Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O PLANOVIMA OPORAVKA BANKE I BANKARSKE GRUPE: Rok za dostavljanje sugestija 5. jul 2015. godine


Narodna banka Srbije objavila je 29. juna 2015. godineNacrt odluke o planovima oporavka banke i bankarske grupe.

Objavljeni su i prilozi vezani za ovaj propis, koje možete preuzeti ovde.

Primedbe i sugestije na Nacrt odluke potrebno je dostaviti Sektoru za kontrolu poslovanja banaka elektronskim putem na imejl adresu: kontrola.banaka@nbs.rs do 5. jula 2015. godine. Naknadno dostavljene primedbe i sugestije neće se uzeti u razmatranje.

Na osnovu člana 36a stav 4, 36b stav 8, 36g stav 4. i 127a stav 6. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 - odluka US), Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU O PLANOVIMA OPORAVKA BANKE I BANKARSKE GRUPE

1. Ovom odlukom bliže se propisuju sadržina plana oporavka banke, odnosno bankarske grupe nad kojom Narodna banka Srbije vrši kontrolu na konsolidovanoj osnovi, način i rokovi dostavljanja plana oporavka i ažuriranog plana oporavka, kao i izrada i ocena plana oporavka bankarske grupe.

Banka plan oporavka izrađuje u skladu sa ovom odlukom, uzimajući u obzir veličinu i organizacionu strukturu banke, obim njenih aktivnosti i vrstu poslova koje obavlja, kao i rizični profil banke.

Banka je dužna da plan oporavka ažurira najmanje jednom godišnje, a na zahtev Narodne banke Srbije i češće, kao i u slučaju promene pravne ili organizacione strukture banke, promene u njenom poslovanju, promene njenog finansijskog položaja, kada te promene imaju materijalni značaj, kao i u slučaju drugih promena koje utiču na sadržinu plana oporavka i mogućnost njegove primene.

Aktivnosti u vezi sa izradom i ažuriranjem plana oporavka ne mogu se u celosti poveriti trećim licima.

Sadržina plana oporavka banke

2. Plan oporavka banke sadrži:

 1. kratak prikaz plana oporavka (u daljem tekstu: sažetak plana oporavka);
 2. informacije o podeli dužnosti i odgovornosti u vezi sa izradom, ažuriranjem i sprovođenjem plana oporavka (u daljem tekstu: informacije o upravljanju);
 3. stratešku analizu;
 4. indikatore ugroženosti finansijskog položaja i poslovanja banke;
 5. plan obaveštavanja;
 6. analizu pripremnih mera;
 7. informacije o testiranju plana oporavka.

 

Delovi plana oporavka iz stava 1. ove tačke čine zasebne celine u tom planu, pri čemu ih banka može navesti i drugačijim redosledom od redosleda iz tog stava.

Sažetak plana oporavka

3. Sažetak plana oporavka sadrži:

 • kratak pregled delova plana oporavka iz tačke 2. stav 1. odredbe od 2) do 7) ove odluke, pri čemu pregled strateške analize mora sadržati i prikaz ukupne sposobnosti banke za oporavak iz tačke 8 stav 2. ove odluke,
 • kratak pregled bitnih promena koje su nastupile u banci, bankarskoj grupi ili planu oporavka od poslednjeg dostavljanja plana Narodnoj banci Srbije, i
 • potrebne organizacione promene, promene u procedurama i druge slične promene koje su neophodne kako bi plan oporavka bio izvodljiv, uključujući i planirane rokove za sprovođenje tih promena.

Podaci i informacije iz stava 1. ove tačke koji se odnose na bankarsku grupu obuhvataju i podatke i informacije o bankarskoj grupi nad kojom Narodna banka Srbije ne vrši kontrolu na konsolidovanoj osnovi.

Informacije o upravljanju

4. Deo plana oporavka koji se odnosi na informacije o upravljanju, naročito sadrži:

 • detaljan opis postupka izrade plana oporavka,
 • detaljan opis postupka ažuriranja plana oporavka,
 • dužnosti i odgovornosti lica koja su zadužena za izradu, ažuriranje i sprovođenje pojedinih delova plana oporavka i tog plana u celini,
 • odgovarajuće ljudske i organizacione resurse i tehnička sredstva potrebna za sprovođenje plana oporavka.

Opis postupka izrade i ažuriranja plana oporavka sadrži i opis postupka za odobravanje plana oporavka, kao i informaciju o tome da li je plan oporavka bio predmet ocene unutrašnje revizije, spoljnog revizora ili odbora za reviziju banke, kao i kojim aktima banke je predviđen ovaj postupak.

U postupak izrade i ažuriranja plana oporavka, pored lica iz stava 1. alineja treća ove tačke, moraju biti uključene i sve relevantne organizacione jedinice, a naročito one u čijem je delokrugu upravljanje rizicima, trezorsko poslovanje, interna revizija, usklađenost poslovanja, kao i članovi organa upravljanja i druga lica na rukovodećem položaju u banci, i relevantni odbori banke.

U informacijama o upravljanju banka treba da opiše i na koji način je uključila plan oporavka u svoj sistem korporativnog upravljanja i sistem upravljanja rizicima, a naročito na koji način su aktivnosti u vezi sa izradom, ažuriranjem i sprovođenjem plana oporavka povezane sa rizičnim profilom banke, procesom interne procene adekvatnosti njenog kapitala i sprovođenjem stres testova u tom procesu, kao i pokazateljima i limitima koje banka koristi u vezi sa upravljanjem rizicima u svom redovnom poslovanju (npr. pokazatelji ranog upozorenja).

Ako je banka deo bankarske grupe, informacije o upravljanju sadrže i opis aktivnosti i sporazuma unutar grupe kojima se obezbeđuju koordinacija i usklađenost mera i aktivnosti koje treba preduzeti radi održavanja ili ponovnog uspostavljanja odgovarajućeg finansijskog položaja te grupe i njenih pojedinačnih članova.

5. U informacijama o upravljanju banka je dužna da navede kratak opis postupka za preduzimanje aktivnosti i mera iz plana oporavka, koji sadrži i informacije o indikatorima iz tačke 13. ove odluke, licima i organima koji učestvuju u postupku donošenja odluke o preduzimanju aktivnosti iz plana oporavka, postupcima i rokovima predviđenim za donošenje te odluke, kao i načinu i roku u kojem banka obaveštava Narodnu banku Srbije o razmatranju, odnosno preduzimanju mera iz plana oporavka.

Opis iz stava 1. ove tačke sadrži i kratak opis sistema informisanja unutar banke, odnosno bankarske grupe, odnosno načina na koji se obezbeđuje da informacije iz stava 1. ove tačke, kao i druge informacije koje su potrebne za donošenje odluke o preduzimanju aktivnosti iz plana oporavka u uslovima znatnog pogoršanja finansijskog stanja banke blagovremeno dostupne, ažurne i pouzdane.

Strateška analiza


6. U strateškoj analizi banka je dužna da utvrdi svoje ključne poslovne aktivnosti i kritične funkcije, kao i povezanost banke, odnosno bankarske grupe sa licima unutar grupe ili trećim licima, i da na osnovu toga utvrdi različite mogućnosti (opcije) za oporavak i moguće aktivnosti i mere koje bi se primenile u okviru svake od ovih mogućnosti u slučaju znatnog pogoršanja finansijskog stanja banke, naročito kada je potkapitalizovana, radi ponovnog uspostavljanja njenog održivog poslovanja i odgovarajućeg finansijskog položaja.

Strateška analiza sadrži:

 1. informacije o poslovanju banke, odnosno bankarske grupe;
 2. mogućnosti (opcije) za oporavak i mere koje bi se primenile u okviru svake od ovih mogućnosti radi ponovnog uspostavljanja njenog održivog poslovanja i odgovarajućeg finansijskog položaja(u daljem tekstu: opcije za oporavak).

Informacije o poslovanju banke, odnosno bankarske grupe

7. Informacije iz tačke 6. stav 2. odredba pod 1) ove odluke naročito sadrže:

1) detaljan opis organizacione strukture banke, odnosno bankarske grupe, uključujući i šematski prikaz te organizacione strukture;

2) opis poslovnih aktivnosti banke, a naročito:

 • opis poslovne strategije i strategije za upravljanje rizicima banke,
 • opis poslovnog modela i planiranih poslovnih aktivnosti banke,
 • ključne poslovne aktivnosti banke,
 • kritične funkcije banke, sa obrazloženjem te klasifikacije,
 • opis postupaka i metoda koje je banka primenila za utvrđivanje svojih ključnih poslovnih aktivnosti i kritičnih funkcija,
 • informacije o raspoređivanju ključnih poslovnih aktivnosti i kritičnih funkcija unutar banke, odnosno na njena podređena društva;

3) opis ekonomske, pravne, organizacione i operativne povezanosti lica unutar grupe, ako je banka član bankarske grupe, a naročito :

 • značajnih izloženosti i tokova kapitala i drugih oblika finansiranja unutar bankarske grupe, kao i datih garancija i garancija čije je davanje predviđeno za potrebe primene plana oporavka bankarske grupe,
 • značajnih ugovora i drugih sporazuma zaključenih unutar grupe,
 • načina na koji su članovi grupe operativno povezani (na primer tako što su funkcije značajne za poslovanje cele grupe ili nekih članova grupe centralizovane kod jednog člana),
 • sporazuma o finansijskoj podršci unutar grupe;

4) opis načina povezanosti sa trećim licima, koji obuhvata:

 • informacije o značajnim izloženostima banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica i njenim obavezama,
 • opis značajnih proizvoda i usluga koje banka pruža drugim učesnicima na finansijskom tržištu,
 • opis značajnih usluga koje banci pružaju treća lica.

Banka je dužna da zajedno sa planom oporavka Narodnoj banci Srbije dostavi pregled ključnih poslovnih aktivnosti i kritičnih funkcija banke na obrascu datom u Prilogu 1.

Opcije za oporavak

8. Na osnovu informacija iz tačke 7. ove odluke, banka identifikuje opcije za oporavak koje može da primeni u slučajevima znatnog pogoršanja njenog finansijskog stanja, kako bi se obezbedila pripravnost banke za upravljanje eventualnim kriznim situacijama, radi ponovnog uspostavljanja njenog održivog poslovanja i odgovarajućeg finansijskog položaja, kao i kako bi se obezbedila otpornost banke na buduće krizne situacije.

Opcije za oporavak moraju biti utvrđene tako da Narodna banka Srbije može da proceni efekte njihove primene i mogućnost njihovog sprovođenja.

U delu plana oporavka koji se odnosi na opcije za oporavak banka najpre navodi spisak i kratak opis svih opcija za oporavak, ocenu ukupne sposobnosti banke za oporavak, odnosno ocenu u kojoj meri se primenom formulisanih opcija za oporavak utiče na ponovno uspostavljanje njenog održivog poslovanja i odgovarajućeg finansijskog položaja u scenarijima ozbiljnog finansijskog poremećaja, kao i procenu efekata primene ovih opcija i procenu mogućnosti sprovođenja svake od tih opcija.

Banka je dužna da zajedno sa planom oporavka Narodnoj banci Srbije dostavi pregled opcija za oporavak banke na obrascu datom u Prilogu 2.

 

9. U planu oporavka banka formuliše opcije za oporavak koje se odnose na:

1) aktivnosti i mere u vezi sa kapitalom i likvidnošću, čije je preduzimanje potrebno radi održavanja ili ponovnog uspostavljanja održivog poslovanja i odgovarajućeg finansijskog položaja banke, a čiji je osnovni cilj održavanje ključnih aktivnosti i kritičnih funkcija banke;

2) aktivnosti i mere čiji je osnovni cilj održavanje ili ponovno uspostavljanje zadovoljavajućeg nivoa kapitala banke, obezbeđivanjem dodatnog kapitala ili drugih mera;

3) aktivnosti i mera kojima se obezbeđuje pristup izvorima finansiranja u slučaju nastanka nepredviđenih događaja, kako bi se obezbedili kontinuitet u obavljanju aktivnosti i uredno izmirivanje obaveza, pri čemu se navode i potencijalni izvori likvidnosti, procena dostupnih sredstava obezbeđenja i procena mogućnosti preraspodele likvidnih sredstava unutar grupe ili između pojedinih poslovnih aktivnosti;

4) analize o tome kada, kako i pod kojim uslovima će banka podneti zahtev za korišćenje kredita za likvidnost ili drugih kreditnih olakšica, koje u skladu sa propisima bankama može odobriti Narodna banka Srbije i koja će adekvatna sredstva obezbeđenja u tom slučaju pružiti Narodnoj banci Srbije ako planira da koristi ove olakšice;

5) aktivnosti i mere usmerene na smanjivanje rizika ili zaduženosti ili na izmenu poslovnih aktivnosti i usluga banke, i u skladu s tim analizu moguće prodaje imovine i učešća u pravnim licima, odnosno prodaje ili ustupanja pojedinih poslovnih aktivnosti banke;

6) mere koje podrazumevaju promene članova organa upravljanja drugih lica na rukovodećem položaju u banci, promene u podeli dužnosti i odgovornosti zaposlenih u banci, zatvaranje jedne ili više organizacionih jedinica;

7) aktivnosti i mere čiji je cilj dobrovoljno restrukturiranje obaveza banke bez prouzrokovanja statusa neizmirenja obaveza, raskida ugovora, pogoršanja rejtinga banke i sl;

8) druge mere i aktivnosti čiji je cilj održavanje ili ponovno uspostavljanje održivog poslovanja i odgovarajućeg finansijskog položaja banke.

Opcije za oporavak uključuju i mere koje će banka preduzeti kada su ispunjeni uslovi za ranu intervenciju iz člana 113. Zakona.

 

Banka može da u okviru opcija za oporavak predvidi aktivnosti i mere koje preduzima u svom redovnom poslovanju, kao i vanredne aktivnosti i mere.

Banka koja u opcije za oporavak ne uključi pojedine aktivnosti i mere iz stava 1. ove tačke, dužna je da istakne koje mere i aktivnosti je razmatrala i da detaljno obrazloži razloge za izostavljanje tih aktivnosti i mera.

10. Plan oporavka sadrži, za svaku opciju za oporavak iz tačke

ove odluke, procenu efekata primene te opcije na finansijski i operativni položaj banke, koji podrazumeva očekivani efekat na solventnost, likvidnost, finansiranje, profitabilnost i poslovne aktivnosti banke, kao i procenu spoljnih efekata i sistemskih posledica primene opcije za oporavak, koji obuhvata njihov očekivani uticaj na kritične funkcije banke i uticaj na akcionare, klijente, druge ugovorne strane, kao i na ostatak bankarske grupe, gde je to primenljivo.

Deo plana oporavka koji se odnosi na opcije za oporavak sadrži i pretpostavke koje su korišćene pri vršenju procene iz stava 1. ove tačke, uključujući i pretpostavke za procenu utrživosti imovine i ponašanja drugih učesnika na finansijskom tržištu.

Procena efekata iz stava 1. ove tačke sadrži i detaljan opis postupaka za utvrđivanje tržišne vrednosti i utrživosti ključnih poslovnih aktivnosti, drugih poslovnih aktivnosti i imovine banke.

11. Deo plana oporavka koji se odnosi na opcije za oporavak sadrži procenu mogućnosti sprovođenja opcija za oporavak predviđenih tim planom, koja uključuje:

1) ocenu verovatnoće ostvarivanja cilja koji se primenom opcije za oporavak želi postići;

2) procenu rizika u vezi sa mogućnostima primene opcije za oporavak, koja se zasniva na dosadašnjem iskustvu banke ili drugog učesnika na tržištu u sprovođenju te opcije ili drugih sličnih mera;

3) detaljnu analizu i opis mogućih značajnih prepreka za efektivno i blagovremeno sprovođenje plana oporavka, uključujući I one koje su posledica strukture bankarske grupe ili odnosa ili sporazuma unutar te grupe, odnosno analizu da li postoje praktične ili pravne prepreke za brz prenos kapitala ili otplatu obaveza unutar grupe, ako su te aktivnosti predviđene opcijom oporavka;

4) načine za otklanjanje prepreka iz odredbe pod 3) ovog stava;

 

5) opis postupaka kojima će se obezbediti kontinuitet poslovanja u slučaju primene svake od opcija, koji sadrži analizu postojećih operativnih aktivnosti banke (npr. informacionih sistema banke, odnosa sa dobavljačima, aktivnosti ljudskih resursa) i njenog učestvovanja u platnim sistemima, radu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, drugim sistemima poravnanja hartija od vrednosti i drugim sličnim institucijama, kao i opis mera i aktivnosti koje je potrebno sprovesti da bi se obezbedilo nesmetano obavljanje ovih aktivnosti, odnosno nesmetan pristup ovim sistemima;

6) procenu rokove za sprovođenje svake opcije za oporavak i vremena potrebnog da ta opcija proizvede efekat;

7) procenu efektivnosti opcija za oporavak i adekvatnost indikatora u scenarijima ozbiljnog finansijskog poremećaja iz tačke 16. ove odluke, kojom se utvrđuje koje su opcije za oporavak adekvatne za koji predviđeni scenario ozbiljnog finansijskog poremećaja, potencijalne posledice opcija za oporavak, mogućnost njihovog sprovođenja, potencijalne prepreke i rok za njihovo sprovođenje.

Pod preprekama iz stava 1. odredba pod 2) ove tačke podrazumevaju se svi faktori koji mogu negativno uticati na blagovremeno sprovođenje opcije za oporavak, a naročito operativni, pravni i reputacioni rizici kao i drugi rizici kojima je banka izložena u svom poslovanju.

Indikatori ugroženosti finansijskog položaja i poslovanja banke

12. U planu oporavka banka utvrđuje indikatore slabosti, nedostataka i ugroženosti finansijskog položaja banke ili različitih segmenata njenog poslovanja (u daljem tekstu: indikatori) koji, ako postignu određenu vrednost (u daljem tekstu: graničan nivo indikatora), ukazuju na to da odgovarajuće opcije oporavka mogu biti preduzete radi održavanja ili ponovnog uspostavljanja održivog poslovanja i odgovarajućeg finansijskog položaja banke.

Graničan nivo indikatora mora biti utvrđen na način koji omogućava blagovremeno preduzimanje mera iz plana oporavka, a ako se indikator odnosi na propisani pokazatelj iz tačke 13. ove odluke, vrednost ovog nivoa mora biti viša od minimalno propisane i mora biti dovoljno visoka da obezbedi razmatranje mera iz plana oporavka pre nego što banka prekrši te pokazatelje.

Indikatori moraju biti kvalitativni i kvantitativni, njihova priroda i broj moraju biti takvi da su jednostavni za praćenje i moraju odgovarati veličini, složenosti poslova i rizičnom profilu banke, kao i sistemu pokazatelja koje banka koristi u postupku redovnog upravljanja rizicima.

Indikatori moraju biti uključeni u sistem korporativnog upravljanja i proces donošenja odluka u banci na način kojim se obezbeđuje da članovi organa upravljanja i druga lica na rukovodećem položaju u banci budu blagovremeno i potpuno informisani o mogućnosti primene odgovarajuće opcije oporavka, da proces donošenja ovih odluka bude dokumentovan i da Narodna banka Srbije o tome bude blagovremeno i potpuno informisana.

13. Indikatori se naročito odnose na sledeće kategorije:

 • kapitala banke,
 • likvidnosti,
 • profitabilnosti i
 • rizičnog profila banke, uključujući kvalitet njene aktive.

Pored kategorija iz stava 1. ove tačke, banka je dužna da koristi i indikatore koji se odnose na makroekonomske uslove i uslove na tržištu, osim ako Narodna banka Srbije na osnovu obrazloženja banke oceni da ove kategorije indikatora nisu značajne za njen plan oporavka, imajući u vidu rizični profil, veličinu i organizacionu strukturu te banke, ili da nisu primenljivi na tu banku.

Indikatori koji se koriste za kategorije iz stava 1. ove tačke između ostalog obuhvataju:

-       pokazatelj adekvatnosti kapitala banke ili minimalni iznos kapitala banke,

-       pokazatelj likvidnosti i uži pokazatelj likvidnosti banke,

-       pokazatelje profitabilnosti (profitabilnost imovine - ROA ili profitabilnost kapitala - ROE),

-       pokazatelje u vezi s kvalitetom aktive (pokazatelj udela problematičnih kredita u ukupnim kreditima banke, procenat pokrivenosti problematičnih kredita ispravkama vrednosti).

Indikatori koji se koriste za kategorije makroekonomskih uslova i uslova na tržištu obuhvataju najmanje:

- promene u bruto domaćem proizvodu države u kojoj se nalazi znatan deo izloženosti banke i, ako je primenljivo, cene CDS derivata koji se odnose na tu državu,

 

- promene u rejtinga, ceni akcija ili dužničkih hartija od vrednosti banke i, ako je primenljivo, promene cene CDS derivata koji se odnose na banku.

U planu oporavka banka je dužna da obrazloži izbor indikatora kao i graničan nivo indikatora.

Prilikom redovnog ažuriranja plana oporavka u skladu sa članom 36a stav 3. Zakona o bankama (u daljem tekstu: Zakon), banka je dužna da preispituje i opravdanost korišćenja odabranih indikatora i utvrđenih graničnih nivoa tih indikatora.

Banka je dužna da zajedno sa planom oporavka Narodnoj banci Srbije dostavi pregled indikatora utvrđenih u skladu sa ovom tačkom na obrascu datom u Prilogu 3.

Plan obaveštavanja

14. U delu plana oporavka koji se odnosi na plan obaveštavanja utvrđuje se detaljan plan interne i eksterne komunikacije za slučaj sprovođenja plana oporavka, koji sadrži najmanje sledeće:

1) internu komunikaciju, odnosno plan obaveštavanja unutar banke o sprovođenju plana oporavka, koji naročito obuhvata obaveštavanje i komunikaciju sa članovima upravnog odbora banke, rukovodiocima relevantnih organizacionih jedinica, predstavnicima zaposlenih, ograncima banke i dr;

2) eksternu komunikaciju, odnosno plan obaveštavanja trećih lica o sprovođenju plana oporavka, a naročito akcionara, deponenata, drugih investitora i drugih ugovornih strana, Narodne banke Srbije i javnosti;

3) predloge za efikasnu prevenciju, odnosno ublažavanje posledica mogućih negativnih reakcija na tržištu.

Plan oporavka sadrži i analizu načina na koji bi plan iz stava 1. ove tačke bio primenjen u slučaju sprovođenja jedne ili više mera iz plana oporavka, pri čemu se moraju uzeti u obzir i eventualne posebne okolnosti u vezi sa primenom pojedinih opcija za oporavak.

Pripremne mere

15. Plan oporavka sadrži opis pripremnih mera koje je banka preduzela ili koje treba da preduzme radi lakšeg sprovođenja plana oporavka ili unapređenja njegove efikasnosti.

Planom oporavka definiše se i rok za sprovođenje mera iz stava 1. ove tačke.

Merama iz stava 1. ove tačke obuhvataju se i sve aktivnosti neophodne za otklanjanje prepreka za efikasnu primenu opcija iz plana oporavka.

Informacije o testiranju planova oporavka

16. Banka je dužna da u planu oporavka utvrdi niz scenarija ozbiljnog finansijskog poremećaja u različitim hipotetičkim situacijama na osnovu kojih se testiraju mogućnost i efekti sprovođenja plana oporavka.

Vrstu i broj scenarija iz stava 1. ove tačke banka određuje uzimajući u obzir vrstu, obima i složenost poslova koje obavlja, pri čemu je dužna da koristi najmanje tri scenarija ozbiljnog finansijskog poremećaja i to:

1) scenario koji obuhvata sistemske događaje koji bi mogli imati ozbiljne negativne posledice po finansijski sistem i/ili privredu, uključujući prestanak rada druge ugovorne strane koji bi uticao na finansijsku stabilnost zemlje, smanjenje likvidnosti na međubankarskom tržištu, povećan rizik ili odliv kapitala iz države kojoj se nalazi znatan deo izloženosti banke, nepovoljna kretanja cena imovine na tržištu i makroekonomsku krizu;

2) scenario koji obuhvata događaje koji se odnose na banku, a koji bi mogli imati ozbiljne negativne posledice po tu banku, uključujući prestanak rada druge ugovorne strane značajne za banku, znatan odliv likvidnih sredstava banke, znatne gubitke po osnovu plasmana banke i/ili operativnog rizika, narušenu reputaciju banke ili bankarske grupe čiji je banka član i nepovoljna kretanja cena imovine na jednom ili više tržišta kojima je banka izložena u velikoj meri;

3) kombinaciju dva scenarija iz odredaba pod 1) i 2) ovog stava koji se javljaju istovremeno i utiču jedan na drugi.

Banka može da izostavi neki od događaja iz stava 2. odredbe pod 1) i 2) ove tačke ako nakon sprovedene analize utvrdi da taj događaj na nju nije primenljiv, pri čemu je banka dužna da tu odluku detaljno obrazloži u planu oporavka.

Banka je dužna da redovno, a najmanje jednom godišnje sprovodi testiranje svog plana oporavka.

 

Banka je dužna da zajedno sa planom oporavka Narodnoj banci Srbije dostavi pregled scenarija za testiranje opcija za oporavak banke na obrascu datom u Prilogu 4.

17. Svaki pojedinačni scenario za testiranje plana oporavka mora da ispunjava sledeće zahteve:

-       da se zasniva na događajima koji su najznačajniji za banku, uzimajući naročito u obzir model poslovanja i način finansiranja banke, poslovne aktivnosti banke, njenu veličinu, povezanost sa ostalim učesnicima u finansijskom sistemu i nedostatke u njenom poslovanju;

-       događaji predviđeni u scenariju moraju biti takvi da mogu da prouzrokuju prestanak rada banke ukoliko se blagovremeno ne primene mere iz plana oporavka banke;

-       scenario se zasniva na događajima koji su izuzetni, ali mogući.

Svaki scenario, u meri u kojoj je to primenljivo, obuhvata procenu efekata događaja predviđenih tim scenarijom najmanje na kapital, likvidnost i rizični profil banke, nesmetano obavljanje aktivnosti u vezi sa učešćem u platnim sistemima i sistemima za poravnanje hartija od vrednosti, kao i reputaciju banke.

Banka je dužna da razmotri da li scenario iz stava 1. ove tačke može razviti na osnovu obrnutog stres testiranja, koje podrazumeva početnu pretpostavku da je finansijsko stanje banke takvo da se uskoro može očekivati nastupanje statusa neizmirenja njenih obaveza, nakon čega se utvrđuju uzroci koji dovode do tog stanja.

Izrada i sadržina plana oporavka bankarske grupe

18. Najviše matično društvo bankarske grupe nad kojom Narodna banka Srbije vrši kontrolu na konsolidovanoj osnovi u skladu sa Zakonom dužno je da izradi i Narodnoj banci Srbije dostavi plan oporavka bankarske grupe kojoj pripada, radi postizanja stabilnosti i ponovnog uspostavljanja odgovarajućeg finansijskog položaja na nivou bankarske grupe kao celine, a posebno banaka kao članova ove grupe, uzimajući u obzir finansijski položaj ostalih članova grupe.

Na sadržinu plana oporavka bankarske grupe, odnosno pojedinačne planove oporavka članova bankarske grupe čiju izradu može naložiti Narodna banka Srbije u skladu sa članom 127a stav 4. Zakona, shodno se primenjuju tač. od 2. do 15. ove odluke.

 

Ocena planova oporavka

19. Narodna banka Srbije ocenjuje da li plan oporavka banke ispunjava uslove koji su propisani Zakonom i ovom odlukom, na način i u rokovima propisanim u članu 36v Zakona.

20. Prilikom ocene plana oporavka bankarske grupe, Narodna banka Srbije ocenjuje:

1) u kojoj meri bi plan oporavka bankarske grupe doprineo postizanju stabilnosti na nivou te grupe kao celine i svakog njenog člana, pri čemu naročito uzima u obzir:

- mogućnost da se primenom opcija za oporavak na nivou grupe ponovo uspostavi odgovarajući finansijski položaj člana grupe bez ugrožavanja finansijskog položaja grupe kao celine,

- da li bi se primenom pojedine opcije za oporavak omogućilo redovno poslovanje grupe i njenih članova,

- u kojoj meri su u planu oporavka bankarske grupe uzete u obzir različite upravljačke strukture pojedinih članova grupe i potencijalne pravne smetnje za njegovu primenu;

2) u kojoj meri plan oporavka bankarske grupe sadrži rešenja za otklanjanje prepreka utvrđenih na osnovu testiranja ovog plana, a ako se te prepreke ne mogu otkloniti da li su predviđene alternativne opcije za oporavak kojima se postiže isti cilj;

3) u kojoj meri se planom oporavka bankarske grupe otklanjaju faktičke ili pravne prepreke za prenos kapitala ili izmirivanje obaveza unutar grupe, ukoliko takve prepreke postoje, a ukoliko se ne mogu otkloniti, da li su predviđene alternativne mere kojima se postiže isti cilj.

Pri oceni iz stava 2. ove tačke, Narodna banka Srbije uzima u obzir vrstu i obim poslova koje obavljaju članovi grupe, kao i njihovu povezanost sa drugim društvima, odnosno grupama.

Rokovi i način dostavljanja planova oporavka

21. Plan oporavka koji je redovno ažuriran na godišnjem nivou, u skladu sa članom 36a Zakona, kao i plan oporavka koji je, u skladu sa tim članom ažuriran usled promene pravne ili organizacione strukture banke, promene u njenom poslovanju ili promene njenog finansijskog položaja, kada te promene imaju materijalni značaj, kao i u slučaju drugih promena koje utiču na sadržinu plana oporavka i mogućnost njegove primene - banka je dužna da dostavi Narodnoj banci Srbije u roku od 5 dana od dana usvajanja tog plana od strane upravnog odbora banke.

 

Plan oporavka koji je ažuriran na zahtev Narodne banke Srbije - banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi u roku određenom u tom zahtevu.

Banka je dužna da plan oporavka dostavlja u elektronskoj formi.

Odredbe st. od 1. do 3. ove tačke shodno se primenjuju i na rokove dostavljanja planova oporavka bankarske grupe.

Prelazne i završna odredba

22. Banka je dužna da plan oporavka banke dostavi Narodnoj banci Srbije do 30. septembra 2015. godine.

Najviše matično društvo bankarske grupe nad kojom Narodna banka Srbije vrši kontrolu na konsolidovanoj osnovi dužno je da plan oporavka bankarske grupe dostavi Narodnoj banci Srbije do 31. decembra 2015. godine.

23. Prilozi koji su odštampani uz ovu odluku su njen sastavni deo.

24. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.06.2015.