Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DUVANU: Do 15. oktobra rok za dostavljanje Izveštaja proizvođača i obrađivača duvana o podacima o kojima vode evidenciju, za treći kvartal 2015. godine


Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o duvanu("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn. i 67/2015 - usklađeni izn.), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije od strane proizvođača i obrađivača duvana("Sl. glasnik RS", br. 5/2006), svi privredni subjekti upisani u Registar proizvođača duvana i Registar obrađivača duvana, koji se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, za III kvartal 2015. godine.

Podatke je potrebno dostaviti na propisanim obrascima, najkasnije do 15. oktobra 2015. godine.

Potrebni propisani obrasci (od obrasca br. 1 do obrasca br. 6) za popunjavanje izveštaja, shodno Pravilniku, mogu se preuzeti ovde:

 OBRAZAC BR.1 – Evidencija o ukupnoj proizvodnji duvana

 OBRAZAC BR.2 - Evidencija o upotrebljenom semenu za proizvodnju duvana

 OBRAZAC BR.3 - Evidencija o proizvodnji duvana po svakoj parceli i po svakom ugovoru

 OBRAZAC BR.4 - Evidencija o proizvedenim i otkupljenim količinama duvana

 OBRAZAC BR.5 – Evidencija fizičkih lica

 OBRAZAC BR.6 – Podaci o obradi duvana

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn. i 67/2015 - usklađeni izn.)

Evidencije

Član 7

Lica upisana u registre iz člana 5. ovog zakona, odnosno evidencione liste iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužna su da vode posebnu evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i da ih čuvaju pet godina.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 3) do 6) ovog zakona i lica upisana u evidencionu listu iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužna su da Upravi dostavljaju polugodišnje i godišnje izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se dostavlja izveštaj.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona dužna su da ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavljaju tromesečne izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju iz stava 1. ovog člana.

Izveštaji iz stava 3. ovog člana dostavljaju se najkasnije u roku od deset dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, dužna su da, na zahtev Uprave, dostavljaju izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, u roku koji Uprava odredi.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača i obrađivača duvana.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Izvor: Vebsajt Uprava za duvan, 28.09.2015.