Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Održan sastanak predstavnika advokata i Ministarstva - postignuta načelna saglasnost o oporezivanju za 2015.


Sastanak je održan u vezi sa realizacijom dogovora koji se odnosi na usaglašavanje kriterijuma i elemenata za paušalno oporezivanje preduzetnika.

Postignuta je načelna saglasnost da se u pogledu oporezivanja preduzetnika za 2015. godinu primeni model oporezivanja za 2014. godinu, u smislu ograničenja povećanja polazne osnovice, s tim da bi bilo potrebno da se izvrše izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13 i 135/14).

Pored toga, predloženo je da se kao način za trajnije rešenje oporezivanja preduzetnika, razmotri mogućnost izmene normativnog okvira u smislu izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14 i 68/14-dr. zakon), sa primenom od 1. januara 2016. godine.

Predstavnici advokata izneli su predlog da se za preduzetnike koji vode poslovne knjige uredi priznavanje troškova tako što bi bili taksativno navedeni kao što je to uređeno Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02-dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr. zakon i 142/14).

Predstavnici Ministarstva finansija ukazali su da bi to imalo za posledicu smanjenje poreske osnovice i niže poreske prihode, kao i da bi zahtevalo da se preispita i visina poreske stope od 10%, imajući u vidu da se porez na dobit pravnih lica plaća po stopi od 15%. U vezi s tim, trebalo bi uskladiti i visinu fiskalnog opterećenja, pre svega poreske stope, preduzetnika koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod kako bi preduzetnici, nezavisno od načina oporezivanja prihoda od samostalne delatnosti, bili u međusobno ravnopravnom položaju.

Pored izmena zakona bilo bi potrebno da sa izmeni i Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Dogovoreno je da svaka strana, nezavisno jedna od druge, sačini radnu verziju izmena i dopuna zakonskih odredaba o oporezivanju preduzetnika i da nakon toga međusobno razmotre te verzije.

Naredni sastanak, saglasno dogovoru, održaće se nakon što predstavnici Ministarstva finansija dostave ministru finansija informaciju o mogućim normativnim rešenjima koji su predložena na ovom sastanku i dobiju odobrenje za preduzimanje normativnih aktivnosti u vezi sa navedenim predlozima.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 29.4.2015.