Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18 i 46/19 - US, u daljem tekstu: Zakon), član 1. menja se i glasi:

"Član 1.

Penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji je obavezno.

Penzijski sistem u Republici Srbiji čine i dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi koji se uređuju posebnim zakonom."

Član 2.

U članu 11. tačka 7) briše se.

Član 3.

U članu 12. stav 1. posle tač. 3) i 4) dodaju se tač. 3a) i 4a) koje glase:

"3a)      lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca, koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, kod koga za obavljen posao ostvaruju naknadu (u daljem tekstu: ugovorena naknada), a nisu osigurani po drugom osnovu;

4a)       lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju poljoprivrednu delatnost u svojstvu preduzetnika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja; ".

Član 4.

U članu 14. stav 5. reči: "tačka 3)" zamenjuju se rečima: "tač. 3) i 3a) ", a zapeta i reči: "ukoliko se ne može utvrditi početak i prestanak obavljanja poslova" brišu se.

Član 5.

Naziv glave III. i član 16. menjaju se i glase:

"III. Dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi

Član 16.

Sistem dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, zasnovan je na individualnoj kapitalizovanoj štednji i uređuje se posebnim zakonom."

Član 6.

U članu 18. tačka 3) podtačka (2) briše se.

Član 7.

U članu 21. posle reči: "vojnu službu" dodaju se reči: "i kada kod policijskog službenika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti za profesionalno vršenje policijskih poslova".

Član 8.

U članu 28. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        supružnik i vanbračni partner u skladu sa propisima kojima se uređuju porodični odnosi; ".

Posle stava 1. dodaju se novi stav 2. i st. 3. i 4. koji glase:

"Pravo na porodičnu penziju može ostvariti supružnik i vanbračni partner iz stava 1. tačka 1) ovog člana, ukoliko su brak, odnosno vanbračna zajednica života trajali najmanje tri godine, ili ako sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava, ima zajedničko dete.

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti i supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner iz stava 1. tačka 1) ovog člana posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera, ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Postojanje vanbračne zajednice i obaveze izdržavanja iz st. 1-3. ovog člana, utvrđuje se u vanparničnom postupku."

Dosadašnji stav 2. briše se.

Član 9.

Član 28a briše se.

Član 10.

U članu 29. reči: "bračnog druga" u određenom padežu zamenjuju se rečima: "supružnika, odnosno vanbračnog partnera" u odgovarajućem padežu.

Član 11.

U članu 30. reči: "bračnog druga" u određenom padežu zamenjuju se rečima: "supružnika, odnosno vanbračnog partnera" u odgovarajućem padežu.

Član 12.

Član 30a menja se i glasi:

"30a

Supružnik, odnosno vanbračni partner profesionalnog vojnog lica prema propisima o Vojsci Srbije koje je poginulo za vreme dejstava, pravo na porodičnu penziju stiče bez obzira na navršene godine života pod uslovom da nije ponovo sklopio brak. ".

Član 13.

U članu 34. stav 1. reči: "bračni drug" zamenjuju se rečima: "supružnik, odnosno vanbračni partner".

Član 14.

U glavi VI odeljak 5. Pravo na naknadu pogrebnih troškova i član 41. brišu se.

Član 15.

U članu 42. stav 1. posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

"4a)      sudije raspoređene u Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu, Tužilac za organizovani kriminal, zamenici Tužioca za organizovani kriminal, Tužilac za ratne zločine i zamenici Tužioca za ratne zločine;"

U stavu 3. reč: "tačka" zamenjuje se rečima: "tač. 4a) i ".

Član 16.

U članu 43. stav 1. reči: "tač. 1) do 6) " zamenjuju se rečima: "tač. 1)-4) i tač. 5) i 6)".

U stavu 3. reč: "tačka" zamenjuje se rečima: "tač. 4a) i".

Član 17.

Posle člana 51. dodaje se član 51a koji glasi:

"Član 51a

Za osiguranike kojima je iznos obaveze uplate doprinosa utvrđivao Fond i kada je obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na najnižu osnovicu osiguranja izvršena po isteku roka utvrđenog zakonom, u staž osiguranja se utvrđuje vreme na koje se uplata doprinosa odnosi, tako što se iznos uplaćenog doprinosa dovodi u odnos sa najnižom mesečnom osnovicom važećom u momentu uplate doprinosa, u skladu sa zakonom."

Član 18.

U članu 55. stav 2. posle reči: "zaposlenom u Upravi" dodaju se reči: "sudiji raspoređenom u Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu, Tužiocu za organizovani kriminal, zamenicima Tužioca za organizovani kriminal, Tužiocu za ratne zločine i zamenicima Tužioca za ratne zločine".

Član 19.

U članu 70. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

"Vrednost opšteg boda za određivanje visine penzije počev od penzije za mesec januar tekuće godine usklađuje se sa procentom promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije, na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike.

Usklađivanje vrednosti opšteg boda, u smislu stava 4. ovog člana, vrši se na osnovu podataka o promeni prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije za period od 12 meseci računajući unazad počev od meseca juna prethodne kalendarske godine, u odnosu na period od 12 meseci koji prethodi navedenom periodu."

Dosadašnji stav 4. briše se, a dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 20.

U članu 71. stav 3. menja se i glasi:

"Porodična penzija umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, određuje se kao jedna porodična penzija u visini koja pripada za jednog člana porodice, i deli se u jednakim iznosima, ako pravo na porodičnu penziju imaju:

1)         supružnik;

2)         vanbračni partner;

3)         supružnik iz razvedenog braka, ako mu je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje;

4)         vanbračni partner posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera, ako mu je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje."

Član 21.

U glavi VIII odeljak 4. Naknada pogrebnih troškova i član 75. brišu se.

Član 22.

Član 79. menja se i glasi:

"Član 79.

Osiguraniku iz člana 42. ovog zakona, koji ispunjava uslove za sticanje prava na starosnu penziju iz čl. 43. i 43a ovog zakona, starosna penzija određuje se u skladu sa odredbama člana 61. ovog zakona, a lični bodovi utvrđuju se na način predviđen čl. 62-70. ovog zakona.

Izuzetno od člana 63. stav 1, člana 64. st. 2. i 3. i člana 65. ovog zakona, osiguraniku iz stava 1. ovog člana za izračunavanje godišnjeg ličnog koeficijenta ne uzima se period od 1. januara 1970. godine već period od 1. januara 1996. godine.

Iznos penzije utvrđen na način iz st. 1. i 2. ovog člana uvećan za 20% predstavlja ukupan iznos penzije za osiguranike iz stava 1. ovog člana, osim za osiguranike iz člana 42. stav 1. tačka 4a) ovog zakona.

Na način iz stava 2. ovog člana utvrđuje se godišnji lični koeficijent i za druge zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pripadnike Bezbednosno- informativne agencije, pripadnike Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije pod uslovom da u tom organu imaju navršenih najmanje 20 godina staža osiguranja.

Osiguraniku iz člana 42. ovog zakona invalidska penzija se određuje u skladu sa st. 1-3. ovog člana, pod uslovom da je na poslovima iz člana 42. ovog zakona navršio potreban staž osiguranja za sticanje prava na invalidsku penziju iz čl. 25. i 26. ovog zakona.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, osiguraniku iz člana 42. stav 1. tačka 4a) ovog zakona invalidska penzija se određuje u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, pod uslovom da je na poslovima iz člana 42. ovog zakona navršio potreban staž osiguranja za sticanje prava na invalidsku penziju iz čl. 25. i 26. zakona.

Iznos penzije iz st. 1-6. ovog člana ne može biti veći od iznosa utvrđenog u članu 78. ovog zakona. ".

Član 23.

Član 80. menja se i glasi:

"Penzija se počev od penzije za mesec januar tekuće godine usklađuje u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta promene potrošačkih cena i polovine procenta promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa.

Usklađivanje penzije u smislu stava 1. ovog člana vrši se na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike o promeni prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije i promeni potrošačkih cena za period od 12 meseci računajući unazad počev od meseca juna prethodne kalendarske godine, u odnosu na period od 12 meseci koji prethodi navedenom periodu."

Član 24.

Član 80b briše se.

Član 25.

U članu 82a st. 2. i 4. menjaju se i glase:

"Prestankom osiguranja u smislu stava 1. ovog člana smatra se i raniji prestanak osiguranja, ako se lice u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju nalazi u osiguranju, pod uslovom da je taj zahtev podnet pre isteka roka od šest meseci od dana ponovnog stupanja u osiguranje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osiguranici iz člana 12. stav 1. tačka 1) ovog zakona koji obavljaju delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad privatnih preduzetnika, osiguranici iz člana 14. stav 5. ovog zakona i osiguranici koji su izabrana, imenovana ili postavljena lica, kao i lica koja su hranitelji u skladu sa zakonom, pravo na starosnu penziju ili prevremenu starosnu penziju mogu ostvariti ispunjenjem uslova za sticanje prava na starosnu penziju ili prevremenu starosnu penziju.ˮ

Član 26.

U članu 93. stav 2. posle reči: "ovog člana" dodaju se reči: "kojim je utvrđeno postojanje invalidnosti, telesnog oštećenja, potpune nesposobnosti za rad i nesposobnosti za samostalan život i rad".

Član 27.

U članu 95. stav 2. briše se.

Član 28.

U članu 97. reči: "u prvostepenom postupku" brišu se.

Član 29.

U članu 98a stav 6. menja se i glasi:

"Ako se utvrdi da je korisniku isplaćen veći akontativni iznos penzije od konačnog iznosa, Fond će vršiti obustavu do 1/3 mesečnog iznosa penzije, sve dok se na taj način iznos razlike ne izmiri, osim ako se Fond i korisnik drugačije ne sporazumeju. ".

Stav 7. briše se.

Član 30.

U članu 104. stav 3. menja se i glasi:

"U ponovljenom postupku primenjuju se propisi koji su važili u vreme donošenja rešenja po kome se postupak ponavlja."

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Prava utvrđena novim rešenjem pripadaju od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva za ponavljanje postupka, odnosno od prvog dana narednog meseca od dana donošenja rešenja u postupku ponavljanja pokrenutom po službenoj dužnosti. "

Član 31.

U članu 105. stav 3. posle reči: "odnosno" dodaju se reči: "od prvog dana narednog meseca".

Član 32.

U članu 112. stav 1. zapeta i reči: "a najranije od dana dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđenoj invalidnosti poslodavcu" brišu se.

Stav 2. briše se, a dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 33.

U članu 115. stav 1. reč: "odnosno" briše se, a posle reči: "oštećenja" dodaju se zapeta i reči: "odnosno potrebi za pomoći i negom drugog lica".

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Ako u stepenu telesnog oštećenja nastupi promena koja nije od uticaja na pravo, novi stepen telesnog oštećenja utvrđuje se od dana nastale promene.".

Član 34.

Posle člana 124a dodaje se naziv glave Xa i član 124b koji glase:

"Xa Naknada pogrebnih troškova

Član 124b

Fond će licu koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije, isplatiti naknadu pogrebnih troškova do visine iznosa te naknade u isplati na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Osnov za isplatu naknade pogrebnih troškova iz stava 1. ovog člana je original računa, koji Fondu dostavlja lice koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije.

Lice koje je snosilo troškove sahrane dužno je da Fondu dostavi i broj svog tekućeg računa, radi isplate naknade pogrebnih troškova.

Naknada pogrebnih troškova iz stava 1. ovog člana nadalje se usklađuje na isti način kao i penzija.".

Član 35.

U članu 125. st. 2. i 3. brišu se.

Član 36.

U članu 168. posle stava 2. dodaju se st. 3-6. koji glase:

 "Zaposleni u Fondu ostvaruju prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa zakonom.

Zaposleni u Fondu imaju službenu legitimaciju kojom dokazuju svoje službeno svojstvo i identitet.

Uslovi i način izdavanja i korišćenja, kao i izgled i sadržaj službene legitimacije, utvrđuju se opštim aktom Fonda.

Službenu legitimaciju iz stava 4. ovog člana izrađuje i štampa Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca."

Član 37.

Posle člana 191. dodaje se član 191a koji glasi:

"Član 191a

"Na osiguranike iz člana 12. stav 1. tačka 3a) ovog zakona, u pogledu obaveze plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, rokova i obaveze dostavljanja prijava, primenjuju se propisi kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija, porez na dohodak građana, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i drugi propisi u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija. "

Član 38.

U članu 208. stav 2. briše se, a stav 3. menja se i glasi:

"Ukoliko se Fond i korisnik ne sporazumeju o načinu povraćaja preplaćenog iznosa penzije, Fond donosi rešenje o obavezi povraćaja više isplaćenog iznosa obustavom do 1/3 mesečnog iznosa penzije, sve dok se na taj način dug po ovom osnovu ne izmiri."

Dosadašnji st. 3-6. postaju st. 2-5.

Član 39.

Član 245. briše se.

Član 40.

Odredba člana 51a ovog zakona primenjivaće se i u slučajevima kada je, do dana stupanja na snagu ovog zakona, obavezu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje umesto Poreske uprave utvrdio Fond.

Član 41.

Opšti akt iz člana 36. stav 3. ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 23. i 24, koje se primenjuju počev od 1. januara 2020. godine i odredaba člana 19, koje se primenjuju počev od 1. januara 2021. godine.

IZ OBRAZLOŽENjA

 II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

 Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe daljeg uređivanja sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, a u okviru započete reforme ovog sistema 2002. godine. Osnovni cilj reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja je stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema, koja će obezbediti pravnu sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera. Reforma se sprovodila u više faza (2002, 2003, 2005, 2010, 2014, 2018. godine) i mere koje su sprovedene su uglavnom bile restriktivnog karaktera. Naime, sistem nije bio prilagođen promenama u demografskom kretanju stanovništva (pre svega, produženje životnog veka stanovništva) i bio je preizdašan u odnosu na ekonomske mogućnosti društva (blagi uslovi za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, kretanje visine penzije itd.). Pored toga, nepovoljan odnos broja osiguranika i broja penzionera i stalni trend pogoršanja ovog odnosa doveo je do deficita u poslovanju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), koji sprovodi penzijsko i invalidsko osiguranje, tako da je gotovo 40% obaveza za isplatu neto penzija dotirano iz budžeta Republike Srbije.

Iz navedenih razloga, preduzete su mere reforme prilagođavanja sistema navedenim okolnostima. Podignuta je starosna granica za odlazak u starosnu penziju za oba pola (65 godina starosti za muškarce, odnosno postepeno podizanje starosne granice za žene na 65 godina za 6 meseci godišnje), pooštreni su uslovi za ostvarivanje prava na invalidsku penziju (100% nesposobnost za rad), uvedena je prevremena starosna penzija sa trajnim umanjenjem visine penzije, pooštreni uslovi za ostvarivanje prava na porodičnu penziju, politika rasta penzija je usklađena sa ekonomskim mogućnostima budžeta, sprovedene su mere reforme penzijske administracije u cilju smanjenja administrativnih troškova, preduzete su mere efikasnije kontrole i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje itd. Sve ove mere su dale pozitivne rezultate koji se prvenstveno ogledaju kroz zaustavljanje rasta deficita i smanjenja dotacija za pokrivanje deficita iz budžeta Republike. Međutim, pored preduzetih mera, ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju sistema PIO prvenstveno leži u razvoju zemlje, novim investicijama i novom zapošljavanju, čime će se popraviti odnos između broja osiguranika i broja penzionera, s obzirom da se sistem finansira na principu solidarnosti među generacijama, odnosno da sadašnji zaposleni finansiraju penzionere (PAY GO sistem). Naime, restriktivne mere unutar sistema i smanjenje troškova dovele su do pogoršavanja socijalnog položaja penzionera.

Upravo ti pozitivni ekonomski rezultati omogućili su da posle izmena Zakona iz 2014. godine, koji se može oceniti kao posebno restriktivan, što je u tom trenutku bio neophodno i opravdano, uslede dalje izmene i dopune Zakona (,,Službeni glasnik RS", broj 73/18, stupio na snagu 30. septembra 2018. godine). Ovaj zakon je doneo izmene koje su u potpunosti u korist osiguranika i korisnika, među kojima se posebno izdvaja prestanak primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Službeni glasnik RS", br.116/14 i 99/16). Pored toga, u delu Zakona kojim se uređuje matična evidencija RFPIO izvršeno je neophodno prilagođavanje Zakona reformi javne uprave koja je definisana Strategijom reforme javne uprave u Republici Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 9/14) i Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2015-2017 - Zaključak Vlade ("Službeni glasnik RS", broj 31/15). Osim prilagođavanja strateškim dokumentima, kao i preporukama Svetske banke, izmene Zakona su usklađene i sa preporukama i Planom prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji 2016-2018 - Stop birokratiji Vlade Republike Srbije. Ove izmene rezultirale su smanjenjem administrativnih postupaka u matičnoj evidenciji, smanjenjem obaveze poslodavaca po tom osnovu, pojednostavljenjem postupka, izbegavanjem vođenje duplih evidencija preuzimanjem podataka od institucija koje raspolažu s njima itd., i posledično smanjenjem administrativnih troškova.

Imajući u vidu izneto, od početka primene poslednjih izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, 30. septembra 2018. godine, a zahvaljujući svim merama preduzetim u proteklom periodu, stvoreni su uslovi za dalje korake, u cilju poboljšanja položaja osiguranika i korisnika. U tom smislu posebno se izdvojilo pitanje usklađivanja penzija. Naime, postignuti ekonomski rezultati omogućavaju da se penzije usklađuju po osnovu kretanja potrošačih cena i kretanja prosečne zarade zaposlenih u Republici ("švajcarski model"), umesto na način utvrđen propisima kojima se uređuje budžet i budžetski sistem. Takođe, u delu ostvarivanja prava na porodičnu penziju vanbračna zajednica izjednačava se sa brakom, a uređuje se i status lica koja rade na teritoriji naše zemlje za stranog poslodavca koji nema registrovano predstavništvo u našoj zemlji, čime se rešava situacija koja je sve više prisutna u praksi, kao i problem utvrđivanja staža osiguranja kada se doprinos plaća po isteku roka utvrđenog zakonom.

S obzirom na navedeno, predložene izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju odnose se na sledeće:

 1. Usklađivanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja sa propisima o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, tako što se utvrđuje da je penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji obavezno, a da penzijski sistem u našoj zemlji čine i dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi koji se uređuju posebnim zakonom.

 2. Uređivanje statusa lica koje na teritoriji Srbije rade za stranog poslodavca koji nema registrovano predstavništvo u našoj zemlji i usklađivanje Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sa odredbama propisa koji uređuju pitanja poreza na dohodak građana, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i predloženih izmena Uredbe o jedinstvenoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje. Takođe, rešavaju se problemi prilikom ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja lica koja obavljaju poljoprivrednu delatnost u svojstvu preduzetnika.

3. Usaglašavanje sa odredbom člana 62. stav 5. Ustava, u pogledu izjednačvanja vanbračne zajednice sa brakom u vezi sa ostvarivanjem prava na porodičnu penziju.

4. Rešavanje problema utvrđivanja staža osiguranja kada se doprinos plaća po isteku roku utvrđenog zakonom, tako što se u staž osiguranja utvrđuje vreme na koje se uplata doprinosa odnosi, tako što se iznos doprinosa dovodi u odnos sa najnižom mesečnom osnovicom važećom u momentu uplate doprinosa.

5. Razdvajanje načina usklađivanja vrednosti opšteg boda i penzija, na taj način što se vrednost opšteg boda počev od penzije za mesec januar tekuće godine, usklađuje sa kretanjem prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije za prethodnu kalendarsku godinu, a na osnovu podataka o kretanju prosečne zarade zaposlenih na teritoriji Republike Srbije za prethodnih 12 meseci računajući unazad počev od meseca juna prethodne kalendarske godine.

Penzija se usklađuje primenom tzv. "švajcarskog modela", odnosno, počev od penzije za mesec januar tekuće godine, usklađuje se u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta potrošačkih cena i polovine procenta rasta zarada, na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike o kretanju prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije i kretanju potrošačkih cena za prethodnih 12 meseci računajući unazad počev od meseca juna prethodne kalendarske godine.

 Ovim se postignuti ekonomski rezultati potvrđuju u pogledu poboljšanja finansijskog položaja korisnika penzija.

6. U delu ostvarivanja prava na starosnu, prevremenu starosnu penziju, predloženim izmenama se omogućuje ravnopravan položaj osiguranika iz člana 14. stav 5. Zakona, osiguranika koji su izabrana, imenovana ili postavljena lica kao i lica koja su hranitelji, sa ostalim osiguranicima.

7. Isplata i visina naknade pogrebnih troškova uređuje se posebnim poglavljem, odnosno briše se kao pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja za slučaj smrti, jer suštinski ne pripada ni osiguraniku ni korisniku prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

8. Da se pravo na specijalna pomagala za čitanje i pisanje u buduće uređuje propisima o zdravstvenom osiguranju, jer po svojoj prirodi i karakteru pripada propisima iz te oblasti.

 9. Ovim izmenama Zakona, preciznije se definišu pojedine odredbe, s ciljem prevazilaženja praktičnih problema.

 III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA         Uz čl. 1. i 5.

Predloženom odredbom, u vezi sa čl. 1. i 16. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73718 i 46/19 - US - u daljem tekstu: Zakon), vrši se usklađivanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja sa propisima o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, tako što se utvrđuje da je penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji obavezno, a da penzijski sistem u našoj zemlji čine i dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi koji se uređuju posebnim zakonom.

Uz član 2.

Predloženom odredbom se eliminišu problemi koji nastaju iz razloga što se ne može obezbediti obavezno osiguranje lica iz člana 11. tačka 7) Zakona, s obzirom da Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), nema saznanja o njihovom radu u inostranstvu. Naime, ova lica su obavezno osigurana kada podnesu zahtev i dostave dokaze o radu u inostranstvu, pa postoji mogućnost izbegavanja obaveze prijave po ovom osnovu osiguranja.

Uz čl. 3. i 37.

Ovom odredbom se uvode u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja rade na teritoriji Srbije za stranog poslodavca koji nema registrovano predstavništvo u našoj zemlji. Takođe, rešavaju se problemi prilikom ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju poljoprivrednu delatnost u svojstvu preduzetnika i vrši usklađivanje Zakona sa odredbama propisa o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, propisa o porezu na dohodak građana, kao i sa predloženim izmenama Uredbe o jedinstvenoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje. Pored toga, propisuje se da se za ove osiguranike, u pogledu obaveze plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, rokova i obaveze dostavljanja prijava, primenjuju propisi kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija, porez na dohodak građana, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i drugi propisi u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Uz član 4.

Predloženom izmenom se licima koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove, odnosno poslove preko omladinskih zadruga i licima koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, odnosno poslove po osnovu autorskog i drugih ugovora, obezbeđuje ravnopravan položaj sa ostalim osiguranicima prilikom ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Uz čl. 6,14, 21. i 34.

Predložene odredbe se odnose na naknadu pogrebnih troškova, koja se briše kao pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja, s obzirom da ne pripada ni osiguraniku ni korisniku, već licu koje je snosilo troškove sahrane. Iz tog razloga, isplata i visina ove naknade uređuje se posebnim poglavljem Zakona, u cilju efikasnije isplate pogrebnih troškova licu koje je snosilo troškove sahrane.

 Uz član 7.

 Navedenom odredbom se policijski službenici izjednačavaju sa profesionalnim vojnim licem, jer im se u slučaju invalidnosti ostavlja mogućnost da obavljaju druge poslove koji nisu policijski.

Uz čl. 8-13. i član 20.

 Navedenim odredbama vrši se usaglašavanje sa odredbom člana 62. stav 5. Ustava u pogledu izjednačavanje vanbračne zajednice sa brakom. Takođe, predloženim odredbama se prevazilazi problem brisanja člana 28a Zakona, odnosno sprečavaju moguće zloupotrebe prava na porodičnu penziju.          

 Uz čl. 15, 16, 18. i 22.

Navedenim odredbama se kao određene kategorije osiguranika utvrđuju sudije raspoređene u Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu, Tužilac za organizovani kriminal, zamenici Tužioca za organizovani kriminal, Tužilac za ratne zločine i zamenici Tužioca za ratne zločine.

 Uz čl. 17. i 40.

Ovom odredbom se rešava problem utvrđivanja staža osiguranja za osiguranike kojima je iznos obaveze uplate doprinosa utvrđivao Fond i kada je obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na najnižu osnovicu osiguranja izvršena po isteku roka utvrđenog zakonom. Predložena odredba odnosi se i na slučajeve kada je obavezu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje umesto Poreske uprave utvrdi Fond, do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz čl. 19. i 42.

 Navedene odredbe se odnose na način usklađivanja opšteg boda, tako da se razdvaja način usklađivanja vrednosti opšteg boda od usklađivanja penzija. Naime, predlaže se da se vrednost opšteg boda za određivanje visine penzije počev od penzije za mesec januar tekuće godine usklađuje sa kretanjem prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike, a na osnovu podataka o kretanju prosečne zarade zaposlenih na teritoriji Republike Srbije za prethodnih 12 meseci računajući unazad počev od meseca juna prethodne kalendarske godine. Takođe, predlaže se primena ove odredbe od 1. januara 2021. godine. Primenom ove norme biće sprečen dalji pad odnosa visine početne penzije novih korisnika i zarada ostvarivanih tokom perioda provedenog u osiguranju. Na taj način, biće sprečen pad standarda novih korisnika u odnosu na period pre penzionisanja.

 Uz član 22.

 Suštinski se ovom odredbom ništa ne menja u odnosu na član 79. Zakona. Naime, samo se precizira da se član 79. Zakona odnosi upravo na osiguranike iz člana 42. Zakona (pripadnici MUP-a, BIA-e, Vojske), kao i u vezi sa načinom određivanja invalidske penzije za ove osiguranike. Time se otklanjaju nedoumice prisutne u praksi.

Uz čl. 23. i 24. i član 42.

 Prema predloženim odredbama, počev od penzije za mesec januar tekuće godine, penzija se usklađuje u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta potrošačkih cena i polovine procenta rasta zarada, a na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike o kretanju prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije i kretanju potrošačkih cena za prethodnih 12 meseci računajući unazad počev od meseca juna prethodne kalendarske godine. Imajući u vidu navedeno, odredbe koje propisuju da se penzija usklađuje na način utvrđen propisima kojima se uređuje budžet i budžetski sistem brišu se. Precizira se da se navedene odredbe primenjuju od 1. januara 2020. godine. Na taj način, definiše se početni period za obračun vrednosti parametara za usklađivanje penzija u 2020. godini, i u skladu s tim za sve naredne godine. Pored toga, definisanjem navedenog perioda a imajući u vidu kalendar objavljivanja podataka o kretanju prosečne zarade i potrošačkih cena, proces obračuna visine usklađivanja dovodi se u vezu sa procesom definisanja budžeta Republike Srbije za narednu godinu.

 Uz član 25.

 Pošto se pravo na starosnu penziju, prevremenu starosnu penziju ostvaruje posle prestanka osiguranja, ovom odredbom se precizira u kom slučaju se prestankom osiguranja smatra i raniji prestanak osiguranja. Takođe, precizira se krug osiguranika koji, izuzetno od navedenog, pravo na starosnu penziju, prevremenu starosnu penziju mogu da ostvare ispunjenjem uslova za sticanje navedenog prava.

Uz čl. 26. do 28.

Ovim odredbama se propisuje da kontroli podležu nalaz, mišljenje i ocena kojim je utvrđeno postojanje invalidnosti, telesnog oštećenja, potpune nesposobnosti za rad i nesposobnosti za samostalan život i rad. Takođe, skraćuje se trajanje postupka, jer će omogućiti organu veštačenja u drugostepenom postupku da izvrši ocenu i postojanje invalidnosti, telesnog oštećenja, potpune nesposobnosti za rad i nesposobnosti za samostalan život i rad.

Uz član 29.

Ovom odredbom se precizira da Fond ne donosi rešenje o preplati, jer je ono tehničkog karaktera, tako da Fond ima osnov da odmah vrši obustavu do 1/3 mesečnog iznosa penzije, dok se iznos razlike ne namiri, osim ako se Fond i korisnik penzije drugačije ne sporazumeju.

Uz čl. 30. i 31.

Predloženim odredbama vrši se preciziranje i usklađivanje sa odredbama propisa o opštem upravnom postupku. Takođe se precizira od kada pripada pravo utvrđeno rešenjem koje je doneto u postupku izmene. Time se otklanjaju nedoumice iz prakse.

Uz član 32.

Predložena odredba omogućava da se pojednostavi utvrđivanje početka isplate invalidske penzije, kada je postupak pokrenut u toku trajanja osiguranja.           

Uz član 33.

Ovom odredbom se precizira da se postupak u smislu prestanka prava, menjanja, odnosno sticanja novih prava, odnosi i na promenu u pogledu potrebe za pomoći i negom drugog lica. Takođe se precizira da, ako u stepenu telesnog oštećenja nastupi promena koja nije od uticaja na pravo, novi stepen telesnog oštećenja se utvrđuje od dana nastale promene.

Uz član 35.

Na osnovu predložene odredbe Fond preuzima podatke elektronskim putem za sve osiguranike, pa i za zaposlene u organu nadležnom za unutrašnje poslove i za pripadnike Bezbednosno-informativne agencije, što je i sada već u praksi prisutno.

Uz čl. 36. i 41.

Predložena odredba propisuje da zaposleni u Fondu imaju službenu legitimaciju, čiji se izgled i sadržaj utvrđuju opštim aktom Fonda, koji će biti donet u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz član 38.

Ovom odredbom se predlaže rešavanje povraćaja preplaćenog iznosa penzije, tako da ukoliko se o tome Fond i korisnik ne sporazumeju, Fond donosi rešenje o obavezi povraćaja više isplaćenog iznosa obustavom do 1/3 mesečnog iznosa penzije.

Uz član 39.

S obzirom da odredba člana 245. Zakona koja propisuje ostvarivanje prava na specijalna pomagala za čitanje i pisanje, po prirodi i karakteru više pripada propisima o zdravstvenom osiguranju, predlaže se brisanje ove odredbe iz Zakona.

Uz član 42.

Ovom odredbom predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u,,Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu u iznosu od 642.538.594.000,00 dinara, a za 2020. godinu u iznosu od 678.129.954.000,00 i za 2021. godinu u iznosu od 712.378.024.000,00 dinara, koja će biti u okviru limita utvrđenog od strane Ministarstva finansija.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 25.10.2019.