Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Planirano je sprovođenje obuke za različite grupe pružalaca besplatne pravne pomoći, kao i obuke u jedinicama lokalne samouprave, u vezi sa odlučivanjem o zahtevu za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć


Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon), koji je usvojen nakon dugogodišnje izrade, unaprediće pristup pravdi za veliki broj građana slabijeg imovnog stanja kroz podršku širokog kruga pružalaca besplatne pravne pomoći, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Ona je istakla da je, u cilju šire dostupnosti besplatne pravne pomoći, Zakonom omogućena upotreba svih raspoloživih resursa, iskustava i specijalizovanih znanja, gde se posebno očekuje važan doprinos civilnog društva.

"Nadamo se da će adekvatna priprema za početak primene Zakona znatno doprineti razumevanju sistema, koji je predviđen zakonom i motivisati sve potencijalne pružaoce da se uključe u sistem", rekla je Kuburović i dodala da je usvajanjem tog Zakona, ispunjena jedna od osnovnih obaveza u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i obaveza koja proističe iz Ustava.

Istovremeno, dodala je ministarka, planirano je sprovođenje obuke za različite grupe pružalaca besplatne pravne pomoći, kao i obuke u jedinicama lokalne samouprave, u vezi sa odlučivanjem o zahtevu za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć.

Kuburović je podsetila da je oblast ljudskih prava u pravnom sistemu Republike Srbije regulisana kroz set različitih zakona, kao i da Ministarstvo pravde u okviru svoje nadležnosti kontinuirano i aktivno radi na unapređenju ljudskih prava.

Takođe, Kuburović je posebno istakla da je u toku priprema Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela, koja se uporedo radi sa novom Strategijom razvoja pravosuđa za period 2019-2024.

Ministarka je ukazala i da je Ministarstvo pravde posebnu pažnju posvetilo ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom, budući da je odredbama Javnobeležničke tarife ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017, 67/2017, 98/2017 i 14/2019) propisano da su lica sa invaliditetom, deca bez roditeljskog staranja i lica koja su primaoci socijalne pomoći oslobođena obaveze plaćanja nagrade u punom iznosu. Takođe, propisano je i da javnom beležniku ne pripada uvećana nagrada za učešće pozvanih svedoka i tumača u sastavljanju javnobeležničke isprave za slabovidu stranku i stranku koja nije u stanju da čuje i govori.

Pored toga, Kuburović je istakla da je posle više od 10 godina, Ministarstvo pravde 2017. godine objavilo oglas za postavljenje tumača za gluva lica za područje svih viših sudova, te da je nakon sprovedene provere znanja postavljeno ukupno 17 tumača za znakovni jezik za gluva lica.

Takođe, ministarka je podsetila da je u novembru prošle godine usvojen i novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), kao i da se radi na izradi nove Strategije razvoja pravosuđa u Republici Srbiji, dok je, u cilju daljeg ujednačavanja sudske prakse, Ministarstvo pravde razvilo portal za sudsku praksu, odnosno aplikaciju koja obuhvata odabrane odluke sudova opšte nadležnosti, što je instrument za poboljšanje pristupa javnosti pravosuđu, jer su odluke, u kojima su automatski vrši anonimizacija ličnih podataka, dostupne svim građanima na veb stranici portala.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 27.05.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija