Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o udžbenicima (“Službeni glasnik RS”, broj 27/18), u članu 1. stav 1. reči: “i dodatnih nastavnih sredstava”, zamenjuju se rečima: “i obaveznog i dodatnog nastavnog sredstva”.

Član 2.

Naziv iznad člana 3. i član 3. menjaju se i glase:

“Obavezno i drugo nastavno sredstvo

Član 3.

“Nacionalna čitanka je obavezno nastavno sredstvo za sve učenike osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku.

Nacionalna čitanka koristi se u cilju razvijanja ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanja svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji, poštovanja i negovanja srpskog jezika i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina na prostoru Republike Srbije, razvijanja interkulturalnosti, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine.

Nacionalna čitanka obuhvata sadržaje programa predmeta srpski jezik, odnosno srpski jezik i književnost, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, likovna kultura i muzička kultura, u skladu sa planom i programom nastave i učenja za određeni razred, odnosno ciklus osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

U skladu sa stavom 2. ovog člana čitanka obuhvata sadržaje predmeta:

1)         prvog i drugog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

2)         trećeg i četvrtog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

3)         svih razreda drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

4)         svih razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Drugo nastavno sredstvo je nastavno sredstvo koje doprinosi ostvarivanju ciljeva datog predmeta, prati udžbenik i može da se koristi za savladavanje, proveru i proširivanje znanja stečenih korišćenjem udžbenika i za samostalni rad učenika i koje je usklađeno sa programom predmeta i, zavisno od predmeta i razreda, može biti:

1)         radna sveska;

2)         zbirka zadataka;

3)         geografski atlas, istorijski atlas, zidna karta i sl.;

4)         zbirka tekstova, reprodukcija dokumenata, umetničkih dela, fotografija, ilustracija, crteža i sl.;

5)         notni zapis;

6)         digitalni zapis;

7)         praktikum za vežbe;

8)         audio zapis;

9)         audio-vizuelni zapis;

10)       materijal za konstruktorsko oblikovanje;

11)       gramatika i rečnik za strani jezik. “

Član 3.

U članu 10. posle stava 4. dodaju se st. 5-10. koji glase:

“Sredstva za finansiranje pripreme i nabavke nacionalne čitanke za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Način i rokove dodele i vraćanja udžbenika i nacionalne čitanke koji se finansiraju sredstvima iz budžeta utvrđuje Vlada.

Sredstva za finansiranje nabavke i dodele, odnosno sufinansiranje nabavke i dodele udžbenika i priručnika iz stava 1. ovog člana, mogu se obezbediti i u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave bliže određuje uslove, kriterijume, način i postupak finansiranja, odnosno sufinansiranja iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave sredstva iz stava 6. ovog člana može realizovati preko organizacionog oblika čiji je osnivač.

Jedinica lokalne samouprave o svojoj odluci da finansira, odnosno sufinansira nabavku i dodelu udžbenika i priručnika iz stava 1. ovog člana, obaveštava ministarstvo najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine za narednu školsku godinu.”

Član 4.

U članu 11. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

“1) udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine, preveden sa srpskog jezika ili izvorno pisan na jeziku i pismu nacionalne manjine;”.

Tačka 5) menja se i glasi:

“5) udžbenik za predmete u gimnazijama i srednjim stručnim školama koje pohađa manje od 2% učenika i polaznika od ukupnog broja učenika i polaznika u generaciji koja pohađa isti program;”

Stav 4. menja se i glasi:

“Izdavač udžbenika dužan je da učestvuje u obezbeđivanju sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika u iznosu 2% ostvarenih neto prihoda od prodatih udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini i da navedena sredstva obračuna i uplati u budžet Republike Srbije, najkasnije do 30. aprila tekuće godine.”

Stav 5. menja se i glasi:

“Izdavač udžbenika koji izdaje sve niskotiražne udžbenike koje su škole izabrale za korišćenje prema članu 34. st. 3, 4, 5. i 11. ovog zakona i koji su tom izdavaču odobreni u skladu sa ovim zakonom, nije u obavezi da učestvuje u obezbeđivanju sredstava iz stava 4. ovog člana.”

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

“Izdavač udžbenika koji izdaje deo niskotiražnih udžbenika koje su škole izabrale za korišćenje prema članu 34. st. 3, 4, 5. i 11. ovog zakona i koji su tom izdavaču odobreni u skladu sa ovim zakonom, ima pravo na umanjenje sredstava iz stava 4. ovog člana koje se utvrđuje primenom načela srazmernosti.”

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

“Vlada, u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta Republike Srbije, donosi odluku o sufinansiranju pripreme i/ili nabavke niskotiražnih udžbenika koje izdaje centar za niskotiražne udžbenike.”

Dosadašnji stav 7. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

“Odluka iz stava 7. ovog člana donosi se do

1. septembra tekuće godine za narednu školsku godinu.”

Dosadašnji st. 8 i 9. postaju st. 9 i 10.

Član 5.

U članu 14. stav 1. posle reči: “preduzeće”, dodaju se reči: “registrovano za delatnost izdavanja udžbenika čiji je osnivač Republika Srbija”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Nacionalnu čitanku iz člana 3. ovog zakona, izdaje javni izdavač.”.

Dosadašnji st. 2–4. postaju st. 3–5.

Član 6.

Posle člana 14. dodaje se novi član 14a koji glasi:

“Član 14a

Javni izdavač obrazuje autorski tim za pripremu nacionalne čitanke i to pojedinačno za svaki nivo izrade nacionalne čitanke.

Javni izdavač raspisuje javni poziv za izbor članova autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke.

Autorski tim čine lica sa integritetom i autoritetom u oblasti za koju su izabrani.

Javni izdavač raspisuje i javni poziv za izbor članova recenzentske komisije na isti način kao i za izbor članova autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke.”

Član 7.

U članu 16. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Planom udžbenika, za sve razrede, predviđena je i nacionalna čitanka.”

Dosadašnji st. 2–11. postaju st. 3–12.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. reči: “st. 4, 6. i 7.”, zamenjuju se rečima: “st. 5, 7. i 8.”

Član 8.

U članu 22. stav 4. tačka 4) menja se i glasi:

“4) saglasnost izdavača da će omogućiti školi i nastavnicima da bez naknade koriste sadržaje udžbenika koji je izabrala njihova škola, radi prilagođavanja udžbenika obrazovnim potreba učenika;”.

Stav. 6. menja se i glasi:        

“Recenzentska komisija iz stava 5. ovog člana ima najmanje tri člana iz reda stručnjaka za odgovarajuću oblast za koju se dostavlja rukopis udžbenika, pri čemu jedan član obavezno mora da bude nastavnik visokoškolske ustanove ili naučni savetnik odgovarajućeg instituta, a jedan član iz reda nastavnika koji neposredno učestvuju u izvođenju nastave.”.

Posle stava 6. dodaje se novi stav. 7. koji glasi:

“Recenzentska komisija za nacionalnu čitanku ima najmanje pet članova, pri čemu dva člana obavezno moraju da budu nastavnici visokoškolske ustanove ili naučni savetnici odgovarajućeg instituta, a tri člana obavezno moraju da budu iz reda nastavnika koji neposredno učestvuju u izvođenju nastave.”.

Dosadašnji st. 7–17. postaju st. 8–18.

U dosadašnjem stavu 13. koji postaje stav 14. reči: “st. 11. i 12.”, zamenjuju se rečima: “st. 12. i 13.”

U dosadašnjem stavu 17. koji postaje stav 18. broj: “16.”, zamenjuje se brojem: “17.”

Član 9.

Član 23. menja se i glasi:

“Član 23.

Stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika (u daljem tekstu: stručna ocena) daje komisija koju iz reda zaposlenih obrazuje Zavod, odnosno Pokrajinski zavod, bez prava na naknadu.

Stručnu ocenu kvaliteta nacionalne čitanke daje komisija koju iz reda zaposlenih obrazuje Zavod, bez prava na naknadu.

Ukoliko u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu nisu zaposlena lica sa odgovarajućim obrazovanjem, angažovaće se druga stručna lica za odgovarajuću oblast za koju je dostavljen rukopis udžbenika, odnosno rukopis nacionalne čitanke.

Zavod, odnosno Pokrajinski zavod dostavlja Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu stručnu ocenu u roku od 90 dana od dana prijema rukopisa od strane Ministarstva.

Zavod, odnosno Pokrajinski zavod će pre donošenja stručne ocene, ukoliko rukopis sadrži nedostatke, jednom vratiti izdavaču rukopis udžbenika na doradu, odnosno rukopis nacionalne čitanke, uz obrazloženje svih uočenih nedostataka, radi njihovog otklanjanja.

Izdavač ima mogućnost da otkloni uočene nedostatke i tako ispravljen rukopis, u tri primerka u elektronskoj i štampanoj formi, vrati Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu u roku od osam dana od dana prijema rukopisa na doradu. Rok za ispravku nedostataka ne uračunava se u rok iz stava 4. ovog člana.

Ukoliko izdavač ne dostavi korigovan tekst rukopisa udžbenika u roku iz stava 6. ovog člana, smatra se da je odustao od zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika, o čemu Zavod, odnosno Pokrajinski zavod obaveštava Ministarstvo, odnosno Pokrajinski sekretarijat.

Zavod, odnosno Pokrajinski zavod na osnovu obrazložene stručne ocene, daje predlog da se prihvati ili odbije zahtev za odobravanje rukopisa.

Tokom postupka davanja stručne ocene udžbenika u elektronskom obliku nije dozvoljeno vršiti izmene. Ukoliko komisija Zavoda utvrdi da se u udžbeniku u elektronskom obliku vrše izmene u periodu od podnošenja zahteva za odobravanje udžbenika do vraćanja udžbenika na doradu ili donošenja stručne ocene (ukoliko se udžbenik ne vraća na doradu), zahtev za odobravanje udžbenika se odbija.

Predlog iz stava 8. ovog člana, zajedno sa obrazloženom stručnom ocenom, Zavod, odnosno Pokrajinski zavod dostavlja Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu i izdavaču. Zavod, odnosno Pokrajinski zavod dostavlja Ministarstvu odnosno Pokrajinskom sekretarijatu i primerak ispravljenog rukopisa udžbenika iz stava 6. ovog člana.

Sve stručne ocene objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja o odobravanju rukopisa udžbenika.

Ukoliko Zavod, odnosno Pokrajinski zavod ne dostavi Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu stručnu ocenu, ministar, odnosno pokrajinski sekretar, u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje stručne ocene, zahteva od Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda da u roku od tri dana od dana prijema zahteva dostavi stručnu ocenu.

Izuzetno, ukoliko Zavod, odnosno Pokrajinski zavod ni u dodatnom roku iz stava 12. ovog člana, ne dostavi stručnu ocenu, ministar, odnosno pokrajinski sekretar će u roku od osam dana od dana isteka dodatnog roka obrazovati komisiju za pripremu stručne ocene iz reda odgovarajućih stručnjaka. Komisija dostavlja ministru, odnosno pokrajinskom sekretaru stručnu ocenu u roku od 20 dana od dana prijema rukopisa.

Na osnovu stručne ocene komisije iz stava 12. ovog člana, ministar, odnosno pokrajinski sekretar u roku od osam dana donosi rešenje o prihvatanju ili odbijanju rukopisa udžbenika.

Sredstva za rad komisije iz stava 12. ovog člana padaju na teret sredstava Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda.

Bliže uslove i kriterijume za izbor drugih stručnih lica iz stava 2. ovog člana i odgovarajućih stručnjaka iz stava 12. ovog člana propisuje ministar.”

Član 10.

U članu 25. posle stava 3. dodaju se novi st. 4–6. koji glase:

“Zavod, odnosno Pokrajinski zavod, može pre donošenja stručnog mišljenja, ukoliko je komisija uočila da postoje nedostaci, jednom vratiti izdavaču rukopis priručnika, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo ili didaktičko igrovno sredstvo na doradu, uz obrazloženje svih uočenih nedostataka, radi njihovog otklanjanja.

Izdavač ima mogućnost da otkloni uočene nedostatke i tako ispravljen rukopis, u tri primerka u elektronskoj i štampanoj formi, vrati Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu u roku od osam dana od dana prijema rukopisa na doradu.

Ukoliko izdavač ne dostavi korigovan rukopis priručnika, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo ili didaktičko igrovno sredstvo u roku iz stava 5. ovog člana, smatra se da je odustao od zahteva za odobravanje rukopisa priručnika, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog sredstva ili didaktičkog igrovnog sredstva.”

Dosadašnji st. 4–6. postaju st. 7–9.

U dosadašnjim st. 4. i 5. koji postaju st 7. i 8. broj; “45”, zamenjuje se brojem “60”.

Član 11.

U članu 28. stav 1. posle reči: “Ministar odobrava rukopis udžbenika”, dodaju se zapeta i reči: “odnosno nacionalne čitanke,”.

Član 12.

U članu 34. stav 1. menja se i glasi:

“Škola udžbenike bira iz kataloga udžbenika i o izboru udžbenika obaveštava savet roditelja.”

U stavu 6. posle reči: “Ministarstvu,”, dodaju se reči: “odnosno nadležnoj školskoj upravi,”

Stav 7. menja se i glasi:

“Izdavač u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja iz stava 6. ovog člana, obaveštava Ministarstvo da li će sam prevesti i izdati izabrani udžbenik. Ukoliko izdavač ne izdaje izabrani udžbenik ministar obaveštava javnog izdavača, koji je u obavezi da ga prevede, odnosno da ga pripremi i izda kao udžbenik koji je izvorno pisan na jeziku i pismu nacionalne manjine.”

U stavu 10. posle reči: “Ministarstvu”, dodaje se zapeta i reči: “odnosno nadležnoj školskoj upravi,”, a broj: “60”, zamenjuje se brojem: “30”.

Stav 15. menja se i glasi:

“Konačna odluka o udžbenicima koji će se koristiti u nastavi obavezujuća je i objavljuje se na vidnom mestu u školi i na zvaničnoj internet stranici škole.”

Član 13.

U članu 38. stav 1. tačka 6) reči: “31. marta”, zamenjuju se rečima: “30. aprila”.

Član 14.

U članu 43. stav 1. tačka 3) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 4) koja glasi:

“4) ne uplati u budžet Republike Srbije sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika u propisanom iznosu i propisanom roku (član 11. st. 4. i 6.).”

Član 15.

Javni izdavač raspisaće javni poziv za izbor autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Korišćenje nacionalne čitanke u osnovnim i srednjim školama počeće od školske 2024/2025. godine.”

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima (u daljem tekstu: Predlog zakona), predviđa unapređivanje primene pojedinih zakonskih rešenja u smislu podrške ostvarivanju propisanih ciljeva obrazovanja i vaspitanja i to razvijanja ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanja svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji, poštovanja i negovanja srpskog jezika i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina na prostoru Republike Srbije, razvijanja interkulturalnosti, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine, kao i u delu obezbeđivanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike, a u cilju obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta, dostupnosti i pravednosti sistema obrazovanja i vaspitanja.

Ovim izmenama obuhvaćene su odredbe koje se odnose na uvođenje obaveznog nastavnog sredstva, odnosno nacionalne čitanke, kao i okvir sadržaja, zatim proces pripreme, uključujući i formiranje autorskog tima i recenzentske komisije, nadalje proces odobravanja nacionalne čitanke i obezbeđivanje sredstava za finansiranje nabavke nacionalne čitanke. Osim toga, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima obuhvata i odredbe koje se odnose na obezbeđivanje besplatnih udžbenika za učenike, ustanove i polaznike, kao i odredbe koje se odnose na način obezbeđivanja sredstava za niskotiražne udžbenike.

Sve navedeno, a posebno pitanje niskotiražnih udžbenika ne bi bilo moguće rešiti bez donošenja izmena i dopuna Zakona, imajući u vidu da ovu materiju nije moguće urediti podzakonskim aktom, što je ujedno i razlog koji donošenje zakona čini jedinim načinom za rešavanje problema.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predviđa se izmena člana 1. kojom se uvodi obavezno nastavno sredstvo, čime je ono izdvojeno kao posebna kategorija nastavnih sredstava.

Članom 2. Predloga zakona predviđa se dopuna člana 3. Zakona kojim je propisana nacionalna čitanka kao obavezno nastavno sredstvo za sve učenike osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku, te da se nacionalna čitanka koristi u cilju razvijanja ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanja svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji, poštovanja i negovanja srpskog jezika i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina na prostoru Republike Srbije, razvijanja interkulturalnosti, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine. Dopunom je predviđeno da nacionalna čitanka obuhvata sadržaje programa predmeta srpski jezik, odnosno srpski jezik i književnost, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, likovna kultura i muzička kultura, u skladu sa planom i programom nastave i učenja za određeni razred, odnosno ciklus osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i da obuhvata sadržaje predmeta: 1) prvog i drugog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja; 2) trećeg i četvrtog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja; 3) svih razreda drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja; i 4) svih razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Članom 3. Predloga zakona predviđaju se izmena i dopuna člana 10. Zakona, kojom se detaljnije uređuje obezbeđivanje sredstava za finansiranje pripreme i nabavke nacionalne čitanke za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u budžetu Republike Srbije, kao i da način i rokove dodele i vraćanja udžbenika i nacionalne čitanke koji se finansiraju sredstvima iz budžeta utvrđuje Vlada.

Osim toga, dopunama je omogućeno da se sredstva za finansiranje nabavke i dodele besplatnih udžbenika i priručnika mogu obezbediti i u budžetu jedinice lokalne samouprave, kao i da nadležni organ jedinice lokalne samouprave bliže određuje uslove, kriterijume, način i postupak finansiranja, odnosno sufinansiranja iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Predviđeno je i da jedinica lokalne samouprave sredstva ova sredstva može realizovati preko organizacionog oblika čiji je osnivač, da o svojoj odluci da finansira, odnosno sufinansira nabavku i dodelu udžbenika i priručnika, obaveštava Ministarstvo najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine za narednu školsku godinu.

Članom 4. Predloga zakona predviđaju se izmena i dopuna člana 11. Zakona kojim se uređuju pitanja niskotiražnih udžbenika i finansiranja niskotiražnih udžbenika. Izmene se odnose na preciziranje odredbe koji udžbenici se smatraju niskotiražnim udžbenicima. Izmenama su obuhvaćene i odredbe koje se odnose na obezbeđivanje sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika od strane Centra za niskotiražne udžbenike u okviru javnog izdavača u situacijama kada (privatni) izdavač ne izdaje odgovarajuće niskotiražne udžbenike i dat je osnov da Vlada, u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta Republike Srbije, donosi odluku o sufinansiranju pripreme i/ili nabavke niskotiražnih udžbenika koje izdaje centar za niskotiražne udžbenike do 1. septembra tekuće godine za narednu školsku godinu.

Članom 5. Predloga zakona predviđa se izmena člana 14. Zakona kojom je precizirano da izdavanje udžbenika, priručnika, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva može da obavlja javno preduzeće koje je registrovano za delatnost objavljivanja udžbenika čiji je osnivač Republika Srbija, preduzetnik ili drugo pravno lice koje je registrovano za izdavačku delatnost. Dopunom je utvrđeno da izdavanje nacionalne čitanke obavlja javni izdavač.

Članom 6. Predloga zakona predviđa se dopuna članom 14a, kojim je uređeno da javni izdavač formira autorski tim za pripremu nacionalne čitanke i to pojedinačno za svaki nivo izrade čitanke, kao i da javni izdavač raspisuje javni poziv za izbor članova autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke, a koji čine lica sa integritetom i autoritetom u oblasti za koju su izabrani. Osim toga, predviđeno je i da javni izdavač raspisuje i javni poziv za izbor članova recenzentske komisije na isti način kao i za izbor članova autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke.

Članom 7. Predloga zakona predviđa se dopuna člana 16. Zakona, kojom je propisano da je planom udžbenika, za sve razrede, predviđena i nacionalna čitanka.

Članom 8. Predloga zakona predviđaju se izmena i dopuna člana 22. Zakona, kojom je preciziran sadržaj priloga koji se dostavlja uz zahtev za odobrenje rukopisa udžbenika. Osim toga, izvršene su i izmene koje se odnose na sastav recenzentske komisije.

Članom 9. Predloga zakona predviđa se izmena člana 23. Zakona. Izmenjen je rok za dostavljanje stručne ocene udžbenika. Pomenuti rok je povećan sa 60 na 90 dana, jer se u praksi pokazalo da rok od 60 dana nije dovoljan u slučaju kada je Zavodu dostavljen veliki broj udžbenika za koje treba dati stručnu ocenu. Predviđena je i izmena roka za dostavljanje ispravljenog rukopisa od strane izdavača, kada je rukopis vraćen na doradu. Osim toga, izvršena je i dopuna da u toku postupka davanja stručne ocene udžbenika u elektronskom obliku nije dozvoljeno vršiti izmene u udžbeniku osim kada su u pitanju izmene koje se odnose na vraćanje na doradu od strane Zavoda. Ukoliko Komisija Zavoda utvrdi da se u udžbeniku vrše izmene u periodu od dana predaje zahteva za odobravanje udžbenika do dana dobijanja dokumenta kojim se udžbenik vraća na doradu ili dana donošenja stručne ocene (ukoliko udžbenik nije vraćen na doradu), zahtev za odobravanje udžbenika se odbija. Dopuna je predložena zbog toga što je primećeno da pojedini izdavači vrše izmene elektronskog udžbenika tokom pregledanja udžbenika, što za posledicu može imati nedostatke u odobrenom udžbeniku, jer ti nedostaci nisu postojali u udžbeniku u trenutku pregleda tog dela udžbenika.

Članom 10. Predloga zakona predviđa se dopuna člana 25. Zakona, zbog usaglašavanja procedure odobravanja dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava sa procedurom odobravanja udžbenika koja je propisana u članu 23. Zakona. Predviđena je i izmena u delu koji se odnosi na rok za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava. Pomenuti rok je povećan sa 45 na 60 dana, jer se u praksi pokazalo da rok od 45 dana nije dovoljan za odobravanje obimnijih dodatnih nastavnih sredstava, kao što su zbirke zadataka, gramatike, rečnici i slično.

Članom 11. Predloga zakona predviđa se dopuna člana 28. Zakona, čime se definiše da rukopis nacionalne čitanke odobrava ministar.

Članom 12. Predloga zakona predviđaju se izmena i dopuna člana 34. Zakona kojom se precizira da škola udžbenike bira iz kataloga udžbenika i o izboru udžbenika obaveštava savet roditelja. Takođe, utvrđen je i rok za izdavača da obavesti Ministarstvo da li će sam izdati izabrani udžbenik, te je predviđeno da ukoliko izdavač ne izdaje izabrani udžbenik ministar obaveštava javnog izdavača, koji je u obavezi da ga prevede, odnosno da ga pripremi i izda kao udžbenik koji je izvorno pisan na jeziku i pismu nacionalne manjine, kako bi se blagovremeno obezbedili odgovarajući udžbenici za sve učenike.

Precizirane su i odredbe koje se odnose na dostavljanje odluke o izboru udžbenika od strane škole i to nadležnoj školskoj upravi. Rok za izbor udžbenika od 60 dana, smanjen je na 30 dana, jer je i novopredloženi rok dovoljan za izbor udžbenika od strane škola. Osim toga, član je dopunjen odredbom da je konačna odluka o udžbenicima koji će se koristiti u nastavi obavezujuća i objavljuje se na vidnom mestu u školi i na zvaničnoj internet stranici škole.

Članom 13. Predloga zakona predviđa se izmena člana 38. Zakona, čime je predviđeno pomeranje roka za uplatu sredstava za obezbeđivanje niskotiražnih udžbenika, radi usklađivanja sa izmenama u članu 11. Zakona.

Članom 14. Predloga zakona predviđa se dopuna člana 43. Zakona, kojom se uvodi novčana kazna za izdavača udžbenika koji ne uplati u budžet Republike Srbije sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika u iznosu 2% ostvarenih neto prihoda od prodatih udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini, najkasnije do 30. aprila tekuće godine, saglasno izmenama predviđenim u članu 11. Zakona. Ova dopuna previđena je kao mehanizam koji će doprineti efikasnosti primene predloženih izmena.

Članom 15. Predloga zakona predviđa se dopuna Zakona članom 46a, kojim se uređuje obaveza javnog izdavača da raspisše javni poziv za izbor autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Novim članom je prediđeno i da će korišćenje nacionalne čitanke u osnovnim i srednjim školama početi od školske 2024/2025. godine. Ove odredbe uvedene su radi preciziranja rokova za primenu odgovarajućih predloženih rešenja u Predlogu zakona.

Članom 16. Predloga zakona uređeno je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti sredstva za troškove proizvodnje nacionalnih čitanki u iznosu od 320.220.000 dinara.

Deo sredstava za finansiranje nacionalnih čitanki u iznosu od 20.000.000 dinara biće obezbeđen preraspodelom u okviru sredstava planiranih Zakonom o budžetu republike Srbije za 2023. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 138/22) na Razdelu 26 - Ministarstvo prosvete, dok će preostali iznos sredstava biti obezbeđen u narednim godinama u skladu sa bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije na razdelu ministarstva nadležnog za poslove prosvete.

Za finansiranje niskotiražnih udžbenika nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA

1. KOJI SU PROBLEMI KOJE ZAKON TREBA DA REŠI?

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima (u daljem tekstu: Predlog zakona), čiji je Nacrt pripremilo Ministarstvo prosvete, predviđa unapređivanje primene pojedinih zakonskih rešenja u cilju obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta, dostupnosti i pravednosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Ovim izmenama predviđeno je unapređivanje primene pojedinih zakonskih rešenja u smislu podrške ostvarivanju propisanih ciljeva obrazovanja i vaspitanja i to razvijanja ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanja svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji, poštovanja i negovanja srpskog jezika i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina na prostoru Republike Srbije, razvijanja interkulturalnosti, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine, kao i u delu obezbeđivanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike, a u cilju obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta, dostupnosti i pravednosti sistema obrazovanja i vaspitanja.

Ovim izmenama obuhvaćene su odredbe koje se odnose na uvođenje obaveznog nastavnog sredstva, odnosno nacionalne čitanke, kao i okvir sadržaja, zatim proces pripreme, uključujući i formiranje autorskog tima i recenzentske komisije, nadalje proces odobravanja nacionalne čitanke i obezbeđivanje sredstava za finansiranje nabavke nacionalne čitanke. Osim toga, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima obuhvata i odredbe koje se odnose na obezbeđivanje besplatnih udžbenika za učenike, ustanove i polaznike, kao i odredbe koje se odnose na način obezbeđivanja sredstava za niskotiražne udžbenike.

Sve navedeno, a posebno pitanje niskotiražnih udžbenika ne bi bilo moguće rešiti bez donošenja izmena i dopuna Zakona, imajući u vidu da ovu materiju nije moguće urediti podzakonskim aktom, što je ujedno i razlog koji donošenje zakona čini jedinim načinom za rešavanje problema.

2. KOJI SU ŽELjENI CILjEVI DONOŠENjA ZAKONA?

Cilj izmena i dopuna predviđenih Predlogom zakona jeste uvođenje nacionalne čitanke kao obaveznog nastavnog sredstvo za sve učenike osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku, te da se nacionalna čitanka koristi u cilju razvijanja ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanja svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji, poštovanja i negovanja srpskog jezika i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina na prostoru Republike Srbije, razvijanja interkulturalnosti, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine. Dopunom je predviđeno da nacionalna čitanka obuhvata sadržaje programa predmeta srpski jezik, odnosno srpski jezik i književnost, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, likovna kultura i muzička kultura, u skladu sa planom i programom nastave i učenja za određeni razred, odnosno ciklus osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i da obuhvata sadržaje predmeta: 1) prvog i drugog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja; 2) trećeg i četvrtog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja; 3) svih razreda drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja; i 4) svih razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Cilj izmena i dopuna je detaljnije uređuje obezbeđivanje sredstava za finansiranje pripreme i nabavke nacionalne čitanke za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u budžetu Republike Srbije, kao i da način i rokove dodele i vraćanja udžbenika i nacionalne čitanke koji se finansiraju sredstvima iz budžeta utvrđuje Vlada.

Osim toga, dopunama je omogućeno da se sredstva za finansiranje nabavke i dodele besplatnih udžbenika i priručnika mogu obezbediti i u budžetu jedinice lokalne samouprave, kao i da nadležni organ jedinice lokalne samouprave bliže određuje uslove, kriterijume, način i postupak finansiranja, odnosno sufinansiranja iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Predviđeno je i da jedinica lokalne samouprave sredstva ova sredstva može realizovati preko organizacionog oblika čiji je osnivač, da o svojoj odluci da finansira, odnosno sufinansira nabavku i dodelu udžbenika i priručnika, obaveštava Ministarstvo najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine za narednu školsku godinu.

3. DA LI SU RAZMATRANE MOGUĆNOSTI ZA REŠAVANjE PROBLEMA BEZ DONOŠENjA AKTA?

Donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima uslovljeno je donošenjem novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa čijim rešenjima se usklađuju postojeća rešenja u sada važećem Zakonu o udžbenicima.

4. ZAŠTO JE DONOŠENjE AKTA NAJBOLjI NAČIN ZA REŠAVANjE PROBLEMA?

Probleme, odnosno situacije i usklađivanja navedene u tački 1. ove analize efekata ne bi bilo moguće rešiti bez donošenja izmena i dopuna Zakona, imajući u vidu da je ovu materiju nije moguće urediti podzakonskim aktom, što je ujedno i razlog koji donošenje zakona čini jedinim načinom za rešavanje problema.

5. NA KOGA ĆE I KAKO NAJVEROVATNIJE UTICATI REŠENjA U ZAKONU?

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima imaće pozitivan uticaj na učenike, roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike i na ustanove.

Rešenja u Predlogu zakona uticaće na:

            - učenike - stvara se pravni osnov za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada, dostupnost kvalitetnijem obrazovanju i vaspitanju, bolji uslovi za obrazovanje učenika. Pojedinačna rešenja posebno su elaborirana u delu Analize efekata zakona koji se odnosi na pitanje koji su problemi koje zakon treba da reši;

            - roditelje - povećanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja njihove dece, finansiranje, odnosno sufinansiranje nabavke udžbenika i drugih didaktičkih sredstava. Pojedinačna rešenja posebno su elaborirana u delu Analize efekata zakona koji se odnosi na pitanje koji su problemi koje zakon treba da reši;

            - ustanove - povećanje autonomije ustanove i unapređivanje i racionalnija organizacija obrazovno-vaspitnog rada. Pojedinačna rešenja posebno su elaborirana u delu Analize efekata zakona koji se odnosi na pitanje koji su problemi koje zakon treba da reši.     

6. KAKVE TROŠKOVE ĆE PRIMENA ZAKONA IZAZVATI GRAĐANIMA I PRIVREDI, A NAROČITO MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA?

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti sredstva za troškove proizvodnje nacionalnih čitanki u iznosu od 320.220.000 dinara.

Deo sredstava za finansiranje nacionalnih čitanki u iznosu od 20.000.000 dinara biće obezbeđen preraspodelom u okviru sredstava planiranih Zakonom o budžetu republike Srbije za 2023. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 138/22) na Razdelu 26 - Ministarstvo prosvete, dok će preostali iznos sredstava biti obezbeđen u narednim godinama u skladu sa bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije na razdelu ministarstva nadležnog za poslove prosvete.

Za finansiranje niskotiražnih udžbenika nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

7. DA LI SU POZITIVNE POSLEDICE DONOŠENjA ZAKONA TAKVE DA OPRAVDAVAJU TROŠKOVE KOJE ĆE ON STVORITI?

Pozitivne posledice donošenja Predloga zakona odnose se na obezbeđivanje dostupnosti i kvaliteta osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

S obzirom na to da nema dodatnih troškova koje stvara primena navedenih zakonskih rešenja, ne može se ni govoriti o njihovoj opravdanosti, ali se može konstatovati da će se sistem učiniti kvalitetnijim i efikasnijim i to:

- poboljšan kvalitet obrazovanja i vaspitanja;

- veća efikasnost u korišćenju svih resursa u obrazovanju i vaspitanju, bolji kvalitet obrazovno-vaspitne ponude.

8. DA LI SE ZAKONOM PODRŽAVA STVARANjE NOVIH PRIVREDNIH SUBJEKATA I TRŽIŠNA KONKURENCIJA?

Predlogom zakona ne podržava se stvaranje novih privrednih subjekata. Predloženi zakon ni na koji način ne ograničava tržišnu konkurenciju.

9. DA LI SU SVE ZAINTERESOVANE STRANE IMALE PRILIKU DA SE IZJASNE O ZAKONU?

U postupku izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima obrazovanju i vaspitanju nije pribavljeno formalno izjašnjenje, ali su u izradi navedenog nacrta konsultovane sve zainteresovane strane.

 Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade (“Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 i 8/19 - dr. propis), Odbor za javne službe Vlade Republike Srbije na sednici održanoj 5. aprila 2023. godine, doneo je Zaključak 05 Broj: 011-3000/2023, kojim je određeno sprovođene javne rasprave i utvrđen je Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima (u daljem tekstu: Nacrt zakona). Javna rasprava je sprovedena u periodu od 7. do 27. aprila 2023. godine. Prva tribina o predloženom Nacrtu zakona održana je u sredu, 19. aprila 2023. godine, u Novom Sadu, druga tribina održana je u petak, 21. aprila 2023. godine, u Nišu, dok je treća tribina održana u ponedeljak, 24. aprila 2023. godine, u Beogradu.

 U javnoj raspravi učestvovali su predstavnici Ministarstva prosvete, Nacionalnog prosvetnog saveta, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, ustanova obrazovanja i vaspitanja, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, predstavnici nevladinih organizacija i ostali zainteresovani subjekti i pojedinci.           

10. KOJE ĆE SE MERE TOKOM PRIMENE ZAKONA PREDUZETI DA BI SE POSTIGLO ONO ŠTO SE ZAKONOM PREDVIĐA?

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Organi i organizacije nadležne za sprovođenje zakona su državni organi, obrazovno-vaspitne ustanove (osnovne škole, škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, osnovne muzičke i baletske škole), zavodi, pokrajinski sekretarijat, organi jedinice lokalne samouprave i drugi. Svi navedeni organi i ustanove imaju odgovarajuće kvalitetne resurse, uz napomenu da su često njihove aktivnosti ograničene usled deficita u kvantitetu tih resursa (ljudski, materijalni, finansijski).

Mere i aktivnosti za primenu zakonskih rešenja su organizovanje kvalitetne obuke za direktora, nastavnike i zaposlene u ustanovi, informisanje svih zainteresovanih strana, vrednovanje i samovrednovanje rada škola i zaposlenih u školi, kvalitetnije i efikasnije praćenje i ocenjivanje učenika i drugo.


Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 28.08.2023.