Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U FEBRUARU 2015. GODINE


UREDBA O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014)

Član 12

Korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja iz člana 7. stav 2. ove uredbe, za svaku godinu, Direkciji dostavlja podatke, iz posebnih evidencija, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini, odnosno po poslednjem izvršenom popisu (u slučajevima statusne promene, promene pravne forme, otvaranja odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije i stečaja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom), na Obrascu ZOS-JS, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, najkasnije do 28. februara tekuće godine, u pisanoj formi i elektronskim putem.

Organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave nadležan za vođenje jedinstvene evidencije, iz člana 7. stav 3. ove uredbe, za svaku godinu, Direkciji dostavlja zbirne podatke iz jedinstvene evidencije, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini, na Obrascu ZOS-JS sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, najkasnije do 10. februara tekuće godine, u pisanoj formi i elektronskim putem.

Član 16

Korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini dužni su da usklade svoje programe automatske obrade podataka za vođenje posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini sa programom iz člana 15. ove uredbe najkasnije do 28. februara 2015. godine, sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine, od kojeg datuma započinje vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, primenom elektronskih sredstava za dostavljanje, obradu i skladištenje podataka.

UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA I OBRAČUNU PROSEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, PROSEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)

Član 9

Na osnovu 12 mesečnih izveštaja, Republički zavod za statistiku izrađuje sumarni godišnji Izveštaj o snabdevanju sirovom naftom, tečnostima prirodnog gasa, rafinerijskim sirovinama, aditivima i ostalim ugljovodonicima i Izveštaj o snabdevanju gotovim proizvodima na nivou Republike Srbije za prethodnu kalendarsku godinu i najkasnije do 25. februara tekuće godine, dostavlja ga Ministarstvu.

Na osnovu podataka iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo, najkasnije do 28. februara tekuće godine, obračunava prosečni dnevni neto uvoz i prosečnu dnevnu potrošnju u Republici Srbiji za prethodnu kalendarsku godinu. Prosečni dnevni neto uvoz i prosečna dnevna potrošnja iskazuju se u ekvivalentu sirove nafte.

Na osnovu obračunatog prosečnog dnevnog neto uvoza i prosečne dnevne potrošnje iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo, najkasnije do 28. februara tekuće godine, obračunava obavezne rezerve nafte i derivata nafte u količini 90 dana prosečnog neto uvoza i obavezne rezerve nafte i derivata nafte u količini 61 dan prosečne dnevne potrošnje i utvrđuje koja je od obračunatih količina veća.

UREDBA O NAČINU OBRAČUNA I NAČINU RASPODELE PRIKUPLJENIH SREDSTAVA PO OSNOVU NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)

Član 12

Javni snabdevač je dužan da najkasnije do kraja februara svake godine objavi detaljan izveštaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima za naknadu za podsticaj proizvodnje povlašćenih proizvođača električne energije u prethodnoj godini, koji naročito treba da sadrži naziv povlašćenog proizvođača, njegovu proizvodnju, koliko je od kog povlašćenog proizvođača otkupljeno, a koliko je plaćeno naknade po svakom povlašćenom proizvođaču.

UREDBA O OCENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006 i 109/2009)

Član 3

Rukovodilac državnog organa donosi najkasnije do kraja februara tekuće godine rešenje kojim određuje ocenu državnom službeniku za prethodni period za ocenjivanje.

UREDBA O POSTUPANJU SA FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH GASOVA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2013)

Član 16

Servis vodi evidenciju o vrstama i količinama sakupljenih i upotrebljenih fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte i, ako je primenljivo, o količinama obnovljenih i/ili obrađenih fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte. Servis ove podatke dostavlja Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu na Obrascu br. 7 iz Priloga 3. ove uredbe.

Član 17

Operater vodi evidenciju iz stava 7. ovog člana o navedenim podacima tokom celog radnog veka opreme i podnosi je Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu na Obrascu br. 10 iz Priloga 3. ove uredbe, a na zahtev Ministarstva i u elektronskom formatu.

Član 24

Izveštaj sa podacima iz stava 10. ovog člana centar dostavlja Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu. Izveštaj se dostavlja na Obrascu br. 9 datom u Prilogu 3. ove uredbe.

Član 29

Korisnici fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, izuzev servisa, dostavljaju izveštaj Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, o količinama fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte korišćenim u prethodnoj godini na Obrascu br. 8 iz Priloga 3. ove uredbe.

UREDBA O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI

Član 15

Vlasnici sistema za zaštitu od požara i aparata za gašenje požara koji sadrže halone vode evidenciju o količinama instaliranih, upotrebljenih, uskladištenih i emitovanih halona, izveštavaju Ministarstvo krajem februara tekuće godine za prethodnu godinu o tipu opreme u kojoj su instalirani haloni, o količinama instaliranih, upotrebljenih, uskladištenih i emitovanih halona i aktivnostima preduzetim za izbegavanje emisija i za zamenu halona, na Obrazcu br. 12 iz Priloga 9 - Obrasci za prijavu, zahteve, evidenciju i izveštavanje, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 32

Servis iz stava 1. ovog člana vodi evidenciju o vrstama i količinama sakupljenih i upotrebljenih kontrolisanih supstanci i ako je primenljivo, o količinama obnovljenih i/ili obrađenih kontrolisanih supstanci. Servis ove podatke dostavlja Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu na Obrascu br. 10 iz Priloga 9. ove uredbe.

Član 33

Operater vodi evidenciju o navedenim podacima tokom celog radnog veka opreme i podnosi je Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu na Obrascu br. 14 iz Priloga 9. ove uredbe, a na zahtev Ministarstva i u elektronskom formatu.

Član 40

Centar je dužan da dostavi Ministarstvu izveštaj sa podacima iz stava 10. ovog člana na Obrascu br. 13 iz Priloga 9. ove uredbe, do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 45

Korisnici kontrolisanih supstanci, izuzev servisa, dostavljaju izveštaj Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, o količinama kontrolisanih supstanci korišćenim u prethodnoj godini na Obrascu br. 11 iz Priloga 9. ove uredbe.

Preduzeća koja imaju odobrenje da upotrebljavaju kontrolisane supstance kao procesna sredstva ili sirovine, obaveštavaju Ministarstvo o proceni emisija do kojih je došlo u toku upotrebe, najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, koristeći Obrazac br. 11 iz Priloga 9. ove uredbe.

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014 i 118/2014)

Član 8

Izuzetno od stava 1. ovog člana Komisija može, na predlog nadležnog organa, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija, dati generalnu saglasnost svim korisnicima javnih sredstava da broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod korisnika javnih sredstava zadrže na nivou od 1. marta 2014. godine, s tim što takva saglasnost važi do 28. februara 2015. godine.

U periodu od 1. marta 2014. godine do 28. februara 2015. godine korisnici javnih sredstava mogu, saglasno odredbama čl. 3-7. ove uredbe, podnositi molbe za davanje saglasnosti za broj veći od zatečenog stanja u smislu stava 2. ovog člana.

UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2014)

6. Način, redosled i rok za sprovođenja mera

Privredni subjekti sa poplavljenih područja, do 15. februara 2015. godine, podnose jedinicama lokalne samouprave zahtev za dobijanje bespovratnih sredstava po ovom programu.

UREDBA O VISINI I USLOVIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 67/2010, 101/2010, 86/2011, 35/2012, 41/2013 - dr. pravilnik i 81/2014 - dr. pravilnik)

Član 3

Ministar propisuje usklađene iznose podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana do 28. februara tekuće godine. 

Izvor: Redakcija, 29.01.2015.