Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojene izmene i dopune Zakona o PDV, Zakona o hipoteci i Zakona o republičkim administrativnim taksama,a ponovnim glasanjem odbijen Zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 28. septembra 2015. godine zakone o:

  • Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,
  • Izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama,
  • Izmenama i dopunama Zakona o hipoteci i
  • Potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1764 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije.

Zakoni su usvojeni većinom glasova od 160 prisutnih poslanika, posle rasprave o 29 amandmana, od kojih se 21 odnosilo na izmene Zakonao porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.), a osam na izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn. i 45/2015 - usklađeni din. izn.).

U danu za glasanje, poslanici su većinom glasova prihvatitili predlog predsednika Republike Srbije, Tomislava Nikolića, da se ponovo odlučuje o Zakonu o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije, i ponovnim izjašnjavanjem taj zakon nisu usvojili.

Parlament je taj Zakon usvojio 31. jula 2015. godine, a Nikolić je nedugo zatim odbio da ga potpiše, s obrazloženjem da je protivustavan, i vratio ga Skupštini na ponovno odlučivanje.

Predsednik je smatrao da bi donošenjem tog Zakona bio povređen UstavRepublike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), koji u članu 84. predviđa da svi imaju jednak položaj na tržištu.

U međuvremenu, Vlada Republike Srbije je obavestila Narodnu skupštinu da je odlučila da odustane od tog zakona i preporučila joj da odluči da ne glasa ponovo o njemu.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Položaj na tržištu

Član 84

Svi imaju jednak pravni položaj na tržištu.

Zabranjeni su akti kojima se, suprotno zakonu, ograničava slobodna konkurencija, stvaranjem ili zloupotrebom monopolskog ili dominantnog položaja.

Prava stečena ulaganjem kapitala na osnovu zakona, ne mogu zakonom biti umanjena.

Strana lica izjednačena su na tržištu sa domaćim.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.09.2015.