Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO O PRIMENI ODREDABA ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Postupak ostvarivanja prava zaposlenih na novčanu naknadu ili otpremninu iz budžeta RS


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Uputstvo o primeni odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) koje se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na novčanu naknadu ili otpremninu iz budžeta Republike Srbije.

Sredstva za isplatu novčane naknade/otpremnine u postupku racionalizacije obezbeđuju se:

1)    u budžetu Republike Srbije -za zaposlene u sistemu državnih organa i sistemujavnih službi, osim za zaposlene u zdravstvenim ustanovama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

2)    u budžetu autonomne pokrajine,odnosno jedinice lokalne samouprave-zazaposlene u sistemu autonomne pokrajine, odnosno sistemu lokalne samouprave, osim za zaposlene u javnim preduzećima, odnosno privrednim društvima;

3)    u finansijskom planu javnih preduzeća, odnosno privrednih društava -zazaposlene u javnim preduzećima, odnosno privrednim društvima na koje se primenjuje ovaj zakon;

4)    u finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje -za zaposlene u organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i za zaposlene u zdravstvenim ustanovama.

Zahtev za odobravanje sredstava za isplatu novčane naknade/otpremnine iz budžeta RS Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave dostavljaju:

1) ministarstva

- za zaposlene u ministarstvima - za zaposlene u javnim službama i drugim organizacionim oblicima osnovanim u oblastima iz njihovog delokruga (osim za zaposlene u zdravstvenim ustanovama)

2) ministarstvo nadležno za poslove odbrane

- za profesionalne pripadnike Vojske Srbije - za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu odbrane

3) ministarstvo nadležno za poslove pravde

- za zaposlene u sudovima, javnim tužilaštvima i državnom pravobranilaštvu, kao i organizacionim oblicima u njihovom sastavu

4) Visoki savet sudstva

- za zaposlene u Visokom savetu sudstva

5) Državno veće tužilaca

- za zaposlene u Državnom veću tužilaca

6) drugi organizacioni oblik u sistemu državnih organa

- za svoje zaposlene.

I. OBAVEZE ORGANIZACIONIH OBLIKA U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA KOJI ZA SVOJE ZAPOSLENE OSTVARUJU PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ILI OTPREMNINU IZ BUDŽETA RS

Organizacioni oblici dostavljaju sledeću dokumentaciju ministarstvu u čijem su delokrugu:

1) Zahtev za odobravanje sredstava za isplatu novčane naknade/otpremnine zazaposlene kojima prestaje radni odnos u postupku racionalizacije:

o Zahtev treba da sadrži: naziv organizacionog oblika, ukupan iznos sredstava potreban za novčane naknade ili otpremnine; podatke o zaposlenima kojima prestaje radni odnos (ime i prezime zaposlenog, adresa zaposlenog, pol, naznaku da li je u pitanju osoba sa invaliditetom, naziv radnog mesta/poslova na kojem je zaposleni radio, naznaku da je radno mesto ukinuto ili je na istom smanjen broj izvršilaca, visina otpremnine/novčane naknade koja je utvrđena zaposlenom);

2) ranije važeći akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta;

3) novi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta;

4) program rešavanja viška zaposlenih, ako je donet;

5) original akta o prestanku radnog odnosa za svakog zaposlenog;

- za zaposlene koji su dobili novčanu naknadu dostaviti i popunjeni obrazac ankete;

6) akt kojim je utvrđena novčana naknada/otpremnina za svakog zaposlenog kojem prestaje radni odnos

 - navedeni iznos može biti utvrđen u aktu o prestanku radnog odnosa ili u posebnom rešenju poslodavca;

- iz dispozitiva i obrazloženja navedenog akta treba da proizlaze sledeći podaci: visina novčane naknade/otpremnine koja je utvrđena zaposlenom; podaci o visini plate koji su služili za obračun novčane naknade/otpremnine ako se ista obračunavala na osnovu plate zaposlenog; broj godina rada u radnom odnosu u javnom sektoru, matični broj zaposlenog, broj tekućeg računa i naziv poslovne banke kod koje se račun vodi;

7) izjava rukovodioca organizacionog oblika data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za tačnost dostaljenih podataka.

Napomena: Visoki savet sudstva,Državno veće tužilaca i svaki drugiorganizacioni oblik u sistemu državnih organa koji sredstva za novčane naknade/otpremnine dobija iz budžeta RS, a koji u Odluci Vlade za 2015. godinu ne pripada delogrugu određenog ministarstva, napred navedenu dokumentaciju za svoje zaposlene dostavlja neposredno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

II. OBAVEZE MINISTARSTAVA KOJA MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE PODNOSE ZAHTEVE ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA ISPLATU NOVČANE NAKNADE/OTPREMNINE

Ministarstvo u čijem delokrugu su organizacioni oblici za koje podnosi zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za odobravanje novčane naknade/otpremnine, po prijemu zahteva organizacionih oblika sa prilozima, postupa na sledeći način:

1) vrši proveru da li je dostavljena potpuna dokumentacija u skladu sa Zakonom (potpunost se proverava u odnosu na vrstu i broj priloga i zahtevanu sadržinu);

- ako je dokumentacija nepotpuna, poziva se organizacioni oblik da izvrši dopunu;

2) vrši proveru sadržine dokumentacije u skladu sa Zakonom

- ako je utvrđivanje novčane naknade/otpremnine izvršeno suprotno zakonu, dokumentacija se vraća organizacionom obliku koji se poziva da postupi u skladu sa zakonom (npr. novčana naknada/otpremnina je obračunata za manje/više godina rada u radnom odnosu u javnom sektoru nego što je zaposleni ostvario, zaposleni nije ispunjavao uslove da primi novčanu naknadu po opciji za koju mu je poslodavac obračunao novčanu naknadu, radno mesto zaposlenog nije ukinuto ili nije smanjen broj izvršilaca u sistematizaciji a zaposlenom se omogućava isplata novčane naknade/otpremnine, racionalizacija se vrši u skladu sa izmenjenim sistematizacijama koje nisu usvojene od strane nadležnih organa, ako je takva procedura propisana zakonom i dr);

- upozorava se rukovodilac organizacionih oblika na materijalnu i krivičnu odgovornost zbog nepostupanja u skladu sa Zakonom;

3) podnosi Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave jedinstveni zahtev za isplatu novčane naknade/otpremnine za sve zaposlene u svom delokrugu

- zahtev koji je ocenjen kao kompletan, može biti dostavljen za sve organizacione oblike iz delokruga, kao jedinstven zahtev, ili kao pojedinačni zahtev za određeni organizacioni oblik, vodeći računa o rokovima za isplatu novčane naknade/otpremnine utvrđene zakonom

- zahtev naročito sadrži:

  • ·          ukupan iznos sredstava potreban za novčane naknade/otpremnine za zaposlene iz delokruga ministarstva i broj zaposlenih kojima se odobravaju sredstva;
  • ·          nazive organizacionih oblika, iznos sredstava koje treba odobriti tom organizacionom obliku, broj zaposlenih po organizacionom obliku kojem se odobravaju sredstva;

4) uz zahtev dostavlja sve priloge koje je dostavio organizacioni oblik za koji se zahteva odobravanje sredstava za isplatu.

Napomena: radi efikasnijeg postupanja po zahtevima za isplatu novčanenaknade/otpremnine, potrebno je da svako ministarstvo odredi kontakt osobu koja će ostvariti saradnju sa kontakt osobom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u postupku odobravanja sredstava za isplatu novčanih naknada/otpremnina.

III. OBAVEZE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave postupa na sledeći način po prijemu zahteva ministarstava, državnih organa i drugih organizacionih oblika koji mu dostavljaju zahteve:

1) vrši obradu svih primljenih zahteva koji su ocenjeni kao sadržinski uredni;

- vraća podnosiocu zahteva (ministarstvu ili drugom organizacionom obliku koji neposredno podnosi zahtev) nepotpune zahteve ili zahteve koji nisu zasnovani na Zakonu, na dopunu ili na usaglašavanje sa Zakonom;

2) na osnovu urednih zahteva vrši pojedinačnu isplatu otpremnine/novčane naknade zaposlenima na njihove tekuće račune;

3) nakon izvršene uplate otpremnina/novčane naknade na tekuće račune zaposlenih dostavlja izveštaj ministarstvu o izvršenim uplatama otpremnina/novčanih naknada zaposlenima iz njegovog delokruga;

4) priprema struktuiran izveštaj za Vladu o realizaciji sredstava za isplatu novčanih naknada/otpremnina nakon završene racionalizacije za tekuću godinu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 25.03.2016.
Naslov: Redakcija