Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Na placu, pored legalizovane kuće, postoje još dva prizemna pomoćna objekta. Jedan na samoj međi s komšijskim placem, koji je legalan (ima sve dozvole) i drugi koji je u produžetku prvog, a uvučen je oko 70 cm od međe sa susednim placem. Zahtev za legalizaciju je podnet 2003. godine, i ostalo je samo da mi komšije daju saglasnost zbog udaljenosti placa od međe. Bez ikakvog razloga tu saglasnost neće da mi daju. Šta mogu da uradim?

Udaljenost objekta od granice susedne parcele nije urbanistički parametar koji je propisan Zakonom, niti se ova činjenica utvrđuje u postupku ozakonjenja.

* Podneo sam zahtev za odobrenje gradnje pomoćnog objekta kotlarnice, 1. 3. 1994. godine. Urbanisti su mi izdali urbanističko-tehničke uslove 12. 4. 1994. godine, a zatim i građevinsku dozvolu 26. 9. 1994. godine za kotlarnicu površine 15 m2. Međutim, nisam prihvatio urbanističke uslove, jer je njima bilo predviđeno da kotlarnicom zatvorim prozor kuće, pa sam je izmestio kotlarnicu na spoljnu ivicu kuće i napravio u ukupnoj površini 30 m2, od čega je 3,55 m2 zatvorenog prostora (ostava), a ostatak je nadstrešnica.

Izvedeno stanje je snimljeno od strane geometra 2004. godine i obavljeno avionsko snimanje 2005. godine. Nađeno stanje po ovom snimanju uvedeno je po evidenciji katastra i izdat je izvod iz lista nepokretnosti, sa konstatacijom da je ovaj objekat 6 m2 ušao u susednu, tuđu parcelu. Vlasnik te parcele je dao pisanu izjavu da se ne protivi postojanju ovog objekta uz njegovu parcelu, a spreman je da potvrdi i pisanom izjavom da se ne protivi što je tih 6 m2 na njegovoj parceli. Komisija Geodetskog zavoda me je oglasila 2009. godine za držaoca tog pomoćnog objekta koji je predmet ozakonjenja.

Da li su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi da se objekat ozakoni?

Da li objekat može da se ozakoni - odlučiće nadležni organ po sprovedenom postupku. Kada je reč o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu, dovoljna je saglasnost vlasnika susednog placa, s obzirom na to da se za postavljanje nadstrešnice do 10 m2, prema Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), ne izdaje nikakva dozvola, niti bilo koji drugi akt nadležnog organa, te analogno tome, nadsrešnica do 10 m2 nije ni predmet ozakonjenja.

* U septembru 1999. godine kupio sam parcelu sa malom vikendicom (manje od 20 m2). Prodavac je u tom momentu imao 1/2 predmetne nekretnine, dok je 1/4 trebalo da nasledi posle rasprave nakon bratovljeve smrti. Tako da sam ja platio 3/4 nekretnine. Kasnije je dozvoljeno knjiženje, pa sam ja 2003. podneo prvi put zahtev za legalizaciju. Međutim, tada sam po izvodu iz katastra video da prodavac ima samo polovinu na njega, a drugu polovinu na pastorka od njegovog brata. Prodavac je u međuvremenu umro (nema nikog od naslednika), a vlasnica druge polovine je još 1995. otišla u Hrvatsku, gde joj se gubi trag. Ja sam pokušao da je pronađem preko nekih prijatelja i kolega sa interneta u Rijeci, ali bezuspešno. Sada sam pre mesec dana dobio ponovo obaveštenje od Opštinske uprave za legalizaciju i već potrošio oko 30.000 dinara, a opet ništa ne mogu da uradim. Prosto ne mogu da pronađem tu ženu ili njene naslednike. Da li postoji neki način da ja to regulišem i da legalizujem taj objekat?

U postupku ozakonjenja se supsidijarno primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku, te nadležni organ ima na raspolaganju sva dokazna sredstva predviđena ovim zakonom, u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica u postupku. Vi možete ozakoniti samo deo objekta koji ste kupili, a na drugom delu objekta je, u skladu sa ostavinskim rešenjem, neko drugo lice. Ovo pitanje je uređeno članom 10. Zakona o ozakonjenju objekta, a pravnu pouku o rešavanju ovog imovinskog pitanja ćete dobiti od organa nadležnog za ozakonjenje, kada dođe u tu fazu postupka ozakonjenja.

* U fazi sam ozakonjenja započete kuće spratnosti P, bez krova i bez ikakvih zanatskih radova. Drugim rečima, kuća je u sivoj fazi izgradnje. Po starom Zakonu o legalizaciji mogao sam dobiti nalog za završetak radova, a po novom samo ozakonjenje zatečenog stanja. Na koji način i pod kojim uslovima mogu završiti započetu gradnju?

Na osnovu vaših navoda, vaš objekat nije predmet ozakonjenja, jer nije u stepenu izgrađenosti predviđenim Zakonom o ozakonjenju objekata.

* Zgradu sam ucrtao, postoji geodetski snimak upisan u katastar nepokretnosti u Zemunu, zgrada broj 1-4 nalazi se na dve parcele. Na jednoj parceli sam upisan kao vlasnik 1/1, a na drugoj parceli sam upisan kao držalac. Kao držalac sam upisan u listi nepokretnosti putem Zakona u postupku izlaganja nepokretnosti na uvid takođe 1/1, ali na toj listi, oznaka G, stoji da je objekat izgrađen bez dozvole, ukupna površina je na navedenoj parceli 87 kvadratnih metara plus pomoćni objekat 38 kvadratnih metara, ukupno 125 metara kvadratnih. Šta bi sada po gore navedenom stanju trebalo da se uradi? Zahtev za legalizaciju je podnet 23. 9. 2003. godine. Sve obaveze su plaćene.

U vašoj situaciji nadležni organ, ako ispunjavate i druge propisane uslove, naložiće vam dostavljanje dokaza o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu, za katastarsku parcelu na kojoj ste upisani kao držalac, u skladu sa članom 10. Zakona. Od toga ko je titular prava svojine na toj katastarskoj parceli, zavisi i način rešavanja ovog pitanja, o čemu će vas obavestiti nadležni organ, kada dođe u tu fazu postupka. Po rešavanju ovog pitanja, nadležni organ, po sprovdenom postupku, može jednim rešenjem ozakoniti obe nepokretnosti.

* U selu sam od dede nasledila kuću u kojoj sada živim, sagrađena je sedamdesetih godina. Po rečima babe, od papira za gradnju ništa ne postoji, jer za gradnju u selima to nije bilo neophodno. Interesuje me šta treba raditi u mom slučaju?

Vaš objekat, ako ranije nije podnošen zahtev za legalizaciju, biće evidentiran, odnosno popisan, te će biti pokrenut postupak ozakonjenja po službenoj dužnosti i biće vođen u skladu sa odredbama Zakona.

* Interesuje me da li je moguće ozakoniti objekat na kome su završeni svi grubi građevinski radovi, osim krovne konstrukcije. Inače, objekat ima podrum, prizemlje i sprat. Namenjen je porodičnom stanovanju. U lokalnoj upravi mi daju različite odgovore.

Na osnovu vaših navoda, vaš objekat nije predmet ozakonjenja, jer nije u stepenu izgrađenosti predviđenim Zakonom.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 26.07.2016.
Naslov: Redakcija