Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma koje su ovlašćeni menjači dužni da preduzimaju shodno Zakonu


Ovlašćeni menjači dužni su da u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014 - dalje: Zakon) i propisima donetim na osnovu njega, imenuju ovlašćeno lice i njegovog zamenika (član39.Zakona).Navedenu radnju dužnisu da preduzmu odmah po dobijanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, odnosno faktički pre vršenja prve transakcije.

Ovlašćeni menjači dužni su da Upravi za sprečavanje pranja novca dostave podatke o ličnom imenu i nazivu radnog mesta ovlašćenog lica i njegovog zamenika,kao i svakupromenu tih podataka, najkasnije u roku od 15 dana od dana imenovanja (član 42. stav 3. Zakona).

Ovlašćeni menjači su dužni da po otpočinjanju obavljanja menjačkih poslova, odnosno pre, u toku i nakon vršenja transakcije, preduzmu sledeće radnje:

- Da utvrde identitet stranke i pribave informacije o svrsi i nameni transakcije idruge podatke u skladu sa ovim zakonom, prilikom vršenja transakcija u iznosu od 5.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti,po zvaničnom srednjem kursuNarodne banke Srbije na dan izvršenja transakcija, bez obzira da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija (član 9. stav 3. Zakona, a u vezi člana 8. stav 1. Zakona). Prilikom identifikacije fizičkog lica ovlašćeni menjač je dužan da pribavi fotokopiju ličnog dokumenta tog lica, na istom upiše datum, vreme i lično ime lica koje je izvršilo uvid u dokument i fotokopiju čuva u skladu sa zakonom (član 13. stav 6. Zakona);

- Da dostave informacije,podatke i dokumentaciju Upravi za sprečavanje pranja novca o svakoj transakcija u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskojprotivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izvršenja transakcija, bez obzira da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija (član 37. Zakona);

- Da obezbede redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma i s tim u vezi, izrade program godišnjeg stručnog obrazovanja,osposobljavanjazaposlenih za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma najkasnije do kraja marta za tekuću godinu (član 43. st. 1. i 3. Zakona);

- Da obezbede redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (član44.Zakona)i s tim u vezi, sačine godišnji izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole,najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu i da isti dostave Upravi za sprečavanje pranja novca i Poreskoj upravi na njihov zahtev, u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva (član 45. Zakona i član 13. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010 i 41/2011));

- Da izrade listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postojiosnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 1. Zakona);

- Da vode evidenciju podataka o strankama i transakcijama iz člana 9. Zakona (član80. stav 1. tačka 1. Zakona) i evidenciju podataka dostavljenih Upravi za sprečavanje pranja novca,u skladu sa članom37.Zakona. (član80.stav1.tačka2.Zakona).Ovlašćenimenjač je dužan da podatke i dokumentaciju u vezi sa strankom i transakcijom čuva najmanje 10 godina od dana izvršene transakcije (član77.stav1.Zakona),a podatke i dokumentaciju o ovlašćenom licu,zameniku ovlašćenog lica,stručnomosposobljavanju zaposlenih i izvršenim unutrašnjim kontrolama najmanje pet godina od dana prestanka dužnosti ovlašćenog lica,izvršenog stručnog osposobljavanja iliizvršene unutrašnje kontrole (član 77. stav 2. Zakona).

Izvor: Vebsajt Devizni inspektorat, 29.03.2016.
Naslov: Redakcija