Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Advokati koji su zaključili ugovor sa RGZ imaju status profesionalnih korisnika i preko aplikacije E – šalter pristupaju Geodetskom katastarskom informacionom sistemu, podnose zahteve, vrše uvid u katastar i preuzimaju podatke i elektronska dokumenta u vezi sa upisom i podacima koje RGZ vodi u predmetima u kojima postupaju kao punomoćnici stranaka u sudskim i drugim postupcima


 

Upravni odbor Advokatske komore Srbije razmatrao je više pitanja vezanih za rad Republičkog geodetskog zavoda. Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020) propisano je, između ostalog, uvođenje geodetskog katastarskog informacionog sistema, elektronskog šaltera, izdavanje elektronskih dokumenata profesionalnim korisnicima kojima je RGZ dodelio korisničko pravo da u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti da kroz E-šalter vrši uvid u katastar i preuzima podatke iz katastra kao i da preuzima dokumenta u vezi sa upisom.

 

Od stupanja na snagu doneti su i podzakonski akti i to: Uredba o načinu dostavljanja dokumenata u postupku upisa u katastar i načinu izdavanja izvoda iz katastra elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018) i Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020).

 

Advokati koji su zaključili ugovor sa RGZ imaju status profesionalnih korisnika i preko aplikacije E – šalter pristupaju Geodetskom katastarskom informacionom sistemu, podnose zahteve, vrše uvid u katastar i preuzimaju podatke i elektronska dokumenta u vezi sa upisom i podacima koje RGZ vodi u predmetima u kojima postupaju kao punomoćnici stranaka u sudskim i drugim postupcima. Katastar nepokretnosti ima karakter javne knjige, a listovi nepokretnosti, bez obzira da li su izdati u analognoj ili elektronskom (digitalnom) obliku, imaju karakter javne isprave čiju tačnost i ispravnost garantuje izdavalac, odnosno RGZ.

 

S tim u vezi, a naročito nakon stupanja na snagu Uredbe o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija ("Sl. glasnik RS", 91/2020) postavlja se niz pitanja vezanih za rad RGZ, ovlašćenih izdavalaca izvoda iz lista nepokretnosti, položaja profesionalnih korisnika usluga RGZ i visine administrativne takse koja se naplaćuje.

 

AKS se obraća RGZ-u sa zahtevom za dobijanje u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), a posebno:

 

- List nepokretnosti koji je u formi elektronskog dokumenta izdavan profesionalnim korisnicima od zaključenja ugovora kojim su stekli taj status do stupanja na snagu Uredbe o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija ("Sl. glasnik RS", 91/2020) bio je istovetan po izgledu i sadržini i za profesionalne korisnike i za obveznike dostave (državne organe, javne beležnike i druga lica koja su po zakonu obavezna da po službenoj dužnosti dostavljaju RGZ isprave koje donosi, potvrđuje ili overava, a koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti).

 

Od stupanju na snagu pomenute Uredbe, list nepokretnosti koji izdaju obveznici dostave se razlikuje od onog koji se izdaje po zahtevima profesionalnih korisnika preko E - šaltera. List nepokretnosti koji izdaju obveznici dostave (npr. Javni beležnici) je identičan po sadržinu i izgledu onom koji se izdavao do stupanja na snagu Uredbe o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija ("Sl. glasnik RS", 91/2020). Međutim, list nepokretnosti koji se izdaje na zahtev profesionalnog korisnika sadrži podatke iz pristupa za registrovane korisnike (e-katastar), s tim što ukoliko postoje podaci koji se vode u listu nepokretnosti (zabeležbe) u elektronskom dokumentu se ti podaci navode. Izgled tako dobijenog dokumenta znači odgovara izgledu onog koji se dobija uvidom u Katastar nepokretnosti – javni pristup u proširenom obliku.

 

S tim u vezi se postavlja pitanje pravnog osnova i razloga za pojavljivanje ove razlike, te mogućnostima da stranke u sudskim i drugim postupcima ostvare svoja prava korišćenjem izvoda iz lista nepokretnosti koji je pribavljen od strane profesionalnog korisnika na osnovu punomoćja datog u konkretnom predmetu. Takođe se postavlja i pitanje, da li list nepokretnosti koji se izdaje na zahtev profesionalnih korisnika, ima dokaznu snagu i pravni značaj javne isprave, a iz razloga što ne sadrži iste podatke, niti predstavlja list nepokretnosti koji izdaje RGZ ili ovlašćeni obveznici dostave: javni beležnici i geodetske organizacije.

 

AKS napominje da advokati kao profesionalni korisnici imaju posebnu aplikaciju koju je RGZ postavio samo za advokate i da se na listi vrste zahteva za izdavanje KN podataka na prvom mestu nalazi upravo list nepokretnosti.

 

Vezano za prethodno razlikovanje listova nepokretnosti koje izdaju obveznici dostave i pribavljaju profesionalni korisnici, postavljaju se sledeća pitanja:

 

- List nepokretnosti se izdaje po delovima, iako je reč o jednoj parceli. Na primer: na jedinstvenoj parceli upisan je objekat, i tada se izdaju dva lista nepokretnosti, jedan za deo parcele na kojoj se nalazi objekat i drugi za deo parcele za zemljište uz zgradu (okućnicu), a da ne postoji ni stvarni ni pravni osnov za ovakvo postupanja;

 

- Za List nepokretnosti koji je izdat profesionalnom korisniku u elektronskoj formi naplaćuje se administrativna taksa u visini takse za štampanje dokumenta prema broju strana koji izdaje nadležni organ, iako RGZ ne vrši bilo kakvu štampu;

 

- Ukoliko stranka u postupku ne može da ostvari svoja prava na osnovu elektronskog dokumenta koji je izdat profesionalnom korisniku (zato što, npr. elektronski dokument koji se izdaje advokatu kao profesionalnom korisniku ne predstavlja list nepokretnosti zbog različitog izgleda i sadržine u odnosu na propisanu formu), koji je osnov naplate administrativne takse od strane RGZ, te zašto se profesionalnom korisniku ne izdaje specifikacija troškova – račun za naplatu troškova pružene usluge, uključivši i obračunati administrativnu taksu;

 

- Na Listu nepokretnosti koji je izdat profesionalnom korisniku u elektronskoj formi nije jasno naznačen elektronski potpis što je obaveza propisana odredbom člana 9 Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik RS" 94/2017). Saglasno citiranom Zakonu propisana je sadržina kvalifikovanog elektronskog sertifikata iz koje se na nesumnjiv način identifikuje potpisnik i pečatilac. Ovo znači da se na nesumnjiv način mora utvrditi identitet službenog lica koji je u ime RGZ izdao List nepokretnosti u elektronskoj formi i da je izdavalac RGZ. Listovi nepokretnosti koji se izdaju preko E – šaltera ne sadrže podatke ni za potpisnika ni za pečatioca. Na samom dokumentu postoji ime i označenje datuma i vremena. Ostali elementi elektronskog potpisa se ne vide.

 

- Na kraju, ali ne kao najmanje važno ukazujemo i na problem postupanja SKN RGZ u situacijama kada advokati kao punomoćnici stranaka žele da pristupe šalteru RGZ radi dobijanja lista nepokretnosti i/ili izvrše neposredan uvid u zbirke isprava u prostorijama RGZ. U ovim slučajevima se zahteva od advokata podnošenje zahteva za zakazivanje termina, pod istim uslovima kao i stranke koji ovaj zahtev postavljaju samostalno i postupak odlučivanja i termin zakazivanja sastanaka je sa dužim rokovima čekanja. Advokat koji je punomoćnik stranke vezan je rokovima za preduzimanje pojedinih radnji u ime i za račun stranke i ti rokovi imaju uticaj na ostvarivanje prava vlastodavaca. Dakle, advokati ne mogu da pristupe ili pod otežanim uslovima pristupaju organu uprave i službenim licima zaposlenima u RGZ. RGZ je organizacija koji vodi javne knjige i izdaje javne isprave o podacima iz službene evidencije i vršenju poslova iz svoje nadležnosti postupa u ime i za račun Republike Srbije. Neposredan uvid, npr. u zbirku isprava je u nekim predmetima od posebnog značaja, naročito kod utvrđivanja pravnog sleda, a što se ne vidi iz lista nepokretnosti koji se dostavlja u elektronskom obliku.

 

Imajući u vidu napred navedeno, mišljenja smo da je neophodno u najkraćem mogućem roku otkloniti nejasnoće i nepravilnosti na koje se ukazuje ovim dopisom u interesu pravne sigurnosti građana Srbije i pouzdanja u tačnost podataka koje se na ovaj način preuzimaju, a posebno ako se ima u vidu da je država Srbija ta koja garantuje tačnost podataka iz javnih knjiga koje izdaje u RGZ i formi lista nepokretnosti koji ima karakter javne isprave - zaključuje se u dopisu AKS-a.

 

 

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 27.07.2020.
Naslov: Redakcija