Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: Predviđa se preciziranje postojećih i uvođenje novih krivičnih dela protiv privrede u cilju jačanja borbe protiv korupcije. Uvođenje novih krivčnih dela koja se tiču borbe protiv porodičnog nasilja i poštravanja sankcija za krivčna dela protiv polnih sloboda. Nova krivična dela biće proganjanje, polno uzmemiravanje i sankcionisanje prinudnih brakova, dok se povećava minimalna kazna za silovanje i za obljubu nad nemoćnim licem


Izmenama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)trebalo bi da bude uvedeno osam novih krivičnih dela sa ciljem da se osnaži borba protiv korupcije, a koji će odgovarati tranzicionim procesima i tržišnoj ekonomiji, rečeno je u Ministarstvu pravde.

Naime, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji bi uskoro trebalo da bude pred Vladom, a potom i Narodnom skupštinom Republike Srbije, predviđa preciziranje postojećih i uvođenje osam novih krivičnih dela protiv privrede tako da će ih, ukoliko se predviđena rešenja usvoje, ukupno biti 33.

Nova krivična dela predviđena Nacrtom zakona su:

  • prevara u obavljanju privredne delatnosti,
  • pronevera u obavljanju privredne delatnosti,
  • zloupotreba zastupanja u obavljanju privredne delatnosti,
  • zloupotreba poslova upravljanja i nadzora u obavljanju privredne delatnosti,
  • zloupotreba u postupku privatizacije,
  • primanje mita u obavljanju privredne delatnosti,
  • davanje mita u obavljanju privredne delatnosti.

Tu spada i krivično delo prevara u osiguranju, koje je uvedeno izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2009. godine, ali je novim Nacrtom zakona sasvim drugačije postavljeno, odnosno onako kako je to uobičajeno u stranom zakonodavstvu.

Takođe, za neka krivična dela kao što su poreska utaja i zloupotreba položaja odgovornog lica, Nacrtom zakona se predviđa drugačiji zakonski opis prilagođeniji realim privrednim kretanjima u državi.

Srbija danas ima prilično zastareo KZ koji ne ogdovara realnim potrebama savremenog sveta i društvenim odnosima u kojima se nalazi, ukazuje državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.

Izmene Krivičnog zakonika, kako je naveo, treba da obezbede bolje, lakše, brže, efikasnije i proaktivnije postupanje javnih tužilaca sa jedne strane, a sa druge da omogući sudu da dođe do lakše presude.

Jedan od ciljeva izmena i dopuna KZ-a je smanjenjenje broja oslobađajućih, te povećanje broja osuđujućih presuda.

"Naš dosadašnji KZ kada je u pitanju deo koji se tiče bobre protiv kriminala u privredi i zloupotrebe službene dužnosti je 'zaspao' negde u socijalizmu, a u prethodnih 25 godina naš privredni sistem i naša zemlja su se veoma promenili", ukazao je Ilić.

Prema njegovim rečima, promene koje su planirane u KZ-u, omogućiće da KZ u ovom delu uđe u 21. vek u skladu sa realnom tržišnom ekonomijom.

Postojeća krivična dela njih 25, su poreska utaja, neuplaćivanje poreza po odbitku, zloupotreba ovlašćenja u privredi, zloupotreba položaja odgovornog lica, zlopotreba u vezi sa javnom nabavkom, zloupotreba monopolističkog položaja, prouzrokovanje stečaja, prouzrokovanje lažnog stečaja, oštećenje poverilaca, izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića.

Tu su i krivična dela nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina, krijumčarenje, onemogućavanje vršenja kontrole, neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga, narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti, obmanjivanje kupaca, odavanje poslovne tajne, falsifikovanje novca, falsifikovanje hartija od vrednosti, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, falsifikovanje znakova za vrednost, falsifikovanje znakova, odnosno državnih žigova za obeležavanje robe, merila i predmeta od dragocenih materijala, pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje i pranje novca.

Pored ovih izmena i dopuna, promene KZ-a obuhvataju još dva velika segmenta.

Prvi segment se tiče izmena opšteg dela KZ koji će biti dodatno usavršen, naveo je Ilić.

Druga velika oblast jeste uvođenje novih krivčnih dela koja se tiču borbe protiv porodičnog nasilja i poštravanja sankcija za krivčna dela protiv polnih sloboda.

Nova krivična dela biće proganjanje, polno uzmemiravanje i sankcionisanje prinudnih brakova, dok se povećava minimalna kazna za silovanje i za obljubu nad nemoćnim licem.

Minimalna kazna za ova dela će ubuduće biti od pet godina zatvora dok maksimuim ostaje 12 godina zatvora.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.08.2016.
Naslov: Redakcija