Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU: U slučaju da poslodavac nije podneo prijavu na obavezno socijalno osiguranje u propisanom roku - pre stupanja zaposlenog na rad, mora podneti zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika, uz odgovarajuće dokaze. Ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje svojstva osiguranika Fond PIO će, po donošenju rešenja, podneti prijavu na osiguranje


Od ponedeljka, 25. decembra 2017. godine, stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) kojim je predviđeno da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje, po osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa Zakonom (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos), mora da podnese najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

U skladu sa navedenom izmenom Zakona, od 25. decembra 2017. godine, poslodavci neće moći da podnose prijave niti sa datumom dolaska na šalter PIO, niti sa ranijim datumom, već samo sa budućim datumom početka osiguranja – pre stupanja na rad zaposlenog.

U slučaju da poslodavac nije podneo prijavu u propisanom roku - pre stupanja zaposlenog na rad, mora podneti zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika, uz odgovarajuće dokaze. Ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje svojstva osiguranika Fond PIO će, po donošenju rešenja, podneti prijavu na osiguranje.

Iz Fonda podsećaju da je Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 44/2014 - dr. zakon i 116/2014) i Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 124/2012 i 119/2013), predviđeno da pravna lica i preduzetnici jedinstvenu prijavu za svoje zaposlene podnose u elektronskom obliku, direktno preko Portala CROSO.

Izvor: Vebsajt Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, 27.12.2017.
Naslov: Redakcija