Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: Od 1. decembra 2019. godine sud će morati povratniku da izrekne kaznu iznad polovine raspona propisane kazne, ukoliko je već dva ili više puta osuđen za krivična dela učinjena sa umišljajem na zatvorsku kaznu od najmanje jednu godinu


Kriminal kao zanat, kao i nasilničko ponašanje koje se ponavlja, ubuduće će biti obavezno - strože sankcionisano, nego što je to sada slučaj, jer od 1. decembra počinje primena novina Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019 - dalje: KZ) koje predviđanju nova pravila za kažnjavanje povratnika u izvršenju krivičnih dela sa umišljajem, po sistemu "tri udarca".

Ove odredbe se pre svega odnose na krivična dela sa elementima nasilja, imovinska krivična dela, trgovinu narkoticima, držanje i nošenje oružja bez dozvole...

Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić pojašnjava da nova zakonska rešenja predviđaju da će sud morati povratniku da izrekne kaznu iznad polovine raspona propisane kazne, ukoliko je već dva ili više puta osuđen za krivična dela učinjena sa umišljajem na zatvorsku kaznu od najmanje jednu godinu.

- Isto važi i ako od dana otpuštanja sa izdržavanja izrečene kazne do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo pet godina - ukazao je Ilić.

Do sada je ovaj vid kažnjavanja bio fakultativan - ostavljan je sudu na ocenu da li će povratnika i u kojoj meri strože kazniti, dok će za sva krivična dela u povratu izvršena nakon 1. decembra, sud biti obavezan da primeni nove odredbe o strožem kažnjavanju.

- To znači da će, pod navedenim uslovima, na primer za krivično delo za koje je propisana kazna od šest meseci do pet godina zatvora, višestruki povratnik morati da bude osuđen na kaznu višu od dve i po godine zatvora - naveo je državni sekretar.

Udruženje sudija i tužilaca podržava ovaj sistem kažnjavanja jer, kako smatra, ako su se lica zaista opredelila za vršenje krivičnih dela, onda treba da budu i na odgovarajući način sankcionisana.

- Niz lica živi od vršenja krivičnih dela, to su višestruki povratnici koji se stalno pojavljuju predmetima, a dobijaju kazne koje su neprimerene njihovom životu, jer sud im sudije izricale relativno blage kazne koje su im omogućavale da relativno brzo izađu iz zatvora i nastave sa vršenjem krivičnih dela - smatra Lazar Lazović iz ovog strukovnog udruženja.

On smatra da bi povrat mogao da se smanji upravo izricanjem sankcija bliže maksimumu zaprećene kazne.

Zbog visokog procenta uslovnih osuda za lakša krivična dela, zakon je sada predvideo da sud može uslovnu osudu da izrekne učiniocu kada mu utvrdi kaznu manju od dve godine zatvora, kao i za krivična dela za koja se može izreći kazna do osam godina zatvora, umesto 10 godina koliko je predviđeno dosadašnjim zakonikom.

Izmene KZ-a predviđaju i povećane kazne za mučitelje i ubice životinja sa jedne na dve godine zatvora, a za one koji priređuju borbe pasa ili drugih životinja minimum kazne je povećan sa tri na šest meseci zatvora.

U tom slučaju maksimalna kazna je ostala tri godine uz novčanu kaznu.

Kada su u pitanju krivična dela u vezi sa proizvodnjom i trgovinom droge ubačen je novi član koji kaznom od pet do 15 godina zatvora sankcioniše onog koji radi prodaje, nudi na prodaju ili bez naknade radi daljeg stavljanja u promet daje opojne droge maloletnom licu, duševno bolesnom licu, licu koje je privremeno duševno poremećeno, licu koje je teže duševno zaostalo ili licu koje se leči od zavisnosti od droge.

Isti član predviđa istu kaznu i za onoga ko stavlja u promet opojnu drogu pomešanu sa supstancom koja može dovesti do teškog narušavanja zdravlja ili ko ovo delo izvrši u školi ili u njenoj neposrednoj blizini ili u zatvoru, javnom lokalu, javnoj priredbi.

Iste kazne su predviđene ako ovo delo učini službeno lice, lekar, sveštenik, nastavnik ili vaspitač iskorišćavanjem svog položaja ili ako za izvršenje tog dela iskoristi maloletno lice.

Takođe propisano je i novo krivično delo koje govori o navođenju maloletnika i duševno obolelih osoba na konzumiranje droga i kažnjavaće se kaznom od dve do 10 godina zatvora.

U Krivični zakonik će biti ubačeno još jedno krivično delo koje se tiče napada na advokate ili članove njihovih porodica u vezi sa advokatskim poslovima.

Za ovaj osnovni oblik krivičnog dela propisana je kazna zatvora do tri godine, a ako učinilac tom prilikom nanese laku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice čeka će ga kazna od jedne do pet godina zatvora.

Novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine sankcionisano je uništavanje imovine advokata i njegove porodice, a ako je na taj način prouzrokovana i šteta viša od 450.000 dinara, učiniocu će pretiti kazna od šest meseci do pet godina zatora.

Pravila koja se tiču dogovaranja krivičnog dela malo su izmenjena, pa predviđaju da se onaj ko dogovara izvršenje krivičnog dela za koje se može izreći kazna do pet godina zatvora, može biti kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Kada je u pitanju dogovaranje izvršenja krivičnog dela za koje se može izreći doživotni zatvor, učiniocu preti kazna od tri meseca do tri godine zatvora.

KZ je predvideo i nove odredbe kada su u pitanju akti nasilja izvršeni na aerodromu, u avionu ili u pomorskom saobraćaju.

Pripremanje ubistva definisano je kao novi stav za krivično delo teško ubistvo i glasi: "ko nabavlja ili osposobljava sredstva za izvršenje krivičnog dela iz stava 1. ovog člana ili otklanja prepreke za njegovo izvršenje ili sa drugim dogovara, planira ili organizuje njegovo izvršenje ili preduzme drugu radnju kojom se stvaraju uslovi za njegovo neposredno izvršenje, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina."

Pored novih krivičnih dela, KZ predviđa i novu krivičnu sankciju a to je doživotni zatvor, kojim će biti kažnjavani izvršioci najbrutalnijih krivičnih dela počinjenih posle 1. decembra.

Izvor: Vebsajt Blic, 26.11.2019.
Naslov: Redakcija