Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKB: Odluka o utvrđivanju visine članarine za advokatske pripravnike i advokatske pripravnike - podlistak volontere, Advokatske komore Beograda, za vreme trajanja pripravničke vežbe


Upravni odbor Advokatske komore Beograda na sednici održanoj 18. maja 2016.godine na osnovu odredbe člana 72. stav 3. člana 65. stav 1. tačka 15, Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) i 24. Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2000, 11/2001, 29/2007, 34/2007 i 3/2011) odlučujujući o utvrđivanju i određivanju visine članarine advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika - podlistak volontera AK Beograda doneo je Odluku kojom se utvrđuje visina članarine za advokatske pripravnike i advokatske pripravnike - podlistak volontere, Advokatske komore Beograda, za vreme trajanja pripravničke vežbe:

Član 1.

Utvrđuje se visina članarina za advokatske pripravnike i advokatske pripravnike- podlistak volonteri, Advokatske komore Beograda, za vreme trajanja pripravničke vežbe, u visini od 100,00 dinara mesečno.

Član 2.

Utvrđuje se da će advokatski prinravnik i advokatski pripravnik– podlistak volonteri AK Beograda, svoju mesečnu obavezu po osnovu članarine, izmirivati jednom godišnje u iznosu od 1.200,00 dinara.

Član 3.

Advokatski pripravnik i advokatski pripravnik–podlistak volonteri je dužag da Advokatskoj komori Beograda navedenu obavezu iz odredbe člana 2 ove odluke izmiri prilikom overe pripravničke legitimacije.

Član 4.

Advokatskom pripravniku i advokatskom pripravniku -–podlistak volontera, odobriće se polaganje advokatskog ispita, izdavanje potvrda i uverenja Advokatske komore Beograda nakon izmirivanja dospelih materijalnih obaveza po osnovu članarine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu počev od 01.07.2016.

Ovu odluku objaviti na oglasnoj tabli Advokatske komore Beograda i sajtu AK Beograda.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 27.06.2016.