Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE: Nacrtom zakona, čije je usvajanje planirano tokom jeseni 2016. godine, propisano je da će Tužilaštvo za organizovani kriminal dobiti četiri nova regionalna odeljenja u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. U tim odeljenjima radiće posebno edukovani tužioci i finansijski forenzičari koji će proći obuku na Pravosudnoj akademiji


Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) u toku 2017. godine dobiće četiri nova regionalna odeljenja, koja će biti specijalizovana za borbu protiv korupcije - u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

U tim odeljenjima radiće posebno edukovani tužioci i finansijski forenzičari, koji će zajedno učestvovati u krivičnom gonjenju okrivljenih za finansijski kriminal i korupciju, dok će se u naročito komplikovanim slučajevima formirati "udarne grupe" sačinjene od svih aktera potrebnih za efikasan krivični progon.

Svi budući "specijalni" tužioci za korupciju, kao i finansijski forenzičari proći će obuku na Pravosudnoj akademiji koju će voditi najugledniji ekonomisti i profesori ekonomskih predmeta, stručnjaci iz finansijskih oblasti, ali i pravnici koji su stučnjaci u finansijskim oblastima, rekao je direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić.

Prema njegovim rečima, dodatna obuka tužilaca je potrebna da bi mogli sa forenzičarima zajednički da rade, da znaju šta da traže od forenzičara i da njihove nalaze pročitaju i na sudu predstave na najbolji mogući način.

Na taj način će se izbeći greške koje mogu da se jave u postupku zbog loših optuženja i da dovedu do oslobađajućih presuda, a samim tim izbeći će se i velike finansijske naknade zbog oslobađajućih presuda.

"Višestruk je značaj obuke i formiranje posebnih odeljenja jer to unapređuje brzinu postupka, a sigurno će podići i njihovu uspešnost", naglasio direktor Akademije.

Prema njegovim rečima, obuka tužilaca na Akademiji će obuhvatiti sticanje i unapređenje znanja o ekonomskoj terminologiji i ekonomskim pravilima, kao i finansijsko-računovodstvenim pravilima kako bi novoimenovani tužioci mogli što bolje da rade na predmetima finansijskih krivična dela.

Što se tiče finansijskih forenzičara, za njih je predviđena obuka o pravnoj terminologiji, načinu prikupljanja dokaza i kvalitetu dokaza - koji je podoban za sud, a sve u cilju izbegavanja grešaka u postupcima i u proceduri.

Predviđeno da početni period obuke traje od šest do osam meseci, a potom da usledi periodična kontinuirana obuka na kvartalnom nivou.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić rekao je da su pomenute strukturne promene u tužilaštvu predviđene Nacrtom zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije, koji bi Srbija trebalo da usvoji ove jeseni, dok će njegova primena biti odložena.

Prema njegovim rečima, preko tog propisa Srbija po prvi put pristupa borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na sveobuhvatan način povezujući policiju, javnog tužioca, sud i brojne druge državne organe relevantne za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Ilić je ukazao da će četiri posebna odeljenja tužilaštva biti zadužena za krivično gonjenje najvećeg broja krivičnih dela korupcije u našoj zemlji, dok će se korupcijom na "najvišem nivou" i dalje baviti TOK.

TOK i četiri regionalna centra će, kako je istakao, u svom radu primeniti novu metodologiju i novi pristup radu.

"U okviru TOK i četiri regionalna centra postojaće "službenici za vezu" zaduženi za efikasnu saradnju i razmenu informacija sa drugim državnim organima. Više od 20 drugih državnih organa daće svoje oficire za vezu sa tužilaštvima i preko njih će protok informacija ići mnogo brže i kvalitetnije", ukazao je Ilić.

Prema Nacrtu zakona, obavezu da odrede službenika za vezu imaće Poreska uprava, Poreska policija, Uprava carina, Narodna banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca, Agencija za privredne registre, Centralni registar hartija od vrednosti, Agencija za privatizaciju, Državna revizorska institucija, Služba za katastar nepokretnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije i Uprava za javne nabavke.

Ilić je takođe ukazao da je jedna od najznačajnih novina koju predviđa Nacrt zakona "udarna grupa" koju će formirati tužilac za komplikovane predmete u kojima je potrebno razmeniti veliki broj informacija i imati stalan pristup svim akterima uključenim u krivično gonjenje.

"Ako se radi o nekom krivičnom delu korupcije na jugu Srbije - udarnu grupu će formirati posebno odeljenje čije je sedište u Nišu. U zavisnosti od slučaja na kojem se radi i konkretnog zadatka, u sastavu grupe naći će se pored policije i tužilaštva i zaposleni u državnim i drugim organima (na primer katastra ili Agencije za borbu protiv koruocije)... svi oni će sedeti za jednim stolom i u realnom vremenu razmenjivati informacije", naveo je Ilić.

Na taj način će se, kako je naglasio, brzo pribavljati kvalitetni dokazi koji mogu valjano da budu prezetnovani na sudu.

U posebnim tužilaštvima stalno će biti zaposleni i finansijki forenzičari koji će kao savetnici pomagati javnom tužiocu da odluči najpre ima li mesta pokretanju krivičnog postupka, a potom i da pribavi što kvalitetnije dokaze i da ih uspešno predstavi pred sudom, napomenuo je Ilić.

Ovaj zakon trebalo bi da se nađe pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije na jednom od zasedanja ove jeseni.

Nakon usvajanja zakona, Republičko javno tužilaštvo i drugi nadležni organi opredeliće koji će se tužioci naći u posebnim tužilaštvima.

Ilić očekuje da to budu najiskusniji tužioci iz postojećih viših javnih tužilaštava i mlađi tužioci iz osnovnih javnih tužilaštava koji pokazuju sposobnost i afinitet da se bave tom najtežom oblasti korupcije i organizovanog kriminala.

Izabrani tužioci i finansijski forenzičari će proći unapređenu obuku na Pravosudnoj akademiji u toku iduće godine, a početak njihog rada očekuje se krajem 2017. ili početkom 2018. godine.

Ilić je ukazao da će novi Zakon pratiti i izmene Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) kojima će se uvesti osam novih krivičnih dela protiv privrede i reformisati krivična dela protiv službene dužnosti, jer će upravo ona biti u nadležnosti TOK i četiri posebna odeljenja.

"KZ ovde predstavlja kvalitetnu municiju, dok sa druge strane organziaciona struktura koju ćemo uvesti predstavlja veoma dobro oružje odakle će ova municija biti pucana", smatra Ilić.

On je napomenuo da će ova "moćna struktura omogućiti ne samo da se efikasno hapse kriminalci, već i da im se oduzima imovina, a time i spašava bruto društveni proizvod naše zemlje".

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.08.2016.
Naslov: Redakcija