) i koji su trenutno podeljeni između Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde, donošenju Sudskog poslovnika (član 74. Zakona), nadzoru nad primenom Sudskog poslovnika (član 75. stav 1. Zakona), predlaganju i izvršenju budžetskih sredstava (član 83. Zakona) i nadzoru nad trošenjem budžetskih sredstava za rad sudova (član 84. Zakona).

U toku je izrada amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na oblast pravosuđa. Posle usvajanja amandmana na Ustav Republike Srbije biće neophodno usaglašavanje zakona u oblasti pravosuđa sa ovim amandmanima, među kojima je i Zakon o uređenju sudova. Iz navedenih razloga, ovim izmenama odlaže se prenošenje nadležnosti sa Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva, dok se ne stvore uslovi za izmenu zakona iz oblasti pravosuđa u skladu sa izmenama Ustava.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Preuzimanje nadležnosti odlaže se na godinu dana, tačnije do 1. januara 2020. godine (član 1).

Predviđeno je da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (član 2).

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova donese po hitnom postupku, iz razloga što bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad državnih organa.

PREGLED ODREDBE ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA KOJA SE MENJA

Član 1.

U Zakonu o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - dr. zakon, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 - dr. zakon, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17 i 65/18 - US), u Zakonu o izmeni Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", broj 113/17), u članu 1. reči: "1. januara 2018." zamenjuju se rečima: "1. januara 2019. 1. JANUARA 2020.".

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA
SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova

Draft Law on Amendmend to the Law on Organization of Courts

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane ("Službeni glasnik RS", broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma,

- Naslov VII. - Pravosuđe, slobode i bezbednost, u okviru kojeg je član 80 - Jačanje institucija i vladavina prava.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma,

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

- Naslov VII. - Pravosuđe, sloboda i bezbednost, u okviru kojeg je član 80 - Jačanje institucija i vladavina prava

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

- /

5. Ako ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe Direktive).

- Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

- /

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

- Ne

8. Saradnja sa Evropskom Unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U postupku pripreme Predloga zakona o izmeni zakona o uređenju sudova nije ostvarena saradnja sa Evropskom komisijom s obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o neznatnom obimu izmena.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 26.10.2018.