Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Transparentnost Srbija traži dopunu člana koji reguliše razdvajanje javne i političke funkcije


Među brojnim predlozima za izmene Nacrta zakona o sprečavanju korupcije koje je Transparentnost Srbije dostavila Ministarstvu pravde u okviru javne isprave, nalazi se i amandman na član koji reguliše razdvajanje javne i političke funkcije, a koji bi delimično trebalo da reguliše i problem "funkcionerskih izbornih kampanja".

Naime, trenutno je najzastupljeniji oblik zloupotrebe javne funkcije za političku promociju obavljanje navodno redovnih aktivnosti javnog funkcionera i organa vlasti kojim rukovodi u doba izborne kampanje. To pitanje se može urediti kroz izborne i medijske propise. Na ovom mestu su predložene norme koje se prevashodno odnose na ponašanje javnog funkcionera u doba izborne kampanje, mada uređuju i pojedina druga pitanja. Namera uređivanja nije da se ograniče promotivne aktivnosti organa vlasti koje su u korist javnog interesa, već da se spreče zloupotrebe kroz povećane razmere te promocije ili naglašeno učešće javnog funkcionera u promociji, a što se jasno može povezati sa činjenicom da su raspisani izbori na kojima taj funkcioner direktno učestvuje ili na kojima ima svoje favorite.

Ideja norme i problem koji treba da se reši su sve vreme isti, a iskustva iz svih izbornih kampanja koje je Transparentnost Srbija pratila pokazuju da "funkcionerska kampanja" ima sve značajniju ulogu, što dodatno potvrđuje potrebu za uvođenjem pravila. Pored toga, očigledno je da su rešenja iz aktuelnog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US), pa i rešenja koja su predložena u aktuelnom Nacrtu zakona, nedovoljna da reše probleme zbog kojih su ove norme i uvedene u pravni sistem Republike Srbije.

U prilog tome govori i činjenica da su utvrđeni slučajevi kršenja norme aktuelnog člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije izuzetno retki. Iako se mali broj slučajeva može pripisati nedovoljnom prijavljivanju kršenja zakona, dugim postupcima ili spornim odlukama Agencije u tim predmetima, smatramo da su daleko češće situacije u kojima norme Zakona nisu ni povređene, iako je nesumnjivo postojalo delovanje funkcionera koje uopšte nije u skladu sa javnim interesom ili kod kojeg je interesu političkog subjekta data prednost nad javnim, navode iz TS-a.

U vezi sa pitanjima koja uređuje ovaj član, postoje i određeni međunarodni standardi (ODIHR i Venecijanska komisija), kao i pojedini dobri primeri iz uporedne prakse. U nekim slučajevima, propisi iz uporedne prakse predviđaju znatno striktnija ograničenja za javne funkcionere, nego što su rešenja koja se predlažu za ovu normu.

TS je predložila da član Zakona glasi ovako:

Član 50. i naslov iznad člana 50. menja se i glasi:

"Razdvajanje javne funkcije i aktivnosti u političkom subjektu

Član 50.

Funkcioner može da bude član političke stranke, da obavlja funkciju u političkoj stranci, da bude kandidat ili zastupnik političkog subjekta ili da na drugi način podržava politički subjekt i učestvuje u njegovom radu, ako mu to drugim zakonom nije zabranjeno.

Funkcioner ne sme da koristi javnu funkciju i javne resurse za promociju ili za nanošenje štete političkim subjektima.

Ne smatra se povredom zabrane iz stava 2. ovog člana da se javni resursi koriste u političke svrhe ako je to neophodno radi zaštite bezbednosti funkcionera, članova njegove porodice ili trećih lica, na osnovu propisa ili odluke nadležnog organa.

Funkcioner je dužan da nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa javne vlasti u kome obavlja javnu funkciju ili stav političkog subjekta, izuzev kada je to očigledno na osnovu mesta i prilike u kojoj se stav iznosi ili na osnovu vidljivih obeležja.

Narodni poslanici, poslanici i odbornici imaju obavezu iz st. 4. ovog člana u slučaju da rukovode skupštinom ili skupštinskim radnim telom.

Funkcioneru je zabranjeno da u tom svojstvu učestvuje u aktivnostima političkog subjekta.

U doba izborne kampanje, funkcioneru je zabranjeno da u tom svojstvu organizuje promotivne aktivnosti organa javne vlasti, da ih sprovodi, da učestvuje u promotivnim aktivnostima koje organizuju druga lica, izuzev:

  1. a) kada je propisana obaveza da se promotivna aktivnost izvrši u određeno vreme i na određeni način, i kada je jedino javni funkcioner ovlašćen da tu obavezu ispuni;
  2. b) kada je reč o javnim manifestacijama, koje se po ustaljenoj praksi sprovode u određeno vreme i uz obavezno učešće tog funkcionera;
  3. v) kada je učešće funkcionera neophodno zbog održavanja međunarodnih odnosa."

"Promotivna aktivnost" iz st. 7. ovog člana jeste aktivnost funkcionera, organa vlasti ili drugog lica koja ima za cilj ili se može s razlogom očekivati da će imati za posledicu objavljivanje reči, lika ili glasa funkcionera u medijima.

Komentar predloženih rešenja iz aktuelnog nacrta i detaljno obrazloženje ovog rešenja koje predlaže TS možete preuzeti sa sajta TS: http://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_predlog_-_funkcionerska_kampanja_-_Zakon_o_spre%C4%8Davanju_korupcije.pdf

Izvor: Vebsajt Transparentnost Srbije, 29.08.2018.
Naslov: Redakcija