Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI PROPISIMA KOJI NASTUPAJU 1. MARTA 2015. GODINE


ODLUKA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I DOSTAVLJANJU PODATAKA O STANJU I STRUKTURI RAČUNA IZ KONTNOG OKVIRA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014)

Obveznici su dužni da obrazac SSKR za decembar s konačnim stanjima i strukturom knjigovodstvenih računa dostavljaju Narodnoj banci Srbije u sledećim rokovima:

- posle zatvaranja poslovnih knjiga, bez iskazanog stanja i strukture računa rashoda i prihoda - do 1. marta naredne godine.

POSLOVNIK O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)

Član 37

Savet razmatra i usvaja godišnji izveštaj o radu najkasnije do 1. marta tekuće godine.

POSLOVNIK VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013 i 76/2014)

Član 79

Organ državne uprave dužan je da dostavi svoj izveštaj o radu do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010)

Član 5

Disciplinski tužilac podnosi godišnji izveštaj o svom radu Visokom savetu sudstva (u daljem tekstu: Savet) do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu i uvek kada Savet to zatraži.

PRAVILNIK O OBRASCU IZVEŠTAJA O CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA BEZ RECEPTA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2013)

Član 2

Nosilac dozvole za lek, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva, formira cene lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja bez recepta i dužan je da ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja dostavlja podatke o cenama tih lekova najmanje jednom u toku kalendarske godine, najkasnije do 1. marta za prethodnu godinu, na Obrascu izveštaja koji je dat u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

PRAVILNIK O OVLAŠĆENJIMA O OSPOSOBLJENOSTI ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I USLOVIMA ZA NJIHOVO STICANJE ("Sl. list SRJ", br. 67/99 i 71/2000, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 16/2014 - dr. uredba)

Član 86

- izveštaj o broju upisanih kandidata, broju kandidata koji su položili ispit za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, kao i unapređenju nastavne delatnosti, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

PRAVILNIK O POKLONIMA FUNKCIONERA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010 i 92/2011)

Član 7

Organ, organizacija ili javna služba dužni su da vode evidenciju o primljenim poklonima i da primerak evidencije za prethodnu kalendarsku godinu, izrađen na obrascu propisanom ovim pravilnikom (prilog II), uz potvrde o predatim protokolarnim poklonima koji su postali javna svojina, dostave Agenciji za borbu protiv korupcije najkasnije do 1. marta tekuće godine.

Član 12

Organ, organizacija ili javna služba dužni su da do 1. marta tekuće godine, evidenciju poklona za prethodnu godinu dostave Agenciji za borbu protiv korupcije u elektronskoj formi - pristupom aplikaciji na veb sajtu Agencije i u štampanoj formi - neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, odmah a najkasnije u roku od osam dana po dobijanju programski generisane šifre kojom se potvrđuje elektronska registracija evidencije poklona.

PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU ZARAZNIH BOLESTI I DRUGIH SLUČAJEVA UTVRĐENIH ZAKONOM O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2005 i 107/2005 - ispr.)

Član 21

Godišnji izveštaj o kretanju zaraznih bolesti na teritoriji za koju su osnovani, instituti, odnosno zavodi za zaštitu zdravlja dostavljaju Institutu za zaštitu zdravlja Srbije, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, na Obrascu br. 13 (Obr. br. SI-07/3), sastavljenom od tri tabele sa podacima o:

1) teritoriji i dijagnozi Obrazac br. 13 - tabela br. 1 - (Obr. br. SI-07/3.1);

2) uzrastu, polu i dijagnozi Obrazac br. 13 - tabela br. 2 - (Obr. br. SI-07/3.2);

3) mesecima i dijagnozi Obrazac br. 13 - tabela br. 3 - (Obr. br. SI-07/3.3).

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU RADIOAKTIVNIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 60/2011)

Član 23

Izveštaj o obavljenom popisu dostavlja se Agenciji najkasnije do 1. marta naredne godine za prethodnu godinu. Izveštaj sadrži i informacije o promenama nastalim u vezi sa RAO, i to u vezi sa:

1. RAO koji je pod regulatornim nadzorom;

2. RAO koji je oslobođen regulatornog nadzora i ispušten u životnu sredinu;

3. RAO ispušten u životnu sredinu kao dopuštena emisija efluenata;

4. RAO koji je predat nosiocu licence za upravljanje skladištem RAO;

5. otuđenom ili izvezenom RAO, uključujući i iskorišćene izvore vraćene proizvođaču;

6. odloženom RAO.

PRAVILNIK O USLOVIMA DRŽANJA, NAČINU OBELEŽAVANJA I EVIDENTIRANJA DIVLJIH ŽIVOTINJA U ZATOČENIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2010)

Član 25

O predviđenim aktivnostima obeležavanja obeleživač obaveštava Ministarstvo, unosi podatke o obeležavanju životinja u centralnu bazu, vodi evidenciju o obeležavanju i Ministarstvu podnosi izveštaj o obeležavanju u pisanom ili elektronskom obliku najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O VRSTAMA POLJOPRIVREDNOG BILJA ZA KOJE SE MOGU VRŠITI DODATNA ISPITIVANJA SORTE I METODAMA ISPITIVANJA SORTI TOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011)

Član 4

Da bi se sorta poljoprivrednog bilja dodatno ispitala uzorci semena sorte dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, za:

3) sortu šećerne repe do 1. marta tekuće godine.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2012)

Član 28

Molbe za premeštaj jedinice odnosno ustanove dostavljaju redovnim putem nadležnom starešini do 1. marta naredne godine. O svakoj dostavljenoj molbi za premeštaj, komanda jedinice i ustanove daje mišljenje.

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US)

Član 41

Državni ili drugi organ, organizacija ili javna služba iz stava 1. ovog člana obavezni su da o poklonima iz stava 1. ovog člana vode posebnu evidenciju. Kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta tekuće godine.

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 81/2005 - ispr.)

Član 46

Upravni odbor javne agencije usvaja i podnosi osnivaču godišnji izveštaj o radu za proteklu godinu najkasnije do 1. marta tekuće godine.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012)

Član 58

Nosilac dozvole za lek formira cene lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja bez recepta i dužan je da ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja dostavlja podatke o cenama tih lekova najmanje jednom u toku kalendarske godine najkasnije do 1. marta za prethodnu godinu na obrascu izveštaja koji propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Član 141

Agencija je dužna da do 1. marta tekuće godine dostavi podatke nadležnom ministarstvu o vrsti i količini uvezenih lekova za koje je izdala odobrenje za uvoz, odnosno o nosiocima dozvole za promet lekova na veliko koji su uvezli lekove iz st. 1. i 2. ovog člana u prethodnoj kalendarskoj godini.

ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014)

Član 29

U gradovima, odnosno opštinama za koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise mogu da overavaju osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povereni posao najduže do 1. marta 2015. godine.

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014)

Član 132[s3]

Odredbe člana 8, člana 8b, člana 8d, člana 8đ, čl. 97, 98. i člana 211a ovog zakona primenjuju se od 1. marta 2015. godine.

ZAKON O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US i 92/2011)

Član 123

Rad zaposlenih ocenjuje rukovodilac organizacione jedinice, a rad rukovodilaca organizacionih jedinica ocenjuje direktor policije, odnosno funkcioner u čijoj nadležnosti je obavljanje određenih poslova i zadataka ili policijski službenik koga oni ovlaste.

Rad se ocenjuje jedanput godišnje, a najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 32/2014 - odluka US)

Član 26

Korisnici početne obuke su lica koja su po položenom prijemnom ispitu primljena u Akademiju na početnu obuku.

Broj korisnika početne obuke određuju Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca jednom godišnje, do 1. marta i o tome obaveštavaju Akademiju.

ZAKON O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012)

Član 109

Republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove sačinjava godišnji izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda, koji dostavlja Ministarstvu, javnom vodoprivrednom preduzeću, ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, Agenciji za zaštitu životne sredine i ministarstvu nadležnom za poslove geologije, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

 

ZAKON O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014)

Član 3

Korisnici ribarskih područja dužni su da dostave ministarstvu podatke za vođenje katastra ribolovnih voda, do 1. marta za tekuću godinu.

Član 21

Korisnik ribarskog područja dužan je da pripremi godišnji izveštaj o korišćenju ribarskog područja i dostavi ga ministarstvu odnosno nadležnom pokrajinskom organu i Agenciji za zaštitu životne sredine, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)

Član 139

Jednom godišnje, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvo javno objavljuje i dostavlja Nacionalnom savetu izveštaj o radu Nacionalnog registra potrošačkih prigovora. 

Izvor: Redakcija, 29.01.2015.