Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ I DOPRINOSE PO ODBITKU: Uputstvo Poreske uprave o podnošenju PPP-PD za ovp 112, 152, 210 i 627


U "Sl. glasniku RS", br. 66/2014 objavljen je "Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez i doprinose po odbitku" (dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu 1. jula 2014. godine.

Pravilnikom je propisan i novi Katalog vrste prihoda (dalje: Katalog). U Katalogu su, pored preciziranja pojedinih vrsta prihoda, uvedene nove oznake vrste prihoda (dalje: OVP) i to:

•OVP 112;

•OVP 152;

•OVP 210;

•OVP 627.

Poreska uprava Republike Srbije omogućila je podnošenje poreske prijave za porez i doprinose po odbitku PPP-PD, sa novim OVP, pri čemu je neophodno poštovati sledeća pravila:

OVP 112

Šifra se koristi za uplatu dodatnog doprinosa dospelog zaključno sa 28.02.2014. godine, a za koje se PPP PD podnosi od 01.03.2014. godine.

Nakon unosa 112000 u predviđeno polje na portalu, pojavljuje se skraćeni naziv koji glasi: 112000- Uplata dodatnog doprinosa dospelog zaključno sa 28.02.2014. godine.

Tip isplatioca:

1 - Pravno lice koje se ne finasira iz budžeta;

2 - Pravno lice koje se finansira iz budžeta;

3 - Predstavništvo, odnosno ogranak pravnog lica;

4 - Preduzetnik

6 - Vojska Republike Srbije

Tip primaoca:

01 - Zaposleni

02 - Osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu

03 - Lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti, uključujući i samostalne umetnike

08 - Vojni osiguranik

09 - Penzioner po osnovu zaposlenosti

10 - Penzioner po osnovu samostalne delatnosti

12 - Vojni penzioner

13 - Poljoprivredni penzioner

Ne vrši se obračun i plaćanje poreza, pa se u Obrascu PPP-PD u polju 3.9 - Bruto prihod, 3.10 - Osnovica poreza i 3.11 - Porez upisuje iznos 0.

Doprinos za PIO, zdravstvo i nezaposlenost na teret zaposlenog i na teret poslodavca se ne obračunavaju i ne plaćaju, pa se u Obrascu PPP-PD u polju 3.13 - Doprinos za PIO, 3.14 - Doprinos za zdravstvo i 3.15 - Doprinos za slučaj nezaposlenosti upisuje iznos 0.

Plaća se dodatni doprinos za PIO tako što se na osnovicu doprinosa primenjuju propisane stope iz člana 46. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i to po sledećim stopama:

a) kada se efektifnih 12 meseci rada računa kao 14 meseci staža osiguranja - 3,70%;

b) kada se efektifnih 12 meseci rada računa kao 15 meseci staža osiguranja - 5,50%;

v) kada se efektifnih 12 meseci rada računa kao 16 meseci staža osiguranja - 7,30%;

g) kada se efektifnih 12 meseci rada računa kao 18 meseci staža osiguranja - 11,00%;

OVP 152

Šifra se koristi za isplatu ugovorene naknade za privremene i povremene poslove zaključene preko omladinske zadruge, a mesečni prihod je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika.

Nakon unosa 152000 u predviđeno polje na portalu, pojavljuje se skraćeni naziv koji glasi: 152000 - Ugovorena naknada za privremene ili povremene poslove na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske zadruge sa licem starijim od 26 godina, a najduže do 30 godina, koji ostvaruju prihod ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika.

Tip isplatioca:

1 - Pravno lice koje se ne finasira iz budžeta;

Tip primaoca:

01- Zaposleni

NAPOMENA: Ukoliko je primalac prihoda vojni osiguranik, u Obrascu PPP-PD koristite cifru PP 01 kao oznaku vrste primaoca prihoda

Osnovica za porez je bruto naknada koja se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15a. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana. Poreska stopa 10%

Osnovica doprinosa je jednaka osnovici za porez, ali ne može biti niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Plaća se doprinos za PIO 14% i doprinos za NZS 0,75% iz naknade, i doprinos za PIO 12%, i doprinos za NZS 0,75% na naknadu.

Doprinos za ZDRAVSTVO na teret zaposlenog i na teret poslodavca se ne plaća, pa se u Obrascu PPP-PD u polju 3.14 - doprinos za zdravstvo upisuje iznos 0,00

OVP 210

Šifra se koristi za isplatu naknade zarade invalidu treće kategorije na teret Fonda PIO.

Nakon unosa 210000 u predviđeno polje na portalu, pojavljuje se skraćeni naziv koji glasi: 210000 - Naknada zarade invalidu III kategorije na teret Fonda PIO.

Tip isplatioca:

1 - Pravno lice koje se ne finasira iz budžeta;

2 - Pravno lice koje se finansira iz budžeta;

3 - Predstavništvo, odnosno ogranak pravnog lica;

4 - Preduzetnik;

6 - Vojska Republike Srbije.

Tip primaoca:

07- Invalidno lice

Osnovica poreza je bruto naknada koja se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15.a Zakona o porezu na dohodak građana. Plaća se porez po stopi od 10%

Osnovica doprinosa je neto naknada (iznos koji u sebi ne sadrži poreze i doprinose), shodno odredbi člana 20. Zakona o doprinosima, na koju se obračunava i plaća samo doprinos za zdravstvo po stopi od 10,3%. Kod obračuna i plaćanja doprinosa (na teret primaoca prihoda) ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa, a neto naknada ne može biti viša od najviše mesečne osnovice doprinosa.

Dakle, Obrazac PPP-PD popunjavate na sledeći način: u polje 3.9. i 3.10 se upisuje bruto iznos naknade, jer se ovaj deo naknade ne umanjuje za neoporezivi iznos, koji se u celini koristi kod isplaćene zarade. U polje 3.12 - Osnovica doprinosa upisuje se neto naknada, i ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa. U polje 3.13 upisujete 0,00. U polju 3.14 iskazujete doprinos za zdravstvo po stopi 10.3%. U polja 3.15 i 3.16 upisujete 0.00.

OVP 627

Šifra se koristi za isplatu naknade za vreme nezaposlenosti.

Nakon unosa 627000 u predviđeno polje na portalu, pojavljuje se skraćeni naziv koji glasi: 627000 - Naknada za vreme nezaposlenosti.

Tip isplatioca:

2 - Pravno lice koje se finansira iz budžeta

Tip primaoca:

05 - Lice koje nije osigurano po drugom osnovu

06 - Nerezident

Porez se ne plaća i neophodno je da se u Obrascu PPP-PD u polju 3.9 - osnovica poreza i polju 3.10 - porez, upiše iznos 0,00.

Osnovica doprinosa je bruto naknada. Ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa. Plaća se doprinos za PIO po stopi od 26% i doprinos za ZDR po stopi od 10,3%.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 29.9.2014.