Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU

Član 1.

U Zakonu o stočarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 93/12), u članu 1. stav 1. reči: "proizvodnja i promet hrane biljnog porekla za domaće životinje" zamenjuju se rečima: "proizvodi ribarstva; primarna proizvodnja hrane za domaće životinje".

Stav 2. menja se i glasi:

"Odredbe ovog zakona odnose se na sledeće životinje: goveda; bivole; ovce; koze; konje; magarce; svinje; živinu; krznašice; kuniće; pčele; gajenu divljač; ribe i druge vodene organizme, kao i druge životinje koje mogu da se gaje (u daljem tekstu: domaće životinje)."

Član 2.

U članu 2. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        akvakultura jeste gajenje riba i drugih vodenih organizama (u daljem tekstu: riba) u objektima za akvakulturu;".

Tačka 26) briše se.

Posle tačke 35) dodaje se tačka 35a), koja glasi:

"35a)    primarna proizvodnja hrane za domaće životinje jeste proces jednostavne fizičke obrade primarnih poljoprivrednih proizvoda biljnog porekla koji se obavlja na poljoprivrednom gazdinstvu i obuhvata čišćenje, pakovanje, skladištenje, prirodno sušenje, siliranje, mešanje primarnih poljoprivrednih proizvoda za spravljanje hrane za domaće životinje i svako drugo rukovanje primarnim poljoprivrednim proizvodima radi proizvodnje hrane za domaće životinje, uključujući i prevoz od mesta proizvodnje do objekta na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu;".

Posle tačke 38) dodaje se tačka 38a), koja glasi:

"38a)    proizvodi ribarstva jesu svi proizvodi obuhvaćeni glavom tri i tarifnim brojevima 1604 i 1605 u skladu sa propisom kojim se uređuje usklađivanje nomenklature carinske tarife;".

Tačka 39) menja se i glasi:

"39)      promet proizvoda životinjskog porekla jeste uvoz, izvoz, tranzit, skladištenje, prodaja, kupovina ili bilo kakav prenos tih proizvoda na treća lica;".

Posle tačke 51) dodaje se tačka 51a), koja glasi:

"51a)    farma divljači jeste ograđeni ili zatvoreni objekat u kojem se gaji posebnom tehnologijom jedna vrsta divljači radi prometa proizvodima životinjskog porekla, dalje reprodukcije;".

Član 3.

U članu 3. stav 1. tačka 16) reči: "sa priplodnim materijalom i" brišu se.

Član 4.

U članu 6. stav 1. reči: "koje je registrovano u odgovarajućem registru u skladu sa propisima o udruženjima" zamenjuju se rečima: "u drugom odgovarajućem registru propisanom zakonom".

Član 5.

U članu 7. stav 2. tačka 1) posle reči: "domaćih životinja" zapeta i reči: "vrši kontrolu proizvodnih sposobnosti i obeležavanje domaćih životinja" brišu se.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

"1a)      vrši obeležavanje domaćih životinja;".

U stavu 3. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        u radnom odnosu na neodređeno vreme na poslovima gajenja domaćih životinja najmanje jedno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno koje je steklo obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti stočarstva ili zootehnike, odnosno na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine iz oblasti stočarstva ili zootehnike;".

Član 6.

U članu 8. stav 1. posle reči: "na svojoj teritoriji" dodaju se zapeta i reči: "po dobijanju saglasnosti glavne odgajivačke organizacije".

U stavu 2. tač. 1), 3) i 4) brišu se.

Tačka 6) menja se i glasi:

"6)        vrši linearnu ocenu i superkontrolu mlečnosti radi sprovođenja odgajivačkog programa."

U stavu 3. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        u radnom odnosu na neodređeno vreme na poslovima selekcije domaćih životinja odgovarajući broj stručnjaka, a najmanje dva lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno koja su stekla obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti stočarstva ili zootehnike, od kojih jedan sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje dve godine na poslovima selekcije domaćih životinja;".

Član 7.

U članu 9. stav 2. posle reči: "glavna odgajivačka organizacija" dodaju se zapeta i reči: "u zavisnosti od vrste, odnosno rase domaćih životinja".

U tački 3) reči: "kontrolu proizvodnih sposobnosti priplodnih" zamenjuju se rečima: "procenu priplodne vrednosti i rangiranje".

Tač. 4) i 5) brišu se.

U tački 6) reči: "izrađuje plan korišćenja i distribucije" zamenjuju se rečima: "daje saglasnost za korišćenje i distribuciju".

Tačka 8) menja se i glasi:

"8)        vodi evidenciju odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koje sprovode glavni odgajivački program;".

Tačka 12) menja se i glasi:

"12)      kontroliše rad na sprovođenju odgajivačkog programa osnovne i regionalne odgajivačke organizacije i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koje sprovode glavni odgajivački program."

U stavu 3. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        u radnom odnosu na neodređeno vreme najmanje po jedno lice za vođenje glavne matične evidencije za svaku vrstu ili rasu domaćih životinja, koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno koje je steklo obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti stočarstva ili zootehnike;".

Član 8.

U članu 10. stav 1. tačka 3) posle reči: "kvaliteta" dodaje se reč: "sirovog".

U tački 8) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9), koja glasi:

"9)        distributivni centar za promet reproduktivnog materijala."

U stavu 4. posle reči: "kvaliteta" dodaje se reč: "sirovog".

Posle stava 9. dodaju se novi st. 10. i 11, koji glase:

"Organizacija iz stava 1. tačka 9) ovog člana vrši skladištenje i promet sperme domaćih životinja za veštačko osemenjavanje radi sprovođenja odgajivačkog programa.

Organizacije sa posebnim ovlašćenjima sprovode poslove predviđene glavnim odgajivačkim programom po dobijanju saglasnosti glavne odgajivačke organizacije."

Dosadašnji st. 10. i 11. koji postaju st. 12. i 13. menjaju se i glase:

"Organizacije iz stava 1. tač. 2) do 9) ovog člana obavljaju poslove iz st. 3. do 10. ovog člana ako ispunjavaju uslove u pogledu stručnog kadra, objekata i opreme.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu stručnog kadra iz stava 12. ovog člana."

Član 9.

U članu 17. tačka 6) briše se.

Član 10.

U članu 21. stav 2. menja se i glasi:

"Odgajivački program iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava sledeće uslove:

1)         da definiše naziv rase i rasne karakteristike za rase uključene u odgajivački program;

2)         da definiše odgajivačke ciljeve, koji u slučaju ustanovljavanja glavne matične evidencije za novu rasu uključuju detaljne uslove za ustanovljavanje nove rase;

3)         da je u funkciji unapređenja stočarstva tako da se njegovim sprovođenjem postižu odgajivački ciljevi i da je obezbeđena kontrola proizvodnih osobina, radne sposobnosti, kao i drugih osobina domaćih životinja;

4)         da je obezbeđena dovoljno velika populacija domaćih životinja za unapređenje rase u skladu sa njim, odnosno očuvanje rase gde se to smatra neophodnim;

5)         da su obezbeđeni odgovarajući organizaciono-tehnički uslovi za njegovo sprovođenje;

6)         da se primenjuju odgovarajuće metode i načini za utvrđivanje porekla priplodnih domaćih životinja i izrade pedigrea;

7)         da je obezbeđen sistem identifikacije i registracije domaćih životinja uključenih u odgajivački program;

8)         da je obezbeđeno vođenje propisane dokumentacije;

9)         da je obezbeđeno očuvanje genetske varijabilnosti i biološke raznovrsnosti u stočarstvu;

10)       da je obezbeđeno sprečavanje neplanskog parenja u srodstvu;

11)       da su obezbeđene genetske rezerve;

12)       da je obezbeđen sistem unutrašnje kontrole rada nad poslovima u izvođenju odgajivačkog programa;

13)       da predvidi podelu glavne matične evidencije, ukoliko postoje različiti uslovi za upis domaćih životinja ili ukoliko postoje različite procedure za klasiranje priplodnih domaćih životinja u glavnoj matičnoj evidenciji."

Član 11.

U članu 22. stav 2. briše se.

Član 12.

U nazivu člana 24. reči: "Stručna kontrola nad sprovođenjem" zamenjuju se rečima: "Kontrola sprovođenja".

U članu 24. stav 1. reči: "Stručnu kontrolu nad sprovođenjem" zamenjuju se rečima: "Kontrolu sprovođenja".

Član 13.

U članu 26. stav 5. reči: "izuzev kod kopitara gde se punim poreklom smatra ako je poznato pet generacija predaka" zamenjuju se rečima: "u zavisnosti od uslova predviđenih glavnom matičnom evidencijom".

Član 14.

U članu 27. st. 2-5. brišu se.

Dosadašnji st. 6, 7. i 8. postaju st. 2, 3. i 4.

Član 15.

U članu 33. stav 2. reči: "Odgajivač, odnosno izvođač veštačkog osemenjavanja" zamenjuju se rečima: "Izvođač veštačkog osemenjavanja, odnosno odgajivač".

Stav 3. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje način vođenja evidencije o veštačkom osemenjavanju, odnosno prirodnom parenju, kao i sadržinu potvrde iz stava 2. ovog člana."

Član 16.

Naziv člana i član 34. menjaju se i glase:

"Parenje u srodstvu

Član 34.

Parenje u srodstvu vrši se tako da se poštuje najveći dozvoljeni koeficijent srodstva koji je određen glavnim odgajivačkim programom za svaku vrstu i rasu domaćih životinja kako bi se sprečilo smanjenje vitalnosti, sposobnosti preživljavanja, plodnosti i drugih osobina domaćih životinja u uzastopnim generacijama."

Član 17.

Član 35. menja se i glasi:

"Član 35.

Priplodnjaci za prirodno parenje moraju da ispunjavaju uslove iz člana 25. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Odgajivač može da koristi priplodnjaka za prirodno parenje ako ima matični list priplodnjaka, pedigre i dozvolu za njegovo korišćenje izdatu od glavne odgajivačke organizacije, ako je priplodnjak upisan u glavnu matičnu evidenciju domaćih životinja i ako se za priplodnjaka vodi pripusni spisak.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, kada ne postoji dovoljan broj kvalitetnih priplodnih domaćih životinja, ministar može da dozvoli korišćenje priplodnjaka i kada nisu ispunjeni propisani uslovi.

Glavnim odgajivačkim programom utvrđuju se uslovi i način korišćenja priplodnjaka, kao i period važenja dozvole za korišćenje priplodnjaka za prirodno parenje.

Zabranjeno je korišćenje za priplod muških grla koja nisu odabrana za priplod, kao i muških grla u tovu."

Član 18.

U članu 36. stav 3. reči: "da je" zamenjuju se rečima: "ako je", a reči: "da ima" zamenjuju se rečima: "ako ima".

Stav 5. briše se.

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

"Odabiranje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje vrši se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje od strane komisije iz stava 3. ovog člana."

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Član 19.

U članu 37. stav 1. uvodna rečenica menja se i glasi:

"Sperma domaćih životinja (u daljem tekstu: sperma) može se koristiti i staviti u promet ako:".

Tačka 1) menja se i glasi:

"1)        je dobijena u centru za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje;".

Član 20.

U članu 38. stav 2. posle reči: "Veštačko osemenjavanje" dodaju se reči: "u svom stadu", a reči: "fizičko lice" zamenjuju se rečju: "odgajivač".

Stav 3. menja se i glasi:

"Stručno osposobljavanje odgajivača za veštačko osemenjavanje životinja vrši se na organizovanim obukama koje sprovodi srednja škola i visokoobrazovana ustanova iz oblasti veterinarske medicine, veterinarski institut, veterinarski specijalistički zavod, odnosno centar za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje, a prema programu koji donosi Ministarstvo i kojim se utvrđuje sadržina i način sprovođenja stručnog osposobljavanja.

Član 21.

U članu 42. stav 3. menja se i glasi:

"Za sprovođenje glavnog odgajivačkog programa, centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje mora da ima u radnom odnosu na neodređeno vreme najmanje jedno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno koje je steklo obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti stočarstva ili zootehnike i jednog veterinara specijalistu iz oblasti reprodukcije."

Član 22.

U članu 47. stav 1. reči: "vrši testna stanica" zamenjuju se rečima: "vrši se".

Stav 2. briše se.

Član 23.

Naziv člana i član 49. brišu se.

Član 24.

U nazivu člana 50. reč: "Poštovanje" zamenjuje se rečju: "Ispunjavanje".

U članu 50. stav 1. reči: "poštovanje" zamenjuju se rečju: "ispunjavanje".

Stav 5. briše se.

Član 25.

U članu 51. stav 4. briše se.

Član 26.

U članu 55. stav 3. briše se.

Član 27.

U članu 60. stav 2. reči: "regionalna odgajivačka organizacija" zamenjuju se rečima: "pravno lice registrovano u odgovarajućem registru u skladu sa propisima o udruženjima i osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pčelarstva (u daljem tekstu: udruženje pčelara)".

U stavu 3. reči: "regionalna odgajivačka organizacija" zamenjuju se rečima: "udruženje pčelara".

Član 28.

U članu 63. stav 4. tačka 1) reči: "odgajivačku organizaciju" zamenjuju se rečima: "udruženje pčelara koje se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se vrši suzbijanje komaraca avio metodom".

Član 29.

Član 64. menja se i glasi:

"Član 64.

Intenzivno gajenje divljači iz klase sisara i ptica može da se obavlja samo na farmi divljači.

Odgajivač koji se bavi farmskim gajenjem divljači mora da ispunjava uslove u pogledu objekata za gajenje divljači, odgovarajuće opreme za gajenje određene vrste divljači i stručnog kadra.

Odgajivač koji se bavi farmskim gajenjem divljači može uneti divljač na farmu divljači ako ima uverenje o njenom zdravstvenom stanju, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Odgajivač koji se bavi farmskim gajenjem divljači mora da vodi evidenciju o proizvodnji za pojedine proizvodne faze.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata, odgovarajuće opreme i stručnog kadra iz stava 2. ovog člana."

Član 30.

Posle člana 64. dodaju se naziv člana i član 64a, koji glase:

"Unošenje divljači koje nema na teritoriji Republike Srbije

Član 64a

Unošenje divljači koje nema na teritoriji Republike Srbije na farmu divljači vrši se na osnovu dozvole ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine."

Član 31.

Član 65. menja se i glasi:

"Član 65.

Akvakultura može da se obavlja samo u objektima za akvakulturu.

Objekti za akvakulturu, u smislu ovog zakona, su ribnjak, poluribnjak, kavez, ograđeni ili pregrađeni delovi ribolovne vode i drugi objekti koji služe za gajenje riba.

Ribnjak je ograničena, od prirodnih tokova odvojena vodena površina u kojoj se gaji riba, a koji se može puniti vodom, odnosno potpuno isprazniti.

Poluribnjak je ograničena, od prirodnih tokova odvojena vodena površina u kojoj se gaji riba, a koji se ne može puniti vodom, odnosno potpuno isprazniti.

Kavez je ograđeni prostor postavljen u vodi za potrebe gajenja riba.

Ograđeni ili pregrađeni delovi ribolovne vode su ograđeni ili pregrađeni prirodni (potoci, reke, rukavci) ili veštački tokovi (kanali), jezera, bare, veštačke akumulacije, drugi antropogeni vodeni ekosistemi, odnosno drugi sistemi koji služe za gajenje riba.

Drugi objekti za gajenje riba su bazeni za gajenje riba izgrađeni od različitih materijala, različitih oblika koji služe za gajenje riba.

Odgajivač koji se bavi akvakulturom može uneti ribu u objekat ako ima uverenje o njenom zdravstvenom stanju, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Odgajivač koji se bavi akvakulturom mora da vodi evidenciju o proizvodnji za pojedine proizvodne faze.

Odgajivač koji se bavi akvakulturom mora da ispuni uslove u pogledu objekata iz stava 2. ovog člana, odgovarajuće opreme i stručnog kadra.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata, opreme i stručnog kadra iz stava 10. ovog člana."

Član 32.

Posle člana 66. dodaju se naziv člana i član 66a, poglavlje IXa PROIZVODI RIBARSTVA i naziv člana i član 66b, koji glase:

"Posebni uslovi za lov ribe

Član 66a

U objektima za akvakulturu mogu da se love ribe koje imaju veličinu manju od veličine propisane u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda, kao i za vreme lovostaja.

IXa PROIZVODI RIBARSTVA

Međunarodna potvrda (sertifikat)

Član 66b

Proizvodi ribarstva mogu se uvoziti, izvoziti i biti u tranzitu ako ih, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, prati i međunarodna potvrda (sertifikat) o ulovu, koja mora da bude originalna i izdata od strane nadležnog organa zemlje porekla.

Proizvode ribarstva koji se izvoze, pored dokumenata iz stava 1. ovog člana, prati i:

1)         međunarodna potvrda za reeksport (sertifikat za reeksport) izdata od strane nadležnog organa zemlje koja nije zemlja porekla, a na čijoj teritoriji je proizvod ribarstva uvezen, skladišten, prerađen, odnosno podeljen;

2)         potvrda da proizvodi ribarstva potiču od ulova za koji je izdata međunarodna potvrda (sertifikat) o ulovu, koju izdaje nadležni veterinarski inspektor.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, za određene proizvode ribarstva nisu potrebne potvrde iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministarstvo vodi evidenciju o potvrdama iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministar bliže propisuje obrazac međunarodne potvrde (sertifikata) o ulovu, obrazac međunarodne potvrde za reeksport (sertifikat za reeksport) i obrazac potvrde da su proizvodi ribarstva u skladu sa međunarodnom potvrdom (sertifikatom) o ulovu, način vođenja evidencije iz stava 4. ovog člana, kao i listu proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne potvrde iz st. 1. i 2. ovog člana."

Član 33.

U članu 69. stav 2. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje listu autohtonih rasa i ugroženih autohtonih rasa domaćih životinja, koja sadrži i kriterijume za utvrđivanje ugroženosti rase."

U stavu 4. reči: "Autohtone rase" zamenjuju se rečima: "Odgajivači autohtonih rasa", a posle reči: "Registar" dodaje se reč: "odgajivača".

U st. 5, 6. i 8. posle reči: "Registar" dodaje se reč: "odgajivača".

Stav 9. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje uslove u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržinu i način vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja."

Član 34.

Naziv poglavlja XI. menja se i glasi:

"XI. PRIMARNA PROIZVODNjA HRANE ZA DOMAĆE ŽIVOTINjE I PROIZVODI ŽIVOTINjSKOG POREKLA"

Član 35.

Naziv člana i član 72. menjaju se i glase:

"Primarna proizvodnja hrane za domaće životinje

Član 72.

Primarna proizvodnja hrane za domaće životinje obavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima donetim na osnovu tog zakona."

Član 36.

Nazivi članova i čl. 73. i 74. brišu se.

Član 37.

U članu 75. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Proizvodi životinjskog porekla, u smislu ovog zakona, jesu: žive domaće životinje; priplodni materijal; meso u obliku trupova i polutki; iznutrice; koža; krzno; dlake; vuna; perje; sirovo mleko; jaja; med; mleč; drugi delovi tela i sporedni proizvodi (stajnjak i osoka), osim proizvoda ribarstva.

Promet proizvoda životinjskog porekla vrši se ako su ispunjeni propisani uslovi o kvalitetu proizvoda životinjskog porekla."

Stav 4. menja se i glasi:

"Ministar propisuje uslove u pogledu kvaliteta, načina ocene kvaliteta proizvoda životinjskog porekla, kao i neophodnu opremu za utvrđivanje kvaliteta proizvoda životinjskog porekla."

Član 38.

U članu 76. stav 1. reči: "smotrama, izložbama," i reči: "matični list," brišu se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Kvalitetna priplodna domaća životinja izlaže se na smotrama i izložbama ako je obeležena na propisan način i ako je prati matični list i uverenje o zdravstvenom stanju životinje."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 39.

U članu 82. stav 2. u uvodnoj rečenici reči: "Sredstva za sprovođenje poslova u stočarstvu obezbeđuju se od:" zamenjuju se rečima: "Za obavljanje poslova u stočarstvu plaćaju se sledeće takse:".

U st. 2. i 3. reč: "naknada" u određenom padežu zamenjuje se rečju: "taksa" u odgovarajućem padežu.

Član 40.

Član 83. menja se i glasi:

"Član 83.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo preko poljoprivrednog, odnosno graničnog veterinarskog inspektora.

Poslove poljoprivrednog inspektora može da obavlja lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno koje je steklo obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti stočarstva ili zootehnike sa položenim državnim stručnim ispitom i sa najmanje tri godine radnog iskustva.

Poslove graničnog veterinarskog inspektora može da obavlja lice koje ispunjava uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo."

Član 41.

U članu 84. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora granični veterinarski inspektor ima propisanu službenu legitimaciju i službeno odelo u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 42.

U nazivu člana 85. posle reči: "inspektora" dodaju se reči: "i graničnog veterinarskog inspektora".

U članu 85. tačka 5) reči: "stav 10." zamenjuju se rečima: "stav 12.".

U tački 22) reči: "fizičko lice koje obavlja veštačko osemenjavanje" zamenjuju se rečima: "odgajivač koji obavlja veštačko osemenjavanje u svom stadu".

U tački 23) reči: "stav 4." zamenjuju se rečima: "stav 5.".

Tačka 29) briše se.

U tački 30) reč: "poštovanje" zamenjuje se rečju: "ispunjavanje".

Tačka 35) briše se.

Posle tačke 39) dodaju se tač. 39a) i 39b), koje glase:

"39a)    da li se intenzivno gajenje divljači iz klase sisara i ptica obavlja u skladu sa odredbama člana 64. ovog zakona;

39b)     da li je divljač koje nema na teritoriji Republike Srbije uneta na farmu divljači na osnovu dozvole ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine;".

Tačka 43) menja se i glasi:

"43)      da li su odgajivači autohtonih rasa domaćih životinja upisani u Registar odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja;".

Tač. 47)-50) brišu se.

Tačka 51) menja se i glasi:

"51)      da li se promet proizvodima životinjskog porekla vrši ako su ispunjeni propisani uslovi o kvalitetu;".

U tački 52) reči: "članom 75." zamenjuju se rečima: "članom 76.".

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

"U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, granični veterinarski inspektor ima pravo i dužnost da proverava:

1)         da li proizvode ribarstva pri uvozu, izvozu i tranzitu prate propisane potvrde u skladu sa članom 66b st. 1. i 2. ovog zakona, osim za proizvode ribarstva za koje nisu potrebne ove potvrde;

2)         izvršavanje mera po ovom zakonu."

Član 43.

U nazivu člana 86. posle reči: "inspektor" dodaju se reči: "i granični veterinarski inspektor".

U članu 86. stav 1. u uvodnoj rečenici posle reči: "iz člana 85." dodaju se reči: "stav 1.".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"U vršenju poslova iz člana 85. stav 2. ovog zakona granični veterinarski inspektor može da:

1)         zabrani uvoz, izvoz i tranzit proizvoda ribarstva ako ih ne prati prate propisane potvrde u skladu sa članom 66b st. 1. i 2. ovog zakona, osim za proizvode ribarstva za koje nisu potrebne ove potvrde;

2)         naredi druge mere i preduzme druge radnje, u skladu sa ovim zakonom."

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

"Mere iz st. 1. i 2. ovog člana poljoprivredni inspektor, odnosno granični veterinarski inspektor utvrđuje rešenjem."

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: "iz stava 2." zamenjuju se rečima: "iz stava 3.", a posle reči: "inspektora" dodaju se zapeta i reči: "odnosno graničnog veterinarskog inspektora".

Član 44.

U članu 87. stav 1. posle reči: "organizacija sa posebnim ovlašćenjima," dodaju se reči: "izvođač veštačkog osemenjavanja,".

Član 45.

U članu 88. stav 1. posle reči: "inspektora" dodaju se zapeta i reči: "odnosno graničnog veterinarskog inspektora".

Član 46.

U članu 89. stav 1. tačka 4) reči: "člana 10. stav 10." zamenjuju se rečima: "člana 10. stav 12.".

Član 47.

U članu 90. tačka 13) menja se i glasi :

"13)      koristi priplodnjake za prirodno parenje a ne ispunjava propisane uslove, osim ako ima dozvolu ministra za korišćenje priplodnjaka i kada nisu ispunjeni propisani uslovi (član 35. st. 1-4);".

Posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi:

"13a)    koristi za priplod muška grla koja nisu odabrana za priplod, kao i muška grla u tovu (član 35. stav 5);".

U tački 16) reči: "stav 4." zamenjuju se rečima: "stav 5.".

Tačka 25) briše se.

U tački 26) reči: "ne poštuje" zamenjuju se rečima: "ne ispunjava".

Tačka 37) menja se i glasi:

"37)      obavlja intenzivno gajenje divljači iz klase sisara i ptica suprotno odredbama člana 64. ovog zakona;".

Posle tačke 37) dodaje se tačka 37a), koja glasi:

"37a)    vrši unošenje divljači koje nema na teritoriji Republike Srbije na farmu divljači bez dozvole nadležnog ministra (član 64a);".

Tač. 44)-47) brišu se.

U tački 48) reči: "proizvodi " zamenjuje se rečima: "stavlja u promet proizvode".

U tački 53) posle reči: "inspektora" dodaju se zapeta i reči: "odnosno graničnog veterinarskog inspektora".

Član 48.

Član 91. menja se i glasi:

"Član 91.

Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 89. stav 1. tačka 5) i člana 90. stav 1. tač. 3), 11), 12), 13), 13a), 16), 17), 20), 22), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 36), 37), 37a), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 48), 49), 51), 52) i 53) ovog zakona."

Član 49.

U članu 92. stav 2. menja se i glasi:

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 90. stav 1. tač. 3), 11), 12), 13), 13a), 20), 22), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 36), 37), 37a), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 48), 49), 51), 52) i 53) ovog zakona.

Rok za usklađivanje poslovanja

Član 50.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju poslove u oblasti stočarstva dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Preuzimanje registra

Član 51.

Registar autohtonih rasa domaćih životinja ustanovljen Zakonom o stočarstvu("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 93/2012) nastavlja da se vodi kao Registar odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja, u skladu sa ovim zakonom.

Primena podzakonskih propisa

Član 52.

Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivaće se:

1)         Pravilnik o načinu vođenja evidencije i sadržini potvrde o veštačkom osemenjavanju, odnosno prirodnom parenju("Sl. glasnik RS", br. 30/2014);

2)         Pravilnik o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa("Sl. glasnik RS", br. 38/2010);

3)         Pravilnik o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja Registra autohtonih rasa domaćih životinja("Sl. glasnik RS", br. 56/2010);

4)         Pravilnik o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima("Sl. glasnik RS", br. 103/2009).

Stupanje na snagu zakona

Član 53.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona predstavljaju potrebu zaustavljanja daljeg pada stočarske proizvodnje, a imajući u vidu činjenicu da se današnje stanje stočarstva u Republici Srbiji i njeni potencijali za razvoj značajno razlikuju.

Konkretno, broj goveda je u periodu od 2007. godine do 2013. godine smanjen za gotovo 200 hiljada (17 %), a još je drastičniji pad kada govorimo o broju priplodnih grla, koji je u istom periodu smanjen za 25 %. Ukupan broj svinja je u navedenom periodu smanjen za preko 850 hiljada (20 %), dok je broj priplodnih grla smanjen za oko 80 %. Sve to je rezultiralo i smanjenjem proizvodnje goveđeg mesa za 30 % u poslednjih pet godina, dok je proizvodnja mleka u istom periodu smanjena u manjem obimu (beleži se smanjenje između 3 % i 4 %). Proizvodnja svinjskog mesa je u odnosu na 2007. godinu u 2013. godini smanjena za nešto manje od 14 %. Kao najbitniji razlozi pada brojnog stanja gajenih domaćih životinja su prestanak rada velikog broja preduzeća i zadruga u ovoj oblasti, koje su bile nosioci proizvodnje, kao i smanjenje broja seoskog stanovništva i neorganizovanosti proizvođača prilikom nastupa na tržištu. Smanjenje proizvodnje ovih najznačajnijih stočarskih proizvoda bi bilo i veće, da se ne unapređuju proizvodne osobine domaćih životinja.

Zaustavljanje pada proizvodnje može se obezbediti samo ako se nastavi sa stalnim radom na unapređenju genetskog potencijala domaćih životinja i unapređenja njihovih proizvodnih karakteristika. Na taj način se povećava konkurentnost primarnih poljoprivrednih proizvođača i stvaraju uslovi za njihov jači nastup na sve otvorenijem domaćem, kao i međunarodnom tržištu. Neophodno je obezbediti da naši primarni proizvođači imaju što veći pristup informacijama koje su bitne za unapređenje proizvodnje, kao i da proizvodi stočarstva koje oni proizvode budu uporedivi po kvalitetu sa onima iz EU zemalja, a što ovim izmenama i dopunama zakona želi da se postigne.

S obzirom da se pred Republiku Srbiju u procesu pridruživanja EU postavljaju zahtevi koje moraju da ispune svi proizvođači na EU tržištu kroz ovaj zakon je neophodno propisati i proizvode ribarstva koji se u prometu mogu naći samo uz ispunjenje određenih zahteva u pogledu međunarodnih potvrda (sertifikata) o ulovu, što postaje sve bitnija stavka na međunarodnom nivou, jer je ribolovni fond u morima i okeanima neophodno očuvati i sprečiti nelegalan, neprijavljen i neregulisan ribolov.

Dalje uređivanje ove grane poljoprivrede - stočarstva, vrši se radi olakšavanja unutrašnje i spoljne trgovine u oblasti poljoprivrede, kao i radi obezbeđivanja kvalitetnih i zdravstveno ispravnih stočarskih proizvoda s ciljem zaštite životinja i zaštite potrošača uopšte. Time se ujedno ispunjavaju očekivanja potrošača u pogledu visokih standarda i zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda životinjskog porekla.

Prihvatanje i usaglašavanje jedinstvenih standarda, smernica i preporuka, koje su razvile međunarodne organizacije, omogućava agresivniji, brži, pristup svetskom poljoprivrednom tržištu. Jedinstvena pravila u Evropskoj uniji su preduslovi za ostvarivanje visokog nivoa proizvodnje u stočarstvu, kao i ostvarivanje mogućnosti za poređenje grla koja potiču iz različitih zemalja i utvrđivanje njihove priplodne vrednosti radi širenja pozitivnih efekata selekcije u široj populaciji.

U tom kontekstu, donošenje ovog zakona proizlazi iz potrebe povećanja obima primarne poljoprivredne proizvodnje, kroz unapređenje rasnog sastava priplodnih domaćih životinja uz pravilnu kontrolu njihovih proizvodnih osobina. Ovim zakonom se unapređuje postojeće stanje u stočarstvu, kroz pravilno povezivanje svih subjekata uključenih u stočarsku proizvodnju s ciljem što efikasnijeg realizovanja odgajivačkih programa i dostizanja viših proizvodnih rezultata.

Takođe, proces razvoja stočarstva diktira potrebu za usavršavanjem i izmenama i dopunama ovog propisa, kako bi se podržao dalji razvoj ove grane poljoprivredne proizvodnje.

III. OBJAŠNJENJE PREDLOŽENIH POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. propisano je da se ovim zakonom, između ostalog, uređuju i proizvodi ribarstva, kao i primarna proizvodnja hrane za domaće životinje. Takođe, propisano je da se odredbe ovog zakona odnose na sve zootehničke postupke propisane ovim zakonom za navedene domaće životinje.

Članom 2. precizirani su pojedini izrazi korišćeni u ovom zakonu.

Članom 3. izvršeno je usklađivanje sa korišćenom terminologijom propisanom u ovom zakonu.

Članom 4. propisano je da poslove u stočarstvu obavlja pravno lice koje je registrovano u Registru privrednih subjekata, odnosno drugom odgovarajućem registru propisanom zakonom. Naime, u primeni Zakona o stočarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 93/2012) došlo je do potrebe proširenja pravnih subjekata koji bi obavljali poslove u stočarstvu.

Članom 5. promenjeni su poslovi osnovne odgajivačke organizacije koje obavlja u sprovođenju osnovnog odgajivačkog programa, radi efikasnijeg sprovođenja odgajivačkog programa. Takođe, izvršeno je usklađivanje sa propisima kojim se uređuje visoko obrazovanje u pogledu stručnog kadra.

Članom 6. propisano je da regionalna odgajivačka organizacija sprovodi glavni odgajivački program na svojoj teritoriji po dobijanju saglasnosti glavne odgajivačke organizacije. S obzirom na to da je ovim zakonom proširen broj privrednih subjekata koji mogu da obavljaju, između ostalog, i poslove regionalne odgajivačke organizacije, neophodno je da se prate poslovi koje će sprovoditi. Promenjeni su poslovi regionalne odgajivačke organizacije koje obavlja u sprovođenju glavnog odgajivačkog programa radi efikasnijeg sprovođenja odgajivačkog programa. Takođe, izvršeno je usklađivanje sa propisima kojim se uređuje visoko obrazovanje u pogledu stručnog kadra.

Članom 7. propisano je da glavna odgajivačka organizacija može u zavisnosti od vrste, odnosno rase domaćih životinja da sprovodi glavni odgajivački program. Promenjeni su poslovi glavne odgajivačke organizacije koje obavlja u sprovođenju glavnog odgajivačkog programa, radi efikasnijeg sprovođenja odgajivačkog programa. Takođe, izvršeno je usklađivanje sa propisima kojim se uređuje visoko obrazovanje u pogledu stručnog kadra.

Članom 8. izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o veterinarstvu("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012) da odobreni distributivni centri za promet reproduktivnog materijala mogu da obavljaju poslove skladištenja i prometa, u konkretnom slučaju, sperme domaćih životinja za veštačko osemenjavanje, radi sprovođenja odgajivačkog programa. Takođe, propisano je da organizacije s posebnim ovlašćenjima sprovodi poslove predviđene glavnim odgajivačkim programom po dobijanju saglasnosti glavne odgajivačke organizacije.

Članom 9. propisano je da se brišu mere sprovođenja ciljeva iz odgajivačkog programa koje se odnose na kontrolisano razmnožavanje domaćih životinja s ciljem usklađivanje sa poslovima predviđenim odgajivačkim programima.

Članom 10. propisani su uslovi koje mora da ispuni glavni odgajivački program radi usklađivanja sa EU zakonodavstvom.

Članom 11. brisano je ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta, s obzirom na to da se isti utvrđuje glavnim odgajivačkim programom.

Članom 12. izvršeno je jezičko usklađivanje.

Članom 13. propisano je da se pod punim poreklom kvalitetne domaće životinje smatra ako su poznate dve ili više generacija predaka u zavisnosti od uslova predviđenih glavnom matičnom evidencijom.

Članom 14. brisane su odredbe kojima je bilo uređeno koje vrste, odnosno rase domaćih životinja se upisuju u propisanu matičnu evidenciju, odnosno registar, s obzirom na to da je ponovljeno navedeno u prvom stavu.

Članom 15. izvršeno je jezičko usklađivanje.

Članom 16. uređeno je parenje u srodstvu.

Članom 17. propisani su uslovi za prirodno parenje priplodnjaka.

Članom 18. propisani su uslovi za veštačko parenje priplodnjaka i uređeno je da se odabiranje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje vrši po potrebi, a najmanje jedanput godišnje od strane komisije za godišnji pregled centara za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje, a koju obrazuje ministar.

Članom 19. izvršeno je usklađivanje u skladu sa izmenama predloženim u ovom zakonu.

Članom 20. propisano je da veštačko osemenjavanje može da obavlja u svom stadu odgajivač na osnovu ugovora o saradnji sa izvođačem veštačkog osemenjavanja ako je stručno osposobljeno za izvođenje veštačkog osmenjavanja i ako poseduje srednju stručnu spremu poljoprivrednog ili veterinarskog smera. Takođe, uređeno je da se stručno osposobljavanje odgajivača vrši na organizovanim obukama koje sprovodi srednja škola i visokoobrazovana ustanova iz oblasti veterinarske medicine, veterinarski institut, veterinarski specijalistički zavod, odnosno centar za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje, a prema programu koji donosi Ministarstvo i kojim se utvrđuje sadržina i način sprovođenja stručnog osposobljavanja.

Članom 21. izvršeno je usklađivanje sa propisima kojim se uređuje visoko obrazovanje u pogledu stručnog kadra.

Članom 22. propisano je da se testiranje proizvodnih sposobnosti domaćih životinja vrši u skladu sa glavnim odgajivačkim programom, na način kojim se obezbeđuje međunarodna merljivost dobijenih rezultata.

Članom 23. brisane su odredbe koje se odnose na vrste gajenja domaćih životinja.

Članom 24. izvršeno je jezičko usklađivanje i brisan je pravni osnov za donošenje podzakonskog akta, s obzirom na to da je oblast ishrane i nege životinja, a samim tim i domaćih životinja, uređena drugim zakonima.

Čl. 25. i 26. brisani su pravni osnovi za donošenje podzakonskog akta, s obzirom na to da je materija koja bi bila propisana ovim podzakonskim aktima uređena drugim zakonima.

Čl. 27. i 28. propisuju da Registar pčelinje paše i fenološku kartu vodi udruženje pčelara, kao i da se udruženje pčelara obaveštava prilikom namere upotrebe sredstava za suzbijanje komaraca avio metodom, otrovnih za pčele za vreme pčelinje paše.

Članom 29. propisani su uslovi za gajenje divljači na farmi divljači.

Članom 30. propisani su uslovi za unošenje divljači kojih nema na teritoriji Republike Srbije na farmu divljači.

Članom 31. propisani su uslovi za akvakulturu u objektima za akvakulturu.

Članom 32. propisani su posebni uslovi za lov ribe u objektima za akvakulturu. Takođe, propisano je da se dodaje nova glava koja se odnosi na proizvode ribarstva, odnosno međunarodnu potvrdu (sertifikat). U vezi sa tim, proizvode ribarstva u uvozu, izvozu i tranzitu prati međunarodna potvrda (sertifikat) o ulovu, kao i da pri izvozu proizvode ribarstva prati i međunarodna potvrda za reeksport (sertifikat za reeksport) i potvrda da proizvodi ribarstva potiču od ulova za koji je izdata međunarodna potvrda (sertifikat) o ulovu. Naime, navedene potvrde potvrđuju da proizvodi ribarstva potiču iz ulova koji je legalan, prijavljen i regulisan u međunarodnom prometu. Propisano je da ministarstvo vodi evidenciju o navedenim potvrdama. Takođe, za određene proizvode ribarstva, čiju listu utvrđuje ministar, nisu neophodne navedene potvrde, a u skladu Uredbom EU 1005/2008 kojom je ustanovljen sistem utvrđivanja, sprečavanja, odvraćanja i eliminisanja nelegalnog ribolova.

Članom 33. propisano je da se vodi Registar odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja.

Čl. 34-37. uređeni su primarna proizvodnja hrane i proizvodi životinjskog porekla. Primarna proizvodnja hrane za domaće životinje obavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima donetim na osnovu tog zakona i u skladu sa tim su brisane odredbe o proizvodnji hrane biljnog porekla za domaće životinje. Takođe, izvršeno je usklađivanje definicije proizvoda životinjskog porekla sa terminologijom propisanom u ovom zakonu i uređen je uslov za njihovo stavljanje u promet.

Članom 38. propisani su uslovi za promet priplodnim domaćim životinjama.

Članom 39. izvršeno je usklađivanje terminologije sa propisima koji uređuju oblast finansija, odnosno reč "naknada" zamenjena je rečju "taksa".

Čl. 40-45. propisan je nadzor. Izmene i dopune ovog zakonom stvorile su osnov da nadzor vrši i granični veterinarski inspektor. Takođe, usklađena su prava i dužnosti, kao i ovlašćenja poljoprivrednog inspektora sa izmenama i dopunama ovog zakona, odnosno propisana su prava i dužnosti, odnosno ovlašćenja za graničnog veterinarskog inspektora.

Čl. 46-49. izmenjene su kaznene odredbe u skladu sa izvršenim izmenama i dopunama ovog zakona.

Čl. 50-53. uređene su prelazne i završne odredbe.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu u 2015. godini nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Sredstva za sprovođenje ovog zakona u 2015. godini obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, u okviru Razdela 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.0 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0004 – Posebni podsticaji u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, koja ukupno iznose 530.000.000 dinara.

Ukupna sredstva sa navedene Ekonomske klasifikacije u iznosu od 530.000.000 dinara raspodeljena su na osnovu Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015) u odgovarajućim ukupnim iznosima, za određene vrste podsticaja.

U skladu sa navedenom uredbom od ukupnog iznosa od 530.000.000 dinara koji je opredeljen za posebne podsticaje, sredstva u iznosu od 130.000.000 dinara obezbeđena su radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu i iz tih sredstava će se finansirati realizacija odgajivačkog programa u stočarstvu u 2015. godini, koji se sprovodi u skladu sa ovim zakonom.

Za sprovođenje ovog zakona u 2016. godini sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, u visini od 130.000.000 dinara a u okviru Razdela 23 - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 - Posebni podsticaji u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, koja ukupno iznose 233.000.000 dinara i koja će se uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu raspodeliti za određene vrste podsticaja, odnosno konkretne vrste podsticaja.                

Sredstva za 2017. godinu biće opredeljenja u okviru limita na razdelu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se zbog nastupanja okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a koje se odnose na činjenicu da je njegovo donošenje direktno vezano za ispunjenje međunarodnih obaveza i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije, koje se odnose na kontrolu nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova. Ovim zakonskim rešenjem sprečava se zabrana izvoza proizvoda ribarstva iz Republike Srbije, odnosno nepoštovanjem međunarodnih obaveza u ovoj oblasti dovelo bi do nemogućnosti plasiranja proizvoda ribarstva na međunarodno tržište i nastanka troškova privrednim subjektima (gubitak profita).

U slučaju neispunjenja navedenih zahteva Republika Srbija bi bila stavljena na listu zemalja koje ne sarađuju na prevenciji nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, te se iz ovog razloga predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst).

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" iz razloga što je neophodno da se što pre počne sa uspostavljanjem sistema za kontrolu nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, odnosno kako bi se sprečilo nastupanje posledica koje bi se odnosile na zabranu izvoza proizvoda ribarstva iz Republike Srbije. Takođe, s obzirom na obavezu usklađivanja sa propisima EU u okviru Pregovaračke grupe 13 Ribarstvo, ovim zakonom bi se postigao značajniji napredak u procesu pregovora u okviru ove pregovaračke grupe.

Iz navedenih razloga stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 28.12.2015.