Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI: Formiranje direkcija policije i uređenje postupanja policije u stanju povećanog rizika


Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji (u daljem tekstu: Nacrt zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja nadležnih organa državne uprave.

Nacrt zakona, pre svega, predlaže dopunu člana 7 Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US i 92/2011) koji reguliše samo ministarstvo koje je predlagač zakona. Naime, Nacrtom zakona je predviđeno da ministarstvo, radi stvaranja uslova za rad policije, pored ostalog, upravlja ljudskim resursima i obavlja poslove strateškog planiranja, međunarodne saradnje i evropskih integracija.

Nacrtom zakona predviđena je i dopuna važećeg zakona odredbom koja uređuje postupanje policije u stanju povećanog rizika. Naime, u slučaju kada indicije ili događaji ukazuju da bi moglo da dođe do povećanja rizika po stanje javne bezbednosti, kao i ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine u većem obimu, koji pak zahtevaju delimičnu ili punu pripravnost policijskih službenika i angažovanje svih tehničkih sredstava i opreme na delu teritorije Republike Srbije, na predlog direktora policije, ministar nalaže izvršavanje zadataka prilagođenih nastalim okolnostima.

Predložena je i izmena odredbe važećeg zakona koja uređuje direkciju policije. Naime, predloženo je da se za obavljanje policijskih i drugih unutrašnjih poslova obrazuje direkcija policije. U sastavu direkcije policije su:

  • organizacione jedinice u sedištu – uprave, centri, jedinice, specijalna i posebne jedinice policije; i
  • van sedišta – policijska uprava za Grad Beograd i područne policijske uprave (u daljem tekstu: policijske uprave).

Specijalna jedinica policije je specijalna antiteroristička jedinica. Specijalna jedinica policije angažuje se na predlog rukovodioca nadležne organizacione jedinice uz prethodno odobrenje direktora policije i saglasnost ministra.

Posebne jedinice policije u sedištu direkcije policije su žandarmerija, jedinica za obezbeđenje ličnosti i objekata i helikopterska jedinica, a u policijskoj upravi za Grad Beograd policijska brigada. Posebne jedinice policije angažuju se na predlog rukovodioca nadležne organizacione jedinice uz prethodno odobrenje direktora policije.

Predlog za angažovanje sadrži bezbednosnu procenu i plan koji može biti dostavljen i naknadno, ukoliko to nalažu razlozi hitnosti.

Prema Nacrtu zakona, predviđena je dopuna odredbe važećeg zakona koja uređuje uslove i način traganja za licima i predmetima. Konkretno, u slučajevima kada je prijavljen nestanak lica, a postoje osnovi sumnje da je to lice žrtva krivičnog dela, policijski službenici dužni su da u saradnji sa drugim nadležnim organima, udruženjima građana i građanima, odmah preduzmu mere i radnje predviđene odredbama iz Nacrta zakona i drugim zakonima, u cilju njegovog pronalaska.

Kada je u pitanju prikupljanje podataka o licu kandidatu koje želi da zasnuje radni odnos u ministarstvu, prema važećem zakonu, podaci se prikupljaju u postupku bezbednosnih provera uz prethodnu pisanu saglasnost tog lica i u druge svrhe se ne mogu koristiti. Nacrtom zakona predviđen je izuzetak od navedenog, i to da se bezbednosna provera vrši na osnovu zahteva drugog organa ili pravnog lica, u slučajevima kada je propisana posebnim zakonom.

Nacrtom zakona je predviđeno da izuzetno od odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), po potrebi službe, policijskom službeniku – uniformisanom ovlašćenom službenom licu i policijskom službeniku koji radi na specifičnim, odnosno operativnim poslovima; koji navrši 52 godine života i 30 godina efektivno provedenih na radnim mestima u ministarstvu na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, prestaje radni odnos sa pravom na starosnu penziju, pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije. Rešenje o prestanku radnog odnosa donosi ministar uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

Policijskom službeniku se iznos penzije utvrđuje u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, dok policijskom službeniku koji ostvari pravo na penziju pripada otpremnina u visini utvrđenoj članom 141. Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US i 92/2011)koji uređuje da policijskom službeniku koji ostvari pravo na penziju pripada otpremnina u visini plate bez poreza i doprinosa iz plate primljene za poslednjih šest meseci.

Izvor: Redakcija, 29.06.2015.