Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - Tekst propisa


ZAKONO IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika("Sl. glasnik RS", br. 84/2004 i 104/2009), posle člana 2. dodaju se naziv člana i član 2a, koji glase:

"Područne unutrašnje jedinice Agencije

Član 2a

Agencija ima područnu unutrašnju jedinicu u sedištu organa autonomne pokrajine.

Agencija može da obrazuje područne unutrašnje jedinice u mestima van svog sedišta, u skladu sa statutom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.".

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 5), tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6), koja glasi:

"6) poslove stečajnog upravnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj."

U stavu 3. reči: "iz stava 1. tač. 1), 2) i 4)" zamenjuju se rečima: "iz stava 1. tač. 1), 2), 4) i 6)".

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

"Poslove stečajnog upravnika Agencija obavlja u stečajnim postupcima koji se sprovode nad pravnim licima koja su sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, kao i u postupcima kada se tokom postupka stečaja promeni vlasnička struktura stečajnog dužnika tako da stečajni dužnik postane pravno lice sa većinskim javnim kapitalom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.".

Član 3.

U članu 3ž stav 2. posle reči: "smrti stečajnog upravnika" dodaju se reči: "i oduzimanja licence u disciplinskom postupku koji sprovodi disciplinsko veće".

Član 4.

U članu 8. stav 3. tačka 4) menja se i glasi:

"4) usvaja godišnji izveštaj o radu Agencije;".

U tački 6) posle reči: "akte" dodaje se reč: "Agencije".

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

"6a) donosi druge opšte akte, u skladu sa zakonom;".

Član 5.

U članu 10. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Direktor:

1)         zastupa i predstavlja Agenciju;

2)         rukovodi Agencijom i organizuje poslovanje Agencije;

3)         predlaže i organizuje pripremu akata koje donosi Upravni odbor;

4)         izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

5)         stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje sredstvima Agencije;

6)         predlaže godišnji finansijski plan Agencije;

7)         sastavlja godišnji izveštaj o radu Agencije;

8)         donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji;

9)         donosi rešenja u postupku vršenja stručnog nadzora nad radom licenciranih stečajnih upravnika u slučajevima predviđenim zakonom;

10)       obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom."

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Agencija preuzima od Agencije za privatizaciju sva prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i potreban broj zaposlenih.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, novčana sredstva sa podračuna Agencije za privatizaciju, koja su ostvarena po osnovu obavljanja poslova stečajnog upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, prenose se na račun Agencije.

Član 7.

Opšti akti Agencije uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 8.

Stečajni postupci u kojima je Agencija za privatizaciju imenovana za stečajnog upravnika, a koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 6. stav 4. tačka 2) i člana 11d stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004, 30/2010 i 115/2014).

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS". 

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 28.10.2015.