Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PARKA PRIRODE "GOLIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2014)
 • SPISAK ROBA SA TARIFNIM OZNAKAMA KOJE PRI UVOZU PODLEŽU FITO-SANITARNOJ KONTROLI SHODNO ZAKONU O BEZBEDNOSTI HRANE (Ažurirano 1.1.2014.)
 • ZAKON O VLADI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012 i 7/2014 - odluka US)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA BEOGRADA ZA PERIOD JANUAR-MART 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA "PARKING SERVIS" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 74/2013 - prečišćen tekst)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA NA SOMBORSKOM BULEVARU U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 71/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM, NA VIŠE LOKACIJA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013, 55/2013 i 71/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U NJEGOŠEVOJ ULICI KOD K. BR. 9 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 71/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI ALEKSANDRA BENJAKA KOD K. BR. 2 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 71/2013)
 • ODLUKA O OGLAŠAVANJU NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 102/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE BEZBEDNOSTI MLADIH GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 102/2013)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 102/2013)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 102/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2014 - prečišćen tekst)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PODRUČJE GRADA KRAGUJEVCA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2014)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 38/2012, 28/2013 i 39/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 39/2013)
 • ODLUKA O PRAVIMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I SOCIJALNE SIGURNOSTI GRAĐANA KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 39/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM" VRANJE (''Sl. glasnik grada Vranja'', br. 39/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O SIMBOLIMA GRADA VRANJA I NJIHOVOJ UPOTREBI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 39/2013)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA I GRADOVA I OPŠTINA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 39/2013)
Izvor: Paragraf Lex