Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA: Propisan novi obrazac poreske prijave - Obrazac PDP


U „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 30/2015 od 27. marta 2015. godine, objavljen je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (Pravilnik).

Pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2015. godine, imajući u vidu da je zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju propisano da se poreska prijava za obračun poreza na dobit od 1. aprila 2015. godine podnosi isključivo u elektronskom obliku.

S tim u vezi, Pravilnikom je propisan novi obrazac poreske prijave - Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica,  koji  će podnositi svi obveznici poreza na dobit pravnih lica (bez obzira da li se radi o privrednom društvu, preduzeću, drugom pravnom licu osnovanom radi sticanja dobiti, zadruzi, nedobitnoj organizaciji ili stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog obveznika).           

Poreska prijava podnosi se isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom koji reguliše podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

Uz poresku prijavu obveznik je dužan da podnese i odgovarajući poreski bilans (na Obrascu PB 1, PBN, PBN 1, PBN 2, PBN 3 ili PBPJ), kao i ostale obrasce (OK, PK, SU, OA i dr.), koji predstavljaju obavezni prilog uz prijavu, a koji se podnose takođe u elektronskom obliku.

Izuzetno, dokumentacija o transfernim cenama i druga dokumentacija koju je obveznik dužan da dostavi uz poresku prijavu (kao npr. dokaz o učešću matičnog pravnog lica u kapitalu nerezidentne filijale, dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu i dr.), podnose se u papirnoj formi.

Obveznik – nedobitna organizacija koja ima pravo na poresko oslobođenje, uz poresku prijavu dostavlja nadležnom poreskom organu i izjavu na Obrascu IPONO - Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izvor: Redakcija, 27.03.2015.