Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PODSEĆAMO: ZAKONSKI ROKOVI KOJI ISTIČU U FEBRUARU MESECU 2019. GODINE


1. februar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 48/2018, 62/2018, 44/2018 - dr. zakon i 104/2018)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 - dalje: Pravilnik) stupio na snagu 1. januara 2019. godine, a odredbe čl. 11, 15. i 19. Pravilnika primenjuju se od 1. februara 2019. godine.

 

Član 11

Član 31. briše se.

(Član 31

Uz poresku prijavu za poreski period u kojem je obveznik PDV ostvario poresko oslobođenje na osnovu potvrda o poreskom oslobođenju za donacije, obveznik PDV dostavlja pregled tih potvrda koji sadrži broj i datum potvrda i vrednost prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara.)

 

Član 15

Član 36. briše se.

(Član 36

Uz poresku prijavu za poreski period u kojem je obveznik PDV ostvario poresko oslobođenje na osnovu potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam, obveznik PDV dostavlja pregled tih potvrda koji sadrži broj i datum potvrda i vrednost prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara.)

 

Član 19

Član 41. briše se.

(Član 41

Uz poresku prijavu za poreski period u kojem je obveznik PDV ostvario poresko oslobođenje na osnovu potvrda o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor, obveznik PDV dostavlja pregled tih potvrda koji sadrži broj i datum potvrda i vrednost prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara.)

 

1. februar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)

Početak primene: 01/02/2019

 

1. februar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)

Početak primene: 01/02/2019

 

1. februar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2009 i 104/2018)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 5. januara 2019. godine, a primenjuje se od 1. februara 2019. godine.

 

1. februar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014 i 59/2018)

Odluka o izmeni Odluke o Pravobranilaštvu Grada Novog Sada ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 59/2018) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Novog Sada", odnosno 5. januara 2019. godine, a primenjuje se od 1. februara 2019. godine.

 

1. februar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE: • Od 1. februara 2019. godine uverenje o državljanstvu elektronski •

Od 1. februara građanima se neće tražiti uverenje o državljanstvu, jer je završen prenos u elektronski oblik.

 

1. februar 2019. godine

Izvor:

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 1), TAČKA 2) ALINEJA TREĆA, TAČKA 3) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 4), TAČKA 5) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 6) I TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (4) ALINEJA PRVA, PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (2) ALINEJA PRVA, PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6), ČLANA 12A, ČL. 14. I 14A I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Početak primene: 01/02/2019

 

1. februar 2019. godine

Izvor:

USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Početak primene: 01/02/2019

 

1. februar 2019. godine

Izvor:

USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12), 13), 29) I 30), ČLANA 15A ST. 2, 4. I 5, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 5), 7), 8) I 9), ČLANA 21A STAV 2. I ČLANA 85. STAV 1. TAČKA 11) ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Početak primene: 01/02/2019

 

1. februar 2019. godine

Izvor:

USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018)

Propis objavljen: 10/08/2018 - važi do 01/02/2019

 

2. februar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2006, 117/2017, 44/2018 - dr. zakon i 4/2019)

Verzija na snazi: 02/02/2019

 

2. februar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O FORMI I NAČINU OBJAVLJIVANJA JAVNE LISTE KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Propis na snazi: 02/02/2019

 

2. februar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014 i 4/2019)

Verzija na snazi: 02/02/2019

 

2. februar 2019. godine

Izvor:

UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019 i 4/2019)

Verzija na snazi: 02/02/2019

 

2. februar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOMA RADNIČKE KOMORE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Propis na snazi: 02/02/2019

 

2. februar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NASELJA CERAK - VINOGRADI (CERAK 1 I CERAK 2) U BEOGRADU ZA PROSTORNU KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Propis na snazi: 02/02/2019

 

2. februar 2019. godine

Izvor:

UREDBA O ODREĐIVANJU KOMPETENCIJA ZA RAD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Propis na snazi: 02/02/2019

 

2. februar 2019. godine

Izvor:

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Propis na snazi: 02/02/2019 - 31/12/2019

 

2. februar 2019. godine

Izvor:

USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Početak primene: 02/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: OBJAVLJEN PRVI NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 : • Rok za komentare i sugestije 8. februar 2019. godine •

Svoje komentare i sugestije na Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 dostavite najkasnije do 8. februara 2019. godine na adresu iva.kovacevic@mpravde.gov.rs.

 

10. februar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O POSTUPANJU BANKE PO PRIGOVORU PRAVNOG LICA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)

Propis na snazi: 20/06/2015 - 10/02/2019

 

10. februar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O POSTUPANJU DAVAOCA FINANSIJSKIH USLUGA PO PRIGOVORU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TIH KORISNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)

Propis na snazi: 27/03/2015 - 10/02/2019

 

11. februar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis na snazi: 11/02/2019

 

11. februar 2019. godine

Izvor:

ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI PRAVNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis na snazi: 11/02/2019

 

17. februar 2019. godine

Izvor:

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018)

Banke su dužne da, najkasnije mesec dana pre početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018 - dalje: Zakon), odnosno do 17. februara 2019. godine, usklade zaključene ugovore kojima se uređuju usluge povezane s platnim računom i da predlog tih ugovora koji će se primenjivati od dana početka primene Zakona dostave korisnicima platnih usluga.

 

23. februar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Specijalis za carine: KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017: • Produžen rok za podnošenje prijave potraživanja do 23.2.2019. godine; kartica deviznog računa će se priznavati kao dokaz o posedovanju stare devizne štednje; preciziran način obračuna kamate •

Produžen rok za podnošenje prijave potraživanja do 23.2.2019. godine.

 

25. februar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2019. GODINI U VEZI SA OSTVARIVANJEM PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA IZ ČLANA 10. STAV 2. TAČKE 10), 11), 13), I 14) ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI: • Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine •

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine.

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2019. GODINI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2019. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

10) sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;

 

27. februar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA: • Jevrejske opštine mogu podneti zahteve za vraćanje imovine do 27. februara 2019. godine. Agencija za restituciju ove zahteve trebalo bi da reši za najviše godinu dana •

Jevrejske opštine mogu podneti zahteve za vraćanje imovine do 27. februara 2019. godine.

 

28. februar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU: • Rok za izveštaj za statističke potrebe do 28.2.2019. godine i za izveštaj za javno objavljivanje do 30.6.2019. godine •

U skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe, Agenciji je do kraja februara naredne godine, odnosno rok je do 28.2.2019. godine.

 

Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe

Član 35

 

Pravna lica i preduzetnici dužni su da, za statističke i druge potrebe, dostave Agenciji do kraja februara naredne godine: Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.

 

Pravna lica, koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, dužna su da do kraja februara naredne godine dostave Agenciji Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.

 

Podaci iz izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se ustupati trećim licima bez izričite saglasnosti pravnog lica i preduzetnika, niti se mogu javno objavljivati.

 

Oblik i sadržaj Statističkog izveštaja propisuje ministar nadležan za poslove finansija, Narodna banka Srbije, odnosno Komisija za hartije od vrednosti shodno nadležnostima iz ovog zakona.

 

Za pravna lica i preduzetnike koji su, uz izveštaje za statističku obradu iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavili i ostale finansijske izveštaje i dokumentaciju iz čl. 33. i 34. ovog zakona, odnosno izjavu da dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje, smatraće se da su ispunili i obavezu dostavljanja tih izveštaja za javno objavljivanje.

 

Izveštaji iz st. 1. i 2. ovog člana, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, unose se u poseban informacioni sistem Agencije i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku.

 

28. februar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: • Vrši se isključivo elektronskim putem s elektronskim potpisom zakonskog (ili ostalog) zastupnika •

U skladu sa članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017), obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do kraja februara naredne godine, odnosno do 28.2.2019. godine, putem Posebnog informacionog sistema.

 

Izjava o neaktivnosti

Član 15

 

Obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do kraja februara naredne godine putem Posebnog informacionog sistema.

 

Dostavljanjem izjave iz stava 1. ovog člana smatra se da je ispunjena obaveza dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za izveštajnu godinu na koju se izjava odnosi.

 

Zakonski zastupnik obveznika ne može poricati sadržinu izjave koju je dao u skladu sa stavom 1. ovog člana.

 

Obveznik koji je dostavio izjavu o neaktivnosti za izveštajnu godinu, smatra se mikro pravnim licem u narednoj godini shodno članu 6. Zakona.

Izvor: Redakcija, 30.1.2019.