Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Trgovac je dužan da račune za pružene usluge od opšteg ekonomskog interesa dostavlja bez kašnjenja i u rokovima koji omogućavaju da potrošač prati ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana


Elektroprivreda Srbije (EPS) najavila je podizanje krivične prijave protiv Jovana Ristića iz Udruženja potrošača Efektiva, zbog iznetih tvrdnji da to preduzeće svojim potrošačima koji kasne sa plaćanjem računa za struju obračunava kamatu na kamatu, što nije u skladu sa zakonom.

Ristić je ponovio da EPS potrošačima obračunava kamatu na "nezakonit način" i objasnio da se koren "problema" nalazi u EPS-ovom sistemu saldiranja (sabiranja) uplata po računima.

"Da bi sprečio zastarevanje potraživanja, EPS je uspostavio sistem prema kojem se svaka uplata potrošača automatski uračunava na njegova najstarija dugovanja. EPS to postiže izdavanjem zbunjujućeg hibrida mesečnog računa i neopredeljene, bezlične blanko uplatnice sa uvek istim pozivom na broj od meseca do meseca. Uplate potrošača po takvim uplatnicama se ne razdvajaju po mesecima već se sabiraju, što se vidi i na EPS-ovim opomenama pred utuženje, koje glase na nespecifikovano zbirno potraživanje", kaže Ristić.

Međutim, prema njegovim rečima, telekomunikacioni operatori, Infostan i drugi pružaoci usluga od opšteg ekonomskog interesa, potrošačima izdaju račune sa uplatnicama opredeljenim za pokrivanje upravo onog mesečnog potraživanja na koje račun glasi.

Ristić podseća da ta preduzeća opredeljivanje vrše tako što na uplatnicu stavljaju oznaku meseca i godine, poziv na broj koji se razlikuje od meseca do meseca, i odštampanu cifru mesečnog potraživanja za uplatu po računu.

Kod te vrste uplatnica, ako potrošač zakasni sa plaćanjem, kamatu obračunavaju na konkretno mesečno potraživanje i iskazuju je na sledećem računu.

Takođe, kad dužniku pošalju opomenu pred utuženje, mesečna potraživanja mu prikažu odvojeno za svaki mesec.

"Zašto oni sve to rade? Zato što u članu 91 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), koji je na snazi od 2010. godine, jasno piše da račun za pružene usluge od opšteg ekonomskog interesa mora biti takav da potrošač iz njega može da prati potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana", objašnjava Ristić.

Ristić se pita i zašto je EPS-u omogućeno drugačije postupanje. Prema njegovim rečima, EPS preko svojih "hibridnih računa" traži da mu se plati mesečno potraživanje na koje račun glasi ali uvećano za ranija nenaplaćena potraživanja, i preti potrošaču da će mu se, ako to zbirno potraživanje ne plati u roku dospeća, na njega obračunati zatezna kamata.

Na prvoj strani računa, u velikom pravougaoniku istaknuta su tri podatka: "A – ukupno zaduženje za obračunski period", "B – dug iz prethodnog obračunskog perioda" i "V – za uplatu za električnu energiju (A+B)". Treći podatak, odnosno zbir prva dva je podebljan, što, prema Ristićevim rečima, sugeriše potrošaču da u neopredeljenu blanko uplatnicu upiše upravo ovu cifru.

"I tu kreću problemi. Podatak A se odnosi na zaduženje iz konkretnog mesečnog obračunskog perioda. Podatak B se odnosi na 'dug iz prethodnog obračunskog perioda' koji se, s obzirom na omogućavanje potrošaču da u blanko uplatnicu upiše koju god hoće cifru (manju od mesečnog potraživanja), može odnositi na ko zna koliko nespecifikovanih obračunskih perioda iz prošlosti. Pošto se od potrošača traži da uplati zbir A+B, jasno je da račun EPS-a ne važi za maksimalni obračunski period od mesec dana, kako nalaže zakon, već za neodređeni vremenski period", kaže Ristić.

Ristić ukazuje da se ispod ovih podataka nalazi podatak o datumu dospeća, odnosno dana do kada treba platiti ovo sabrano potraživanje, kao i uputstvo u kojem sam EPS objašnjava na koju osnovicu zaračunava kamatu a iz kojeg se vidi da je ne zaračunava samo na mesečno potraživanje, kako bi trebalo.

"Citiram EPS-ovo uputstvo: 'Uplatom od (iznos A+B) do dana (datum dospeća sa računa) ostvarujete popust od 5 odsto za utrošenu električnu energiju. Ukoliko dug ne izmirite do dana (datum dospeća sa računa), do dana uplate biće obračunata kamatna stopa u skladu sa zakonom'", kaže Ristić.

On dodaje da se sledstveno tome u slučaju kašnjenja upravo na ovaj zbir zaračunava kamata pa se sve to sabira i iskazuje na sledećem računu u stavci B, a onda se na nju dodaje novo mesečno potraživanje u stavci A.

"Dakle, na stavku B na sledećem računu je već obračunata kamata. Ako vi ovo novo zbirno potraživanje A+B opet ne platite u roku, na taj zbir će vam se obračunati zatezna kamata. A član 279 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020) kaže da na dospelu a neisplaćenu zateznu kamatu ne teče zatezna kamata", izjavio je Ristić.

Prema njegovim rečima EPS treba da uskladi svoje račune sa zakonom, a ne da preti krivičnim prijavama zbog iznošenja činjenica koje sam stavlja na svoje račune.

EPS u svom saopštenju tvrdi da posluje u skladu sa zakonom i najoštrije demantuje navode Efektive i objašnjava da nakon isteka predviđenog roka za plaćanje računa korisnicima obračunava zateznu kamatu i visinu stope zatezne kamate koji su propisani Zakonom o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012).

"Stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena. Zatezna kamata se obračunava primenom prostog interesnog računa od sto i dekurzivnog načina obračuna, bez pripisa obračunate zatezne kamate glavnici istekom obračunskog perioda", navodi se u saopštenju EPS-a.

Dodaje se i da se na svakom mesečnom računu koji se dostavlja kupcima struje iskazuje i kamata koja je obračunata za kašnjenje u prethodnom mesecu:

"Ova kamata se sastoji iz obračuna kamate na neplaćeni glavni dug iz ranijih meseci za period kašnjenja u tom mesecu, kao i kamate za neplaćeni glavni dug za prethodni mesec od dana dospeća (ako je to 28. u mesecu to je 2 ili 3 dana zavisno od broja dana u mesecu). Ovako iskazana kamata pripisuje se kontu kamate i na nju se ne obračunava kamata u kasnijim obračunima", tvrde predstavnici EPS-a.

EPS navodi i promer u slučaju ako kupac ima dug po obračunu za februar, koji je dospeo na plaćanje 28. marta i koje do danas nije plaćeno. Tada će, kako se dodaje biti obračunata kamata po stopi u skladu sa Zakonom na sledeći način:

  • u martu 3 dana i biće prikazana u računu mart,
  • u aprilu 30 dana i biće prikazana u računu za april,
  • u maju 31 dan i biće prikazana u računu za maj.

"I sve do izmirenja glavnog duga. Ni u jednom od ovih računa nema obračuna kamate na prethodno obračunatu kamatu! Ovakav princip obračuna kamate je apsolutno u skladu sa zakonom i to je predstavnik Efektive mogao da se uveri da je potražio kamatni list ili prigovorio na obračun kamate", tvrde u EPS-u.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Čedomir Savković, 26.07.2021.
Naslov: Redakcija